Contestaţie la executare. Apărări de fond formulate în cadrul contestaţiei la titlu prin care se solicită lămurirea înţelesului şi aplicării titlului executoriu - hotărâre judecătorească.

Sentinţă civilă 11313/2011 din 01.03.2012


Contestaţie la executare. Apărări de fond formulate în cadrul contestaţiei la titlu prin care se solicită lămurirea înţelesului şi aplicării titlului executoriu -  hotărâre judecătorească.

 Contestaţia la titlu este destinată să expliciteze dispozitivul hotărârii ce constituie titlu executoriu, pentru a se putea proceda la executarea silită. Ea nu este un mijloc procedural destinat a anula sau modifica titlul executoriu, o atare finalitate putându-se realiza doar prin intermediul căilor legale de atac. Instanţa nu poate, în această cale să examineze împrejurări care vizează fondul cauzei şi care sunt de natură să repună în discuţie o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, cea ce ar însemna o încălcare a puterii de lucru judecat. Prin lămurirea hotărârii nu poate fi modificat dispozitivul hotărârii, ci se clarifică, se interpretează doar măsurile dispuse de instanţă prin hotărârea a cărei lămurire se doreşte. O astfel de cerere ar fi întemeiată, atunci cât dispozitivul hotărârii nu ar fi suficient de clar, ceea ce ar genera dificultăţi la executare.

 

Judecătoria Bistriţa : Sentinţa civilă nr. 11313/2011

 Prin contestaţia la executare înregistrată sub numărul de mai sus, contestatoarele C.M. şi P. M., au solicitat instanţei, în contradictoriu cu intimatele SC D,  şi T B, să dispună lămurirea înţelesului şi aplicării titlului executoriu, respectiv a Ordonanţei civile nr. x/2010 pronunţate în soluţionarea dosarului nr. y/2010.

 În motivare, s-a arătat că prin ordonanţa mai sus amintită, contestatoarele au fost obligate la plata sumei de 102.008 lei, reprezentând contravaloarea construcţiilor facturate precum şi la plata penalităţilor de 0,5% pe zi de întârziere, calculate de la data scadenţei şi până la data plăţii efective.

 Potrivit art. 4 alun. 3 din Legea 469/2002, în vigoarea la momentul semnării contractului, totalul penalităţilor pentru întârziere în decontare nu poate depăşi cuantumul sume asupra căreia se calculează, cu excepţia cazului în care prin contract s-a stipulat contrariul.

 Dispoziţiile art. 12.2 din contractul nr…  încheiat între părţi, prevede că în cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată respectiv o sumă echivalentă cu 0,5% pentru fiecare factură neachitată.

 Ori, instanţa de fond a reţinut susţinerile creditoarei şi contestatoarele au fost obligate la plata penalităţilor până la achitarea integrală a debitului, fără nicio menţiune asupra posibilităţii penalităţilor de a depăşi sau nu valoarea debitului principal.

 Potrivit disp. art. 969 alin. 1 Cod civil, convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante.

 Contestatoarele apreciază că la data încheierii contractului administrativ, atât reclamanta P M cât şi partenerul comercial au înţeles să nu deroge prin convenţie de la disp. art. 4 alin. 3 din Legea 469/2002.

 În probaţiune, s-au anexat înscrisuri (f. 5 – 25).

 Legal citată, intimata T B,  a formulat note de şedinţă (f. 42, 43) prin care a arătat că în data de 07,03.2011, la Trezoreria din cadrul AFP a Mun. Bistriţa, s-a primit poprirea dispusa de BEJ M M in dosar …/2010, referitoare la debitoarea C M. Valoarea totală a popririi, înscrisă în titlul executoriu a fost de 109.994,90 lei.

 Raportat la obligaţiile legale ce trebuiesc îndeplinite de către intimată, în temeiul dispoziţiilor Codului de procedură civilă. T B, în calitate de terţ poprit, a întocmit şi expediat adresa din data de 08.03.2011, prin care a confirmat către BEJ MM înfiinţarea popririi. De asemenea, tot referitor la acest aspect, intimata a expediat o adresă de înştiinţare către debitoarea C.M.

 În data de 23.03.2013, la TB s-a primit de la BEJ M.M.o comunicare scrisă, prin care acest executor judecătoresc i-a solicitat să ridice poprirea înfiinţată.

 În data de 14.09.2011, BEJ M.M. a revenit cu o nouă comunicare, emisă în dosarul execuţional nr.715/2010, solicitând, de data aceasta, înfiinţarea popririi asupra conturilor debitoarei – C.M. pentru suma de 109.994,9 lei. Prin adresa nr.21954 din 14.09.2011, T B a procedat la confirmarea înfiinţării popririi către executorul judecătoresc M.M, cu respectarea procedurii prevăzute de dispoziţiile art.2 din OMFP 2336/19.07.2011. Intimata a primit de la BEJ MM  o noua dispoziţie, materializa printr-o noua adresă prin care se executorul revenea la solicitarea de înfiinţare a popririi, în sensul micşorării sumei iniţiale şi a instituirii popririi doar în ceea ce priveşte suma de 69.994,90 lei, aspect motivat de faptul ca, prin O.P. nr.360/05.08.2011 a fost achitată suma de 40.000 lei.

 S-a mai arătat că, în data de 21.09.2011, debitoarea a achitat suma de 69.994,90 lei astfel : cu O.P nr.422/21.09.2011 s-a plătit suma de 11.990,60 lei către BEJ MM iar cu O.P. nr.423/20.09.2011 s-a plătit suma de 58.004,30 lei către SC DA-CON SRL.

 La data de 26.09.2011 s-a primit de la BEJ MM „Comunicarea” care prevedea menţinerea popririi înfiinţate asupra conturilor debitoarei pentru cuantumul total de 514.192,76 lei, reprezentând penalităţi de întârziere.

 În baza documentului intitulat „Anexa nr.3”, emis de către debitoarea C.M. la data de 10.10.2011, document care privea Situaţia pentru care se solicită desfiinţarea indisponibilizării, s-a virat către BEJ M.M. în suma de 1000 lei, cu OP nr.7/11.10.2011.

 La data de 17.10.2011, BEJ M.M. a trimis spre luare la cunoştinţă TB, certificatul emis de Judecătoria Bistriţa, prin care intimata a luat la cunoştinţă faptul că, prin încheierea irevocabila pronunţata de această instanţă de judecată, la data de 11.10.2011, în dosarul 10.756/190/2011, s-a admis cererea de suspendare provizorie a executării silite formulate de către reclamantele CM si P M, în contradictoriu cu pârâtele SC D SRL, şi TM. Pe cale de consecinţă s-a dispus suspendarea provizorie a executării silite care face obiectul dosarului execuţional nr.715/2010 al BEJ M.M până la soluţionarea cererii de suspendare formulată în dosarul nr. …/190/2011, cerere care are ca şi obiect amânarea la plată (art. 499 Cod procedura civila). Cum, până la această dată, atât cererea de suspendare formulată în dosarul …/190/2011 cât şi cererea de amânare la plată din acelaşi dosar, nu au fost încă soluţionate, executarea silită este suspendată în dosarul execuţional nr. z/2010.

 Aşadar, suspendarea executării silite dispuse prin încheierea din 11.10.2011, priveşte doar modalităţile legale de executare silita, inclusiv poprirea conturilor debitoarei. Prin urmare, intimata apreciază că executorul judecătoresc nu va mai putea face vreun act legal de executare silită, orice act emis ulterior suspendării fiind lovit de nulitate. Însa toate actele efectuate în cadrul procedurii execuţionale rămân valabile, întrucât procedura executării silite nu este închisă, fiind doar „oprită” temporar pe perioada suspendării.

 S-a mai arătat că, la data de 28.10.2011, prin adresa …10/2011, debitoarea C.M., i-a solicitat intimatei să pună în practică suspendarea executării silite dispuse în baza încheieri din dosarul nr. …/190/2011, aflat pe rolul Judecătoriei Bistriţa.

 Prin Nota contabilă …/04.11.2011, T.B. a indisponibilizat creditele bugetare şi veniturile existente în conturile debitoarei C.M.

 În vederea respectării dispoziţiilor stabilite prin încheierea civila pronunţată în dosarul civil nr. …/190/2011, de suspendare provizorie a executării silite, T.B. a efectuat doar plăţi ce vizează salariile, plăţi din venituri viitoare ale debitoarei, precum şi plăţi din credite deschise pe lunile noiembrie şi decembrie ale anului 2011.

 Concluzionând, in baza tuturor aspectelor sus-amintite, intimata apreciază demersurile întreprinse de Trezoreria din cadrul A F.P„ Bistriţa, ca fiind temeinice si legale sub toate aspectele.

 În drept, intimata a invocat art.115-118, art.452, art.454, art.456, art.457 alin.2 Cod Proc Civilă, OUG 22/2002.

 Analizând actele dosarului, instanţa reţine următoarele:

 Prin ordonanţa civilă nr. y/2010, pronunţată în Dosarului nr. ../190/2010 al Judecătoriei Bistriţa, contestatoarea PM a fost obligată, în temeiul OUG 119/2007, să plătească intimatei  SC D, suma de 102.008 lei, reprezentând contravaloare lucrări de construcţie şi penalităţi de 0,5% pe zi de întârziere, calculate de la data scadenţei facturilor şi până la data plăţii efective.

 În baza acestei hotărâri s-a pornit executarea silită a contestatoarei, P M, în dosarul nr. ../2010 al executorului judecătoresc MM, la data de 20.12.2010 fiind emisă somaţia în acest dosar.

 Conform art. 399 Cod de procedură civilă: „împotriva executării silite precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. De asemenea, dacă nu s-a utilizat procedura prevăzută de art. 2811, se poate face contestaţie şi în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu (…)”.

 Prin contestaţia formulată s-a solicitat  ca instanţa să dispună lămurirea înţelesului şi aplicării titlului executoriu, respectiv a Ordonanţei civile nr. y/2010 pronunţate în soluţionarea dosarului nr. ../190/2010 – fiind astfel o contestaţie la titlu. În ceea ce priveşte motivele invocate de contestatoare, în susţinerea cererii, se constată că acestea sunt veritabile apărări de fond, prin care se tinde de fapt la modificarea hotărârii care stă la baza executării silite.

 Contestaţia la titlu este destinată să expliciteze dispozitivul hotărârii pentru a se putea proceda la executarea silită. Ea nu este un mijloc procedural destinat a anula sau modifica titlul executoriu, o atare finalitate putându-se realiza doar prin intermediul căilor legale de atac. Instanţa nu poate, în această cale să examineze împrejurări care vizează fondul cauzei şi care sunt de natură să repună în discuţie o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, cea ce ar însemna o încălcare a puterii de lucru judecat. Prin lămurirea hotărârii nu poate fi modificat dispozitivul hotărârii, ci se clarifică, se interpretează doar măsurile dispuse de instanţă prin hotărârea a cărei lămurire se doreşte. O astfel de cerere ar fi întemeiată, atunci cât dispozitivul hotărârii nu ar fi suficient de clar, ceea ce ar genera dificultăţi la executare.

 Pentru aceste argumente, având în vedere faptul că dispozitivul Ordonanţei civile nr. y/2010 pronunţată în dosarul nr. …/190/2010, cuprinde dispoziţii clare, nefiind necesare lămuriri pentru punerea sa în executare, instanţa va respinge contestaţia la executare formulată de contestatoare.

 Pe de altă parte instanţa reţine că Ordonanţa civilă nr. y/2010 pronunţată în dosarul nr. …/190/2010, ce reprezintă titlu executoriu în dosarul de executare nr. …/2010 al executorului judecătoresc MM, a fost pronunţată în baza O.G. 119/2007.  Conform art. 14 alin.1 din acest act normativ, „ordonanţa de plată, devenită irevocabilă ca urmare a neintroducerii sau respingerii cererii în anulare, constitui titlu executoriu”, iar conform alin. 2 al aceluiaşi articol „împotriva executării silite a ordonanţei de plată debitorul poate face executare, potrivit dreptului comun. În cadrul contestaţiei nu se pot invoca decât aspecte legate de procedura de executare”.

 Ori aspectele invocate de contestatoare, în susţinerea contestaţiei formulate, nu sunt legate de procedura de executare ci vizează fondul pretenţiilor supuse executării.