Contestaţie la executare.Prescriptia executarii sanctiunii amenzii

Sentinţă penală 243 din 23.01.2012


In conformitate cu dispozitiile art.27 din OG nr.2/2001, modificata, comunicarea procesului-verbal si a instiintarii de plata se face prin posta, cu aviz de primire, sau prin afisare la domiciliul sau la sediul contravenientului, operatiunea de afisare fiind consemnata intr-un proces-verbal semnat de cel putin un martor, iar in speta, procesul- verbal a fost încheiat la data de 04.03.2010

Sanctiunile reprezinta consecintele de ordin represiv pe care trebuie sa le suporte persoana care a încalcat regulile juridice, iar sanctiunile contraventionale sunt o categorie a sanctiunilor juridice care se aplica în cazul savârsirii abaterilor contraventionale

Executarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie daca procesul-verbal de constatare a contraventiei nu a fost comunicat contravenientului in termen de o luna de la data aplicarii sanctiunii. Legiuitorul a luat in considerare un caz special ce determina prescrierea executarii sanctiunii amenzii contraventionale, pentru ca termenul general de prescriptie in materia acestei sanctiuni este prevazut in codul de procedura fiscala, potrivit art. 121, si anume 5 ani.

Conform codului de procedura fiscala, amenda contraventionala reprezinta creanta bugetara si deci executarea acesteia se prescrie in termenul general de prescriptie prevazut de respectivul cod.

Situatia celor doua termene de prescriptie este diferita, raportat la data de la care acestea trebuie sa curga si situatiile in care prescriptia este considerata ca fiind intrerupta.

 In cazul ipotezei prevazute de OG nr. 2/2002 exista doua situatii:

a) O data cu intocmirea procesului-verbal de contraventie, agentul constatator are capacitatea materiala de a aplica si sanctiunea, prin acelasi act.

Deci, inceperea curgerii termenului de prescriptie in vederea comunicarii incepe sa curga de la data intocmirii procesului verbal de constatare si sanctionare contraventionala.

b) Regula in ceea ce priveste competenta agentului constatator este acceea ca prin procesul verbal de contraventie este abilitat sa aplice si sanctiunea. Daca prin dispozitii legale speciale, competenta aplicarii sanctiunii apartine unui alt organ, procesul verbal de constatare se trimite de indata respectivului organ. In acest caz sanctiunea se aplica prin rezolutie scrisa pe procesul verbal, deci termenul de prescriptie incepe sa curga de la data aplicarii sanctiunii.

De acceea in cazul in care se transmite contravenientului numai procesul-verbal de constatare, fara rezolutia scrisa ce contine sanctiunea aplicata, termenul de prescriptie nu incepe sa curga, iar executarea silita a sanctiunii aplicate nu va fi valabila, deoarece contravenientul are cunostinta  despre  existenta  contraventiei, daru si despre existenta masurii sanctionatorii.

 De mentionat ca in aceste cazuri, pe calea contestatiei la executare nu se poate invoca nulitatea titlului executoriu, deoarece acesta a fost intocmit in mod valabil, iar prescriptia executarii este o cauza ulterioara intocmirii lui.

In doctrina se apreciaza ca prin plângere se ataca procesul verbal, daca in momentul emiterii sale acesta este viciat, o cauza deci de nulitate, iar prin contestatia la executare se va invoca ineficienta, caducitatea procesului-verbal de constatare si sanctionare, deoarece „viciul” de care este atins este posterior emiterii sale.

Examinarea prescriptiei executarii sanctunii amenzii poate fi efectuata numai in ipoteza declansarii executarii silite, caci numai atunci debitorul-contravenient are interesul sa invoce aceasta imprejurare.

In cadrul termenului de o luna, copia procesului verbal de constatare si sanctionare contraventionala nu este suficient sa fie doar trimisa contravenientului, ci trebuie ca acesta sa o fi primit si sa fi luat cunostinta despre existenta lui. Daca copia de pe procesul verbal de constatare si sanctionare, ajunge la cel sanctionat, dar acesta, in mod deliberat sau din neglijenta nu ia cunostinta despre continutul lui, faptul respectiv nu ii mai poate fi imputat organului care a aplicat sanctiunea.

 Termenul de prescriptie prevazut de OG nr. 2/2002 este aplicabil numai in ceea ce priveste sanctiunea contraventionala principala, efectele savarsirii contraventiei mentinandu-se, respectivul  termen nu va evea efect asupra executarii sanctiunilor civile. In situatia depasirii termenului de 5 ani, prevazut de art. 121 cod de procedura fiscala, va fi depasit implicit si termenul general de 3 ani in care se prescrie executarea despagubirilor civile.

Prin  cererea înregistrata la nr. contestatoarea SC D. SRL Caracal în contradictoriu cu intimata Administratia Finantelor Publice a Contribuabililor Mijlocii Slatina, a formulat contestatie la executare împotriva somatiei nr. din  emisa în baza titlului executoriu nr. din  emis de Directia Generala a Finantelor Publice Olt si A.F.P. Caracal, prin care a solicitat sa se dispuna admiterea contestatiei la executare, sa se dispuna anularea formelor de executare, cu cheltuieli de judecata si restituirea taxei de timbru.

În motivarea contestatiei, se arata ca la data de 8.09.2011, contestatorul a primit de la Directia Generala a Finantelor Publice Olt o somatie de plata în baza mai multor procese verbale de contraventie despre care nu are cunostinta si care nu au fost contestate în instanta deoarece nu a stiut despre existenta lor decât atunci când a primit somatia mentionata.

 A mai solicitat contestatoarea sa-i fie comunicate procesele verbale pentru a sti de ce a fost sanctionata societatea  si pentru a putea sa le conteste în instanta sau în cadrul contestatiei la executare.

În final, a solicitat contestatoarea, admiterea contestatiei formulata, sa se constate nulitatea absoluta a titlului executoriu, sa fie anulate formele de executare, iar pâna la solutionarea acestei contestatii sa se dispuna suspendarea executarii silite.

În drept a invocat prev.art.399- 402 si art.404 Cpc.

În dovedire au fost depuse urmatoarele înscrisuri: somatia nr.28/35/1/2011/4072, titlu executoriu nr.26075.

Din oficiu, instanta a dispus emiterea unei adrese catre AFP Caracal, pentru a înainta titlurile executorii si dovezile de comunicare ale acestora.

Prin încheierea din data de 3.10.2011, instanta în baza adresei cu nr.39227 înaintata  la data de 28.09.2011 de catre AFP Caracal, a dispus scoaterea din cauza a acesteia si introducerea în cauza a Administratia Finantelor Publice  a Contribuabililor Mijlocii Olt.

S-a dispus emiterea unei adrese catre Administratia Finantelor Publice  a Contribuabililor Mijlocii Olt pentru a înainta titlurile executorii, dovezile de comunicare ale acestora, precum si actele care au stat la baza emiterii somatiei cu nr. 28/35/1/2011/4072.

La data de 26.10.2011 a fost depusa la dosar întâmpinarea formulata de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Olt, prin care s-a învederat ca contestatoarea a fost sanctionata contraventional de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România SA pentru încalcarea dispoz.art.8 alin.1 din OG nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România.

A solicitat intimata respingerea contestatiei la executare formulata de catre contestatoarea SC Dolchimex SRL, ca neântemeiata.

În drept, s-a invocat disp.art.115 – 118 Cpc, precum si disp.art.242 alin.2 Cpc.

În sedinta publica din 7.11.2011, s-a ridicat exceptia tardivitatii contestatiei la executare având în vedere data emiterii proceselor verbal de contraventie mentionate.

Potrivit dispozitiilor art.401 al.1 lit.a Cpc, contestatia se poate face în termen de 15 zile de la data când contestatorul a luat cunostinta de actul de executare pe care îl contesta sau de refuzul de a îndeplini un act de executare.

În speta, actele de executare respectiv titlu executoriu nr. si somatia nr. din 1.09.2011, emise de Directia Generala a Finantelor Publice Olt, Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Administratia Finantelor Publice  Pentru Contribuabilii Mijlocii Olt, A.F.P. Caracal au fost contestate la data de 13.09.2011 la Judecatoria Caracal, fiind respectat astfel termenul prev.de art.401 al.1 lit.a Cpc.

Astfel, prin încheierea de sedinta din data de 14.11.2011, instanta a dispus respingerea  exceptiei privind tardivitatea formularii contestatiei la executare ca neîntemeiata si fata de actele noi depuse de catre contestatoare, prin concluziile scrise, s-a repus pe rol cauza pentru comunicarea acestora si lamurirea tuturor aspectelor invocate, fixându-se termen de judecata la data de  28.11.2011.

La data de 12.12.2011, contestatoarea SC D. SRL a depus la dosar o precizare a actiunii, învederând ca întelege sa conteste atât titlu executoriu, respectiv somatia nr. din 01.09.2011 emisa în baza titlului executoriu nr. din 01.09.2011 emis de DGFP Olt si temeinicia si legalitatea proceselor verbale cuprinse de titlu executoriu contestat, de care a luat act în cursul judecatii, procese verbale pe care societatea nu le-a primit deoarece  au fost comunicate la o alta adresa decât cea a societatii.

Contestatoarea a considerat ca executarea este prescrisa, invocând art.14 alin.1 din OG2/2001 – (executarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie daca procesul verbal de constatare a contraventiilor nu a fost comunicat contravenientului în termen de 1 luna de la data aplicarii sanctiunii), organul constatator având obligatia sa-i comunice în termen procesul verbal în baza caruia a emis somatia.

A mai sustinut contestatoarea ca procesele verbale sunt nule deoarece conform art.17 din  OG2/2001, lipsa mentiunilor privind sediul societatii atrage nulitatea procesului verbal, ori în prezenta cauza este trecut un alt sediu al societatii.

În drept, a invocat contestatoarea dispoz.art.872 si urm. Din OG92/2003 CPF, art.14, 17 si urm.din OG.2/2001.

Intimata Administratia Finantelor Publice  a Contribuabililor Mijlocii Olt, prin reprezentantii legali, a depus la dosar în data de 16.12.2011, întâmpinare prin care a invocat tardivitatea cererii de modificare a actiunii, motivat de faptul ca, cererile de  modificare sunt acele cereri prin care reclamanta urmareste sa schimbe unele elemente importante ale cererii de chemare în judecata precum partile, obiectul  cererii sau temeiul juridic al acesteia.

A mentionat intimata ca în masura în care se apreciaza ca cererea de modificare este legal formulata, fata de capatul de cerere privind constatarea temeiniciei si legalitatii proceselor verbale de contraventie,  a invocat si exceptia inadmisibilitatii acestuia, solicitând respingerea actiunii formulata de catre petenta, ca neîntemeiata.

Instanta fata de întâmpinarea depusa, a apreciat ca este legal investita atât cu solutionarea contestatiei la executare cât si cu a precizarii depuse în cauza nefiind incidente dispoz.art.132 si 134 Cpc.

Analizand intregul material probatoriu administrat nemijlocit in cauza, instanta constata ca este intemeiata contestatia la executare, astfel cum a fost precizata de contestatoarea SC D. SRL si, in consecinta urmeaza a fi admisa ca atare in baza urmatoarelor considerente:

Prin somatia nr. emisa în dosarul de executare nr. de Administratia Finantelor Publice  a Contribuabililor Mijlocii Olt, a fost somata contestatoarea SC D. SRL Caracal, ca în termen de 15 zile sa achite sumele retinute în titlu executoriu nr., provenit din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale.

Retine instanta ca, prin procesele verbale de contraventie întocmite de  catre  CNADNR SA-CESTRIN, petenta SC D. SRL Caracal, a fost sanctionata contraventional cu amenzi totale, în cuantum de 19.750 lei pentru procesele verbale întocmite, pentru savârsirea contraventiei prevazuta de dispozitiile art. 8 alin1 rap.la art.8 alin2 din OG 15/2002.

Din examinarea proceselor verbale de contraventie  depuse la dosar precum si a proceselor verbale de îndeplinire a procedurilor de comunicare a acestora, rezulta ca au fost comunicate în mun.Caracal, str.P., nr.3, jud.Olt.

Din certificatul constatator eliberat de Oficiul registrului comertului, rezulta ca SC D. SRL Caracal, nu are sediul principal, sedii secundare, sau puncte de lucru, la aceasta adresa.

Cu privire la procesele verbale de contraventie conform dovezilor depuse la dosar, rezulta ca amenda aplicata prin acestea a fost achitata.

Potrivit dispozitiilor art.37 din OG nr.2/2001, procesul - verbal neatacat in termenul prevazut de art.31, precum si hotararea judecatoaresca irevocabila prin care s-a solutionat plangerea constituie titlu executoriu, fara vreo alta formalitate. 

Totodata, conform art.25 alin.1 si 2 din OG nr.2/2001, modificata, procesul-verbal se va inmana sau, dupa caz, se va comunica, in copie, contravenientului si, daca este cazul, partii vatamate si proprietarului bunurilor confiscate, iar comunicarea se face de catre organul care a aplicat sanctiunea, in termen de cel mult o luna de la data aplicarii acesteia.

De asemenea, potrivit art.26 alin.3 din OG nr.2/2001, modificata, in cazul in care contravenientul nu este prezent sau, desi prezent, refuza sa semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum si a instiintarii de plata se face de catre agentul constatator in termen de cel mult o luna de la data incheierii.

In conformitate cu dispozitiile art.27 din OG nr.2/2001, modificata, comunicarea procesului-verbal si a instiintarii de plata se face prin posta, cu aviz de primire, sau prin afisare la domiciliul sau la sediul contravenientului, operatiunea de afisare fiind consemnata intr-un proces-verbal semnat de cel putin un martor, iar in speta, procesul- verbal a fost încheiat la data de 04.03.2010

Sanctiunile reprezinta consecintele de ordin represiv pe care trebuie sa le suporte persoana care a încalcat regulile juridice, iar sanctiunile contraventionale sunt o categorie a sanctiunilor juridice care se aplica în cazul savârsirii abaterilor contraventionale

Executarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie daca procesul-verbal de constatare a contraventiei nu a fost comunicat contravenientului in termen de o luna de la data aplicarii sanctiunii. Legiuitorul a luat in considerare un caz special ce determina prescrierea executarii sanctiunii amenzii contraventionale, pentru ca termenul general de prescriptie in materia acestei sanctiuni este prevazut in codul de procedura fiscala, potrivit art. 121, si anume 5 ani.

Conform codului de procedura fiscala, amenda contraventionala reprezinta creanta bugetara si deci executarea acesteia se prescrie in termenul general de prescriptie prevazut de respectivul cod.

 Situatia celor doua termene de prescriptie este diferita, raportat la data de la care acestea trebuie sa curga si situatiile in care prescriptia este considerata ca fiind intrerupta.

In cazul ipotezei prevazute de OG nr. 2/2002 exista doua situatii:

a) O data cu intocmirea procesului-verbal de contraventie, agentul constatator are capacitatea materiala de a aplica si sanctiunea, prin acelasi act.

Deci, inceperea curgerii termenului de prescriptie in vederea comunicarii incepe sa curga de la data intocmirii procesului verbal de constatare si sanctionare contraventionala.

b) Regula in ceea ce priveste competenta agentului constatator este acceea ca prin procesul verbal de contraventie este abilitat sa aplice si sanctiunea. Daca prin dispozitii legale speciale, competenta aplicarii sanctiunii apartine unui alt organ, procesul verbal de constatare se trimite de indata respectivului organ. In acest caz sanctiunea se aplica prin rezolutie scrisa pe procesul verbal, deci termenul de prescriptie incepe sa curga de la data aplicarii sanctiunii.

De acceea in cazul in care se transmite contravenientului numai procesul-verbal de constatare, fara rezolutia scrisa ce contine sanctiunea aplicata, termenul de prescriptie nu incepe sa curga, iar executarea silita a sanctiunii aplicate nu va fi valabila, deoarece contravenientul are cunostinta  despre  existenta  contraventiei, dar nu si despre existenta masurii sanctionatorii.

De mentionat ca in aceste cazuri, pe calea contestatiei la executare nu se poate invoca nulitatea titlului executoriu, deoarece acesta a fost intocmit in mod valabil, iar prescriptia executarii este o cauza ulterioara intocmirii lui.

In doctrina se apreciaza ca prin plângere se ataca procesul verbal, daca in momentul emiterii sale acesta este viciat, o cauza deci de nulitate, iar prin contestatia la executare se va invoca ineficienta, caducitatea procesului-verbal de constatare si sanctionare, deoarece „viciul” de care este atins este posterior emiterii sale.

Examinarea prescriptiei executarii sanctunii amenzii poate fi efectuata numai in ipoteza declansarii executarii silite, caci numai atunci debitorul-contravenient are interesul sa invoce aceasta imprejurare.

In cadrul termenului de o luna, copia procesului verbal de constatare si sanctionare contraventionala nu este suficient sa fie doar trimisa contravenientului, ci trebuie ca acesta sa o fi primit si sa fi luat cunostinta despre existenta lui. Daca copia de pe procesul verbal de constatare si sanctionare, ajunge la cel sanctionat, dar acesta, in mod deliberat sau din neglijenta nu ia cunostinta despre continutul lui, faptul respectiv nu ii mai poate fi imputat organului care a aplicat sanctiunea.

Termenul de prescriptie prevazut de OG nr. 2/2002 este aplicabil numai in ceea ce priveste sanctiunea contraventionala principala, efectele savarsirii contraventiei mentinandu-se, respectivul  termen nu va evea efect asupra executarii sanctiunilor civile. In situatia depasirii termenului de 5 ani, prevazut de art. 121 cod de procedura fiscala, va fi depasit implicit si termenul general de 3 ani in care se prescrie executarea despagubirilor civile.

Pentru considerentele expuse, instanta urmeaza a admite contestatia la executare astfel cum a fost precizata formulata de contestatoare, a constata prescrisa comunicarea proceselor-verbale de contraventie întocmite de CNADNR SA-CESTRIN BUCURESTI.

Totodata, urmeaza  sa se dispuna anularea formelor de executare emise în baza titlului executoriu nr., respectiv somatia nr. emise de Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii Olt.

Postat 31.01.2012