Condiţiile validării unei popriri

Sentinţă civilă 5648/2013 din 04.11.2014


Potrivit art. 460 alin. (1) C.pr.civ., daca terţul poprit nu-şi îndeplineşte obligaţiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, creditorul, debitorul sau organul de executare, în termen de 3 luni de la data la care terţul poprit trebuia sa consemneze sau să plătească suma urmăribilă, pot sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi. Alin. (2) al aceluiaşi articol prevede că „dacă din probele administrate în cauză rezultă că terţul poprit datorează sume de bani debitorului, va da o hotărâre de validare a popririi prin care va obliga terţul poprit să plătească creditorului, în limita creanţei, suma datorată debitorului, iar, în caz contrar, va hotărî desfiinţarea popririi”.

Textul de lege impune aşadar două condiţii esenţiale: calitatea de debitor a terţului poprit fată de debitor, precum si neexecutarea de către terţul poprit a obligaţiilor privind efectuarea popririi.

Judecătoria Bistriţa – secţia civilă, Sentinţa civilă nr. 5648/2013, pronunţată în dosarul nr. 4125/190/2013

Prin acţiunea civilă înregistrată la această instanţă sub numărul de mai sus, reclamanta-creditoare CEC B. SA sucursala B., a solicitat instanţei în contradictoriu cu pârâtul-debitor N E şi terţul poprit SE SRL să dispună validarea popririi înfiinţate în dosarul de executare nr. 926/2012 al Biroului executorului judecătoresc MM, până la concurenţa sumei de 1.029.949,34 lei (la care se vor adăuga dobânzi până la data plăţii), reprezentând credit restant, dobânzi, penalităţi şi cheltuieli de executare, în baza titlurilor executorii-contractul de credit nr. 44/2007, acte adiţionale la contract şi contractele de fidejusiune, şi obligarea terţului poprit la plata către reclamantă a sumei datorate debitorului NE, în limita creanţei; cu cheltuieli de judecată.

În motivare arată că, în baza contractului de credit nr. 44 din 13.09.2007, Banca a acordat un credit societăţii EC SRL, reprezentată prin NE, în calitate de asociat unic, garantat conform art. 6 din Contract. Ulterior, au fost încheiate o serie de acte adiţionale care completează şi modifică clauzele contractuale.

Ca urmare a nerambursării la scadenţă a ratelor şi dobânzilor aferente creditului acordat debitorului, Banca a solicitat executarea silită în baza contractului de credit, actelor adiţionale şi contractelor de fidejusiune încheiate, pentru recuperarea creanţei datorate, conform cererii de executare silită, înregistrându-se dosarul execuţional cu nr. 926/2012.

Prin încheierea civilă nr. 675/2009 pronunţată de Judecătoria Bistriţa în dosarul civil nr. 3084/190/2009, instanţa a dispus încuviinţarea executării silite a titlurilor executorii-contractul de credit, acte adiţionale la contract şi contractele de fidejusiune.

Mai arată că, la data de 15.02.2013, conform adreselor de înfiinţare a popririi, emise în dosarul de executare nr. 926/2012, BEJ MM a solicitat terţului poprit SE SRL, societate a cărei salariat este debitorul, să înfiinţeze poprirea asupra veniturilor nete lunare a debitorului Nistor Emil, până la concurenţa sumei de 1.029.949,34 lei, la care urma să se adauge dobânda calculată până la data plăţii.

Reclamanta creditoare susţine că, de la data comunicării adreselor de înfiinţare a popririi, terţul poprit nu şi-a îndeplinit obligaţiile pe care le avea, potrivit dispoziţiilor art. 456 din Codul de procedură civilă.

În drept invocă prev. art. 460 din Codul de procedură civilă.

În probaţiune s-au anexat înscrisuri (f. 4-18).

Deşi au fost legal citaţi, pârâtul-debitor şi terţul poprit nu au formulat întâmpinare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa a reţinut următoarele:

La data de 11.02.2013, în dosarul execuţional nr. 926/2012, executorul judecătoresc MM a transmis SC SE SRL, în calitate de terţ poprit, adresa de înfiinţare a popririi asupra venitului net lunar obţinut de debitorul NE până la concurenţa sumei de 1.029.949,34 lei (f. 42).

Deoarece până la data promovării acţiunii ce face obiectul prezentului dosar terţul poprit nu a dat curs cererii executorului judecătoresc, acesta din urmă a solicitat instanţei validarea popririi înfiinţate prin adresa menţionată.

Potrivit art. 460 alin. (1) C.pr.civ., daca terţul poprit nu-şi îndeplineşte obligaţiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, creditorul, debitorul sau organul de executare, în termen de 3 luni de la data la care terţul poprit trebuia sa consemneze sau să plătească suma urmăribilă, pot sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi. Alin. (2) al aceluiaşi articol prevede că „dacă din probele administrate în cauză rezultă că terţul poprit datorează sume de bani debitorului, va da o hotărâre de validare a popririi prin care va obliga terţul poprit să plătească creditorului, în limita creanţei, suma datorată debitorului, iar, în caz contrar, va hotărî desfiinţarea popririi”.

Textul de lege impune aşadar două condiţii esenţiale: calitatea de debitor a terţului poprit fată de debitor, precum si neexecutarea de către terţul poprit a obligaţiilor privind efectuarea popririi.

Instanţa  a constatat că, în speţă, prima conditie nu este îndeplinită, astfel cum rezultă din adresa nr. 184/18.06.2013, depusă la fila 151, prin care terţul poprit a precizat faptul că debitorul Nistor Emil nu mai este angajat al SC SE SA. Prin urmare, devine inutilă analizarea îndeplinirii celei de-a doua condiţii necesare în vederea validării popririi.

În considerarea aspectelor de fapt şi de drept prezentate anterior, constatând neîndeplinirea uneia din cerinţele impuse de art. 460 C.pr.civ. pentru validarea popririi, instanţa a respins, ca nefondată, cererea creditoarei CEC B SA.

Împotriva acestei hotărâri a formulat apel , în termen legal,apelanta CEC B SA – prin Sucursala B, care a solicitat admiterea apelului, modificarea hotărârii atacate, în sensul admiterii cererii de validare a popririi formulate de Bancă, cu cheltuieli de judecată.

In motivarea s-a arătat că hotărârea pronunţată de către instanţa de fond este nelegală şi netemeinică, deoarece debitorul NE se află în raporturi contractuale de muncă cu terţul poprit, aşa cum rezultă din adresa comunicată de ITM B.N., debitorul având încă contract individual de muncă încă activ cu această societate comercială.

De asemenea arată apelanta că debitorul său NE are şi calitatea de asociat la societatea terţ poprit şi că de regulă asociaţii unei societăţi comerciale au calitatea de angajaţi în cadrul acesteia.

La dosar s-a depus informaţii privind terţul poprit obţinute de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

Examinând sentinţa atacată prin prisma motivelor de apel precum şi sub toate aspectele, potrivit disp.art.292 şi urm. C.pr.civ, tribunalul a constatat că instanţa de fond a pronunţat o sentinţă temeinică şi legală, făcând o corectă interpretare a probelor administrate şi o aplicare corespunzătoare a dispoziţiilor legale în materie.