Contestaţie la executare la titlu. Invocare chestiuni de fond privind titlul executoriu

Sentinţă civilă 9585/07 iulie 2017 din 09.01.2018


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Iaşi la data de 05.10.2016, sub nr. 33956/245/2016, contestatoarea B.M., în contradictoriu cu intimaţii C.C.C. şi C.P. a formulat contestaţie la executare împotriva executării silite din Dosarul de executare nr. 1647/2016 al BEJA Dominte şi Asociaţii, arătând că în temeiul art. 712 alin. 2 C.proc.civ., solicită lămurirea titlului executoriu, în sensul de a se stabili condiţiile şi limitele în care trebuie să se desfăşoare executarea silită.

Contestatoarea a formulat şi cerere de suspendare executare silită până la soluţionarea contestaţiei la executare.

În motivare, contestatoarea a arătat că la data de 16.09.2016 a fost înştiinţată despre demararea procedurii execuţionale la cererea intimaţilor, în baza titlului executoriu Sentinţa civilă nr. 5013/05.03.2012, pronunţată de Judecătoria Iaşi în Dosarul nr. 15329/245/2010, în sensul de a ridica de pe terenul situat în sat şi com. Holboca, jud. Iaşi în suprafaţă de 68 mp, identificat în punctele de contur 15-16-31-32-15 în planul de situaţie anexă la Raportul de expertiză întocmit de expert fosa septică şi gardul despărţitor dintre proprietatea intimaţilor şi cea a contestatoarei.

Menţionează că a făcut demersuri pentru punerea în executare a hotărârii fără intervenţia organelor de executare, în acest sens adresându-se Primăriei com. Holboca pentru a obţine autorizaţia de demolare a construcţiilor, prilej cu care i s-a comunicat că este interzisă reamenajarea limitei gardurilor aferente proprietăţii pe calea de acces, întrucât acest fapt duce la diminuarea drumului de acces, care s-ar micşora de la 4,5 m la 3 m şi ar conduce la încălcarea prevederilor Regulamentului de urbanism. Arată şi că pe drumul de exploatare a cărui lăţime s-ar diminua sunt utilităţile publice, respectiv apă, canal, gaz, electricitate.

În dovedirea acţiunii, contestatoarea a depus la dosar înscrisuri – filele 5-21.

Intimaţii C.C.C. şi C.P. au formulat întâmpinare la data de 18.01.2017 – filele 37-41, prin care au invocat excepţia netimbrării cererii – care a fost soluţionată prin Încheierea din data de 12.05.2017 – filele 1-2 vol. II, excepţia tardivităţii contestaţiei; a solicitat respingerea contestaţiei ca nefondată, respingerea cererii de suspendare executare silită, obligarea contestatoarei la plata de despăgubiri cauzate prin întârzierea executării şi la plata unei amenzi judiciare, pentru formularea cu rea-credinţă a contestaţiei la executare; cu cheltuieli de judecată.

Instanţa a dispus şi a fost ataşat Dosarul de executare silită nr. 1647/2016, aflat pe rolul BEJA DOMINTE ŞI ASOCIAŢII – filele 153-192.

Prin Încheierea din data de 12.05.2017 – filele 1-2 vol. II, instanţa a respins cererea de suspendare executare silită formulată de contestatoare, ca neîntemeiată.

Instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri pentru ambele părţi, iar la termenul de judecată din data de 09.06.2017 a respins cererea contestatoarei de administrare în cauză a probei cu expertize topocadastrale şi în contrucţii, având în vedere obiectivele propuse de contestatoare.

Pe fondul cauzei, analizând susţinerile părţilor prin prisma probelor administrate şi a textelor legale aplicabile, instanţa reţine următoarele :

Prin art. 3 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, s-a stabilit că Noul Cod de procedură civilă „se aplică numai proceselor şi executărilor silite începute după intrarea acestuia în vigoare.”

Instanţa reţine că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile Noului Cod de procedură civilă, în forma în vigoare la 04.07.2016, data depunerii cererii de executare silită de către creditorii C.C.C. şi C.P. la executorul judecătoresc.

Executarea silită este definită ca fiind acea procedură prin intermediul căreia creditorul, titular al dreptului recunoscut printr-o hotărâre judecătorească ori printr-un act executoriu, constrânge cu concursul organelor de stat competente pe debitorul său, care nu-şi execută de bună voie obligaţiile decurgând dintr-un asemenea titlu, de a le aduce la îndeplinire, în mod silit.

Contestaţia la executare este mijlocul procedural creat de legiuitor pentru înlăturarea neregularităţilor săvârşite cu ocazia desfăşurării activităţii de executare silită, prin care părţile, sau terţele persoane vătămate prin executare se pot plânge instanţei competente. Contestaţia la executare este practic o cale de atac specială pentru înlăturarea în anumite condiţii stabilite de lege, a unor acte procesuale îndeplinite în mod nelegal de către organele de executare. Contestaţia la executare este aşadar, un mijloc procedural special creat pentru procedura de executare silită, reprezentând de fapt o plângere specifică acestei proceduri, prin care se poate obţine anularea sau îndreptarea unor acte sau chiar anihilarea efectului executoriu al unui titlu executoriu.

Contestatoarea B.M., în contradictoriu cu intimaţii C.C.C. şi C.P.  a solicitat ca în temeiul art. 712 alin. 2 C.proc.civ., să se dispună lămurirea titlului executoriu, în sensul de a se stabili condiţiile şi limitele în care trebuie să se desfăşoare executarea silită în Dosarul de executare silită nr. 1647/2016, aflat pe rolul BEJA DOMINTE ŞI ASOCIAŢII.

Cu privire la excepţia tardivităţii contestaţiei la executare, excepţie invocată de intimaţii C.C.C. şi C.P. prin întâmpinare, instanţa o va respinge, având în vedere dispoziţiile art. 715 alin. 3 C.proc.civ., potrivit cărora „contestaţia privind lămurirea înţelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu se poate face oricând înăuntru termenului de prescripţie a dreptului de a obţine executarea silită”, acesta fiind, potrivit art. 706 C.proc.civ., 3 ani de la data naşterii dreptului de a solicita executarea silită, respectiv 10 ani, dacă titlul contestat vizează un drept real, cu menţiunea că pentru ipoteza în care titlul executoriu este o hotărâre judecătorească, termenul de prescripţie începe să curgă de la data la care aceasta rămâne definitivă.

Pe fondul cauzei, instanţa reţine că executarea silită se realizează în baza titlului executoriu reprezentat de Sentinţa civilă nr. 5013/05.03.2012, pronunţată de Judecătoria Iaşi în Dosarul nr. 15329/245/2010, irevocabilă – filele 156-162.

Prin sentinţa menţionată, instanţa a admis capătul de cerere privind revendicarea imobiliară, formulată de reclamanţii C.C.C. şi C.P., în contradictoriu cu pârâtele: B.M. şi B.G., a obligat pe pârâtele B.M. şi B.G. să lase reclamanţilor C.C.C. şi C.P. în deplină proprietate şi liniştită posesie imobilul teren situat în sat şi comuna Holboca, judeţul Iaşi, în suprafaţă de 68 mp (găsit la măsurători 69 mp), identificat pe punctele de contur 15-16-31-32-15 în planul de situaţie anexă la raportul de expertiză ing. Constantin Costache, parte din prezenta hotărâre, a admis capătul de cerere având ca obiect obligaţie de a face şi a obligat pe pârâtele B.M. şi B.G. să ridice de pe proprietatea reclamanţilor identificată anterior, fosa septică şi gardul despărţitor dintre proprietatea reclamanţilor şi proprietatea pârâtei B.M.

Argumentele contestatoarei sunt de competenţa unei instanţe de apel/recurs şi exced verificările pe care le face instanţa în cazul unei contestaţii la executare. Astfel, art. 713 alin. 1 N.C.proc.civ. prevede că „dacă executarea silită se face în temeiul unei hotărâri judecătoreşti sau arbitrale, debitorul nu poate invoca pe calea contestaţiei motive de fapt sau de drept pe care le-ar fi putut opune în cursul judecăţii în primă instanţă sau într-o cale de atac ce i-a fost deschisă.”

Prin contestaţia la titlu nu pot fi invocate chestiuni de fond, de natură a repune în discuţie o hotărâre judecătorească irevocabilă. În speţă, dispozitivul hotărârii nu este nici neclar, nici echivoc, iar din susţinerile contestatoarei, inclusiv cu privire la probatoriul solicitat, respectiv obiectivele propuse pentru cele două expertize, rezultă că se pune în discuţia instanţei de executare legalitatea şi temeinicia titlului executoriu şi se invocă aspecte legate de calea de acces, avute deja în vedere în considerentele sentinţei titlu executoriu şi în rapoartele de expertize efectuate la fond.

Pentru aceste considerente, instanţa va respinge contestaţia la executare, formulată de contestatoarea B.M., în contradictoriu cu intimaţii C.C.C. şi C.P., ca neîntemeiată.

Cu privire la cererea intimaţilor de obligare a contestatoarei la plata de despăgubiri pentru pagubele cauzate prin întârzierea executării şi la plata unei amenzi judiciare, pentru formularea cu rea-credinţă a contestaţiei la executare, în temeiul art. 720 alin. 3 C.proc.civ., instanţa o va respinge, ca neîntemeiată, nefiind probat în nici un fel prejudiciul cauzat intimaţilor şi nici reaua-credinţă în formularea contestaţiei la executare de către contestatoare.

Văzând soluţia pronunţată cu privire la contestaţia la executare, instanţa va respinge cererea contestatoarei de obligare a intimaţilor la plata de cheltuieli de judecată, precum şi de restituire cauţiune achitată pentru cererea de suspendare executare silită.

În temeiul art. 453 C.proc.civ., contestatoarea, căzând în pretenţii, va fi obligată să achite intimaţilor suma de 1.000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat intimaţi – chitanţă nr. 0138 din 04.04.2017.