Contestaţie la executare. Clauze abuzive contract credit

Sentinţă civilă 1081 din 22.08.2012


Sentinţa civilă nr. 1081/22.08.2012 – Materie civilă – Contestaţie la executare. Clauze abuzive contract credit

I N S T A N Ţ A,

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Bicaz sub nr. 119/188/2012 contestatorul BG a formulat, în contradictoriu cu intimata SC SC SRL contestaţie la executare şi cerere de suspendare a executării silite împotriva executării silite si a tuturor actelor de executare ce fac obiectul dosarului de executare silita nr.341/2011 al Biroului Executorului Judecătoresc DG.

În fapt, a arătat, în esenţă, că la data de 10.01.2012 a primit de la BEJ DG somaţia din data de 6.01.2012 prin care era somat să achite creditoarei SC SC SRL suma de 42.391,48 lei usd debit si 8559.6 lei cheltuieli de executare, în solidar cu BA - mama sa, aceasta garantând rambursarea împrumutului cu un imobil apartament cu două camere, faţă de care s-a instituit un drept de ipotecă în favoarea creditorului iniţial ce a acordat împrumutul, respectiv XXX SA.

Apreciază că  executarea silita este începută ilegal având in vedere faptul că nu s-a investit cu formula executorie contractul de credit nr.xxx, la somaţia ce i-a fost transmisă nu s-au ataşat Condiţiile generale de creditare, cererea de credit si graficul de rambursare iar faţă de lipsa acestora (in principal a condiţiilor generale pe care nu le-a primit nici la data efectuării creditului) a fost prejudiciat, întrucât nu îşi poate formula apărările; de altfel s-au încălcat dispoziţiile art. 387 pct.4 sancţiunea fiind nulitatea absoluta a somaţiei de executare. Pe de alta parte, in lipsa graficului de rambursare şi a unor menţiuni privind sumele achitate, suma solicitată nu este certa, lichidă şi exigibilă, aşa cum cer in mod imperativ dispoziţiile art.379 alin 1 Cod Procedura Civila in condiţiile in care somaţia a fost înscrisă in Cartea Funciara iar creditorul încearcă să se îndestuleze din vânzarea apartamentului ce face obiectul contractului de ipotecă. De altfel, dispoziţiile art.373 indice 1 alin 4 pct.3 din Codul de Procedura Civilă se pronunţa in sensul de a se respinge cererea de încuviinţare a executării silite dacă suma nu este certă, lichidă şi exigibilă.

A formulat apărări de fond împotriva titlului executoriu, arătând că suma nu este certă, lichidă şi exigibilă având in vedere următoarele aspecte:

Intre el si parata XXX SA s-a încheiat Contractul de credit tip Maxicredit cu ipotecă pentru nevoi personale prin care a împrumutat suma de xxx usd urmând sa ii restitui în rate lunare timp de 300 luni, dobânda curentă la data încheierii contractului fiind de 9,45% pe an iar dobânda fiind variabilă. In contract la art.5 teza 2 se menţionează faptul ca « Dobânda curenta este formata din dobânda de referinţa variabila, care se afişează la sediile XXX, la care se adaugă 1,2 puncte procentuale ». Dobânda de referinţa variabilă însă trebuie sa se raportează la un indice clar de referinţă ce poate fi uşor verificat iar indicele de referinţa pentru moneda USD este Libor usd, în funcţie de acesta impunându-se calcularea dobânzii variabile, la care se adaugă 1,2 puncte procentuale conform art.5 din contract

Arată că  nu a primit condiţiile generale, însă stabilirea calculului dobânzii curente in funcţie de dobânda afişată la sediile XXX nu este corectă şi legală  întrucât nu permite clientului sa verifice efectiv indicele de referinţă (in funcţie de care se calculează dobânda) la care se raportează piaţa financiara. Invocă nulitatea clauzei cuprinsa in art.5 din contract, aceasta fiind o clauza abuzivă.

În drept a invocat dispoziţiile art. 401 şi următoarele Cod procedură civilă, dispoziţiile Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, OUG nr. 99/2006 şi Legea nr. 91/1992 modificată prin OUG nr. 174/2008.

În drept a solicitat proba cu înscrisuri.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru de 194 lei şi timbru judiciar de 0,3 lei. Cererea de suspendare a executării silite a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru de 10 lei şi timbru judiciar de 0,15 lei. Pentru soluţionarea cererii de suspendare a executării silite s-a stabilit cauţiune de 5000 lei, nefiind depusă decât suma de 500 lei – fila 35.

Intimata SC SC SRL a formulat întâmpinare, solicitând respingerea acţiunii ca neîntemeiată, arătând că pentru începerea executării silite nu era necesară învestirea cu formulă executorie a contractului de credit, iar susţinerea contestatorului în sensul că nu a primit un exemplar de pe condiţiile generale de creditare nu poate fi primită, depunând acte din care rezultă contrariul. Cu privire la clauza cuprinsă în art. 5 arată că aceasta nu poate fi calificată drept abuzivă, în condiţiile în care cuprinde cu exactitate modul în care se stabileşte dobânda.

În cuprinsul întâmpinării s-au invocat şi excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Bicaz şi excepţia inadmisibilităţii capătului de cerere privind constatarea nulităţii clauzei cuprinse în art. 5 Contract, excepţii respinse de instanţă la termenul din data de xx – fila xx dosar, pentru motivele arătate în considerentele încheierii de şedinţă.

Analizând actele de executare silită şi probele administrate în cauză, raportat la motivele contestaţiei la executare, apreciază că acţiunea este neîntemeiată, urmând a fi respinsă, pentru următoarele considerente:

Urmare a cererii formulată de executorul judecătoresc DG, Judecătoria Bicaz a încuviinţat executarea silită împotriva debitorilor BG şi BA, în baza titlului executoriu contract de credit bancar nr. xxx emis de xxx SA.

Cu privire la solicitarea contestatorului de constatare a nulităţii acestei încheieri pentru motivele invocate, instanţa le apreciază ca nefiind întemeiate.

 Potrivit art. 372 C.pr.civ., executarea silită se va efectua numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti ori al unui alt înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu. De asemenea, art. 374 C.pr.civ. arată că hotărârea judecătorească sau alt titlu se execută numai dacă este învestit cu formula executorie conform art. 269 alin. 1, afară de încheierile executorii, de hotărârile executorii provizoriu şi de alte hotărâri sau înscrisuri prevăzute de lege, care se execută fără formula executorie.

 Contractul de credit pentru care se solicită încuviinţarea executării în prezenta cauză constituie titlu executoriu, întrucât, potrivit art.120 din OUG nr. 99/2006, „contractele de credit, inclusiv contractele de garanţie reală sau personală, încheiate de o instituţie de credit constituie titluri executorii”, în acest caz nemaifiind necesară învestirea cu formula executorie prevăzută de art. 269 alin. 1 C.pr.civ.

Deşi contestatorul a susţinut în cadrul acţiunii că nu a primit niciodată Condiţiile generale de creditare, acest lucru infirmat, din copia „Condiţiilor generale de creditare – anexă la contractul de creditare bancar nr. xxx – filele xxx urm ds., rezultând că ele sunt cunoscute contestatorului, fiind semnate personal de acesta.

Cu privire la inopozabilitatea cesiunii de creanţă, instanţa constată că aceasta a fost a fost notificată contestatorului la data de xxx, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Ca apărare de fond, contestatorul a invocat şi nulitatea clauzei cuprinsă în art. 5 din contract, pe care o apreciază ca fiind o clauză abuzivă, susţinere pe care instanţa o apreciază ca fiind nefondată.

La data de xxx, contestatorul a încheiat cu xxx SA, contratul de credit nr.xxx pentru  suma de xxx USD, conform dispoziţiilor art.1 din anexa la contract creditul urmând a fi utilizat de  contestator pentru nevoi personale.

Potrivit dispoziţiilor art.5 din contract la data încheierii contractului dobânda curentă este de xxx % pe an şi este variabilă. Dobânda curentă este formată din dobânda de referinţă variabilă, care  se afişează la sediile xxx la care se  adaugă 1,20 puncte procentuale, iar potrivit art.6 dobânda anuală efectivă (DAE) la data  semnării contractului este de xx % pe an.

Astfel, potrivit dispoziţiilor art.2.16 din O.G. nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor, este considerată clauză abuzivă, clauza contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul şi care, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract creează, în detrimentul  consumatorilor şi contrar cerinţelor bunei credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor.

Or, în cauză nu se poate aprecia că debitorul a fost în imposibilitate de a  negocia clauzele cu privire la dobânda aplicabilă creditului contractat.

Contestatorul a optat pentru acest  credit, alegându-l din oferta băncii unde se regăseau şi alte tipuri de credite cu condiţii diferite în ceea ce priveşte dobânda.

Deşi condiţiile creditării pentru produsul acceptat de contestator erau prestabilite de bancă, acesta a avut cunoştinţă de clauzele contractului, , acesta fiind adus la cunoştinţa contestatorului conform dispoziţiilor art.5 din Legea nr.193/2000.

De asemenea, instanţa constată că prin contractul încheiat de părţi, intimata a respectat dispoziţiile prevăzute de art.9 lit. g din O.G. nr.21/1992. Astfel, clauza prevăzută la art.5, teza a 2-a , respectiv dobânda curentă este formată din dobânda de referinţă variabilă la care se adaugă 1,20 corespunde exigenţelor instituite de art.9 lit. g  pct.2 lit. g care stabileşte că în cazul creditului cu dobânda variabilă dobânda poate varia în funcţie de dobânda de referinţă a furnizorului de servicii financiare, cu  condiţia ca aceasta să fie unică pentru  toate produsele financiare destinate persoanelor fizice şi să nu fie majorată peste un anumit nivel. Or, dispoziţiile exprese din contract cu privire la procentul de dobândă (dobânda de referinţă plus 1,2) sunt în sensul celor prevăzute de textul indicat.

În ceea ce priveşte formula după care se calculează variaţia dobânzii, instanţa constată că au fost respectate dispoziţiile prevăzute de art.9 lit. g pct.3 din O.G. nr.21/1992 care stabilesc că această formulă trebuie indicată în mod expres în contract.

Este adevărat că în contract nu s-a precizat periodicitatea în care survine modificarea ratei dobânzii. Însă cele două condiţii stabilite de text sunt alternative, intimata oferind contestatorului, prin clauzele inserate în anexa la contract, suficiente elemente de determinare a condiţiilor în care survine  modificarea ratei dobânzii.

Astfel, în clauzele anexa la contract, s-a stabilit că pe parcursul derulării creditului, nivelul dobânzii curente variabile se modifică în  funcţie de evoluţia dobânzii variabile  de referinţă xxx/indicelui de referinţă LIBOR/EURIBOR/BUBOR, dobânda rezultată se va aplica la soldul creditului existent la data modificării.

În consecinţă, condiţiile în care survine modificarea ratei dobânzii au fost indicate în mod expres în anexa ce face  parte integrantă din contract.

Nici apărarea contestatorului în sensul că creanţa nu este certă, lichidă şi exigibilă nu poate fi primită de instanţă, întrucât din actele dosarului – contract şi grafic de rambursare – rezultă că valoarea urmărită este tocmai cea contractată, respectiv xxx USD la care se adaugă comisioanele. Este adevărat că în răspunsul intimatei se face referire şi la un  credit în cuantum de xxx EURO, însă acesta este contractat în baza unui alt contract de credit – respectiv nr. xxx, care nu face obiectul prezentului dosar de executare silită.

În ceea ce priveşte cererea de suspendare a executării silite, instanţa constată că, potrivit dispoziţiilor art. 403 C.pr.civ., contestatorul este obligat să depună o cauţiune în cuantumul stabilit de instanţă, în speţă suma de xxx de lei, iar acesta nu s-a conformat, depunând doar xx de lei. Astfel fiind, instanţa va respinge cererea de suspendare a executării silite.

Cu privire la cererea de acordare a cheltuielilor de judecată efectuate de intimată, instanţa o va respinge întrucât avocatul nu a depus originalul chitanţei prin să facă plata onorariului de avocat de către intimată; nu a făcut dovada efectuării unor cheltuieli de judecată, astfel că va respinge cererea ca neîntemeiată.