Înscriere provizorie în Cartea Funciară pe cheltuiala adjudecatarului nu se referă decât la plata tarifului de publicitate imobiliară, iar nu la obligaţia de plată a impozitului datorată de către contribuabili în temeiul codului fiscal.

Sentinţă civilă 449 din 25.03.2014


Instanţa a admis plângerile conexe formulate de petenţii S.C. C CO SRL , cu sediul în Slatina,  jud. Olt şi BEJ B.M. din Găeşti, cu sediul în Găeşti,  jud. Dâmboviţa.

Anulează încheierea nr. /17.12.2013 de respingere a înscrierii provizorii în cartea funciară nr. Corbii Mari a dreptului de proprietate asupra imobilului identificat cu nr. cadastral …., în baza actului de adjudecare emis de BEJ B. M. în dosarul de executare silită nr…/2013.

Obligă OCPI D-ţa – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Târgovişte la înscrierea provizorie în cartea funciară a dreptului de proprietate al adjudecatarului, conform art.853 N.C.P.C.

Pentru a hotărî astfel instanţa a reţinut următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 23.12.203 sub nr….. petentul B.E.J. B. M. a formulat plângere împotriva încheierii de respingere nr…pronunţată de O.C.P.I. Dâmboviţa - Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară la data de 17.12.2013, în dosarul nr…., prin care s-a respins cererea de înscriere provizorie a actului de adjudecare încheiat la data de 10.10.2013 în dosarul execuţional nr…..

Petentul consideră că soluţia de respingere este nelegală şi netemeinică, astfel că solicită anularea acesteia, cu obligarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dâmboviţa să  se emită o nouă încheiere prin care să se dispună înscrierea provizorie  a actului de adjudecare, fără plata impozitului de 3%, impozit ce urmează să fie plătit de debitorii D. C. D. şi D.C.

În motivare menţionează că la data de 14.11.2013 a primit încheierea de respingere pronunţată de OCPI în dosarul nr….in 10.10.2013, pentru înscrierea provizorie a actului de adjudecare emis la 10.10.2013, în dos. de executare nr…/2013, respingere cu privire la imobilul cu nr. cadastral … înscris în C.F. … Corbii Mari, având proprietar pe D.D. şi s-a notat respingerea cererii acestui birou a dreptului de proprietate în baza actului de adjudecare.

Împotriva acestei încheieri petentul a formulat cerere de reexaminare, care a fost respinsă prin încheierea de respingere nr…./17.12.2013.

Consideră petentul că faţă de textul de lege din N.C.P.C. – art.853 înscrierea provizorie a actului de adjudecare este obligatorie, fără plata impozitului de 3% pe venit, impozit pe care trebuie să-l plătească debitorii, deoarece aceştia au avut o datorie către creditoarea S.C. C. SRL Slatina şi în contul acestei datorii, creditoarea a preluat terenul scos la licitaţie, urmând ca să se continue executarea pentru restul sumei nerecuperate.

Menţionează că cel prejudiciat este creditorul  şi nu el este contribuabil pentru cei 3% reprezentând impozit pe venit, sumă care trebuie încasată fisc de la debitori  şi nu de la creditor. Raportând dispoziţiile legale anterior menţionate la situaţia de fapt a adjudecatarului rezultă că acesta, dobândind dreptul de proprietate asupra terenului ca efect al executării silite a datoriilor, nu se circumscrie noţiunii de „contribuabil” prevăzute de art.77 indice 1 din Legea nr.571/2003 şi art.151 indice 2 din normele metodologice de aplicare.

Petentul susţine că organul fiscal are posibilitatea de a proceda la urmărirea silită a debitorului pentru încasarea impozitului pe venit. Debitorul este cel care are obligaţia să se prezinte la organul fiscal pentru a da declaraţia în baza căreia să se calculeze impozitul aferent adjudecării bunului.

De asemenea, arată că ar fi nedrept ca în urma modificărilor Codului de procedură civilă, în condiţiile noutăţii modului de contestare a actului de adjudecare potrivit art.854, ca la înscrierea provizorie să se calculeze impozit pe venit, în condiţiile în care prin contestaţie această înscriere poate fi desfiinţată.

Petentul a depus la dosar în copie încheierea de respingere nr…./16.12.2013.

Prin cererea înregistrată la aceeaşi instanţă la data de 06.01.2014 sub nr. petenta S.C. C.Co S.R.L. Slatina a formulat plângere împotriva încheierii de respingere nr./17.12.2013, comunicată la data de 23.12.2013, prin care s-a respins cererea de înscriere provizorie a actului de adjudecare încheiat la data de 10.10.2013 în dosarul execuţional nr./2013.

Considerând că respingerea este nelegală şi netemeinică, petenta solicită anularea acesteia cu obligarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dâmboviţa să  se emită o nouă încheiere prin care să se dispună înscrierea provizorie a actului de adjudecare, fără plata impozitului de 3%, impozit ce urmează să fie plătit de debitorii D.C. D. şi D.C..

Menţionează petenta că la data de 14.11.2013 a primit încheierea de respingere  pronunţată de OCPI, în dosarul nr…. din 10.10.2013, pentru înscrierea provizorie a actului de adjudecare emis la 10.10.2013, în dosarul de executare nr…/2013, respingere cu privire la imobilul cu nr. cadastral …  înscris în C.F. …. – Corbii Mari, având proprietar pe D.D şi s-a notat respingerea cererii acestui birou  a dreptului de proprietate în baza actului de adjudecare.

Împotriva acestei încheieri petenta a formulat cerere de reexaminare, care a fost respinsă prin încheierea de respingere nr…./17.12.2013.

Consideră petenta că faţă de textul de lege din N.C.P.C. – art.853 înscrierea provizorie a actului de adjudecare  este obligatorie, fără plata impozitului de 3% pe venit, impozit pe care trebuie să-l plătească debitorii , deoarece aceştia au avut o datorie către creditoarea S.C. C. SRL Slatina şi în contul acestei datorii, creditoarea a preluat terenul scos la licitaţie, urmând ca să se continue executarea pentru restul sumei nerecuperate.

În continuare susţine aceleaşi argumente ca şi cele invocate de către petentul executorul judecătoresc.

La data de 11.03.2014 instanţa a reunit cele două cauze, în temeiul art.139 cod proc. civilă, sub primul număr înregistrat şi a încuviinţat proba cu înscrisurile depuse la dosar de părţi.

Dosarul în care s-a pronunţat încheierea de respingere a fost transmis în copie certificată de către OCPI D-ţa la data de 04.02.2014 (f. 20-27).

Analizând actele dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin încheierea nr. ../15.10.2013 dată de OCPI Dâmboviţa - BCPI Târgovişte s-a respins cererea de înscriere provizorie a actului de adjudecare încheiat la data de 10.10.2013 de către BEJ B.M. în dosarul execuţional nr…./2013. Cererea de reexaminare a fost de asemenea respinsă prin încheierea de respingere nr…../16.12.2013.

Instanţa apreciază ca neîntemeiată soluţia de respingere, faţă de dispoziţiile art.853 Cod proc. civilă, din care rezultă că înscrierea provizorie în cartea funciară a actului de adjudecare comunicat din oficiu de către executorul judecătoresc este prevăzută în mod imperativ şi necondiţionat de îndeplinirea vreunei alte obligaţii ori formalităţi din partea executorului judecătoresc.

Menţiunea cu privire la efectuarea înscrierii provizorii pe cheltuiala adjudecatarului nu se referă decât la plata tarifului de publicitate imobiliară, iar nu la obligaţia de plată a impozitului datorată de către contribuabili în temeiul codului fiscal.

Potrivit art. 24 din legea nr. 7/1996 cu modificările ulterioare, privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, „înscrierile în cartea funciară sunt: intabularea, înscrierea provizorie şi notarea. Cazurile, condiţiile şi regimul juridic al acestor înscrieri sunt stabilite de Codul civil, iar procedura de înscriere în cartea funciară, de prezenta lege şi de regulamentul aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale”.

Dispoziţiile din Codul civil privitoare la înscrierile în cartea funciară sunt cele din capitolul II al titlului VII, respectiv art. 885 şi următoarele şi nu stabilesc nici o condiţie în sarcina adjudecatarului pentru realizarea înscrierii provizorii în cartea funciară a actului de adjudecare.

Înscrierea provizorie prevăzută de art. 853 cod proc. civilă nu are decât efectele prevăzute de art. 899 Cod civil, iar intabularea dreptului de proprietate în baza actului de adjudecare se realizează doar în condiţiile art. 855 cod proc. civilă.

Conform Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilul este persoana fizică din patrimoniul căreia se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele acestuia şi căreia îi revine obligaţia de plată a impozitului prevăzut de art. 771 Cod fiscal.

Este evident ca adjudecatarul nu are calitate de contribuabil in sensul legii, dreptul de proprietate nu se transferă din, ci în patrimoniul acestuia, astfel că obligaţia plăţii impozitului aparţine fostului proprietar, debitorul din executarea silită, din patrimoniul căruia a fost transferat dreptul de proprietate ca urmare a vânzării silite, acesta având calitatea de „contribuabil” în sensul art.77 indice 1 din Legea nr.571/2003, iar adjudecatarului nu i se poate pretinde îndeplinirea unei obligaţii care, potrivit legii, revine altei persoane.

În consecinţă, în temeiul art.31 din Legea nr. 7/1996 cu modificările ulterioare, instanţa va admite plângerea, va anula încheierea de carte funciară atacată şi va obliga OCPI D-ţa – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Târgovişte la înscrierea provizorie în cartea funciară a dreptului de proprietate al adjudecatarului, conform art.853 N.C.P.C.