Drepturi băneşti

Hotărâre 4860/2015 din 03.12.2015


Dosar nr.

Cod operator 2443/2442

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Sentinţa Nr. 4860/2015

Şedinţa publică de la 03 Decembrie 2015

Completul compus din:

PREŞEDINTE:

Asistent  judiciar:

Asistent  judiciar :

Grefier:

Pe rol judecarea cererii de chemare în judecată formulată de reclamanta M. N. împotriva pârâtului S. J. U, având ca obiect drepturi băneşti.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

Nemaifiind cereri de formulat şi probe de administrat,constatând cercetarea judecătorească încheiată şi cauza în stare de judecată, reţine dosarul spre soluţionare.

După strigarea cauzei dar înainte de terminarea şedinţei de judecată, apărătorul reclamantei depune la dosarul cauzei concluzii scrise.

TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 29.12.2014 pe rolul Tribunalului Gorj –Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, sub nr., reclamanta M.N. a formulat contestaţie împotriva dispoziţiei nr.1131/02.12.2014 în contradictoriu cu pârâtul S J U, solicitând anularea dispoziţiei, reîncadrarea pe funcţia  avută anterior si plata drepturilor salariale pe toată perioada, actualizate si indexate începând cu data de 20.10.2014 şi până la rămânerea definitiva a sentinţei, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că a fost angajată a S J U, in funcţia de asistent medical principal, bloc operator şi prin dispoziţia înregistrată sub nr. 1131/02.12.2014, a fost sancţionată cu desfacerea disciplinara a contractului individual de munca pentru absente nemotivate in baza art. 248 alin. l lit. e din Legea nr.53/2003.

Consideră reclamanta că dispoziţia nr. 1131/02.12.2014 este nelegala si abuziva si solicită anularea acesteia, repunerea pe funcţia avuta cu plata drepturilor salariale începând cu data de 20.10.2014 si până la numirea in funcţie, suma indexata si actualizata, întrucât a fost depusă cererea înregistrată sub nr.33697/06.10.2014, prin care a solicitat conducerii S J  U  suspendarea contractului individual de munca, respectiv concediul fără plata pentru o perioada de 12 luni începând cu data de 20.10.2014, pentru alte situaţii, cu avizul organizaţiilor sindicale, conform prevederilor art.42 alin. 1) lit. c) din CCM la nivel de unitate, coroborat cu prevederile art.54 si art. 153 din Legea nr. 5 3/2003®.

De asemenea, precizează că cererea îndeplinea si condiţia obligatorie prevăzută prin art.34 alin. l din Regulamentul intern prin care se cere imperativ ca cererea să poarte obligatoriu avizul şefului locului de muncă. Deşi cererea a fost depusa in data de 06.10.2014, S J U, nu a comunicat nici pana in prezent, in mod oficial rezoluţia dispusă la cererea de concediu fără plată.

Astfel, în data de 13.11.2014, a fost comunicată prin postă cu semnătura de primire, adresa nr.37983/10.11.2014, prin care era convocata pentru data de 14.11.2014, orele 10:30 la sediul SJU (compartimentul juridic) pentru a formula apărările pe care le consideră necesare cu privire la absenţele nemotivate rezultate conform referatului nr.36125/27.10.2014.

Că, prin adresa nr.34118/09.10.2014, SJU răspunde cu trimitere la  art.42 din CCM la nivel de unitate ca nu mai poate beneficia de concediu fără plata întrucât a beneficiat de concediu fără plată în perioada: 02.08.2010-01.08.2011; 16.08.2011-15.08.2012; 109.2012-05.09.2013 si 27.09.2013-26.09.2014 iar potrivit art. 42 alin.1 lit. c din CCM: (1) Contractul individual de munca poate fi suspendat prin acordul părţilor, in cazul concediilor fără plată, pentru studii sau interese personale după cum urmează:a) pana la 90 de zile calendaristice pe an pentru situaţii personale sau studii;b) pana la 12 luni, in ultimii 5 ani, pentru angajare in străinătate;c) pentru alte situaţii, pana la 12 luni in ultimii 5 ani, cu avizul organizaţiilor sindicale.

Arată reclamanta că acele concedii fără plată la care se face referire în adresa nr. 34118/09.10.2014 emisă de SJU au fost solicitate si aprobate pentru interese personale si angajare in străinătate, conform prevederilor din CCM in vigoare la acea data, prezentul CCM la nivel de SJU fiind înregistrat si producând efecte din momentul înregistrării la ITM.

In conformitate cu prevederile actuale ale CCM la nivel de SJU , consideră reclamanta că îndeplineşte condiţiile de acordare a concediului fără plata prevăzute de art.42 alin.l  lit.c).

De asemenea, reclamanta face precizarea că în conformitate cu prevederile art.34 alin.(2) din regulamentul intern, conducerea unităţii poate respinge solicitarea salariatului pentru intrarea in concediu fără plată pentru motive de deficit de personal la locul de muncă la care este angajat salariatul şi consideră că singurul motiv de a i se refuza aprobarea cererii de concediu fără plata este de deficit de personal iar în cazul de faţă, pârâta nu a invocat acest motiv de deficit de personal, fapt ce reiese din adresa nr.34118/09.10.2014.

 Că, după convocare, pârâtul SJU nu a respectat  prevederile CCM la nivel de unitate respectiv anexa 8 privind procedura cercetării disciplinare pct.5 si 6, în sensul că după prima audiere comisia de cercetare prealabila comunica concluziile celor audiaţi si acordă un termen de 2 zile lucrătoare pentru a formula intr-o nota explicativa apărarea in scris si pentru a prezenta probe iar invocarea faptului că reclamanta nu a dat curs convocării si ca apărările formulate prin mandatar nu pot fi reţinute, nu are susţinere legala întrucât împuternicitul avea obligaţia  de a comunica concluziile si  de a acorda  un termen de 2 zile lucrătoare pentru a-si formula nota explicativă în scris, pct.6 din anexa 8 a CCM.

În concluzie, solicită instanţei admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, anularea dispoziţiei nr. 1131/02.12.2014 si obligarea pârâtei la reîncadrarea pe funcţia deţinută si plata drepturilor salariale începând cu data de 20.10.2014 pana la reîncadrarea pe funcţia deţinuta, suma actualizata la data efectuării plăţii.

În drept, şi-a întemeiat prezenta pe dispoziţiile art.252 alin.5, art.268 alin. l lit. a si b din Legea nr.53/2003®.

În dovedirea acţiunii, a depus la dosarul cauzei următoarele înscrisuri: dispoziţia nr.

 l131/02.12.2014 de desfacere a contractului individual de munca; cererea înregistrata sub nr.33697/06.10.2014; adresa nr.34118/09.10.2014, emisa de SJU; convocarea pentru data de 14.11.2014 înregistrată sub nr.37983/10.11.2014; avizul de ridicare in data de 13.11.2014; Referatul nr.36125/27.10.2014 de neprezentare la serviciu; Extras din CCM la nivel de SJU cu art.42 si anexa 8; Extras din Regulamentul intern al SJU, cu art.33 si art.34; Procura speciala autentificata sub nr. 1961/15.10.2014.

În temeiul art. 205 C.Proc. Civ. a formulat întâmpinare pârâtul SJU, solicitând respingerea ca netemeinică şi nelegală a acţiunii formulată de reclamanta M.N. şi suspendarea judecării prezentei acţiuni până la soluţionarea dosarului NR. pendinte la Tribunalul Gorj - Sectia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale.

În apărare, pârâtul a arătat că prin dispoziţia nr. 1131/02.12.2014, reclamantei i s-a desfăcut disciplinar contractul individual de muncă, începând cu data de 03.12.2014, pentru săvârşirea abaterilor disciplinare consemnate în referatul nr. 36125/2014, confirmate prin nota de constatare nr. 39918/24.11.2014, menţionate în preambulul dispoziţiei respective.

Acţiunea promovată de către reclamantă este netemeinică şi nelegală, din următoarele considerente:

Prin cererea nr. 33697/06.10.2014, reclamanta a solicitat acordarea concediului fără plată pe o perioadă de 12 luni, începând cu data de 20.10.2014, însă prin adresa nr. 34118/09.10.2014 reclamantei i-a fost făcut cunoscut că nu mai poate beneficia de concediu fără plată.

Arată pârâta că motivele invocate în acţiune de reclamantă nu pot fi reţinute atâta timp cât măsura disciplinară contestată a fost dispusă cu respectarea prevederilor imperative ale art. 251 şi urm. Codul Muncii şi ca atare susţinerea acesteia că în notificarea ce i-a fost trimisă (adresa nr.37983/10.11.2014) " nu se face trimitere la o eventuală cerere de suspendare depusă de subsemnata......"alin (6) pag. 2 din acţiune, nu are nici o relevanţă juridică în cauza în speţă, întrucât desfacerea disciplinară a contractului său individual de muncă este rezultatul lipsei nemotivate de la serviciu, aşa cum rezultă din referatul nr. 36125/27.10.2014.

Chiar dacă s-ar pune în discuţie problema neacordării concediului fără plată solicitat de reclamantă prin cererea nr.33697/06.10.2014 pentru o perioadă de 12 luni, nu se poate reţine reaua credinţă a pârâtei pentru o eventuală soluţionare favorabilă a acestuia, întrucât reclamanta a beneficiat de înţelegerea pârâtei în rezolvarea unor probleme personale, în fiecare an, începând cu anul 2010 până inclusiv luna septembrie 2014, aşa cum rezultă din adresa nr. 34118/09.10.2014.

Totodată legea, ca regulă generală, nu impune nici un fel de constrângere voinţei libere a angajatorului de a admite sau respinge cererea de concediu fără plată a salariatului său, pe lângă acordul de principiu exprimat la negocierea contractului colectiv de muncă necesitând şi acordul punctual şi expres asupra unei situaţii concrete.

Ca atare, susţinerea reclamantei că îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 42 alin.(l) din Contractul Colectiv de Muncă încheiat la nivelul SJU, iar cererea nr. 33697/06.10.2014 îndeplinea condiţiile prevăzute în sensul că, pe cerere exista avizul organizaţiei sindicale şi avizul şefului de secţie, nu poate fi reţinută, întrucât aşa cum a arătat mai sus, contractul individual de muncă poate fi suspendat prin acordul părţilor, prevederea din art. 42 neinstituind o obligaţie de acordare a concediului fără plată, fiind deci o prevedere permisivă şi nu imperativă, iar existenţa avizului organizaţiei sindicale şi avizului şefului de secţie nu impune acordarea acestuia, în cazul în care nu se realizează acordul de voinţă al părţilor, respectiv angajator şi salariat.

Drept urmare, simpla solicitare a concediului fără plată nu dă automat dreptul de acordare a acestuia, fără a fi realizat acordul părţilor.

Totodată, susţinerea reclamantei că nu a fost respectat art. 34 alin. 2 din Regulamentul intern este nejustificată, având în vedere că, chiar şi până la data desfacerii disciplinare a contractului individual de muncă al reclamantei s-a confruntat cu deficit de personal mediu sanitar. Astfel, din statul de funcţii anexat în copie (extras), rezultă că la Blocul Operator unde aceasta şi-a desfăşurat  activitatea mai era şi mai este nevoie de încă un asistent medical pentru asigurarea corespunzătoare a acordării asistenţei medicale, nemaivorbind de importanţa locului de muncă respectiv pentru asigurarea în bune condiţii a intervenţiilor chirurgicale.

În considerarea celor de mai sus, solicită pârâta să se constate că niciunul din motivele invocate de reclamantă nu conduc spre o eventuală nelegalitate sau netemeinicie a dispoziţiei atacate şi ca atare solicită respingerea acţiunii ca nefondată.

În apărare, depune la dosarul cauzei următoarele înscrisuri: dispoziţia nr. 1131/02.12.2014; nota de constatare nr. 39918/24.11.2014; dispoziţia nr. 1032/04.11.2014; referatul nr. 36125/27.10.2014; adresa nr. 37983/10.11.2014; adresa nr. 34118/09.10.2014; cererea nr. 33697/06.10.2014; adresa 30552/08.09.2014; cererea nr. 29906/02.09.2014;copie pontaj Bloc Operator - luna octombrie 2014; statul de funcţii (extras), contractul colectiv de muncă (extras).

Reclamanta a formulat răspuns la întâmpinare, solicitând în continuare anularea dispoziţiei nr. 1131/02.12.2014, reîncadrarea pe funcţia avută anterior şi plata drepturilor salariale pe toată perioada, sumă actualizată şi indexată începând cu data de 20.10.2014 până la rămânerea definitivă a sentinţei, cu cheltuieli de judecată. A reiterat aceleaşi aspecte menţionate în cererea de chemare în judecată.

Pe parcursul cercetării judecătoreşti a fost administrată proba cu înscrisuri.

La termenul de judecată din data de 07.05.2015, cauza a fost suspendată în temeiul art. 413 alin.1 punctul 1 C.Proc. Civ. până la soluţionarea definitivă a cauzei ce face obiectul dosarului nr…al Tribunalului Gorj - Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, fiind repusă pe rol la cererea reclamantei şi acordat termen de judecată la data de 15.10.2015, când părţile au fost legal citate.

Analizând actele şi lucrările dosarului, probatoriul administrat în cauză, tribunalul constată că acţiunea reclamantei este neîntemeiată, pentru următoarele considerente:

Reclamanta M.N. şi-a desfăşurat activitatea ca  asistent medical principal în cadrul SJU, bloc operator.

Prin decizia nr. 1131 din 02.12.2014  emisă de  SJU s-a dispus desfacerea contractului individual de muncă al reclamantei MN începând cu data de 03.12.2014, în conformitate cu prevederile art.248 alineat 1 litera e din Codul Muncii. Motivul în fapt al concedierii reclamantei l-a constituit neprezentarea acesteia la serviciu şi cumularea de  absenţe nemotivate .

Prin cererea ce face obiectul prezentei cauze reclamanta a contestat decizia de concediere, susţinând că nu se face vinovată de abaterea disciplinară reţinută în sarcina sa, respectiv absenţele nemotivate de la serviciu.

Potrivit art. 251 din codul muncii:

“(1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio măsură, cu excepţia celei prevăzute la art. 248 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.

 (2) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii.

(3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. (2) fără un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.

 (4) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este”.

În speţă, pârâta a emis decizia contestată cu respectarea prevederilor legale mai sus menţionate. Astfel, prin decizia nr.1032 din 04.11.2014 a SJU a fost constituită comisia de cercetare prealabilă în vederea cercetării faptei săvârşită de reclamantă constând în absentarea nemotivată de la locul de muncă.

Reclamanta a fost convocată pentru a da o notă explicativă prin adresa nr. 37983/10.11.2014. Urmare a adresei de convocare, la data de 14.11.2014 s-a prezentat la Compartimentul Juridic din cadrul SJU, soţul reclamantei, în calitate de mandatar al acesteia, arătând că începând cu data de 20.10.2014 reclamanta nu s-a mai prezentat la serviciu deoarece în data de 06.10.2014 a formulat o cerere de concediu fără plată începând cu data de 20.10.2014.

Tribunalul reţine că prin adresa nr. 34118/09.10.2014 ce i-a fost comunicată reclamantei nu i s-a mai aprobat concediul fără plată întrucât ar fi încălcate prevederile Contractului Colectiv de muncă încheiat la nivelul SJU în ceea ce priveşte acordarea concediului fără plată prin acordul părţilor.

Susţinerile reclamantei că nu i-a fost comunicat un răspuns la această cerere nu pot fi primite de instanţă, întrucât prin adresa nr. 34118/09.10.2014 emisă de SJU se comunică reclamantei că, în ceea ce priveşte contractul individual de muncă, acesta poate fi suspendat prin acordul părţilor, în cazul concediilor fără plată, pentru studii sau pentru interese personale după cum urmează: a)  până la 90 de zile calendaristice pe an pentru situaţii personale sau studiu:  b) până la 12 luni, în ultimii 5 ani pentru angajare în străinătate; c( pentru alte situaţii, până la 12 luni în ultimii 5 ani cu avizul organizaţiilor sindicale şi că, pe cale de consecinţă nu mai poate beneficia de concediu fără plată întrucât a mai beneficiat după cum urmează: 08.02.2010-01.08.2011- un an ; 16.08.2011-15.08.2012- un an; 05.09.2012-05.09.2013- un an şi 27.09.2013-26.09.2014- un an.

Mai mult decât atât adresa de mai sus este anexată inclusiv de reclamantă la acţiunea formulată.

De altfel, reclamanta a înţeles să investească instanţa de judecată cu soluţionarea unei acţiuni separate care a avut ca obiect refuzul pârâtei de a-i mai aproba suspendarea contractului individual de muncă la cererea sa şi care a făcut obiectul dosarului nr. prin care Tribunalul Gorj - Secţia Conflicte de Muncă şi Asigură Sociale a respins ca neîntemeiată acţiunea, aceasta rămânând definitivă prin decizia nr.. din data de.. pronunţată de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr.

Referitor la celelalte susţineri ale reclamantei că îndeplinea condiţiile prevăzute de art. 42 din Contractul Colectiv de Muncă încheiat la nivel de unitate în sensul că trebuia să beneficieze de concediu fără plată, tribunalul are în vedere următoarele: acordarea concediului fără plată reprezintă o clauză de suspendare a contractului individual de muncă convenită de părţi întrucât nu există posibilitatea de a se ajunge la suspendare decât în măsura în care salariatul şi angajatorul său sunt de acord ca, pe o anumită perioadă de timp, să suspende unul faţă de celălalt prestaţiile reciproce pe care le datorează. In consecinţă, concediul fără plată, fără ca angajatorul şi salariatul să nu fie de acord, nu poate exista.

Mai mult decât atât, potrivit dispoziţiilor Codului Muncii, respectiv art. 54 : "Contractul individual de muncă poate fi suspendat, prin acordul părţilor, în cazul concediilor fără plată pentru studii sau pentru interese personale" iar în ultimii 5 ani reclamanta a beneficiat de 4 ani de concediu fără plată, deci mai mult de 12 luni în ultimii 5 ani, nemaiavând dreptul la un nou concediu fără plată, ţinând cont de durata stabilită prin art. 42 din Contractul Colectiv de Muncă încheiat la nivelul Spitalului Judeţean de Urgentă Tg-Jiu.

Se reţine totodată că fapta săvârşită de reclamantă  întruneşte elementele unei abateri disciplinare, încălcând cu vinovăţie următoarele prevederi: art. 36 pct. 3 raportat la art. 59 ( absenţe nemotivate de la serviciu) şi la art. 60 pct.7 din Regulamentul Intern şi  pct.6 din fişa postului.

Faţă de cele ce preced, tribunalul constată că decizia contestată este temeinică şi legală, astfel că va dispune respingerea cererii reclamantei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge acţiunea formulată de reclamanta M.N., împotriva pârâtului SJU, având ca obiect drepturi băneşti.

Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare ce se va depune la Tribunalul Gorj.

Pronunţată în şedinţa publică din…., la Tribunalul Gorj