CIVIL.contestaţie la executare

Sentinţă civilă 4 din 06.04.2016


Pe rol fiind soluţionarea, pe cale de  excepţie, a contestaţiei la executare formulate de contestatoarea S.C. A.M. SRL, în contradictoriu cu intimata C.N.A.D.N.R.S.A-D.R.D.P.B., , având ca obiect anularea tuturor formelor  de executare emise în baza  titlului executoriu reprezentat de  procesul verbal de  contravenţie seria  R 12, nr.0090126/31.01.2012 şi obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

Cererea a fost timbrată conform art.10 alin.2 DIN Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.80/2013, cu taxa judiciară de timbru în sumă de 100 lei conform chitanţei nr. 51776/10.03.2015 eliberată de primăria oraşului Pogoanele.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit contestatoarea S.C. A.M. SRL şi intimata C.N.A.D.N.R.S.A-D.R.D.P.B.

 Procedura de  citare a părţilor în proces este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care arată că dosarul având  ca obiect contestaţie la executare se află la primul termen de judecată, că acţiunea  a fost legal timbrată, că în cauză s-a solicitat judecata şi în lipsă, că a fost comunicată copia dosarului de  executare, că întâmpinarea  a fost depusă după stabilirea termenului de judecată, după care:

Instanţa reţine că procedura de citare cu părţile în proces este legal îndeplinită.

Verificându-şi din oficiu competenţa instanţa, conform  prevederilor  art.131  alin.1  din Codul de procedură civilă, stabileşte că este competentă general, material şi teritorial să soluţioneze cauza  conform prevederilor art. 126 alin.1 din Constituţie, art. 94 pct.4, art.714 alin.1 raportat la art.651 alin.1 şi 3 din Codul de procedură civilă.

Instanţa reţine că intimata a depus întâmpinare după stabilirea primului termen de judecată, ia act de excepţia invocată de intimată pe calea întâmpinării, respectiv excepţia inadmisibilităţii contestaţiei la executare, având în vedere lipsa părţilor, împrejurarea că s-a solicitat judecata şi în lipsă, se află în imposibilitatea punerii în discuţie, declară finalizată cercetarea judecătorească şi dezbaterile închise, conform prevederilor art.394 Cod procedură civilă, apreciază cauza în stare de judecată şi o reţine spre soluţionare.

JUDECATA:

1.Obiectul contestaţiei.

La data de 10.03.2015 contestatoarea S.C. A.M. SRL a formulat contestaţie la executare în dosarul execuţional nr.7342/2014,în contradictoriu cu intimata C.N.A.D.N.R.S.A-D.R.D.P.B, prin care a solicitat anularea tuturor formelor de executare emise în baza titlului executoriu reprezentat de procesul verbal de contravenţie seria R12,nr.0090126/31.01.2012 şi obligarea la cheltuieli de judecată.

2.Motivarea în fapt şi în drept a contestaţiei.

În motivarea contestaţiei contestatoarea a învederat că la data de 31.01.2012 a fost sancţionată prin procesul verbal mai sus arătat,generat în format electronic, că prin încheierea nr.558/28.10.2014 pronunţată în dosarul nr.1339/282/2014 s-a încuviinţat executarea silită a titlului executoriu în vederea recuperării creanţei de 28 de euro şi că în prezent se impune anularea tuturor formelor de executare în raport cu prevederile Deciziei  nr.6/2015  Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie potrivit căreia sunt lovite de nulitate absolută procesele verbale de contravenţie transmise persoanelor sancţionate pe suport de hârtie şi care nu poartă semnătura olografă a agentului constatator.

În drept au fost invocate prev.art.711 cod proc.civilă.

3.Înscrisuri ataşate în dovedirea contestaţiei.

 S-au ataşat înscrisurile emise în dosarul execuţional nr. al executorului judecătoresc P.B. şi Statutul societăţii-filele 11-21.

4.Poziţia intimatei faţă de contestaţia dedusă judecăţii/întâmpinarea.

 4.1.Prin rezoluţia judecătorului din data de 12.03.2015,în conformitate cu prevederile art.201 alin.1 cod proc.civilă,un exemplar al contestaţiei şi înscrisurilor anexate s-au comunicat intimatei,cu menţiunea ca în termen de 15 zile de la comunicare să depună întâmpinare.

4.2.La data de 2.04.2015,în termenul procedural de 15 zile,intimata a expediat prin poştă  întâmpinarea, înregistrată la instanţă la data de 7.04.2015,după stabilirea,la data de 3.04.2015, a primului termen de judecată-filele 30-36.

Pe calea întâmpinării intimata a invocat excepţia de inadmisibilitate a contestaţiei la executare,solicitând respingerea contestaţiei şi menţinerea formelor de executare emise.

S-a învederat că,în speţă,executarea silită a fost începută în baza altui titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească şi drept urmare motivele invocate de contestatoare reprezintă motive de fapt şi de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlu şi nu pot fi luate în consideraţie,întrucât în legătură cu aceste aspecte legea prevede o cale procesuală specifică pentru desfiinţarea lui,fiind aplicabile prevederile art.712 alin.2 cod proc.civilă.

Pe fondul cauzei intimata a arătat că procesul verbal de contravenţie este temeinic şi legal,că acesta a fost  emis şi comunicat cu respectarea prevederilor art.13 şi 14 din OG nr.2/2001,că nu a fosta atacat în termenul de 15 zile şi că,dând dovadă de bună credinţă şi indulgenţă, a aşteptat aproape 3 ani pentru ca debitorul să-şi execute obligaţia.

S-au ataşat copia procesului verbal de contravenţie şi recipisei poştale de comunicare-filele 35-36.

În drept au fost invocate prev.art.205-208 cod proc.civilă.

4.3.Întrucât,aşa cum am arătat,întâmpinarea,deşi formulată în termen,a fost primită la instanţă după stabilirea primului de termen,la data de 8.04.2015, s-a comunicat contestatoarei pentru ca în termen de 10 zile să formuleze şi să depună răspuns ; aceasta nu s-a conformat.

5.Măsuri ordonate de instanţă din oficiu.

În conformitate cu prevederile art.717 alin.2 cod proc.civilă,instanţa a solicitat executorului judecătoresc să înainteze copia certificată a dosarului de executare nr.,acesta conformându-se la data de 20.04.2015-filele 42-53.

6.Asupra excepţiei de inadmisibilitate a contestaţiei invocată de intimată pe calea întâmpinării.

6.1.Potrivit prevederilor art.248 cod proc.civilă, ,instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură şi asupra celor de fond care fac inutilă,în tot sau în parte,administrarea de probe ori,după caz,cercetarea în fond a cauzei.

Doctrina şi jurisprudenţa au apreciat că excepţia de inadmisibilitate este o excepţie procesuală de fond,absolută şi peremptorie.

6.2.Excepţia este întemeiată pentru următoarele considerente:

Potrivit prevederilor art.713 alin.2 cod proc.civilă,republicat,în cazul în care executarea silită se face în temeiul unui alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească, se pot invoca în contestaţia la executare şi motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu, numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală specifică pentru desfiinţarea lui.

În speţa dedusă judecăţii executarea silită s-a început în temeiul  titlului executoriu reprezentat de procesul verbal de contravenţie seria R12 nr.0090126/31.01.2012,comunicat contravenientei SC A.M.M. SRL în format electronic şi primit personal de reprezentantul acesteia,C. M.,la data de 15.02.2012,aşa cum reiese din copia confirmării de primire de la fila 36 dosar.

Potrivit prevederilor art.31  alin.1 din OG nr.2/2001,privind regimul juridic al contravenţiilor,împotriva procesului verbal de contravenţie se poate face plângere  în termen de 15 zile de la data comunicării ,iar potrivit prevederilor art.37,procesul verbal neatacat în termen devine titlu executoriu.

Cum contestatoarea contravenientă nu a atacat în justiţie procesul verbal contravenţional,în temeiul legii,acesta a devenit titlu executoriu şi,prin încheierea nr.558/28.10.2014 pronunţată în dosarul nr.1339/282/2014,s-a încuviinţat executarea silită care,în prezent,formează obiectul dosarului execuţional nr.7342/2014.

6.3.Apărarea formulată de contestatoare în sensul aplicării în cauză a Deciziei nr.6/2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie prin care s-a admis recursul în interesul legii şi s-a constatat că procesele verbale de contravenţie transmise persoanelor sancţionate contravenţional pe suport de hârtie,sunt lovite de nulitate absolută în lipsa semnăturii olografe a agentului constatator,nu poate fi primită de către instanţă de vreme ce,aşa cum am arătat, actul contravenţional nu a fost atacat în justiţie în termenul procedural de 15 zile de la data comunicării, devenind astfel titlu executoriu.

6.4.Aşa fiind,excepţia invocată va fi admisă iar ca contestaţia la executare va fi respinsă ca inadmisibilă.

7.Calea de atac.

Hotărârea este supusă căii de atac a apelului în termen de 10 zile de la data comunicării ,conform prevederilor art.718 alin.1 rap.la art.651 alin.4 cod proc.civilă.

8.Comunicarea hotărârii.

Hotărârea se comunică  părţilor potrivit prevederilor art.427 alin.1 cod procedură civilă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite ca întemeiată excepţia de inadmisibilitate a contestaţiei la executare

Respinge ca inadmisibilă contestaţia la executare formulată de contestatoarea S.C. A.M. SRL, în contradictoriu cu intimata C.N.A.D.N.R.S.A-D.R.D.P.B.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la data comunicării hotărârii,conform prevederilor art.718 alin.1 rap.la art.651 alin.4 cod proc.civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi 27 aprilie 2015.