Pensie de întreţinere. Veniturile cu caracter permanent ce se iau în consideraţie la stabilirea cuantumului pensiei.

Decizie 54/2016 din 19.01.2016


Pensie de întreţinere. Veniturile cu caracter permanent ce se iau în consideraţie la stabilirea cuantumului pensiei.

Pentru ca un venit sa aibă caracter permanent, chiar cu titlu de spor sau prima, trebuie sa fie acordat salariatului lunar, regăsindu-se pe statul de salariu, nicidecum ocazional, aspect ce reiese in mod evident din înscrisurile anexate apelului.

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA I CIVILĂ

DECIZIA CIVILĂ NR. 54

Şedinţa publică din data de 19 ianuarie 2016

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Judecător

Grefier

Pe rol fiind  judecarea apelului declarat de apelantul pârât T I împotriva sentinţei civile nr. 3821/29.05.2015 pronunţată de Judecătoria Tg-Jiu în dosarul nr. în contradictoriu cu intimatul-reclamant T D A,având ca obiect majorare pensie.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică  au lipsit apelantul pârât T I şi intimatul-reclamant T D A reprezentat de avocat U M.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, după care constatând că nu mai sunt cereri de formulat sau excepţii de invocat s-a acordat cuvântul.

Avocat U M pentru intimatul reclamant a solicitat respingerea apelului, menţinerea sentinţei ca fiind temeinică şi legală.

TRIBUNALUL

Asupra apelului civil de faţă;

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg-Jiu sub nr…., reclamantul T D - A a chemat în judecată pe pârâtul T I solicitând instanţei ca prin sentinţa ce va pronunţa să dispună majorarea pensiei de întreţinere stabilită în sarcina pârâtului şi în favoarea sa, prin sentinţa civilă nr. 8355/31.05.2012 pronunţată de Judecătoria Tg-Jiu în dosarul nr…., în funcţie de veniturile actuale realizate de pârât. 

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că prin sentinţa civilă nr.8355/31.05.2012, pârâtul a fost obligat la plata unei pensii de întreţinere în favoarea sa, în cuantum de 485 lei lunar, de la data introducerii cererii şi până la majoratul său.

Reclamantul a mai arătat că la data formulării prezentei cereri este major, fiind elev la Liceul Teologic din Tg-Jiu, aşa cum reiese din adeverinţa nr.314/22.01.2015, iar pentru a beneficia în continuare de această contribuţie luară, mama sa, cu care locuieşte în prezent, a fost înştiinţată de unitatea la care pârâtul este încadrat, să formuleze cerere în instanţă pentru pensia de întreţinere la care tatăl său a fost obligat şi să facă dovada că a formulat această acţiune şi că este elev, în caz contrar vor fi obligaţi să sisteze pensia de întreţinere.

A solicitat reclamantul obligarea pârâtului la plata unei contribuţii lunare, în cuantum de ¼  din veniturile pe care le realizează ca salariat al SC P.. SRL Ţ….

Prin încheierea de şedinţă din data de 24.04.2015 instanţa a dispus emiterea unei adrese către SC P..SRL Ţ…, pentru a înainta la dosar o adeverinţă cu veniturile nete plus premiile pe ultimele 6 luni, defalcate pe fiecare lună şi apoi făcând media lunară a acestor venituri nete, pe întreaga perioadă solicitată, privind pe pârâtul T I, răspunsul fiind comunicat cu adresa nr.2146/19.05.2015, ataşată la fila 25 din dosar.

Prin sentinţa civilă nr.3821/29.05.2015 pronunţată de Judecătoria Tg-Jiu în dosarul nr. … a fost admisă în parte cererea formulată de reclamantul T D - A, , împotriva pârâtului T I, domiciliat în.

A fost obligat pârâtul la plata unei pensii de întreţinere în favoarea reclamantului în cuantum de 800 lei lunar, începând cu data de 03.02.2015 şi până la finalizarea studiilor, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani.

A fost respins capătul de cerere privind acordarea cheltuielilor de judecată.

Pentru a pronunţa această sentinţă prima instanţă a reţinut că prin sentinţa civilă nr. 8355/31.05.2012 pronunţată de Judecătoria Tg-Jiu în dosarul nr…., pârâtul a fost obligat la plata unei pensii de întreţinere în cuantum de 485 lei lunar în favoarea minorului T D A, începând cu data de 29.03.2012 şi până la majoratul minorului.

Potrivit dispoziţiilor art. 499 alin.3 Cod civil, părinţii sunt obligaţi să îl întreţină pe copilul devenit major, dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani.

La stabilirea cuantumului pensiei de întreţinere, instanţa a avut în vedere că pârâtul nu mai are alţi minori în întreţinere şi este angajat cu contract de muncă la SC P… SRL Ţ…, obţinând un venit mediu net lunar pe ultimele 6 luni, în cuantum de 3328 lei, compus din salariu net şi prime, cu caracter de periodicitate, aşa cum a rezultat din adeverinţa nr.2146/19.05.2015, ataşată la fila 25 din dosar.

Conform disp. art. 529 C. civ, întreţinerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui care urmează a o plăţi, iar atunci când întreţinerea este datorată de părinte, ea se stabileşte până la o pătrime din venitul său lunar net pentru un copil.

Reţinând că reclamantul a devenit major, însă se află în continuarea studiilor, a fost obligat pârâtul la plata unei pensii de întreţinere în favoarea reclamantului în cuantum de 800 lei lunar, începând cu data formulării cererii de chemare în judecată, respectiv 03.02.2015 şi până la finalizarea studiilor, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani.

În ceea ce priveşte cererea reclamantului privind acordarea cheltuielilor de judecată, a fost respinsă, deoarece la dosarul cauzei nu s-a depus decât chitanţa ataşată la fila 6 din dosar ce atestă achitarea de către reclamant a sumei de 20 lei, cu titlu de taxă de timbru, însă această chitanţă a fost achitată în mod benevol de reclamant, acesta nefiind citat de instanţă cu această menţiune, dat fiind faptul că potrivit disp. art. 29 alin.1 lit. c din OUG 80/2013 sunt scutite de la plata taxei de timbru acţiunile şi cererile privind obligaţia legală şi contractuală de întreținere, cum este cazul şi în speţa de faţă, astfel că, fiind vorba de o taxă de timbru nedatorată, reclamantul poate solicita în temeiul disp. art. 45 alin.1 lit. a din OUG 80/2013, restituirea sumei de 20 lei achitată cu titlu de taxă judiciară de timbru în prezenta cauză.

Împotriva sentinţei civile nr.3821/29 mai 2015 pronunţată de Judecătoria Tg-Jiu a declarat apel pârâtul T I  criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate.

În motivele de apel a arătat că prin sentinţa civilă nr.8355/31.05.2012 pronunţată de Judecătoria Tg-Jiu în dosarul nr….., a fost obligat la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorului T D-A în cuantum de 485 lei lunar de la data introducerii cererii până la majorat dar nu mai mult de 26 de ani dacă va continua studiile.

Că prin sentinţa civilă nr.3821//29 mai 2015, instanţa a stabilit să fie obligat la plata unei pensii de întreţinere în cuantum de 800 lei lunar, sumă pe care o consideră foarte mare în raport cu veniturile sale lunare cu mult peste cota de ¼ din veniturile lunare nete şi că niciodată nu a realizat venituri lunare  în cuantum de 3328 lei aşa cum reiese din adeverinţa nr.2146/19.05.2015 ataşată la fila 25 din dosar, emisă de către SC P… SRL Ţ…, anexând fluturaşii din lunile ianuarie, mai şi iunie 2015.

A precizat că unitatea la care lucrează a inclus în media veniturilor realizate în ultimele 6 luni şi indemnizaţia de concediu, care se plăteşte doar în cursul unei luni calendaristice şi doar odată pe an, solicitând instanţei recalcularea  veniturilor nete lunare deoarece până la data de 15.09.2015trebuia să plătească la CAR S.. Ţ… suma de peste 420 ron conform graficului de rambursare a împrumutului solicitat pentru că a primit încuviinţări de executare silită urmare a proceselor avute cu OMV Petrom, iar unitatea i-a reţinut lunar sume de bani.

A solicitat admiterea apelului aşa cum a fost formulat, modificarea sentinței civile nr.3821 din 29 mai 2015 incluzând argumentele de mai sus.

În dovedirea apelului a depus la dosarul cauzei copia C.I. …. eliberată de APCLEP Tg-Cărbuneşti la data de 23.08.2013 adeverinţa de venit nr.1840430559381 din data de 06.08.2015, extrasul de cont, graficul de rambursare emis de CAR Ţ…, înştiinţarea privind măsura popririi din data de 13.01.2015, adresa de poprire emisă în dosarul nr. …/E/2014 din data de 13.01.2015 emisă de Biroul Executorului Judecătoresc L N, sentinţa civilă nr.3821/29 mai 2015 pronunţată de Judecătoria Tg-Jiu în dosarul nr…. şi fluturaşii privind realizarea veniturilor din lunile ianuarie 2015-iunie 2015 şi chitanţa nr. 21450/13.11.2015 privind achitarea taxei de timbru în cuantum de 20 lei.

Intimatul reclamant T D a formulat în cauză întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului şi menţinerea sentinţei ca temeinică şi legală.

A arătat că instanţa de fond a avut în vedere veniturile nete pe ultimele 6 luni comunicate de societatea la care lucrează apelantul. De asemenea au fost avute în vedere dispoziţiile art.499 alin.3 C.civ care prevăd că părinţii sunt obligaţi să-l întreţină pe copilul devenit major, dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani.

A susţinut că apelantul-pârât a stat în pasivitate, nu a depus întâmpinare şi nu a susţinut cele menţionate în cererea de apel, respectiv că are CAR şi ar avea de restituit o sumă însemnată, precizând că aceste sume le-a folosit doar în interesul său şi nu pentru a contribui în vreun fel la susţinerea intimatului-reclamant.

A precizat că prin hotărârea apelată nu s-a acordat o pensie mai mare de ¼ din venitul net, realizat în ultimele 6 luni de către apelant, iar instanţa de fond a reţinut corect că acesta nu mai are alte persoane în întreţinere.

În drept a invocat dispoziţiile art. 205-208 C.pr.civ. iar în baza art.411 alin.2 C.pr.civ.  a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

Tribunalul, analizând actele şi lucrările dosarului constată că apelul este fondat, urmând să fie admis pentru următoarele considerente:

 Conform disp.  art.499 alin.3 C.civ  părinţii sunt obligaţi să-l întreţină pe copilul devenit major, dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani. Conform disp. art. 529 C. civ, întreţinerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui care urmează a o plăti, iar atunci când întreţinerea este datorată de părinte, ea se stabileşte până la o pătrime din venitul său lunar net pentru un copil.

 Prin sentinţa civilă apelata, instanţa a stabilit să fie obligat apelantul-pârât  la plata unei pensii de întreţinere în cuantum de 800 lei lunar,  raportându-se la venitul menţionat  in adeverinţa nr.2146/19.05.2015 ataşată la fila 25 din dosar, emisă de către SC P…SRL Ţ..,  din care rezulta  un venit mediu net  cu premii in cuantum de 3328 lei.

Observând menţiunile respectivei adrese, se constata ca  la  venitul net lunar  s-au adăugat  diverse sume de bani  care reprezintă prime de vacanta, respectiv prima de performanta  semestriala in cuantum de 490 lei, prima instanţă apreciind ca si acestea sunt venituri cu caracter de continuitate si deci se au in vedere la calculul pensiei de intretinere. In mod greşit s-a retinut astfel, intrucat pentru ca un venit sa aibă caracter permanent, chiar cu titlu de spor sau prima, trebuie sa fie acordat salariatului lunar, regăsindu-se pe statul de salariu, nicidecum ocazional, aspect ce reiese in mod evident din înscrisurile anexate apelului. Astfel,  din  statele de salariu pentru  lunile mai-iunie 2015 reiese ca veniturile sale nete nu au mai cuprins  primele regăsite in  salariul pe lunile decembrie 2014-martie 2015, ceea ce determina concluzia reţinerii greşite  de către prima instanţa a unui cuantum de 3328 lei. De altfel, in considerente, prima instanţă mentionează ca este vorba de venituri cu caracter de periodicitate, insă cu toate acestea le include in veniturile raportat  la care calculeaza pensia de intretinere.

Astfel, pentru calculul contribuţiei lunare  se va avea in vedere un venit net lunar in cuantum de 2527 ei, conform adeverinţei nr. 2146/19.05.2015, astfel ca suma lunara ce se va plăti cu titlu de pensie de întreţinere  va fi in cuantum de 636 lei lunar.

In concluzie, se va admite apelul declarat de pârât si se va modifica sentinţa judecătoriei, in sensul că  se va dispune majorarea pensiei de întreţinere  de la 485 lei lunar la 636 lei lunar, începând cu data de 03.02.2015 - data formulării acţiunii.

Vazand si dis part 480 cpciv

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite  apelul declarat de apelantul pârât T I, împotriva sentinţei civile nr. 3821/29.05.2015 pronunţată de Judecătoria Tg-Jiu în dosarul nr….. în contradictoriu cu intimatul-reclamant T D A, , având ca obiect majorare pensie.

Schimbă sentinţa în sensul că majorează pensia de întreţinere de la 485 lei lunar la 636 lei, lunar, începând cu data de 03.02.2015 - data formulării acţiunii.

Mentine celelalte dispozitii ale sentintei.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 19.01.2016, la Tribunalul Gorj.