PENAL.Infracţiuni de evaziune fiscală

Sentinţă penală 6 din 28.03.2016


DOSAR NR. 3829/114/2014

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BUZĂU

SENTINŢĂ PENALĂ NR. 17

Şedinţa publică  din data de  13.03.2015

Completul compus din:

Preşedinte: AF

Grefier : CV

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror V A  din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău

Pe rol fiind judecarea procesului penal pornit prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău nr. 69/P/2013, prin care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a  inculpatului FI, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art.9 alin.1 lit.a din Lg. nr.241/2005 cu aplic. art.35 N.C.p..

Prezenţa şi dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 05.03.2015, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, ce face parte integrantă din prezenta sentinţă, atunci când instanţa a amânat pronunţarea pentru a da posibilitatea părţilor să depună concluzii.

TRIBUNALUL

Asupra prezentului proces penal:

Prin rechizitoriul nr.69/P/2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de 22.12.2014, sub nr.3829/114/2014, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului FI pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.a din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 N.C.pen. .

În susţinerea rechizitoriului, s-a reţinut în sarcina inculpatului că în perioada februarie 2009-decembrie 2012, în calitate de persoană fizică neautorizată, a comercializat material lemnos către diverse persoane fizice obţinând venituri pe care nu le-a declarat organelor fiscale şi prin aceasta s-a sustras de la plata către bugetul general consolidat al statului a unui impozit pe venit în sumă de 12.040 lei şi C.A.S.S. în sumă de 4.139 lei.

Analizând întregul material probator administrat în cauză, respectiv procesul-verbal de sesizare din oficiu, situaţia centralizatoare din Registrul de evidenţă electronică a materialului lemnos - SUMAL, raportul de inspecţie fiscală nr.520 din data de 9.07.2013 întocmit de inspectorii din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Buzău şi anexele acestuia, nota explicativă dată de inculpat în faţa inspectorilor fiscali, raportul de expertiză contabilă şi anexele acestuia, avizele de însoţire a materialului lemnos, declaraţiile inculpatului FI şi actele privind insituirea sechestrului asigurator, instanţa reţine următoarele:

Începând cu luna februarie 2009 inculpatul F.I , în calitate de persoană fizică neautorizată, a desfăşurat activităţi de comercializare material lemnos (deşeuri şi lemn de foc) către diverse persoane fizice de pe raza judeţului Buzău.

Pentru stabilirea în concret a cantităţilor şi sortimentelor de material lemnos achiziţionate, organle de cercetare penală au procedat la efectuarea de verificări în Registrul de evidenţă electronică a materialului lemnos - SUMAL privind avizele de însoţire a materialului lemnos emise pe numele inculpatului.

Astfel, s-a stabilit că în perioada februarie 2009-decembrie 2012 inculpatul F.I a achiziţionat de la agenţii economici S.C. O. S. S.SRL, S.C. O. S. N. P. SRL, S.C. A. SRL, S.C. A. F. SRL, S.C. A. L. P. SRL, S.C. A. F. SRL, S.C. A.SRL, S.C. C.P. L.SRL, S.C. C. F. L. SRL, S.C. C. F. SRL, S.C. C. F. V. SRL, S.C. D. SIR F. SRL, S.C. E. L. T. SRL,S.C.E. S.SRL,S.C. L. M. SRL, S.C. M. I. SRL, S.C. P. F. SNC, S.C. P. SRL, S.C. SDD M. SRL şi Î.I. A. C. cantitatea totală de 911,87 m.c. material lemnos, pe care l-a transportat cu autoutilitara proprietate personală marca Ford Transit cu nr. de înmatriculare xxxxx, efectuând un nr. de 527 de curse, materialul lemnos fiind comercializat către diverse persoane fizice de pe raza comunelor Costeşti, Cochirleanca, Glodeanu Sărat, Glodeanu Siliştea, etc, fără a declara organelor fiscale veniturile obţinute şi fără a achita către bugetul de stat impozitul aferent acestor venituri.

În cursul lunii iulie 2013 inspectorii din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Buzău au efectuat o inspecţie fiscală privind activitatea desfăşurată de persoana fizică neautorizată F.I., fiind întocmit raportul de inspecţie fiscală nr.520/9.07.2013.

Cu ocazia inspecţiei fiscale s-a constatat că în perioada 2009-2012 inculpatul F.I. a achiziţionat în vederea comercializării cantitatea de 911,87 m.c. material lemnos pentru care a achitat suma totală de 164.136,60 lei.

Conform notei explicative dată de F.I. în faţa inspectorilor fiscali a rezultat că acesta a achiziţionat lemnul cu 180 lei şi l-a comercializat către diverse persoane fizice cu 305 lei.

Inculpatul nu a precizat dacă acestea erau preţurile pe metru cub de material lemnos sau pe maşină.

Organele fiscale au stabilit că prin această activitate de comerţ FI a realizat un venit impozabil în sumă totală de 319.155 lei, cheltuielile de achiziţie au fost de 164.136 lei, iar prin nedeclararea acestor venituri inculpatul s-a sustras de la plata unui impozit pe venit în sumă totală de 24.803 lei.

De asemenea inspectorii au mai constatat că în perioada 2009-2012 pentru veniturile realizate inculpatul FI avea obligaţia virării unui C.A.S.S. în sumă totală de 8.526 lei.

Inculpatul FI a desfăşurat fapte de comerţ pentru care avea obligaţia să solicite înregistrarea la Registrul Comerţului şi autorizarea funcţionării înaintea începerii activităţii economice conform art.7 din O.U.G. nr.44/2008.

Organele de inspecţie fiscală au mai reţinut că inculpatul FI nefiind înregistrat fiscal pentru activitatea de comerţ nu a declarat veniturile realizate, conform art.83 din Legea nr.571/2003, potrivit art.72 alin.6 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală persoana fizică în cauză având obligaţia depunerii declaraţiei de înregistrare fiscală în termen de 30 de zile de la data obţinerii primului venit.

Întrucât a derulat activităţi independente constând în acte de comerţ de natura achiziţiei de material lemnos, transportul acestuia şi comercializarea către persoane fizice având drept scop obţinerea de venituri, inculpatul avea obligaţia de a depune la organul fiscal,  pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, declaraţia de impunere privind venitul realizat pentru stabilirea impozitului.

Fiind audiat în legătură cu activitatea derulată  în perioada 2009-2012, inculpatul FI a recunoscut în totalitate achiziţia de material lemnos de la agenţii economici identificaţi în Registrul de evidenţă electronică a materialului lemnos ¬SUMAL, menţionând însă că valorile reţinute în raportul de inspecţie fiscală, atât în ceea ce priveşte preţul de achiziţie/m.c. cât şi preţul de comercializare/m.c., nu corespund realităţii.

Totodată inculpatul a mai precizat că din cantitatea totală achiziţionată a utilizat în interes personal pentru încălzirea locuinţei aproximativ 20-25 m.c. anual, însă această cantitate nu a fost luată în calcul de organul fiscal pentru a fi scăzută la calcularea prejudiciului, nefiind luate în calcul nici cheltuielile cu combustibilul utilizat pentru transportul materialului lemnos până la beneficiari.

Referitor la nedeclararea către organele fiscale a veniturilor realizate în vederea impozitării acestora inculpatul a arătat că nu a cunoscut legislaţia în vigoare.

În aceste împrejurări inculpatul FI a solicitat efectuarea unei expertize contabile.

Organele de cercetare penală  au dispus efectuarea unei expertize contabile, fiind stabilite următoarele obiective: dacă organele fiscale au stabilit corect obligaţiile fiscale, determinate de realizarea de venituri de către persoana fizică neautorizată; dacă au fost avute în vedere cheltuielile cu aprovizionarea de mărfuri în scop de revânzare şi obţinere de profit; care sunt obligaţiile fiscale datorate bugetului consolidat al statului.

Din raportul de expertiză contabilă întocmit în cauză a rezultat că organul fiscal nu a stabilit în mod legal obligaţiile fiscale având în vedere modul de calcul eronat fără a respecta prevederile legale din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, respectiv art.67 conform căruia ,,1) Organul fiscal stabileşte baza de impunere şi obligaţia fiscală de plată aferentă, prin estimarea rezonabilă a bazei de impunere, folosind orice probă şi mijloc de probă prevăzute de lege, ori de câte ori acesta nu poate determina situaţia fiscală corectă. (2) Stabilirea prin estimare a bazei de impunere se efectuează în situaţii cum ar fi: b) în situaţiile în care organele de inspecţie fiscală constată că evidenţele contabile sau fiscale ori declaraţiile fiscale sau documentele şi informaţiile prezentate în cursul inspecţiei fiscale sunt incorecte, incomplete, precum şi în situaţia în care acestea nu există sau nu sunt puse la dispoziţia organelor de inspecţie fiscală. (3) În situaţiile în care, potrivit legii, organele fiscale sunt îndreptăţite să stabilească prin estimare bazele de impunere, acestea identifică acele elemente care sunt cele mai apropiate situaţiei de fapt fiscale”.

În ceea ce priveşte cheltuielile cu aprovizionarea de mărfuri în scop de revânzare şi obţinere de profit, expertul contabil a constatat că organele fiscale au avut în vedere cheltuielile cu costul mărfurilor, fără a fi avute în vedere cheltuielile cu combustibilul consumat pentru achiziţionarea şi comercializarea de mărfuri şi consumul lemnului de foc utilizat utilizat pentru nevoile familiei.

După identificarea elementelor care sunt cele mai apropiate situaţiei de fapt fiscale potrivit art.67 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, expertul contabil a stabilit că obligaţiile fiscale datorate bugetului consolidat al statului sunt în sumă totală de 16.179 lei, sumă compusă din 12.040 lei impozit pe venit şi 4.139 lei CASS.

Conform art.48 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal ,,Venitul net din activităţi independente se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri”.

În ceea ce priveşte cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri se constată că expertul contabil a avut în vedere cheltuielile efectuate de inculpatul cu achiziţia materialului lemons şi cele cu combustibilul consumat pentru transportul materialului lemons de la punctele de achiziţie şi până la punctele de vânzare.

De asemenea din întreaga cantitate de material lemnos achiziţionată în perioada 2009-2012 (911,87 m.c.) expertul contabil a scăzut pentru cei patru ani cantitatea de 100 m.c. consumată ca lemn de foc pentru nevoile familiei inculpatului.

Organele de cercetare penală au constatat că la stabilirea situaţiei de fapt fiscale organele fiscale au avut în vedere doar declaraţiile date de persoana impozabilă, în speţă inculpatul FI, fără a se proceda la verificarea şi identificarea elementelor cele mai apropiate situaţiei de fapt fiscale.

După luarea la cunoştinţă a conţinutului raportului de expertiză contabilă reprezentanţii Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău nu au formulat obiecţiuni la concluziile raportului de expertiză contabilă.

În drept, faptele inculpatului FI care, în perioada februarie 2009-decembrie 2012, în calitate persoană fizică neautorizată, a comercializat material lemnos către diverse persoane fizice obţinând venituri pe care nu le-a declarat organelor fiscale şi prin aceasta s-a sustras de la plata către bugetul general consolidat al statului a unui impozit pe venit în sumă de 12.040 lei şi C.A.S.S. în sumă de 4.139 lei, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.a din Lg. nr.241/2005 cu aplicarea art.35 N.C.pen. .

Înainte de începerea cercetării judecătoreşti, inculpatul FI a declarat, personal, că recunoaşte în totalitate săvârşirea faptelor reţinute în actul de sesizare a instanţei şi a solicitat ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală pe care şi le-a însuşit, nesolicitând alte probe, înţelegând astfel să beneficieze de dispoziţiile art.374 al.4 C.pr.pen., art.375 al.1 C.pr.pen. şi art.396 al.10 C.pr.pen. .

Instanţa a admis cererea formulată de inculpat, constatând că din probele administrate, rezultă că faptele acestuia sunt stabilite şi sunt suficiente date cu privire la persoana sa pentru a permite stabilirea unei pedepse.

Raportat la regimul sancţionator prevăzut de noul C.pen. pentru săvârşirea unei infracţiuni în formă continuată, instanţa apreciază că dispoziţiile Codului penal anterior, sub acest aspect, sunt mai favorabile inculpatului ca de altfel şi posibilitatea aplicării dispoziţiilor privind suspendarea condiţionată a executării pedepsei, instituţie neprevăzută de noul Cod penal.

Având în vedere cele reţinute mai sus, instanţa, în baza art.386 al.1 C.pr.pen., urmează să schimbe încadrarea juridică a faptelor săvârşite de inculpatul FI din infracţiunea prevăzută de art.9 al.1 lit.a din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 N.C.pen. în infracţiunea prevăzută de prevăzută de art.9 al.1 lit.a din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 al.2 C.pen. anterior.

În baza art.9 al.1 lit.a din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 al.2 C.pen. anterior cu referire la art.396 al.10 C.pr.pen. şi art.74 al.1 lit.a, art.76 al.1 lit.d C.pen. anterior cu referire art.5 N.C.pen., instanţa urmează să-l condamne pe inculpatul FI la pedeapsa de 1 lună închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, în perioada februarie 2009-decembrie 2012.

La individualizarea pedepsei aplicate, instanţa a avut în vedere limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru această infracţiune, gradul de pericol social al faptelor săvârşite de inculpat, atitudinea sinceră a acestuia atât în faza de urmărire penală cât şi în faza de judecată precum şi faptul că inculpatul este la prima încălcare a legii penale, are studii medii, este căsătorit, nu are ocupaţie, nu are loc de muncă iar prejudiciul produs prin săvârşirea infracţiunii este relative redus.

Instanţa apreciază că scopurile pedepsei aplicate pot fi atinse chiar şi fără executarea acesteia în regim de detenţie astfel încât, în baza art.81 C.pen. anterior cu referire la art.82 C.pen. anterior urmează să dispună suspendarea condiţionată a executării pe durată de 2 ani şi 1 lună ce va constitui termen de încercare pentru inculpat.

În baza art.404 al.2 C.pr.pen., instanţa urmează să atragă atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor a căror nerespectare are ca efect revocarea suspendării respectiv asupra consecinţelor săvârşirii unei noi infracţiuni în termenul de încercare sau neexecutării obligaţiilor civile.

Instanţa, în baza art.71 C.pen. anterior cu referire art.5 N.C.pen., urmează să interzică inculpatului drepturile prevăzute de art.64 al.1 lit.a (teza a II-a), b şi c C.pen. anterior cu referire art.5 N.C.pen., începând cu data rămânerii definitive a sentinţei.

În baza art.71 al.5 C.pen. anterior cu referire art.5 N.C.pen., instanţa urmează să dispună ca pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, să se suspende si executarea pedepselor accesorii.

Fiind îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale respectiv fapta ilicită, prejudiciul, raportul de cauzalitate şi vinovăţia, instanţa în baza art.19 C.pr.pen. raportat la art.998 C.civ., urmează să oblige inculpatul să plătească părţii civile Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău suma de 16.179 lei cu titlu de despăgubiri civile, sumă stabilită prin raportul de expertiză contabilă întocmit în faza de urmărire penală.

De asemenea, instanţa constată că în cadrul procesului penal, sub aspectul acţiunii civile, inculpatul nu poate răspunde decât pentru prejudiciul penal, nu şi pentru cel fiscal, partea civilă având posibilitatea de a solicita recuperarea acestuia potrivit dispoziţiilor Codului fiscal şi ale Codului de procedură fiscală.

În baza art.404 al.4 lit.c C.pr.pen., instanţa urmează să menţină măsura asigurătorie a sechestrului instituită prin ordonanţa procurorului nr.63/P/2013 din data de 30.10.2014 asupra autoutilitarei marca Ford Tranzit cu nr. de identificare WFOCXX, înmatriculată cu nr.BZyyyyy.

Instanţa, în baza art.13 al.1 din Legea nr.241/2005, urmează să dispună ca o copie a dispozitivului prezentei sentinţe se fie comunicată, la data rămânerii definitive, Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

În baza art.274 al.1 C.pr.pen. instanţa urmează să oblige inculpatul la plata sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, suma de 300 lei onorariu apărător din oficiu avansată Baroului de avocaţi Buzău din fondul special al Ministerului Justiţiei urmând a rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

 În baza art.386 al.1 C.pr.pen., schimbă încadrarea juridică a faptelor săvârşite de inculpatul FI din infracţiunea prevăzută de  art.9 al.1 lit.a din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 N.C.pen. în infracţiunea prevăzută de prevăzută de  art.9 al.1 lit.a din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 al.2 C.pen. anterior.

În baza art.9 al.1 lit.a din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 al.2 C.pen. anterior cu referire la art.396 al.10 C.pr.pen. şi art.74 al.1 lit.a, art.76 al.1 lit.d C.pen. anterior cu referire art.5 N.C.pen., condamnă pe inculpatul FI, la pedeapsa de 1 lună închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, în perioada februarie 2009-decembrie 2012.

În baza art.81 C.pen. anterior cu referire la art.82 C.pen. anterior dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei închisorii aplicate pe durată de 2 ani şi 1 lună ce constituie termen de încercare pentru inculpat.

În baza art.404 al.2 C.pr.pen. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor a căror nerespectare are ca efect revocarea suspendării respectiv asupra consecinţelor săvârşirii unei noi infracţiuni în termenul de încercare sau neexecutării obligaţiilor civile.

În baza art.71 C.pen. anterior cu referire art.5 N.C.pen. interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 al.1 lit.a (teza a II-a), b şi c C.pen. anterior cu referire art.5 N.C.pen., începând cu data rămânerii definitive a sentinţei.

În baza art.71 al.5 C.pen. anterior cu referire art.5 N.C.pen., pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, se suspendă si executarea pedepselor accesorii.

În baza art.19 C.pr.pen. raportat la art.998 C.civ., obligă inculpatul să plătească părţii civile Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană  a Finanţelor Publice Buzău suma de 16.179 lei cu titlu de despăgubiri civile.

În baza art.404 al.4 lit.c C.pr.pen., menţine măsura asigurătorie a sechestrului instituită prin ordonanţa procurorului nr.63/P/2013 din data de 30.10.2014 asupra autoutilitarei marca Ford Tranzit cu nr. de identificare xxxx, înmatriculată cu nr.BZyyy.

În baza art.13 al.1 din  Legea nr.241/2005, o copie a dispozitivului prezentei sentinţe se va comunica, la data rămânerii definitive, Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

În baza art.274 al.1 C.pr.pen. obligă inculpatul la plata sumei de 200 lei  cu titlu de cheltuieli judiciare, suma de 300 lei onorariu apărător din oficiu avansată Baroului de avocaţi Buzău din fondul special al Ministerului Justiţiei urmând a rămâne în sarcina statului.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 13.03.2015.

PREŞEDINTE, GREFIER,

AFCV

Red./Tehnored. A.F

 5ex/15.04.2015