Contestaţie la executare

Hotărâre 1056 din 15.07.2015


Prin contestaţia adresată acestei instanţe la data de 14.03.2013 contestatorul T.D., a solicitat în contradictoriu cu intimata S.C EFG R.S. IFN S.A., anularea formelor de executare întocmite în dosarul de executare nr.202/332/2012, cu cheltuieli de judecată. 

În motivarea contestaţiei, contestatorul a susţinut faptul că la data de 27.02.2013 i s-a comunicat actul de executare – înştiinţare debitor – emis de executorul IFN, act pe care îl consideră nelegal, prin care a fost înştiinţat că s-a înfiinţat poprirea asupra veniturilor pe care le realizează. Precizează că debitul de 10762,96 lei, nu reprezintă o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, conform codului de procedură civilă, apreciind că această valoare înscrisă în înştiinţare este nereală, motiv pentru care solicită obligarea pârâtei la prezentarea actelor de calcul al debitului, în vederea verificării modului în care s-a stabilit suma de mai sus, astfel că titlul executoriu este nelegal urmând să precizeze care sunt elementele  de nelegalitate.

În dovedirea contestaţiei, contestatorul a depus la dosar comunicare înştiinţare debitor nr.19392/17.02.2011, împuternicire avocaţială, dovada achitării taxei judiciare de timbru în sumă de 194 lei timbru judiciar de 3 lei.

La termenul din 02.04.2013, instanţa a dispus citarea intimatei cu menţiunea să depună dosarul de executare.

Intimata a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei la executare formulată de contestator, susţinând că debitorul contestator a achiziţionat în luna aprilie 2009, prin intermediul magazinului un produs în valoare de 10.319 lei, sumă la care s-a adăugat şi costul de finanţare, rata lunară fixă stabilită prin contract fiind în valoare de 398,87 lei, creditul urmând a fi rambursat pe o perioadă de 42 de luni.

Astfel, valoarea primei tranzacţii efectuate de către contestator, inclusiv costul de finanţare a fost in valoare totala de 16.752,53 lei.

Achiziţionarea si achitarea in transe lunare fixe a produsului a fost posibila ca urmare a semnării Cererii pentru Emiterea unui Card de Credit si a Condiţiilor Generale pentru Emiterea si Utilizarea Cardului Euroline intre contestator, in calitate de Deţinător si societatea, EFG R.S. IFN S.A., in calitate de Emitent

Cererea pentru Emiterea unui Card de Credit si Condiţiile Generale pentru Emiterea si Utilizarea Cardului Euroline semnate de contestator, reprezintă CONTRACTUL 'încheiat intre contestator si societatea EFG Retail Services si reglementează emiterea, acordarea si utilizarea unui card EuroLine.

Aceste documente, cât şi garanţiile accesorii la acestea, constituie titluri executorii, în baza prevederilor articolului 45 din O.G. NR. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri  financiar fiscale, astfel cum a fost aprobată, modificată şi completată de legea NR.266/2006, in vigoare la data executării contractului si constituie si in continuare titluri executorii in baza art.52 alin.1 din Legea nr. 93/2009 care a abrogat vechile dispoziţii. Conform contractului (format din Condiţiile Generale pentru Emiterea si Utilizarea Cardului Euroline, precum si Cererea pentru emiterea unui card de credit), lunar, la valoarea sumei datorate s-a calculat comisionul de administrare al contului.

Pentru cardul de credit Euroline, conform Condiţiilor Generale pentru Emiterea si Utilizarea Cârdului Euroline, EFG Retail Services emite si transmite lunar la adresa de corespondenta declarata un extras de cont prin care informează clientul cu privire la tranzacţiile si operaţiunile efectuate, intervalul de plata, eventuale promoţii etc. Pentru a facilita înţelegerea informaţiilor cuprinse in extras si cu scopul desfăşurării in bune condiţii a relaţiei contractuale, pe pagina verso se regăsesc explicaţii pentru fiecare element in parte precum si alte detalii, inclusiv dar fără a ne limita la termenul de contestare a soldului final (30 de zile de la data emiterii acestuia) si consecinţele neachitării in termenul scadent.

In urma semnării contractului de către contestator si a analizei efectuate asupra documentaţiei de credit, la adresa de corespondenta a contestatorului a fost transmis cardul EuroLine, împreuna cu scrisoarea de întâmpinare ce conţinea informaţii despre modalitatea de funcţionare a acestui card, respectiv despre limitele de credit acordate, data de emitere a extrasului lunar, sistemul de rambursare al sumelor utilizate, precum si perioada scadenta.

In cazul in care cardul este utilizat si pentru alte tranzacţii decât achitarea in rate a produselor achiziţionate de la comercianţii-parteneri recomandarea de plata a EFG Retail Services este de a depune lunar rata aferenta lunii respective, precum si suma minima de plata aşa cum reiese din extrasul de cont, pentru a acoperi si o parte a sumelor utilizate de pe card. Diferenţa neachitata se reportează si este solicitata spre plata in următorul extras emis, aplicându-se dobânda aferenta, precum si celelalte taxe si comisioane aplicate ca urmare a utilizării limitei de creditare.

Conform contractului semnat in anul 2009, contestatorul a declarat ca a luat la cunoştinţa despre Condiţiile Generale pentru Emiterea si Utilizarea Cârdului Euroline, primind un exemplar si fiind intru totul de acord cu acestea.

Conform contractului semnat si agreat de către contestator, pe lângă rata lunara stabilita la data semnării contractului este necesar a se achita orice suma rezultata in urma acordării si utilizării limitei de creditare, cum ar fi comisionul lunar de administrare cont, dobânda datorata, comisionul pentru plata întârziata.

Deoarece la nivelul lunii ianuarie 2012, suma totala necesar a fi rambursata de către contestator era in valoare de 10.762,96 lei, iar contestatorul refuza in mod nejustificat achitarea debitului, a declanşat procedura executării silite prin intermediul executorilor proprii, fiind o societate de tip IFN care are dreptul de a pune in executare contractele de credit - titluri executorii prin lege - in mod direct, prin intermediul executorilor IFN.

Astfel, in mod legal, la data de 25.01.2012, in dosarul nr.202/332/2012 a obţinut investirea cu formula executorie a contractului de credit, iar la data de 07.02.2012 in dosarul nr.1008/225/2012, a obţinut încuviinţarea executării silite a contestatorului, cu privire la titlul executoriu constând in contractul de credit nr.9300512605754000/17.04.2009.

Constatând in mod corect ca, in speţa, exista un titlu executoriu constând in contractul de credit, instanţa a încuviinţat in mod legal executarea silita împotriva contestatorului si s-a pornit executarea silita.

Ulterior, ca urmare a intrării in vigoare a Legii nr.287/2011, dosarul de executare a fost transferat către BEJ T.A.D.care a continuat procedura executării silite împotriva contestatorului.

In continuarea procedurii de executare silita, cu respectarea tuturor prevederilor in materie, executorul judecătoresc a dispus înfiinţarea popririi asupra disponibilului bănesc al contestatorului la angajator, comunicându-i-se acest aspect contestatorului la data de 11.01.2013.

Contrar celor susţinute de către contestator, solicită sa se observe de asemenea ca, suma pentru care s-a pornit executarea silita este certa, lichida si exigibila, iar modalitatea de calcul rezulta foarte clar din documentul intitulat "Istoricul cardului nr… titular T.D.", document ataşat întâmpinării.

Creanţa este certa aşa cum rezulta indiscutabil din raporturile juridice stabilite cu debitorul, din faptul executării întocmai a obligaţiilor asumate (acordarea creditului) si din faptul neexecutării de către debitor a obligaţiilor corelative ce-i reveneau (efectuarea plaţilor ratelor lunare integral si la termenele scadente).

A anexat la dosar titlul executoriu reprezentat de cerere pentru emiterea unui card de credit nr.9300512605754011, istoricul cardului nr.9300512605754011 titular T.D., cerere executare silită, Încheiere din 25.01.2012, din 07.02.2012 a Judecătoriei Vînju Mare,  adrese înfiinţare poprire, cerere de continuare a executării silite şi înregistrare dosar, adresa nr.18/E/04.05.2012, dovada de comunicare, adresa nr.4187/22.11.2012 emisă de Primăria Gruia, proces verbal privind cheltuielile de executare, proces verbal suplimentar, înfiinţare poprire din 11.01.2013, împuternicire avocaţială.

La termenul din 21.05.2013, contestatorul prin apărător, a solicitat proba cu acte precum şi efectuarea unei expertize contabile având ca obiective : modul de calcul al debitului pentru  care s-a pornit executarea  silită; situaţia plăţilor efectuate de către contestator; stabilirea modului de calcul al dobânzilor şi penalităţilor aferente  ratelor achitate de contestator; determinarea datoriei restante din creditul acordat.

În cauză a fost numit expert specialitatea contabilitate B.O., stabilind onorariu de expert în suma de 600 lei în sarcina contestatorului.

În şedinţa publică din 11.06.2013, s-a luat act că la dosar intimata a anexat la prezenta cauză, dosarul de executare solicitat ce a stat la baza întocmirii şi emiterii actelor de executare contestate.

Totodată, întrucât contestatorul nu a depus la dosar dovada achitării onorariului de expert în cuantum de 600 lei, instanţa a dispus suspendarea judecării cauzei. 

La data de 10.02.2014, contestatorul a solicitat repunerea cauzei pe rol, anexând la dosar chitanţa privind plata onorariului de expert şi chitanţa privind plata taxei de timbru în cuantum de 97 lei, comunicare adresă înfiinţare de poprire dosar nr.18/E/2012, înfiinţare poprire, proces verbal privind cheltuielile de executare, proces verbal suplimentar din 11.01.2013, cerere pentru emiterea unui card de credit.

În şedinţa publică din 26.03.2014, contestatorul prin apărător, a solicitat emiterea unei adrese  către BEJ T.A.D., în vederea înaintării, în copie conformă cu originalul, a dosarului de executare nr. 18/E/2012, dosar pe care acesta l-a preluat în vederea continuării executării şi emiterea unei adrese către intimată pentru a ne înainta contractul de credit încheiat cu contestatorul şi prorogarea efectuării probei cu expertiza încuviinţată în cauză, după comunicarea relaţiilor solicitate.

Astfel, intimata a depus la dosar cererea pentru emiterea unui card de credit nr.9300512605754000 din 17.04.2009, iar BEJ T.A.D., a depus dosarul de executare nr. 18/E/2012.

Avocat L.C.pentru contestator a susţinut că poprirea a început din decembrie 2012, depunând, în acest sens,  la dosar o adeverinţă eliberată de către Ş.G.G, anexând la dosarul cauzei, în dublu exemplar, pentru comunicare către intimată,  o cerere de suspendare a executării silite, un extras lunar şi dovada achitării taxei de timbru în cuantum de 50 lei , iar în temeiul art. 718 alin. 1 şi 4 C.p.c, fără plata unei cauţiuni,  a  solicitat suspendarea executării silite până la soluţionarea irevocabilă a contestaţiei la executare.

La termenul din 28.05.2014, instanţa, având în vedere temeiurile de drept invocate de contestator în cererea de suspendare a executării silite, a pus în discuţia părţilor prezente, legea aplicabilă soluţionării prezentei cauze, respectiv cererii de suspendare.

Avocat L.C.pentru contestator a susţinut că este vorba de un titlu executoriu ce nu este o hotărâre judecătorească  şi că, contestaţia la executare a fost înregistrată după intrarea în vigoare a legii noi, considerând astfel că este aplicabil, în speţă, noul cod de procedură civilă.

Instanţa, având în vedere disp. art. 25 alin.1 C.p.c., potrivit căruia „ executările silite începute sub legea veche rămân supuse acelei legi”, a apreciat că în speţă sunt incidente prevederile vechiului cod de procedură civilă, prin urmare, în conformitate cu art. 403 C.p.c., potrivit căruia „ instanţa competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o cauţiune în cuantumul fixat de instanţă” şi a fixat o cauţiune în cuantum de 500 lei, pentru cererea de suspendare formulată de contestator.

De asemenea, contestatorul a depus la dosarul cauzei reglementările legale aplicabile în speţa de faţă, respectiv: OG 28/2006, Legea 266/2006, Legea 93/2009, Legea 287/2011, OG 13/2011 şi a solicitat printr-o cerere depusă la dosarul cauzei, faţă de aceste reglementări legale să se constate că între părţi nu există contractul care să constituie, valabil, titlu executoriu, motiv pentru care a solicitat revenirea cu adresă către intimată pentru a se comunica dacă cererea de emiterea a unui card reprezintă contractul încheiat între părţi, având în vedere că la fila 165 din dosar se vorbeşte de titlu executoriu ca fiind cererea de credit, cerere ce a fost respinsă însă de către instanţă.

Astfel, la termenul din 04.06.2014, contestator depune la dosarul cauzei recipisa emisă de CEC Bank – Unitatea Vînju Mare având nr. 558540/1 din 04.06.2014  reprezentând  consemnare  cauţiune de 500 lei,  pentru cererea  de suspendarea a executării silite, alături de chitanţa nr. 4540989/1/04.06.2014 emisă de CEC Bank – Unitatea Vînju Mare.

Prin Încheierea din data de 04.06.2014, instanţa a admis cererea de  suspendare a executării silite formulată de contestatorul T.D. şi a dispus suspendarea executării silite în dosarul de executare nr.18/E/2012 al BEJ T.A.D.până la soluţionarea irevocabilă a contestaţiei la executare, reţinându-se faptul că potrivit art.403 alin.1 Cod procedură civilă „Până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, instanţa competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o cauţiune în cuantumul fixat de instanţă, în afară de cazul în care legea dispune altfel.

Alineatul 3 al articolului 403 C.p.c  prevede că asupra cererii de suspendare formulate potrivit alin. 1 şi 2 instanţa, în toate cazurile, se pronunţă prin încheiere, care poate fi atacată cu recurs, în mod separat.

Pentru a se pronunţa asupra cererii de suspendare, instanţa trebuie însă să facă o analiză sumară asupra fondului contestaţiei, pentru a verifica dacă finalizarea executării nu ar avea în mod nelegal consecinţe păgubitoare pentru debitor. Altfel spus, instanţa consideră că admiterea unei astfel de cereri este condiţionată de existenţa unei aparenţe de drept în favoarea contestatorului, în strânsă legătură cu pretinsa nelegalitate a actelor de executare a titlului executoriu.

Într-adevăr, fără a se pronunţa în această etapă procesuală asupra temeiniciei motivelor invocate pe calea contestaţiei la executare, instanţa va trebui să analizeze în ce măsură, chiar de la data introducerii cererii, se desprinde o aparenţă de nelegalitate vădită a actelor de executare. În caz contrar, caracterul executoriu de care se bucură titlul creditoarei ar fi iluzoriu, putând fi paralizat prin simpla formalitate a introducerii unei contestaţii la executare dublate de o cerere de suspendare a executării silite.

Instanţa a constatat că a fost îndeplinită condiţia formală a achitării unei cauţiuni în cuantum de 500 lei de către contestator, stabilită potrivit art. 403 C.proc.civ.

Pe de altă parte, din analiza sumară  a actelor întocmite în cadrul executării silite, a rezultat  că motivele invocate de contestator justifică suspendarea executării silite până la soluţionarea prezentei contestaţii, având în vedere că împotriva prezentului titlu executoriu se pot formula şi contestaţii pe fondul dreptului, aşa cum sunt cele invocate de către contestator prin cererea de chemare în judecată.

Totodată, s-a dispus emiterea unei adrese către BEJ T.A.D. pentru a se comunica titlul executoriu purtând formula executorie prev. de art.376 C.p.c, adresa nr. 20 comunicată Primăriei Gogoşu şi adresa comunicată Primăriei Gruia la data de 30.10.2012.

La termenul din 03.09.2014, contestatorul prin apărător, a depus la dosarul cauzei o precizare a acţiunii introductive şi  o dovadă de comunicare  a înfiinţării popririi către contestator de la BEJ T.A.D., prin care a solicitat anularea si desfiinţarea executării silite înseşi si anularea tuturor actelor de executare întocmite si efectuate împotriva sa in numele si pe seama intimatei ce fac obiectul prezentului dosar, inclusiv a popririi înfiinţate la 11.08.2014 de BEJ T.A.D. ; să se constate ca intre părţi, nu exista nici un contract încheiat in mod valabil in sensul legii si, pe cale de consecinţa, nici actualizarea vreunui contract pentru îndeplinirea condiţiilor de conformitate cu OUG 50/2010 aprobata prin Legea 288/2010 actualizata, să se  constate ca pentru suma de 10319 lei intimata este decăzuta din dreptul de a pretinde chiar si dobânda legala reglementata de OG 13/2011 si orice alte accesorii; sa se constate ca a achitat integral preţul bunului mobil si sa se dispună întoarcerea executării silite si restituirea de către intimata a tuturor sumelor încasate fără temei legal peste contravaloarea motocultorului - 10319 lei, iar sumele ce vor fi restituite sa fie reactualizate cu indicele de inflaţie corespunzător perioadei cuprinse intre data încasării efective si data restituirii efective si integrale; obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata.

A învederat instanţei că printre relaţiile comunicate de către intimată nu au fost depuse actele constitutive ale noi societăţii, dovada înregistrării acesteia la Registrul Comerţului, nu a fost precizat contul acesteia bancar, în eventualitatea întoarcerii executării şi nu se face dovada mandatului de reprezentare a persoanei care semnează sau ştampilează întâmpinarea aflată la dosar, motiv pentru care a solicitat revenirea cu adresă către intimată pentru a ne comunica cele menţionate anterior.

Instanţa a respins cererea formulată de către contestator prin apărător, având în vedere că la dosarul cauzei a fost depusă împuternicirea avocaţială, iar în adresele comunicate de către intimată şi  aflate la dosarul cauzei, în antet este menţionat contul bancar al societăţii.

Totodată, s-a pus în vedere contestatorului prin apărător să formuleze şi să depună la dosarul cauzei obiective pentru efectuarea expertizei contabile încuviinţate în cauză.

La cererea precizatoare a contestaţiei la executare, intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat să se admită excepţia netimbrării cererii, excepţia inadmisibilităţii cererii, iar în subsidiar în cazul respingerii excepţiei, solicită respingerea contestaţiei la executare ca neîntemeiată, cu cheltuieli de judecată.

Avocat L.C.pentru contestator,  a învederat instanţei că este foarte greu de  evaluat suma exactă plătită peste debitul cuvenit legal, însă a apreciat această valoare la 800 lei şi a depus la această valoare dovada achitării taxei de timbru în cuantum de 61 lei şi adrese de comunicare înştiinţare poprire emise de către BEJ T.A.D., învederând instanţei că acesta continuă să emită somaţii.

Instanţa, a pus în discuţia părţilor prezente excepţiile invocate de către intimată prin întâmpinarea depusă la cererea precizatoare formulată de către contestator prin apărător, respectiv excepţia netimbrării cererii modificatoare  formulată de către contestator şi excepţia inadmisibilităţii  cererii modificatoare formulată de către contestator.

Instanţa a respins excepţia netimbrării cererii modificatoare formulată de către contestator, având în vedere că la dosarul cauzei a fost depusă şi dovada achitării taxei de timbru şi a respins excepţia inadmisibilităţii cererii modificatoare formulată de către contestator având în vedere disp. art. 404 ind.2 C.p.c..

La acelaşi termen de judecată 22.10.2014, contestatorul prin apărător, a solicitat ca la efectuarea expertizei contabile încuviinţate în cauză, expertul desemnat să aibă în vedere următoarele obiective: să se determine suma totală  achitată de contestator prin plăţile parţiale - atât cele arătate şi recunoscute de intimată la filele 25-26 din dosar, cât şi cele efectuate prin popririle arătate în adeverinţa nr. 1097/06.05.2014 emisă de Şcoala Gogoşu ( fila 159 din dosar), urmând ca pentru fiecare plată parţială să se aplice coeficientul de inflaţie pentru perioada cuprinsă între data fiecărei plaţi parţiale şi aprilie 2009, suma totală urmând a fi stabilită la nivelul lunii aprilie 2009; - să se determine diferenţa dintre suma stabilită la primul obiectiv şi preţul de raft 10319 lei  la nivelul lunii aprilie 2009 şi să se reactualizeze această diferenţă pentru perioada cuprinsă între aprilie 2009- la zi; să se stabilească dacă între părţi există convenite la nivelul lunii aprilie 2009 următoarele:  grafic restituire, rate fixe sau variabile, dobânda fixă sau variabilă, DAE, comisioane şi modul de calcul al ratelor, iar în caz afirmativ, să se arate modul de identificare al acestora; să se stabilească dacă între părţi există vreo convenţie  pentru aducerea tuturor elementelor menţionate la al treilea obiectiv în conformitate cu OUG 50/2010, iar în caz afirmativ, să se detalieze modul de determinare al acestora şi să se stabilească cum a fost calculată şi  ce reprezintă suma de 5451,66 lei, conform adresei emise de BEJ T.A.D. la data de 07.11.2014.

Suplimentar, instanţa a stabilit şi următoarele obiective : să se stabilească suma totală pe care contestatorul-debitor o datora creditorului, reprezentând contravaloarea utilajului achiziţionat, plus dobânzi şi alte costuri ale creditului; să se stabilească ce sume a achitat contestatorul până la data începerii executării silite, respectiv data de 07.02.2012(  când a fost dispusă de către instanţă încuviinţarea executării silite) şi ce reprezinte aceste sume;  să se stabilească ce sume au fost reţinute prin poprire şi la ce date au fost reţinute; să se stabilească dacă debitorul mai avea de achitat vreo sumă de bani la data de 04.06.2014, iar în caz afirmativ, ce sumă de bani şi ce reprezintă această sumă;  să se stabilească cum a fost calculată şi ce reprezintă suma de 16752,53  menţionată pe cererea de emitere a unui card ( fila 17 din dosar).

În şedinţa publică din 11.02.2015, expert contabil B.A.a depus la dosar raportul de expertiză efectuat în cauză, în care se concluzionează faptul că reclamantul a achitat o suma totala in valoare de 17.304 lei, suma ce a fost actualizata cu indicii de inflaţie rezultând o suma totala de 20.595 lei(anexal). Diferenţa dintre preţul de raft de 10.319 lei si suma achitata de reclamantul T.D. de 17.304 lei este de 6.985 lei actualizata cu indicele de inflaţie este de 9.199 lei. Reclamantul T.D. a fost de acord cu condiţiile generale pentru emiterea si utilizarea cardului in care se specifica dobânzile si comisioanele folosite si modul de plata a ratelor prin emiterea de extrase lunare. Nu exista între părţi act adiţional de aliniere la prevederile OUG 50/2010. Reclamantul datora paratei SC EFG RETAIL SERVICE SA suma de 16.752,53 lei compusa din 10.319 lei valoarea unui motocultor si 6.433,53 lei dobânda si comisioane. Reclamantul T.D. pana la data de 07.02.2012 a achitat suma de 7.892 lei si reprezintă rate plus dobânzi.

La data de 04.06.2014 reclamantul T.D. a achitat suma de 9.412 lei nu mai avea de achitat nimic din valoarea creditului. Suma de 16.752,53 lei reprezintă valoarea totală de achitat către pârâtă pentru motocultorul achiziţionat în valoare de 10.319 lei.

La data de 07.11.2014 reclamantul T.D. a achitat suma datorata către SC ERB RETAIL SERVICE SA, BEJ T.A.D trebuie să specifice cum s-a calculat suma de 5.451,66 lei şi ce reprezintă.

La acest raport de expertiză, contestatorul a formulat obiecţiuni, susţinând că raportul de expertiză întocmit este superficial şi că singurul obiectiv la care nu a formulat obiecţiuni a fost obiectivul numărul 4, că expertul desemnat în cauză  nu a actualizat sumele achitate de către contestator, iar în acest  fel contestatorul este dezavantajat, deoarece din punct de vedere contabil nu poţi să aduni sau să scazi sume de bani achitate în ani diferiţi, că se impune refacerea completă a determinării sumei totale achitate de către contestator actualizată cu indicele de inflaţie la data efectuării raportului.

Instanţa a pus în discuţia părţilor prezente, având în vedere faptul că contestatorul a solicitat şi întoarcerea executării silite,  iar din răspunsul formulat de expert la obiectivul numărul 7 rezultă că la data suspendării executării silite acesta nu mai avea nimic de achitat din valoarea creditului,  necesitatea stabilirii unui obiectiv suplimentar referitor la stabilirea sumelor, eventual, achitate de către contestator în plus faţă de suma datorată şi având în vedere răspunsul formulat la obiectivul numărul 9, instanţa a pus în discuţia părţilor prezente, necesitatea emiterii unei adrese către BEJ T.A.D. pentru a ne indica ce reprezintă suma de 5.451,66 lei menţionată în înştiinţarea emisă în data de 26.09.2014 şi cu revenire în 17.11.2014 comunicată contestatorului în dosarul de executare nr. 18/EX/2012.

Instanţa a admis în parte obiecţiunile formulate de  contestator, dispunându-se emiterea unei adrese către expertul desemnat în cauză, pentru a întocmi un supliment la raportul de expertiză efectuat, urmând să răspundă următoarelor: să precizeze la ce perioadă se referă indicii de inflaţie indicaţi în anexa 1 şi sursa de unde au fost preluaţi; să stabilească suma achitată de contestator până la data de 07.02.2012; să stabilească dacă contestatorul a plătit în urma popririi, sume în plus faţa de debitul datorat, iar în caz afirmativ să se stabilească ce sume au fost achitate în plus şi la ce dată; să precizeze la ce perioadă se referă indicele de inflaţie de 130,56% reţinut  în răspunsul la obiectivul numărul 2; să depună calculul detaliat al sumei de 16752,53 lei, precizând elementele componente avute în vedere la calculul acesteia ( rată, dobândă, comisioane, etc.) şi modalitatea de determinare a acestor elemente; să ne precizeze dacă sumele de 45 lei menţionate  cu titlu de penalităţi întârziere la plată  în istoricul cardului, au fost luate în calcul la stabilirea sumei achitate de contestator.

Cu privire la celelalte obiecţiuni formulate de către contestator prin apărător la raportul de expertiză întocmit în cauză, instanţa le-a apreciat ca fiind neîntemeiate întrucât fac referire la fondul cauzei, respectiv la clauzele prevăzute în condiţiile generale pentru emiterea şi utilizarea cardului, aspecte care vor fi avute în vedere de către instanţă la soluţionarea cauzei pe fond.

Prin suplimentul la raportul de expertiză, expertul a concluzionat că indicii de inflaţie indicaţi in anexa 1 sunt in perioada de referinţa aprilie 2009 si data fiecărei plaţi parţiale si au fost preluaţi de pe pagina Institutului National de Statistica. Reclamantul T.D. pana la data de 07.02.2012 a achitat suma de 7.371 lei. Reclamantul T.D. a plătit in plus suma de 551,47 lei fata de debitul de 16.752,53 lei,  aceasta suma plătită in plus fiind achitata in martie 2014. Indicele de inflaţie de 130.56% reţinut la obiectivul nr.2 este indicele din aprilie 2009 pana la ianuarie 2015. Conform tabelului de la art 23.4 din cererea pentru emiterea unui card pentru creditul acordat in valoare de 10.319 lei, parata calculează o dobânda de 22,9%, comision de acordare 9,9%, alte comisioane 4% pe o perioada de 42 luni si rezulta suma de 16.752,53 lei( total dobânda sunt in valoare de 4.787.87 lei. total comisioane de 1.645.66 lei) anexa 1. Suma de 45 lei menţionată cu titlu de penalităţi întârziere la plata nu a fost luata in calcul la stabilirea sumei achitate de reclamantul T.D..

La acest supliment de expertiză efectuat în cauză de expertul desemnat, contestatorul prin apărător, a formulat obiecţiuni, susţinând că expertul desemnat în cauză a indicat suma de 7371 lei fără a prezenta un mod de calcul, de unde a obţinut-o, din ce se compune, aceiaşi metodă folosind-o şi cu suma de 551, 47 lei, neprezentând niciun mod de calcul şi neprecizând la ce nivel este calculată, respectiv în martie 2013, sau în ianuarie sau martie 2015. De asemenea, arată că experta a prezentat o anexă, care nu are nicio legătură cu speţa de faţă, fiind vorba de un calcul virtual, susţinând că i-a înmânat expertei extrase lunare. Totodată, în ultimul rând, solicită ca experta să facă un calcul având în vedere şi sumele de 45 de lei pe care nu le-a avut în vedere şi să depună la dosarul cauzei extrasele lunare ce i-au fost predate.

Faţă de obiecţiunile formulate la suplimentul la raportul la expertiză efectuat în cauză, de către contestator prin apărător şi având în vedere actele şi lucrările dosarului, instanţa le-a  apreciat ca fiind neîntemeiate şi le-a respins, apreciind că expertul desemnat în cauză a calculat suma de 7371 lei conform istoricului de la fila 25 prin adunarea sumelor din coloana „suma achitată” până la data de 12.05.2011, suma de 551,47 lei a fost calculată ca diferenţă între totalul de 17304 lei stabilit de expert la obiectivul nr. 1 al raportului de expertiză iniţial şi suma de 16752,53 lei indicată în cererea pentru emiterea cardului de credit, suma nefiind actualizată şi a indicat în suplimentul la raportul de expertiză întocmit în cauză, aceeaşi modalitate de calcul a sumei de 16752,53 lei ca şi în raportul iniţial depus, rata calculată de către acesta fiind mai mică decât cea indicată în extrasele lunare emise de intimată.

La termenul din 13.05.2015, instanţa a pus în discuţie situaţia profesională a apărătorului av. L.C., având în vedere că aceasta este înscrisă cu menţiunea „incompatibil” pe tabloul avocaţilor din Baroul Dolj, punându-i-se în vedere să depună dovada că poate exercita profesia de avocat.

Întrucât, apărătorul contestatorului nu a depus la dosar dovada exercitării profesiei de avocat, confirmând lipsa acestei calităţi, instanţa constatând că aceasta este incompatibilă, a pus în discuţie excepţia lipsei calităţii de reprezentare pentru contestator şi prin încheierea din data de 03.06.2015 a admis excepţia invocată.

Analizând actele şi lucrările dosarului, referitor la contestaţia la executare, instanţa constată şi reţine în fapt şi în drept următoarele :

Prin contestaţia la executare formulată, contestatorul, a solicitat în contradictoriu cu intimata S.C EFG R.S. IFN S.A., anularea si desfiinţarea executării silite înseşi si anularea tuturor actelor de executare întocmite si efectuate împotriva sa in numele si pe seama intimatei ce fac obiectul prezentului dosar, inclusiv a popririi înfiinţate la 11.08.2014 de BEJ T.A.D. ; să se constate ca intre părţi, nu exista nici un contract încheiat in mod valabil in sensul legii si, pe cale de consecinţa, nici actualizarea vreunui contract pentru îndeplinirea condiţiilor de conformitate cu OUG 50/2010 aprobata prin Legea 288/2010 actualizata, să se  constate ca pentru suma de 10319 lei intimata este decăzuta din dreptul de a pretinde chiar si dobânda legala reglementata de OG 13/2011 si orice alte accesorii; sa se constate ca a achitat integral preţul bunului mobil si sa se dispună întoarcerea executării silite si restituirea de către intimata a tuturor sumelor încasate fără temei legal peste contravaloarea motocultorului - 10319 lei, iar sumele ce vor fi restituite sa fie reactualizate cu indicele de inflaţie corespunzător perioadei cuprinse intre data încasării efective si data restituirii efective si integrale; obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata.

Pe fond contestaţia la executare nu este întemeiată.

Contestaţia la executare este o cale specială de atac aplicabilă în faza de executare silită, prin care se poate obţine anularea actelor de executare efectuate cu încălcarea dispoziţiilor legale.

Se reţine că, contestatorul a achiziţionat în luna aprilie 2009, de la SC SSRL un produs (motocultor) având un preţ de raft de 10.319 lei. Pentru achitarea acestui produs, contestatorul a formulat o cerere de emitere a unui card de credit, de către EFG Retail Services IFN SA, înregistrată sub nr. 9300512605754000 din 17.04.2009, în care este specificat preţul de 10319 lei al produsului achiziţionat, precum şi suma totală de restituit respectiv 16752,53 lei în termene de 42 luni. Această cerere este completată de condiţiile generale pentru emiterea şi utilizarea cardului Euroline, condiţii pe care contestatorul şi le-a însuşit prin semnătură, pe ultima filă fiind înscrise taxele şi comisioanele reprezentând costurile asociate creditului acordat şi care au fost avute în vedre de expertul contabil la efectuarea expertizei.

Astfel, valoarea primei tranzacţii efectuate de către contestator, inclusiv costul de finanţare a fost in valoare totala de 16.752,53 lei.

Achiziţionarea si achitarea in transe lunare fixe a produsului a fost posibila ca urmare a semnării Cererii pentru Emiterea unui Card de Credit si a Condiţiilor Generale pentru Emiterea si Utilizarea Cârdului Euroline intre contestator, in calitate de Deţinător si societatea, EFG Retail Services IFN S.A., in calitate de Emitent

Cererea pentru Emiterea unui Card de Credit si Condiţiile Generale pentru Emiterea si Utilizarea Cardului Euroline, semnate de contestator, reprezintă CONTRACTUL  încheiat intre contestator si EFG Retail Services si reglementează emiterea, acordarea si utilizarea unui card EuroLine.

Conform art. 7 alin. 1din OG 28/2006, în vigoare la data de 17.04.2009, instituţiile financiare nebancare pot desfăşura următoarele activităţi de creditare: a) acordare de credite, incluzând, fără a se limita la: credite de consum, credite ipotecare, credite imobiliare, microcredite, finanţarea tranzacţiilor comerciale, operaţiuni de factoring, scontare, forfetare.

Conform art. 45 din acelaşi act normativ, contractele încheiate în scopul derulării activităţilor de creditare prevăzute la art. 7 alin. (1), precum şi garanţiile reale şi personale constituite în scopul garantării creditelor ce fac obiectul contractelor menţionate constituie titluri executorii.

Aceleaşi dispoziţiile legale se regăsesc şi în legea 93/2009, care a abrogat parţial OG 28/2006, respectiv art. 14 alin. 1 şi art 52 din legea 93/2009.

Faţă de situaţia de fapt raportată la aceste dispoziţiile legale, instanţa apreciază ca neîntemeiate susţinerile contestatorului în sensul că nu a încheiat un contract de credit cu intimata S.C EFG R.S. IFN S.A.. (actual SC ERB RETAIL SERVICES IFN)

Cererea pentru Emiterea unui Card de Credit si Condiţiile Generale pentru Emiterea si Utilizarea Cardului Euroline conţin toate clauzele esenţiale pentru un contract de credit, respectiv părţile, suma acordată ca şi credit, costurile asociate acestui credit, termenul şi modalitatea de rambursare. Lipsa denumirii exprese de „contract de credit” nu este de natură să schimbe felul actului juridic încheiat între părţi, fiind evidentă intenţia părţilor manifestată prin încheierea acestuia, respectiv contestatorul a urmărit achiziţionarea unui bun cu plata în rate, iar intimata i-a acordat suma de bani necesară pentru această achiziţie.

Conform contractului semnat in anul 2009, contestatorul a declarat ca a luat la cunoştinţa despre Condiţiile Generale pentru Emiterea si Utilizarea Cârdului Euroline, primind un exemplar si fiind intru totul de acord cu acestea.

Conform contractului semnat si agreat de către contestator, pe lângă rata lunara stabilita la data semnării contractului este necesar a se achita orice suma rezultata in urma acordării si utilizării limitei de creditare, cum ar fi comisionul lunar de administrare cont, dobânda datorata, comisionul pentru plata întârziata.

Instanţa reţine că, în conformitate cu istoricul cardului aflat la fila 25, contestatorul şi-a îndeplinit obligaţia asumată prin contractul de credit, achitând cu regularitate pentru o perioadă de peste un an sume cuprinse între 405 şi 500 lei lunar, după care au început să înregistreze întârzieri la plata ratelor, fapt pentru care i-a fost perceput comisionul pentru plată întârziată prevăzut în Condiţiile Generale pentru Emiterea si Utilizarea Cârdului Euroline, în cuantum de 45 lei.

Conform aceluiaşi istoric al cardului, ultima plată făcută de contestator datează din luna mai 2011.

În această situaţie, intimata a declanşat procedura executării silite prin intermediul executorilor proprii, fiind o societate de tip IFN care avea dreptul de a pune in executare contractele de credit - titluri executorii prin lege - in mod direct, prin intermediul executorilor IFN.

Astfel, la data de 25.01.2012, in dosarul nr.202/332/2012 a obţinut investirea cu formula executorie a contractului de credit, iar la data de 07.02.2012 in dosarul nr.1008/225/2012, a obţinut încuviinţarea executării silite a contestatorului, cu privire la titlul executoriu constând in contractul de credit nr.9300512605754000/17.04.2009.

Constatând in mod corect ca, in speţa, exista un titlu executoriu constând in contractul de credit, instanţa a încuviinţat in mod legal executarea silita împotriva contestatorului si s-a pornit executarea silita.

Ulterior, ca urmare a intrării in vigoare a Legii nr.287/2011, dosarul de executare a fost transferat către Biroul Executorului Judecătoresc „T.A.D." care a continuat procedura executării silite împotriva contestatorului.

In continuarea procedurii de executare silita, cu respectarea tuturor prevederilor in materie, executorul judecătoresc a dispus înfiinţarea popririi asupra disponibilului bănesc al contestatorului la angajator, comunicându-i-se acest aspect contestatorului la data de 11.01.2013.

Instanţa mai reţine că la dosarul cauzei au fost depuse de către contestator un număr de cinci extrase lunare emise de intimată (filele 452-456) în perioada mai-septembrie 2011, în care sunt indicate operaţiunile contului şi sumele pe care contestatorul trebuia să le achite, contestatorul având astfel cunoştinţă de sumele pe care le datora intimatei.

Din raportul de expertiză întocmit în cauză, instanţa reţine că debitorul contestator a achitat intimatei, inclusiv prin poprire, suma de 17304 lei, sumă ce acoperă suma de 16752,53 lei pe care trebuia să o restituie conform contractului de credit.

Faţă de aceste considerente, instanţa urmează să respingă contestaţia la executare, reţinând că între părţi s-a încheiat un contract de credit pentru suma de 10319 lei, pentru care, conform clauzelor contractuale, debitorul trebuia să restituie intimatei suma de 16752,53 lei, sumă pe care a restituit-o în urma executării silite.

În ceea ce priveşte invocarea de către contestator a nerespectării de către intimată a prevederilor OG 50/2010, instanţa reţine că acesta nu a precizat în concret care sunt prevederile acestuia act normativ nerespectate de intimată, nici nu a făcut dovada că s-ar fi adresat cu o cerere intimatei pentru încheierea vreunui act adiţional sau care este prejudiciul pe care l-a suferi în urma acestei pretinse nerespectări a dispoziţiilor legale. Contestatorul a rămas în pasivitate pe perioada anterioară declanşării executării silite, înţelegând ca numai după ce s-a înfiinţat poprirea pe veniturile sale să formuleze apărări în contestaţia la executare pe care le putea valorifica pe cale separată, printr-o acţiune împotriva intimatei.

Cât priveşte capătul de cerere privind întoarcerea executării silite formulată de contestator, faţă de prevederile art. 404¹ c.pr.civ, instanţa îl apreciază ca neîntemeiat având în vedere respingerea contestaţiei la executare. În ceea ce priveşte suma de 551,47 lei reprezentând diferenţa dintre suma de 17304 lei şi suma de 16752,53 lei, nici pentru aceasta nu se impune a se dispune întoarcerea executării silite, având în vedere că procedura de executare silită, în urma căreia s-a recuperat suma datorată de contestator, a presupus costuri pe care trebuie să le suporte contestatorul debitor.

Respinge contestaţia la executare formulată de contestatorul T.D. împotriva intimatei SC ERB RETAIL SERVICES IFN  (fostă S.C EFG R.S. IFN S.A. ).

Respinge capătul de cerere privind întoarcerea executării silite formulată de contestator.