Contestaţie la executare. Distribuirea sumei rezultate din vânzarea bunurilor debitorului între creditori

Sentinţă civilă 1057 din 22.04.2009


Prin contestatia înregistrata sub nr. 198/740/26.01.2009 contestatoarea banca B. a solicitat ca în contradictoriu cu intimata DGFP  si debitoarea S. sa se anuleze procesul-verbal de distribuire a sumelor rezultate din executarea silita si efectuarea unei noi distributii.

În motivarea contestatiei contestatoarea arata ca prin executarea silita a

debitoarei S.  s-au vândut prin licitatie publica bunurile acesteia.

În procesul de executare silita, contestatoarea arata ca a intervenit depunând acte care fac dovada calitatii de creditor garantat cu ipoteca asupra bunurilor imobile supuse executarii si anume contract de ipoteca 2242/13.12.2005, contract de ipoteca 1989/11.11.2005, contract de credit 284/27124/11.11.2005 si actele aditionale.

Contestatoarea arata ca dreptul de ipoteca a fost conservat prin înscrierea în cartea funciara asa cum rezulta din extrasele de carte funciara aflate la dosar.

Se mai arata în  motivarea ca pretul bunurilor imobile vândute de intimata , a fost distribuit si altor creditori încalcându-se prevederile art. 171(7) din O.G. nr. 92/2003 si ca fata de terti inclusiv fata de stat o garantie reala si celelalte sarcini reale au un grad de prioritate care se stabileste la momentul în care au fost facute publice asa cum prevede art. 142 alin. 7 din aceiasi ordonanta.

Contestatoarea invoca prevederile art. 171 (1) si art. 142 (7) din codul de procedura fiscala potrivit cu care creditorul fiscal are un privilegiu prin efectul legii daca se îndeplineste procedura de publicitate, la distributia pretului, însa privilegiul propriu este de rang preferential.

Asa fiind contestatoarea solicita anularea procesului-verbal de distributie a pretului din 15 ianuarie 2009 prin care sumele obtinute s-au împartit în cota de1/2 pentru fiecare creditor si distribuirea sumei conform prevederilor legale.

În drept contestatia la executare este întemeiata pe prevederile art. 168 si urmatoarele din O.G. 92/2003.

În dovedirea contestatiei la executare s-au depus în copie procesul-verbal de licitatie nr. 19026/15.12.2008, procesul-verbal de distributie a sumei rezultate din executare silita nr. 675/15.01.2009.

Intimata a depus întâmpinare, prin care arata ca procesul-verbal de distributie este întocmit legal deoarece prin sechestrul aplicat conform art. 154 (6) cod de procedura fiscala se instituie ipoteca legala asupra bunurilor imobile iar prin îndeplinirea conditiei de publicitate ( art. 142 alin. 7 cod de procedura fiscala) creditorii fiscali au prioritate la distributia sumei fata de alti creditori care au garantii reale asupra bunurilor respective.

Contestatoarea a facut precizari la contestatia formulata si a raspuns la întâmpinare învederând ca garantiile reale si sarcinile reale asupra bunurilor au un grad de prioritate fata de terti si de stat care se stabilesc la momentul la care acestea au fost facute publice si ca rangul garantiei statului se stabileste în conditiile art. 25(1) din legea 7/1997.

Contestatoarea a depus contractul de credit bancar 284/27124/11. 11. 2005, contractul de ipoteca 2242/2005, contractul de ipoteca 1989/11.11.2005, extrase carte funciara.

La solicitarea instantei intimata cu adresa 4071/12.03. 2009 a înaintat actele de executare a debitoarei S., în volumele II-V.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta a constatat si retinut urmatoarele ;

În vederea recuperarii creantelor fiscale restante ale debitoarei S., D.G.F.P. a pornit executarea silita asupra bunurilor imobile ale debitoarei situate în Alexandria – spatiu comercial, ansamblu de bunuri imobile – bunuri vândute prin licitatie publica conform proceselor-verbale din 15.12.2008, obtinându-se suma totala de 1. 729. 600 lei.

Conform art. 171 alin. 5 din Codul de procedura fiscala, contestatoarea a fost înstiintata de organul de executare cu adresa nr. 595/14.01.2009 sa participe la distributia pretului, aceasta creditoare depunând actele care-i justifica privilegiul

instituit asupra bunurilor vândute precum si cele constatatoare ale creantei.

Intimata a procedat la distribuirea sumei rezultate din vânzarea bunurilor dupa ce s-au scazut cheltuielile de executare, în mod egal, între D.G.F.P. si banca B.considerând ca privilegiile reale ale acestor creditoare au acelasi rang , situatie în care art. 170 (2) cod de procedura fiscala prevede ca plata creantelor care au aceiasi ordine de preferinta se face proportional cu creanta fiecaruia.

Art. 171 (1) cod de procedura fiscala reglementeaza situatia creditorilor fiscali care au un privilegiu prin efectul legii si care îndeplinesc conditia de publicitate conform art. 142 alin. 7 conferindu-le prioritate la distribuirea sumei rezultata din vânzare fata de alti creditori care au garantii reale asupra bunului respectiv.

Prin aplicarea sechestrului asupra bunurilor imobile proprietatea debitoarei S. intimata a dobândit un privilegiu asupra acestor bunuri – sechestrul constituind ipoteca legala conferita de art. 154 alin. 5 din Codul de procedura fiscala.

Sechestrul aplicat de intimata a respectat si conditia de publicitate fiind înscris în cartea funciara asa cum prevede art. 171 (1) cod de procedura fiscala.

Situatia care trebuie analizata este daca aceasta ipoteca legala are rangul necesar pentru a devansa sau concura cu ordinea de preferinta a creantei contestatoarei garantata prin ipoteca de rangul I instituita asupra acelorasi bunuri imobile.

Art. 142 alin. 7 din codul de procedura fiscala prevede ca fata de terti inclusiv fata de stat, o garantie reala si celelalte sarcini reale asupra bunurilor au un grad de prioritate care se stabileste de la momentul în care acestea au fost facute publice prin oricare dintre metodele prevazute de lege.

Art. 171 cod de procedura fiscala prevede la rândul sau ca la distribuirea sumei rezultata din executarea silita, creditorii fiscali care au un privilegiu prin efectul legii si care îndeplinesc conditia de publicitate au prioritate la distribuirea pretului însa în conditiile art. 142 alin. 7 din acelasi cod.

Aceasta din urma reglementare arata ca inclusiv fata de stat o garantie imobiliara reala are un grad de prioritate stabilit la momentul în care acestea au fost facute publice.

În atare situatie pentru a se stabili gradul de prioritate al garantiei contestatoarei si al ipotecii legale conferita intimatei prin efectul legii se apeleaza la dispozitiile art. 25 (1) din legea 7/1996 potrivit cu care ordinea înregistrarii cererilor va determina rangul asupra fiecarei înscrieri.

Cum contestatoarea si-a înscris ipoteca anterior înscrierii garantiei reale a intimatei, rangul ipotecii creditoarei banca B. este prioritara fata de cel al ipotecii intimatei astfel ca la distributia pretului obtinut din vânzarea bunurilor asupra carora s-au instituit garantiile reale se vor avea în vedere prevederile art. 142 (7) din codul de procedura fiscala.

În consecinta, constatând ca nu au fost respectate prevederile legale privind distributia sumei rezultata din vânzarea bunurilor imobile proprietatea debitoarei S., în temeiul art. 174 cod de procedura fiscala instanta a admis contestatia formulata de contestatoarea banca B., a anulat procesul-verbal de distributie a sumei si a dispus întocmirea unui nou proces-verbal de distributie în conditiile art. 142 (7) cod de procedura fiscala, în sensul ca suma de 1.712. 787 lei ramasa dupa scaderea cheltuielilor de executare care conform art. 170 cod de procedura fiscala se platesc  cu prioritate,  sa fie  repartizata creditoarei.

Cum contestatoarea a solicitat restituirea taxei de timbru în cuantum de 194 lei, în baza art. 23 alin. 1 lit. e din legea 146/1997, s-a dispus si  restituirea acestei taxe de timbru catre contestatoare la data ramânerii irevocabile a prezentei sentinte.