CIVIL.cererea de valoare redusă

Sentinţă civilă 1 din 06.04.2016


Pe rol fiind  soluţionarea cererii promovate de reclamanta CRCMS SRL, prin persoana împuternicită ,în calitate de mandatară a SC,  în contradictoriu cu pârâtul I.GH., cu ultimul domiciliu , având ca obiect obligarea pârâtului la plata sumei de  2135,88 lei, reprezentând  contravaloare  gaze naturale.

Cererea a fost timbrată cu  taxă  judiciară de  timbru în sumă de 200 lei, potrivit prevederilor art. art. 3 alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.80/2013, conform ordinelor de plată nr.1924/22.03.2013 şi nr2421/22.03.2013 depuse la filele 22-23 dosar.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit reclamanta şi pârâtul .

Procedura de citare cu pârâtul nu este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că dosarul având ca obiect cerere cu valoare  redusă se  află la termenul de judecată acordat faţă de lipsă de procedură cu pârâtul, că au fost comunicate relaţiile  solicitate  Primăriei comunei Glodeanu-Siliştea, după care:

Instanţa invocă din oficiu excepţia  lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a pârâtului decedat, excepţie  peremptorie, şi rămâne în pronunţare pe excepţie.

J U D EC AT A:

1.Obiectul cererii.

Prin cererea de valoare redusă înregistrată pe rolul instanţei la data de 14.08.2013 reclamanta prin avocat , în calitate de mandatară  a creditoarei S.C. a chemat în judecată pe pârâtul ST GHE. I., solicitând obligarea la plata sumei de 2.135,88 lei reprezentând contravaloarea gazelor naturale furnizate şi neachitate

2.Motivarea în fapt şi în drept a cererii.

 În motivarea cererii reclamanta a învederat că între creditoare, în calitate de furnizor şi debitor, în calitate de consumator s-au desfăşurat relaţii comerciale ce au constat în furnizarea  de gaze naturale,că pentru plata consumului s-au emis facturi fiscale şi că la data promovării acţiunii debitul neachitat este de 2135,88 lei.

În drept, reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile  art. 1025-1032 din codul de procedură civilă.

3.Înscrisuri ataşate în dovedirea cererii.

S-au ataşat  procură specială autentificată sub nr. 1997 din 26 septembrie 2012, interogatoriu propus de creditoarea S.C.(fila 11), extras de cont pe numele pârâtului emis la data de 31.01.2013 (filele 12-15), contract cadru pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici nr. 3000122956 din 02.11.2009 (fila 16), facturile fiscale numerele 11300065045/13.04.2011, 10900193661/13.05.2011, 11100246863/20.06.2011, respectiv 10127378361/19.12.2011 (filele 17-20).

4.Regularizarea şi anularea cererii

Reclamanta a uzat în prezenta cauză de procedura specială a cererilor de valoare redusă,reglementată de art.1025-1032 cod proc.civilă, cererea fiind redactată pe formularul aprobat prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr.359/C/2013.

Constatând că informaţiile furnizare de reclamantă nu sunt suficient de clare şi complete,în temeiul prevederilor art.1028 alin.4 cod proc.civilă ,prin rezoluţia judecătorului din data de 21.08.2013, s-a comunicat formularul cu solicitarea de regularizare în sensul ca reclamanta să depună extras din registrul public în care se menţionează împuternicirea reprezentantului legal al mandatarei S.C. , conform prevederilor art. 151 alin. 4 cod proc. civilă, respectiv să precizeze numele şi prenumele  complet al pârâtului, în cererea formulată acesta fiind ST Ghe. I., precum şi domiciliul complet – comuna -  întrucât în cerere s-a indicat numai Cotorca-Buzău, fiind un sat aparţinând comunei Glodeanu Siliştea, comunicarea fiind recepţionată  la data de 26.08.2013, potrivit dovezii de îndeplinire a procedurii de comunicare ataşate la filele 29 dosar.

La data de 29.08.2013 reclamanta s-a conformat numai parţial, ataşând certificatul constatator nr.295997/2/22.08.2013 emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi alte înscrisuri şi învederând că a întreprins demersuri pentru a afla numele şi prenumele complet al pârâtului şi domiciliul acestuia,ataşând copia cererii adresate Ministerului Administraţiei şi Internelor,precizând totodată că răspunsul se va comunica direct instanţei-filele 33-57.

Cum reclamanta nu s-a conformat dispoziţiilor instanţei şi nu a regularizat cererea de chemare în judecată, prin încheierea nr.352/9.09.2013 aceasta a fost anulată.

5.Cererea de reexaminare a încheierii de anulare a cererii de chemare î judecată.

Prin încheierea nr.467/12-12.2013 pronunţată în dosarul nr.1575/282/2013a1 instanţa a admis cererea de reexaminare formulată de reclamantă reţinând că la data de 11.09.2013 s-a comunicat instanţei că numele şi prenumele pârâtului este I.GH.,cu ultimul domiciliu în comuna Glodeanu Siliştea,sat Cotorca,judeţul Buzău.

6.Asupra excepţiei lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a pârâtului.

6.1.Aşa cum reiese din adresa nr.3778014/3.09.2013 a Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne,primită la instanţă la data de 11.09.2013,numitul Ion Gh.,CNP,cu ultimul domiciliu în comuna Glodeanu Siliştea,satul Cotorca,judeţul Buzău, este decedat, conform actului nr. înregistrat la Primăria comunei Glodeanu Siliştea-fila 65 dosar.

Instanţa a solicitat relaţii de la Primăria comunei Glodeanu Siliştea care a înaintat extras din registrul de deces al actului nr. care confirmă că Ion Gheorghe a decedat la data de 1.08.2011-fila 82.

Aşa fiind,instanţa a invocat din oficiu excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a pârâtului,decedat anterior promovării prezentei cereri în justiţie.

6.2.Potrivit prevederilor art.248 alin.1 cod proc.civilă,instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură,precum şi asupra celor de fond care fac inutilă,în tot sau în parte,administrarea de probe ori,după caz,cercetarea în fond a cauzei.

Excepţia invocată de instanţă este o excepţie de fond,peremptorie şi absolută.

Potrivit prevederilor art.32 alin.1 lit.a)cod procedură civilă, orice cerere poate fi formulată şi susţinută numai dacă autorul acesteia are capacitate procesuală,în condiţiile legii,dispoziţie ce se aplică,în mod corespunzător,şi în cazul apărărilor.

Capacitatea procesuală reprezintă aptitudinea persoanelor fizice şi juridice de a deveni părţi ale procesului civil şi constituie un reflex în domeniul activităţii de judecată al capacităţii civile.

Capacitatea procesuală de folosinţă reprezintă aptitudinea generală şi abstractă a persoanelor fizice sau juridice de a avea drepturi şi obligaţii de natură procesuală, o persoană putând fi parte într-un proces dacă are capacitate de folosinţă, art.56 alin.1 cod proc.civilă prevăzând că poate fi parte în judecată orice persoană care are folosinţa drepturilor civile.

Totodată,potrivit prevederilor art.34 cod civil,capacitatea de folosinţă este aptitudinea persoanei de avea drepturi şi obligaţii civile,iar potrivit prevederilor art.35, capacitatea de folosinţă începe la naşterea persoanei şi încetează odată cu moartea acesteia.

6.3.Cum pârâtul din prezenta cauză a decedat la data de 1.08.2011 iar cererea de chemare în judecată a fost formulată la data de 14.08.2013, excepţia invocată se priveşte ca întemeiată şi va fi admisă iar pe cale de consecinţă acţiunea va fi respinsă ca fiind formulată împotriva unei persoane fără capacitate procesuală de folosinţă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite ca întemeiată excepţia de fond peremptorie şi absolută invocată de instanţă din oficiu şi în consecinţă:

Respinge cererea reclamantei.. în calitate de mandatară a  SC în contradictoriu cu debitorul I.GH, cu ultimul domiciliu în , ca fiind formulată împotriva unei persoane fără capacitate procesuală de folosinţă.

Cu drept de apel la Tribunalul Buzău în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi 10 martie 2014.

Domenii speta