Civil.uzucapiune de peste 30 ani si cererea de interventie accesorie

Sentinţă civilă 2 din 01.04.2016


UZUCAPIUNE DE PESTE 30 ANI

SI CEREREA  DE INTERVENTIE ACCESORIE

Deliberand asupra prezentei actiuni civile.

Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr. /200/14.04.2014  reclamanta  TINCA  a chemat in judecata pe  paratul MUNICIPIUL BUZAU PRIN PRIMAR solicitand pronuntarea unei sentinte prin care sa se constate ca a dobandit dreptul de proprietate , prin uzucapiunea de peste 30 de ani, asupra terenului in suprafata de 941,60 mp, in continuarea proprietatii sale, fara cheltuieli de judecata.

În motivarea in fapt a cererii, reclamanta arata ca este proprietara imobilelor casa de locuit si teren aferent in suprafata de 311,40 mp, prin contractul de vanzare cumparare si prin certificatul de  mostenitor eliberat de fostul Notariat de Stat Judetean Buzau.  Aceste imobile,  sant amplasate in zona de nord a municipiului Buzau, dincolo de care s-a aflat terenul fostei Statiuni Experimentale Legumicole, teren pe care dupa anul 1990 au fost construite supermarketurile XXL si Aurora.

Reclamanta sustine ca, de peste 35 de ani, a folosit continuu si o gradina in suprafata de aproximativ 1000 mp, situata in continuarea curtii si urmare masuratorilor pentru cartea funciara, a rezultat ca de fapt, curtea aferenta casei are o suprafata de 318 mp , iar gradina o suprafata de 935 mp, pentru aceasta din urma nedetinand titlu de proprietate ,motiv pentru care a formulat prezenta cerere.

Terenul pentru care solicita constatarea dobandirii dreptului de proprietate prin uzucapiune, este identificat  ca amplasament ,dimensiuni si vecinatati prin schita topo intocmita la data de 14.02.2014 de catre expert.

Reclamanta precizeaza ca posesia si folosinta terenului, este notorie in zona, toti locuitorii de pe strada Orizontului ,au proprietatile imprejmuite de peste 40-50 de ani, iar configuratia hotarelor dintre proprietati, s-a pastrat in timp , situatie de fapt pe care o poate dovedi cu martori si cercetare locala; se arata ca a fost parcursa procedura medierii, initiata prin actul de procedura –invitatie la mediere- inregistrata  la Biroul mediatorului Vasile- Buzau si finalizata prin certificatul de informare.

În drept  sunt invocate disp. art  1846 ,1847 ,1854 Cod civil 1864, avand in vedere ca, Noul Cod civil se aplica numai in cazurile in care posesia a inceput dupa data intrarii in vigoare a acestuia 01.10.2011.

Se mai arata ca, acest teren face parte din domeniul privat al municipiului Buzau asa cum rezulta din adresa nr. 2005/2395/22.02.1993.

În dovedirea cererii , se solicita incuviintarea de probatorii constand in:. inscrisuri,  proba testimoniala cu 3 martori, expertiza topo cadastru.

În ceea ce priveste timbrajul , terenul este amplasat in zona C , a municipiului Buzau si potrivit expertizei notariale ,valoarea acestuia este stabilita la 120 lei/ mp, situatie in care  a timbrat cu suma de 3.365 lei.

În sustinerea cererii au fost depuse in original si in copie xerox urmatoarele inscrisuri: carte identitate reclamanta,  contract vanuare cumparare ,certificat mostenitor , schite cadastru,  certificat atestare fiscala, invitatie la mediere, certificat de informare,  declaratile martorilor Ioana, Adrian, Mariana, adresa Consiliului Local Buzau , taxa judiciara de timbru, imputernicire avocatiala.

Parata Municipiul Buzau prin Primar, a depus intampinare la data de 21.10.2014 ,prin care arata ca terenul in litigiu este domeniu privat al UAT Municipiul Buzau , neatestat in acest sens, un inventar complet se afla in curs de realizare, iar calitatea procesuala pasiva, rezida in baza unei prezumtii legale de proprietate ce se desprinde din interpretarea  art 6 ,11 ,15 ,16 , 24, 26 ,35, 37 din Lg 18/91;  art 447 Cod civil , art 25 din Lg 213/1998, Lg  215/2001.

Parata sustine ca acest teren nu face obiectul restituirii in baza Lg 18/91 sau Lg 10/2001,  iar in perioada 01.02.2014 -31.08.2014, terenul in litigiu a facut obiectul unui acord de folosinta catre numitul Alexandru . În aceste conditii, parata solicita respingerea cererii ca neantemeiata; solicita administrarea probei cu inscrisuri  si in temeiul art 223 cu ref. la art 411 Cod proc civila solicita judecarea cauzei in lipsa.

În sustinere se depune adresa nr. 21802/17.12.2013 din care rezulta ca, se comunica acordul catre Tănase Alexandru pentru folosirea temporara a unui teren proprietatea municipiului Buzau , adiacent imobilului cu nr. 16 , in suparatafa totala de 684 mp ,pentru agricultura pe perioada 01.02.2014-31.08.2014, cat si cererea formulata de numitul Alexandru.

Reclamanta depune la dosar la data de 27.10.2014, 6 planse foto color, privind terenul in litigiu si imprejmuirea acestuia.

La termenul de judecata din data de 29.01.2015, instanta incuviinteaza pentru reclamanta proba cu inscrisuri si proba testimoniala cu martorii Ioana si Mariana.

La data de 06.04.2015, parata depune la dosar inscrisuri  constand in :plan de amplasament si delimitare imobil teren de 935 mp, adresa nr. 2005 si 2395/ 22.02.1993 , din care rezulta ca, terenul de pe strada Orizontului, apartine domeniului privat al Consiliului Local Buzau si vanzarea, concesionarea , inchirierea se va face dupa aprobarea de catre Guvern a documentatiei intocmite in baza HG 113/92.

La data de 09.04.2015, numitii  Valeria si Alexandru, in temeiul art 61  alin 3 Cod proc civila, formuleaza cerere de interventie accesorie in sprijinul paratei Municipiul Buzau prin Primar ,prin care solicita respingerea cererii ca neantemeiate si cheltuieli de judecata.

Solicita incuviintarea cererii  in principiu ,printr-o incheiere motivata, si incuviintarea de probe, constand in: interogatoriul reclamantei ,martori, inscrisuri.

Acestia arata ca, locuiesc in Buzau ,din anul 1970, si reclamanta a prezentat situatia terenului de aproximativ 941 mp  din Buzau, in continuarea proprietatii sale, ca neconforma cu realitatea. Astfel, acest teren atat inainte de anul 1989 cat si  dupa, a fost in proprietatea statului, fiind dat in adminsitrare si folosinta fostei ITA BUZAU, teren folosit pentru parcarea mijloacelor de transport, cat si fostei IPA BUZAU care îl cultiva cu sfecla de zahar.

Intervenientii sustin ca in perioada februarie 2014 - august 2014 au folosit acest teren in interesul lor,  respectiv 684 mp pentru agricultura , si ulterior terenul nu s-a mai data in folosinta, intrucat face prezentului litigiu.

În ceea ce priveste regimul juridic al acestui teren, si faptul ca nu a fost detinut de autorul reclamantei ,numitul Matei, rezulta din adresa din 22.02.1993 emisa de parata, cand i s-a refuzat acestuia concensionarea sau inchirerea terenului.

În acesta  situatie, se arata ca nu sunt indeplinite conditiile  privind uzucapiunea prev. de art 1846 -1847- 1854 Cod civil.

Se mai arata ca , prin abuz ,reclamanta in anul 2013 a patruns pe acest teren si a formulat o plangere penala ,pentru tulburare de posesie si violare de domiciliu, solutionata prin ordonanta de clasare din 23.02.2015 data in dosar nr. 1261/P/2014.  Se sustine  ca imprejmuirea cu gard a terenului, a avut loc in ultimul an.

Intervenientii solicita incuviintarea de probatorii constand in: acte ,3 martori, interogatoiu reclamanta , si depun in sustinere inscrisurile de la filele 65-74.

La termenul de judecata din data de 09.04.2015, instanta procedeaza la audierea martorilor Ioana si Mariana.

La data de 06.05.2015 , parata depune intampinare la cererea de interventie, aratand ca, pentru a fi admisa, este necesar ca intervenientii sa justifice interesul nascut , actual si legitim si ca din verificarile efectuate ,intervenientii nu au avut posesia efectiva a terenului in litigiu, nici anterior, nici pe perioada acordului si nici ulterior acordului de ocupare a terenului –fila 81.

Reclamanta depune la dosar practica  judiciara a Înaltei Curti de Casatie si Justitie,planse  cu terenul in litigiu.

La data de 14.05.2015, instanta pronunta incheierea prin care admite in principiu cererea de interventie accesorie  formulata de Valeria si Alexandru.

La data de 15.06.2015 ,reclamanta depune la dosar note de sedinta –filele 111-113, prin care arata ca, preluarea terenului s-a facut in anul 1971 ,in spatele curtilor de pe strada Orizontului, fiind amenajat un canal ( aductiune ) de apa , numit Iazul Morilor, care in anul 1965 a fost reamplasat la o distanta de aproximativ 500 ml fata de locatia initiala; in perioada aniilor 1965-1970 , toti proprietarii terenurilor rivarane acestui canal ,l-au astupat si au folosit terenul ramas liber ,dupa care la inceputul anilor 1970 si-au imprejmuit terenul situat in spatele curtilor cu respectarea latimii de la drum a terenurilor detinute de proprietarii riverani; aceste suprafete de teren nu au fost folosite de ITA ,decat cele din dreptul imobilelor cu nr. 2-6 ,insa proprietatea in litigiu este la nr. 14,  iar folosirea terenului de catre fosta IPA nu este real ,intrucat anterior imprejmuirii, terenurile erau pline de gunoaie, neavand destinatie agricola.

Reclamanta solicita respingerea acestei cereri, intrucat  si intervenientii si-au extins limita proprietatii pe terenul din spatele casei,  si niciodata pana in anul 2014, nu au folosit terenul in litigiu, iar posesia acestora a fost prntru o perioada de doar cateva zile.

În anul 2014, a avut loc decesul fiului reclamantei si intervenientii dupa ce au obtinut acordul de folosire a terenului de 684 mp aflat in spatele proprietatii  nr. 16, in mod abuziv  au patruns pe terenul aflat la nr. 14 , au taiat doi pomi, si au intentionat sa construiasca un gard , situatie in care reclamanta a sesizat organele de Politie la 04.03.2014 si intervenientii au parasit terenul. În ceea ce priveste acordul de folosinta incheiat cu parata pentru perioada 01.02.2014-31.08.2014,  acesta nu se refera la terenul in litigiu , ci este aferent –adiacent imobilului de la nr. 16, proprietatea intervenientilor,  iar interesul lor este unul nelegitim ,incercand sa incalce reclamantei drepturile obtinute ca efect al unei posesii de peste 30 de ani asupra terenului in litigiu.

La termenul de judecata din data de 07.09.2015 au fost luate interogatorii reclamantei si celor doi intervenienti - filele 126-130 si au fost audiati martorii Dumitru si Constantin ,propusi de reclamanta si Marin si Mircea propusi de  intervenienti.

La solicitarea intervenientilor , instanta emite adresa catre OCPI Buzau, pentru a ne comunica planul cadastral al zonei ,relatii ce sunt depuse la instanta prin adresa din 22.09.2015 .

La data de  02.10.2015, parata depune la dosar precizari-fila 145, in care arata ca, nu detine cererile formulate de reclamanta in anul 1993,  si terenul in litigiu este teren proprietate privata a municipiului Buzau , fara a fi atestat prin hotarare de consiliu local ca apartinand acestui domeniu, documentatiile cadastrale fiind in curs de realizare.

În ceea ce priveste persoanele care au detinut anterior anului 1989 posesia terenului,  se arata ca,  acesta a apartinut Consiliului Popular al Municipiului Buzau si ulterior anului 1989, a fost dat in administrarea Regiei Autonome „Administratia Domeniului Public” Buzau ,asa cum rezulta din Anexa nr. 2 la Hotararea din18.02.1994  a Consiliului Local al Municipiului Buzau, pozitia 29. De asemenea se arata ca, si proprietarul terenului din strada Orizont , a formulat cerere  avand ca obiect uzucapiune pentru recunoasterea dreptului de proprietate pentru suprafata de 625 mp ,cerere ce formeaza obiectul dosarului nr. /200/2015 al Judecatoriei Buzau –CC 17.

Parata depune si raspuns la interogatoriu.

La termenul de judecata din data de 05.10.2015 a fost audiat martorul Vasile ,propus de intervenienti.-fila 154.

La solicitarea reclamantei , instanta emite adresa catre OCPI Buzau ,pentru a ne preciza de cand dateaza delimitarea cu gard de pe strada Orizontului , din spatele proprietatii reclamantei ,pana la canalul Iazul Morilor., la care se raspunde ca planul topo transmis a fost editat in anul 1991, si nu cunoaste de cand dateaza delimitarea cu gard.

La data de 02.11.2015,  reclamanta depune la dosar un raport de expertiza topo extrajudiciar Tudorel – filele 163-167 ,din care rezulta ca, terenul are suprafata de 935 mp din care 124 mp curti constructii si 811 mp arabil, sunt stabilite vecinatatile, dimensiunile.

La data de 16.11.2015, parata la solicitarea instantei, comunica faptul ca, anterior anului 1999 nu a existat o evidenta stricta a terenurilor din proprietate ,ca nu au existat titluri de proprietate in intelesul actual al legii civile, multe din terenuri fiind incluse in proprietatea UAT locale Muncipiul Buzau in baza prezumtiei legale de proprietate prin interpretarea LG 18/1991 ,art 447 Cod civil, art 25 din Lg 213/1998,  LG 215/2001.

Dupa aparitia LG 13/1998- privind regimul juridic al proprietatii publice, din care rezulta ca bunurile proprietate publica incluse in domeniul public al statului sau al Autoritatii Administrative Locale, sunt exclusiv cele cuprinse in anexele la hotararile de Guvern privind inventarul domeniului public ,iar cele care nu sunt incluse in domeniul public, apartin domeniului privat.

La momentul emiterii HCL Buzau din 18.02.1994-Anexa nr. 2  ,nu exista o reglementare clara a notiunii de bun proprietate publica si nu existatu inventare ale celor doua domenii public si privat. Astfel, parata sustine ca, in prezent terenul in litigiu – ca de altfel intreg arealul cuprins intre Iazul Morilor si proprietatile private ale cetatenilor din strada Orizontului din Buzau – este teren prezumat a fi proprietate publica a UAT, apartinand domeniului privat, fara a fi atestat expres prin Hotarare de Guvern.

În sustinere se ataseaza Hotararea din 18.02.1994 – Anexa 2 si planul de amplasament din anul 1990, din care rezulta fara putinta de tagada ca, locuitorii de pe strada Orizontului ,incepand cu nr. si in continuare, aveau ingradite terenurile din spatele caselor pana la canalul Iazul Morilor..

La data de 14.12.2015 ,reclamanta depune la dosar o cerere prin care invoca  in temeiul disp. art 4 /1 din LG 554/2004, exceptia de nelegalitate a pct 29 din Anexa 2 din HCL Buzau nr. 8/94, prin care in mod nelegal s-.a dispus ,in sensul de a se da in administrarea fostei Regii Autonome „Adminsitratia Domeniului Public” si a suprafetei de teren in litigiu ,respectiv a terenurilor situate intre Iazul Morilor si terenurile proprietatea cetatenilor de pe strada Orizontului.

Reclamanta solicita ca instanta sa constate nelegalitatea Hotararii avand in vedere ca la data emiterii HCL nr. 8/94 erau in vigoare disp. art 136 din Constitutie, care impartea proprietatea in proprietate publica si proprietate privata;  disp. art 4-6 din Lg 18/91, terenurile proprietate publica erau cele afectate unei utilitati publice, in caz contrar terenurile apartineau domeniului privat; astfel terenul in litigiu nu putea fi inclus in domeniul public ,ci in cel privat ,potrivit art 646 Cod civil,  in cauza nefiind incidenta nici una din ipotezele reglementate de art 5 din Lg 18/91; terenul in litigiu ,nu a fost destinat unei utilitati publice, iar adresa nr. 2952/1994 depusa de parata ,se refera la un teren aflat in cart Dorobanti II, organizarea unei piete agroalimentare si nicidecum la terenul in litigiu aflat pe strada Orizontului, in cu totul alt amplasament din municipiu.

Deci, desi terenul in litigiu nu apartinea domeniului public, acesta a fost dat in administrarea unei entitati care administra domeniul public ,respectiv  Regiei Autonome „Administratia Domeniului Public”, terenul in litigiu, care nu apartinea domeniului public, nu putea fi transferat in administrarea acestei entitati, care putea sa administreze potrivit HCL 9/94, doar domeniul public al Municipiului Buzau .

Reclamanta solicita ca instanta avand in vedere disp. art 4 din Lg 554/2004, sa analizeze  urmatoarele aspecte: exceptia de nelegalitate poate fi invocata oricand in cadrul unui proces; instanta competenta sa judece exceptia este instanta investita cu litigiul in cadrul caruia se invoca exceptia, indiferent de natura litigiului sau de gradul de jurisdictie; exceptia invocata este admisibila avand in vedere ca: vizeaza un act administrativ individual – respectiv nelegalitatea unei Hotarari de  Consiliu; acest act administrativ nu este exceptat de la controlul judecatoresc potrivit art 126 din Constitutie si art 5 din Lg 554/2004; solutia ce urmeaza a fi pronuntata in litigiu sa depinda de actul administrativ cu caracter individual; citarea autoritatii emitente a actului administrativ ; motivul de nelegalitate se analizeaza in raport cu dispozitiile legale in vigoare la momentul actului administrativ, astfel ca autoritatea emitenta trebuie sa depuna la dosar documentatia ce a stat la baza emiterii actului potrivit art 13  din Lg 554/2004; instanta  se poate pronunta asupra exceptiei fie printr-o inchjeiere interlocutoirie , fie prin hotarare si in cazul in care constata nelegalitatea actului administrativ cu caracter individual,  va solutiona cauza fara a tine seama de actul a carui nelegalitate a fost constatata..

În acest sens reclamanta solicita incuviintarea adminsitrarii de probe cu inscrisuri : documentatiei emiterii HCL nr. 8/1994, Protocol predare –primire terenuri din art 2 lit a ,paragraful 2 , emiterea unei adrese catre SC URBIS SA pentru a preciza daca terenul in litigiu a fost inclus in activele societatii ,asa cum pretinde parata.

Intervenientii formuleaza raspuns la aceasta exceptie, solicitand respingerea exceptiei ,intrucat nu priveste un act administrativ cu caracter individual si nu s-a facut dovada indeplinirii procedurii prealabile cu emitentul actului adminsitrativ; terenul in litigiu face parte din domeniul public ,fiind limitrof canalului de irigatii Iazul Morii .

La solicitarea instantei, SC URBIS  SERV SRL Buzau, cu adresa depusa la data de 01.02.2016 –fila 201 ,precizeaza  ca  terenul in litigiu de 941 mp  din Buzau, str. Orizontului, nu se afla in prezent si nu s-a aflat niciodata in patrimoniul societatii.

Intervenientii depun la dosar la data de 10.02.2016 inscrisuri constand in: contract inchiriere din 05.11.1977, contract inchiriere din 17.03.1982, chitante plata chirie teren intervenienti.

La data de 15.02.2016 intervenientii depun la dosar practica judiciara ICCJ, adresa clasare  dosar nr. /P/2014 , Ordonanta clasare  din 23.02.2015.

Reclamanta prin aparator depune concluzii scrise –filele 218-219.

Analizand  actele si lucrari dosarului ,instanta va retine urmatoarele.

Potrivit art 248 Cod proc civila, instanta se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura , precum si asupra celor de fond care fac inutila ,in tot sau in parte administrarea de probe ori, dupa caz , cercetarea in fond a cauzei.

Potrivit  pct 4  exceptiile vor putea fi unite cu administrarea probelor , respectiv cu fondul cauzei, numai daca pentru judecarea lor este necesar sa se administreze aceleasi dovezi ca si pentru finalizarea etapei cercetarii procesului sau, dupa caz ,pentru solutionarea fondului.

Instanta analizand exceptia de nelegalitate a pct 29 din Anexa nr. 2 a HCL la Municipiului Buzau nr. 8/1994 pe baza sustinerilor partilor si a probatoriului administrat ,constand in inscrisuri ,apreciaza ca aceasta este intemeiata ,urmand sa o admita pentru urmatoarele considerente: nelegalitatea actului administrativ invocata  se refera la un act cu caracter individual , terenul in litigiu desi apartinea domeniului privat, a fost dat in  administrarea  entitatatii Regiei Autonoma -Administratia Domeniului Public, ( infiintata prin HCL nr. 9/1994) ,entitate care nu a avut in patrimoniu niciodata terenul in litigiu, asa cum rezulta in mod expres  din adresa; parcurgerea procedurii prealabile nu este obligatorie, iar  terenul in litigu nu reprezinta un bun care sa fie afectat de o utilitate publica – in adresa, se precizeaza expres ca prin HCL nr. 9/1994,  se transmite  teren pentru organizarea unei piete agroalimentare din cart Dorobanti II din Buzau, iar terenul in litigiu, se afla pe strada Orizontului , intr-o cu totul alta locatie decat cart Dorobanti II, respectiv in spatele proprietatii reclamantei.

Astfel, terenurile de la pozitia 29  din lista la Anexa nr. 2 a HCL nr. 8/1994, situate intre Iazul  Morilor si proprietatile cetatenilor de pe strada Orizontului ,  nu au fost niciodata afectate de o utilitate publica si ca urmare in mod gresit figureaza pe lista bunurilor proprietate publica de interes local .

În aceasta situatie ,instanta constatand nelegalitatea actului administrativ cu caracter individual concretizat  in HCL Buzau nr. 8/1994  ,Anexa nr. 2 pct 29,  va admite exceptia de nelegalitate invocata de reclamanta  si va solutiona cauza fara a tine seama de actul a carui nelegalitate a fost constatata.

Pe fondul cauzei ,instanta a incuviintat si administrat probatorii constand in: inscrisuri, declaratii martori, interogatorii, expertiza topo extrajudiciara.

Uzucapiunea, reprezinta unul din modurile de dobandire a proprietatii bunurilor imobile, fata de dispozitiile Codului civil, respectiv art 1837 , care defineste prescriptia ca un mijloc de a dobandi proprietatea  si art 645 Cod civil potrivit caruia proprietatea se dobandeste intre altele  si prin prescriptie.

Art 1890 Cod civil, reglementeaza posibilitatea dobandirii dreptului de proprietate  asupra unui imobil ,daca se face dovada ca cel care invoca uzucapiunea, a exercitat o posesie utila si sub nume de proprietar un intervel de timp mai mare de 30 de ani.

Prescriptia achizitiva, reprezinta o sanctiune aplicata proprietarului nediligent, care are ca efect dobandirea dreptului real prin efectul posedarii lucrului in timpul determinat de lege, astfel incat starea de fapt se transforma in stare de drept.

Astfel, dreptul de proprietate ce se invoca pe calea prescriptiei achizitive, urmeaza a fi opus celui care poate invoca un drept de proprietate asupra imobilului.

Prin uzucapiune, in mod indirect este sanctionat fostul proprietar ,care prin pasivitatea lui a facut ca timp indelungat ,bunul sa se afle in posesia unei alte persoane care s-a comportat ca proprietar titular al unui drept real.

Spre deosebire de contractul translativ de proprietate, uzucapiunea opereaza un transfer al proprietatii in beneficiul unui posesor  neproprietar si in lipsa exprimarii unui consimtamant in acest sens de catre adevaratul proprietar.

Conform disp. art  1895 Cod civil , cel ce castiga cu buna credinta  si printr-o justa cauza un nemiscator determinat , va prescrie proprietatea aceluia prin 10 ani, daca adevaratul proprietar locuieste in circumscriptia Tribunalului judetean unde se afla imobilul ,sau prin 20 de ani daca locuieste afara din acea circumscriptie.

Uzucapiunea, se manifesta ca o veritabila sanctiune indreptata impotriva adevaratului proprietar, pentru faptul ca acesta, prin pasivitatea sa indelungata  s-a desezizat de bun permitand intrarea unei alte persoane in posesia acestuia si, pe aceasta baza, formarea aparentei de proprietate in favoarea acesteia din urma.

Astfel, actiunea in constatare a calitatii de proprietar prin efectul uzucapiunii, trebuie sa fie solutionata in contradictoriu cu fostul proprietar.

Disp. art 12 pct 5 din Lg 213/1998 prevad ca in litigiile avand drept obiect  dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile, calitatea procesuala pasiva apartine statului reprezentat prin Unitatea Administrativ Teritoriala respectiv Primarul municipiului, orasului, comunei, asa cum rezulta si din disp. art 21 din Lg 215/2001 rep. , calitatea procesuala pasiva apartinand Unitatii Administrativ Teritoriale in raza careia se afla situat imobilul, in speta pendinte judecatii , calitatea procesuala pasiva apartinand UAT Municipiul Buzau prin Primar.

Din inscrisurile depuse de parata, rezulta ca, regimul juridic al terenului in litigiu ,este teren proprietate privata ,fara a fi atestat prin hotarare de  consiliu local ca apartinand acestui domeniu.

Odata cu solutionarea exceptiei de nelegalitate, instanta a stabilit  cu certitudine ,ca acest teren a apartinut domeniului privat al municipiului Buzau, aflandu-se in continuarea proprietatii reclamantei, iar inchirierile care au fost facute de parata s-au referit la terenul din spatele casei intervenientilor, situat in Buzau, str. Orizontului, , asa cum rezulta in mod expres din contractele de inchiriere depuse de acestia ,atat anterior anului 1989 cat si dupa , respectiv  in anul 2014 si faptul ca intervenientii in mod abuziv au incercat in anul 2014 sa ocupe si terenul din spatele casei reclamantei, a generat conflictul dintre reclamanta si intervenientul Alexandru, desi intotdeauna folosinta terenului data de parata intervenientilor, s-a referit la terenul din spatele casei acestora, de la nr. 16 si niciodata din spatele  casei reclamantei de la nr. 14.

Pentru ca dreptul de proprietate asupra unui bun imobil sa poata fi dobandit prin efectul uzucapiunii, este necesar sa fie indeplinite cumulativ doua conditii: sa se fi exercitat o posesie utila asupra respectivului bun  si imobilul sa fi fost posedat cel putin 30 de ani.

Instanta va respinge apararile formulate de intervenienti in sensul ca reclamanta a exercitat o detentie precara care nu se transforma in proprietate si ca nu a achitat impozitul aferent terenului in litigiu ,avand in vedere urmatoarele argumente:

 Faptul ca reclamanta nu a achitat impozitul pe teren, reprezinta o imprejurare care nu poate fi echivalata cu lipsa elementului intentional al posesiei.

Astfel cum posesia a fost definita in literatura juridica, aceasta reprezinta stapanirea de fapt a unui bun care din punct de vedere al conduitei posesorului , apare ca o exteriorizare a atributelor unui drept real.

Existenta posesiei este subsumata intrunirii cumulative a celor doua elemente ale sale: material – corpus - , ce presupune contactul direct, efectiv cu bunul , respectiv psihologic – animus -  ce se  caracterizeaza prin vointa celui care stapaneste bunul de a se comporta ca un proprietar sau ca titular al unui alt drept real.

Acest element psihologic exista atat in situatia in care aceasta conduita îsi are izvorul in convingerea sincera a posesorului, ca este titularul unui drept real, cat si atunci cand stie sau trebuie sa stie ca nu are calitate ,de aici rezultand distinctia dintre posesia de buna credinta si cea de rea credinta.

În conditiile in care asa cum rezulta din raportul de expertiza topo cadastru extrajudiciar, terenul in litigiu in supratafa de 935 mp este situat in continuarea restului proprietatii reclamantei, fiind ingradit de peste 34 de ani,  intr-o curte comuna ( asa cum rezulta din declaratia martorei Ileana –si a martorei Mariana –fila 76 ) este mai mult decat evidenta, vointa reclamantei si a sotului acesteia decedat la data de 02.02.1994 de a stapani terenul ce formeaza obiectul prezentului litigiu, ca adevarati proprietari.

De altfel ,asa cum rezulta din declaratiile martorilor Dumitru, Constantin –, exercitiul acestor acte de stapanire,  s-a realizat incepand cu anul 1968 ,in mod public ,reclamanta si sotul sau Matei , comportandu-se ca si proprietari ai respectivului teren ,asa cum au facut  si ceilalti proprietari de pe strada Orizontului .

 Achitarea taxelor si impozitelor, pentru terenul stapanit, reprezinta doar unul si nu singurul dintre aspectele care pot demonstra ca detinerea materiala a bunului are natura juridica a posesiei ,iar nu a unei simple detentii precare.

Omisiunea inregistrarii in evidentelor fiscale ale paratei ar fi putut fi generata, cel mai probabil, nu de lipsa elementului psihologic al posesiei, ci doar de dorinta de a nu achita taxe si impozite aferente bugetului de stat,  atitudine ce poate fi sanctionata prin mijloacele reglementate de Codul fiscal, iar nu prin paralizarea actiunii in dobandirea dreptului de proprietate prin efectul uzucapiunii de peste 30 de ani.

În alta ordine de idei, potrivit Codului fiscal,  obligatia de plata a impozitului pe teren  revine proprietarului acelui bun (iar nu posesorului ), calitate pe care reclamanta nu o detinea si nu o putea proba la organele fiscale, pana la momentul solutionarii prezentului litigiu, hotararea pronuntata in cauza producand efecte retroactive, uzucapanta fiind considerata proprietara chiar de la momentul intrarii in posesia terenului, respectiv din anul 1979.

De altfel, este de notorietate faptul ca, pentru inregistrarea unui teren in evidentele fiscale,  este necesar sa se formuleze o cerere ,insotita de declaratia de impunere si ,in mod obligatoriu,  si de titlul de proprietate al contribuabilului.

Din intampinarea depusa de parata ,instanta retine ca acest teren nu a facut obiectul  Legilor  funciare  18/1991 si Legii  10/2001.

Instanta, a retinut din documentele depuse la dosar , declaratiile martorilor, interogatoriile, sustinerile partilor, ca aproximativ in anul  1970 a fost schimbat cursul vechiului Iaz al Morilor, dupa care terenul a fost amenajat pentru agricultura, iar reclamanta si sotul ei au exercitat o posesie neantrerupta de peste 40 de ani , toti proprietarii de pe strada Orizontului stapanind in fapt terenul aflat in spatele proprietatilor lor; in acest sens, dupa mutarea cursului acestui canal –iaz, toti proprietarii de pe strada Orizontului, care se invecinau cu terenul ramas liber, au carat pamant si au folosit acest teren pentru ei, fiind cultivat cu diverse culturi , terenul neintrand in administrarea fostelor intreprinderi IRTA  si IPA Buzau , asa cum  au incercat intervenientii sa convinga instanta.

Din acest punct de vedere , declaratiile martorilor propusi de reclamanta sunt precise, clare, acestia percepand in mod direct toata situatia de fapt,  fiind prezenti in imobilul reclamantei, pe cand declaratiile martorilor propusi de intervenienti, sunt evazive  si contradictorii.( martorul Mircea declara ca in luna august 1977 autobaza ce functiona la capatul strazii Orizontului s-a mutat in zona industriala si locuitorii din strada Orizontului foloseau terenul din spatele casei in interes propriu pentru agricultura ,pentru adapost de animale ; martorul Marin declara ca terenul a fost folosit de IRTA pana in anul 1977 apoi de catre IPA fiind cultivat cu sfecla si atat reclamanta cat si intervenientii au folosit terenul din spatele casei lor , trecand cu furaje si animale ,ca locuieste pe strada Orizontului si in spatele casei lui se afla actuala autogara si el nu are teren in spatele casei ,fiind la capatul stazii ).

Pentru aceste motive instanta, va inlatura de la aprecierea probelor, declaratiile acestor martori, care nu se coroboreaza cu restul probatoriilor si contin contradictii evidente.

În ceea ce priveste cererea depusa de sotul reclamantei, la parata in anul 1993, cerere pe care parata nu a putut sa o depuna la dosar,  instanta apreciaza vazand si raspunsul  la interogatoriu dat de reclamanta , ca s-a formulat acea cerere pentru a incerca efectuarea  unui schimb de teren aflat in camp. 

În ceea ce priveste cererea de interventie accesorie formulata de intervenienti, instanta  o va respinge ca neantemeiata, apreciind ca aceasta nu indeplineste conditiile prev. de art 49 Cod proc civila, intrucat acestia nu au justificat un interes propriu, legitim,  actual, concret  de a interveni.

Interesul este legitim atunci cand, se urmareste afirmarea sau realizarea unui drept subiectiv recunoscut de lege,  respectiv a unui interes ocrotit de lege, si potrivit scopului economic si social pentru care a fost recunoscut , in cauza nefiind indeplinita aceasta conditie.

Astfel, cu inscrisurile depuse la dosar intervenientii au incercat sa convinga instanta ca  au avut folosinta terenului din spatele proprietatii reclamantei ,situatie neconforma cu realitatea ,intrucat din aceste contracte,  rezulta fara putinta de tagada ca,  acestia au inchiriat in anul 1977, in anul 1983  si  in anul 2014

( perioada 01.02.2014-31.08.2014), teren  in suprafete variabile de 94 mp, de 400 mp, de 684 mp ,teren aferent imobilului de la nr. 16, detinut de intervenientii Tănase Valeria si Tănase Alexandru  si niciodata terenul aferent imobilului de la nr. 14 , detinut de reclamanta , in suprafata de 935 mp  ce face obiectul prezentei cauze.

Din actul de vanzare cumparare autentic, prin care intervenientii  au devenit proprietarii imobilului din strada Orizontului, instanta retine ca, acestia au avut proprietatea doar a casei de locuit, intrucat terenul de 388 mp,  nu a format obiectul instrainarii ,urmand regimul juridic prevazut de Lg 58/1974.

Spre deosebire de acestia , reclamanta si sotul sau, au devenit proprietarii imobilului  din strada Orizontului nr. 14,  format din casa si teren de 311 mp la data de 19.10.1951, deci intervenientii au devenit vecini cu reclamanta, abia la sfarsitul anul 1976, cand  cursul vechiului Iaz al Morilor fusese schimbat ,iar reclamanta amenajase  terenul din spatele casei  ramas liber  prin mutarea cursului acestui iaz, îl îngradise  si îl folosea in interesul familiei sale.

Ca urmare,  intervenientii sunt straini de  situatia existenta, pe strada Orizontului la nr. 14 , anterior anului 1976 ,deci nu pot face aprecieri pertinente in ceea ce priveste posesia reclamantei..

Chiar si parata , prin intampinarea la cererea de interventie, invedereaza faptul ca una din conditiile impuse este conditia referitoare la justificarea interesului, care trebuie sa fie nascut , actual si legitim, iar din verificarile efectuate la nivelul Serviciului Evidenta Administrare Patrimoniu , Licitatii , rezulta ca desi parata a avut incheiat un acord de ocupare al terenului cu intervenientii, acestia nu au avut posesia efectiva,  a terenului in litigiu ,nici anterior, nici pe perioada acordului si nici ulterior.

Prin urmare, conditia fundamentala de admisibilitate a unei cereri de interventie ,este aceea  ca cel ce intervine sa justifice un interes.

Ori, in prezenta cauza, intervenientii nu au justificat nici un interes personal, ca terenul sa ramana in continuare in proprietatea paratei , nu au aratat explicit care este interesul lor, in prezenta judecata si cum va fi realizat acest interes in cazul in care judecata se finalizeaza prin respingerea actiunii;  ramanerea terenului in proprietatea paratei, reprezentand exclusiv interesul paratei si nu al intervenientilor.

Intervenientii sustin ca au folosit terenul in interesul lor, in perioada 01.02.2014-31.08.2014 , insa  din intampinarea  paratei  de la fila 88,  rezulta fara putinta de tagada ca acestia nu au avut posesia terenului in litigiu, nici înaintea acordului nici pe perioada acordului, si nici ulterior- deci niciodata.

În concluzie, intrucat intervenientii nu au dovedit ca justifica  nici un drept si nici un interes-trecut, prezent sau viitor,  asupra sau in legatura cu litigiul, instanta va respinge aceasta cerere de interventie accesorie.

Fata de considerentele mai sus prezentate si dispozitiile legale invocate, instanta va constata ca actiunea formulata de reclamanta este intemeiata ,urmand sa o admita.

Pe cale de consecinta va constata ca, reclamanta Tinca, este proprietara imobilului teren, in suprafata totala de 935 mp, situat in municipiul Buzau, str. Orizontului  ,din care : teren curti constructii in suprafata de 124 mp si teren arabil intravilan in suprafata de 811 mp, avand ca vecinatati: N- Mall pe 17,90 ml; S- Tinca pe 16,77 ml; E- Constantin pe 55,68 ml; V- numar pe 15,35 ml si numar pe 37,08 ml; teren identificat prin raportul de expertiza topo extrajudiciar, lucrare ce face parte integranta din prezenta sentinta - ca efect al uzucapiunii de peste 30 de ani.

Va lua  act ca reclamanta nu solicita cheltuieli de judecata.

Prezenta sentinta va constitui titlu de proprietate pentru reclamanta Tinca si se va comunica, la ramanerea definitiva, catre OCPI Buzau si Primaria mun. Buzau pentru luare in evidenta.

.