Imobil preluat de stat neînscris în cartea funciară. Aplicarea prioritară a dispoziţiilor Legii 10/2010 în raport de cele ale dreptului comun.

Sentinţă civilă 84 /S din 09.05.2016


Cod ECLI:RO:TBBRV:2016:006.000084

Dosar nr. 2620/62/2015

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BRAŞOV

SECŢIA I CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ NR.84 /S

Şedinţa publică din data de 09.05.2016

Completul compus din:

PREŞEDINTE (…)

GREFIER- (…)

Pe rol fiind soluţionarea cererii de completare a Sentinţei civile nr.219/S/8.12.2015, formulată de pârâtul Municipiul Braşov, prin Primar.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, se prezintă avocat AR pentru pârâtul Municipiul Braşov prin Primar, lipsă fiind celelalte părţi.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care :

Cercetând actele şi lucrările dosarului instanţa constată că, în faţa primei instanţe a fost depusă la dosar dovada achitării taxei judiciare de timbru (fila 105-106 dosar), din care rezultă că există un ordin comun de plată în cuantum de 7000 lei, ataşându-se dovada facturii pentru prezentul dosar în cuantum de 2500 lei.

Reprezentantul pârâtului arată că nu mai are alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi probe de administrat, în temeiul dispoziţiilor art.389 coroborat cu art. 392 cod procedură civilă, instanţa constată închise dezbaterile  şi acordă părţii prezente  cuvântul cu privire la cererea completare a Sentinţei civile nr.219/S/8.12.2015.

Reprezentantul pârâtului Municipiul Braşov prin Primar, solicită admiterea cererii de completare aşa cum a fost formulată.

Faţă de actele şi lucrările dosarului instanţa rămâne în pronunţare cu privire la cererea de completare formulată

TRIBUNALUL

Prin cererea înregistrată la data de 18.04.2016, pârâtul Municipiul Braşov, prin Primar, a solicitat instanţei completarea Sentinţei civile nr. 219/S din 08.12.2015, în sensul obligării reclamantului la plata cheltuielilor de judecată constând în onorariu avocat achitat prin OP 423/23.02.2015 depus la dosarul nr. 20413/197/2014 al Judecătoriei Braşov anterior declinării competenţei şi eliminării menţiunii „fără cheltuieli de judecată”.

În drept, cererea a fost motivată pe prevederile art. 442 şi 444 din Codul de procedură civilă.

Examinând cererea în raport de probele existente la dosarul cauzei şi dispoziţiile legale aplicabile, instanţa reţine următoarele:

Prin Sentinţa civilă nr. 219/S din 08.12.2015, tribunalul a respins acţiunea reclamantului cu menţiunea „fără cheltuieli de judecată”, deşi acestea au fost solicitate de pârâtul Municipiul Braşov care a depus dovada achitării lor în faţa Judecătoriei Braşov, anterior declinării cauzei în faţa prezentei instanţe (filele 105-106 dosar nr. 20413 /197/2014).

În dovedirea acestor cheltuieli s-a depus OP 423/23.02.2015 care vizează suma de 7000 lei cu referire şi la prezentul dosar, pentru care s-a depus factura de 2500 lei, instanţa omiţând a se pronunţa asupra acestora prin dispozitivul sentinţei, deşi au fost solicitate prin întâmpinarea şi concluziile scrise depuse la dosar,  făcând menţiunea „fără cheltuieli de judecată”.

Astfel devin incidente prevederile art. 444, respectiv 442 din Codul de procedură civilă care justifică admiterea cererii aşa cum a fost formulată în sensul obligării reclamantului la plata cheltuielilor de judecată constând în onorariu avocat şi, ca o consecinţă, eliminarea menţiunii „fără cheltuieli de judecată”.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea formulată de pârâtul Municipiul Braşov, prin Primar, şi, în consecinţă :

Completează Sentinţa civilă nr. 219/S din 08.12.2015, în sensul că obligă reclamantul KE W la plata sumei de 2500 lei, cheltuieli de judecată, către pârâtul Municipiul Braşov, prin Primar şi înlătură menţiunea „Fără cheltuieli de judecată” din dispozitivul sentinţei.

Cu apel în 30 zile de la comunicare, depus la Tribunalul Braşov.

Pronunţată în şedinţa publică din 09.05.2016.

PREŞEDINTE, GREFIER

(…)

(…)

Red.VM/09.05.2016

Dact.AD/09.05.2016

Ex.7