Procedura de reconstituire a cărţilor funciare prev. de art.52 din Legea nr.7/1996 arată că, în vederea reconstituirii, se folosesc toate înscrisurile şi documentaţiile tehnice existente, privitoare la imobilele în cauză, precum şi situaţia dreptului de

Decizie 497 din 17.12.2015


Procedura de reconstituire a cărţilor funciare prev. de art.52 din Legea nr.7/1996  arată că, în vederea reconstituirii,  se folosesc toate înscrisurile şi documentaţiile tehnice existente, privitoare la imobilele în cauză, precum şi situaţia dreptului de proprietate.

În vederea reconstituirii  cărţii funciare nu este permis ca aceeaşi încheiere să existe, să fie recunoscută şi să producă efecte juridice numai cu privire la o parte din dispozitivul acesteia, iar cu privire la celelalte menţiuni –  în speţă dreptul de folosinţă veşnică, încheierea să nu existe, să nu fie recunoscută şi să nu producă efecte juridice.

Aceeaşi  încheiere ori există şi produce efecte juridice în întregul ei, ori nu există şi deci nici întabularea dreptului de proprietate asupra construcţiei nu se poate înscrie la reconstituire, deoarece construcţia a fost notată, corelativ cu întabularea dreptului de proprietate asupra ei, doar prin această încheiere, anterior neexistând această notare/întabulare în cartea funciară.

Secţia I Civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale - Decizia civilă nr. 497/17  decembrie 2015

Prin plângerea înregistrată la Judecătoria Sibiu sub nr…/306/2012 petentul B.I. solicitat modificarea în parte şi completarea încheierii de CF nr. …/2012, în sensul înscrierii în foaia C a C.F. Şelimbăr nr…, sub C.1 a dreptului de folosinţă veşnică asupra terenului de 1255 mp, drept înscris în cartea funciară dispărută, în favoarea petentului B.I., prin încheierea de intabulare nr.../1979 a fostului Notariat de Stat Judeţean S.; modificarea în parte şi completarea încheierii de c.f. nr…/2012, în sensul menţionării în foaia A a C.F. Şelimbăr nr…, sub nr. curente de la 2 la 9, a celor 8 ( opt ) corpuri funciare rezultate din dezmembrarea corpului funciar cu top… şi înscrierea în foaia B, sub B.4, a aceleiaşi cărţi funciare a faptului că top…/5, …/6, …/7, …/8, aflate sub A+5;6;7;8, sunt reînscrise în această foaie, cu indicarea proprietarul neschimbat, Statul Român.

Prin sentinţa civilă nr. ../2013 pronunţată de Judecătoria Sibiu s-a respins plângerea formulată de petentul  B.I. în contradictoriu cu Statul Român prin Comuna Ş. împotriva încheierii  de carte funciară nr…/2012 .

Pentru a pronunţa această sentinţă instanţa de fond a reţinut următoarele:

La data de 31.08.2012 petentul s-a adresat cu o cerere la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară S., prin care a solicitat  reconstituirea foii funciare nr…Şelimbăr, nr. top. ..,  conform sentinţei civile nr.../14.06.2011  a Judecătoriei Sibiu, schimbată în parte prin Decizia civilă nr.../2011 a Tribunalului Sibiu, aşa  cum a fost modificată de Decizia civilă nr…/2012 a Curţii de Apel Alba Iulia.

Prin încheierea nr…/ 31.08.2012  se admite cererea formulată şi se reconstituie cartea funciară nr. 1966 Şelimbăr pentru imobilul loc de casă şi casă de locuit în suprafaţă de 1255 mp cu nr. top... şi se intabulează  dreptul de proprietate în favoarea Statului Român asupra terenului, B.I. asupra construcţiilor conform, încheierii …/1979, cu menţiunea că terenul de sub A+1 este dezmembrat în 8 corpuri funciare conform încheierii …/1984. Împotriva acestei încheieri a fost formulată  cerere de reexaminare, fiind respinsă prin încheierea nr…/24.09.2012. Se reţine că reconstituirea foii s-a efectuat potrivit procedurii Legii nr.7/1996, în conformitate cu toate înscrisurile şi documentaţiile tehnice existente, privitoare la imobilul în cauză, precum şi situaţia dreptului de proprietate. Petentul nu a depus alte înscrisuri care să ateste existenţa dreptului său  de proprietate sau a altor titulari de drepturi reale asupra aceloraşi terenuri. Operaţiunea de înscriere a dreptului de folosinţă veşnică a terenului nu s-a putut efectua deoarece conform evidenţelor din arhiva OCPI Sibiu, la încheierea cu nr. …/1979 există un contract de donaţie care are ca obiect imobilul înscris în C.F. … Veştem , iar nu imobilul înscris în C.F. … Şelimbăr.

Art. 52 din Legea nr.7/1996 dispune că în  cazul în care o carte funciară urmează a fi întocmită ori completată prin înscrierea unui imobil care nu a fost cuprins în nici o altă carte funciară, precum şi în cazul în care o carte funciară a fost distrusă, pierdută ori a devenit nefolosibilă, în tot sau în parte, din diferite cauze, întocmirea, completarea şi reconstituirea, după caz, se face de către registratorul de la biroul teritorial, la cerere sau din oficiu, cu acordul celor interesaţi, pe baza unei încheieri. În acest scop se folosesc toate înscrisurile şi documentaţiile tehnice existente, privitoare la imobilele în cauză, precum şi situaţia dreptului de proprietate.

Analizând încheierea atacată instanţa a constatat că înscrierea s-a efectuat în mod legal cu respectarea procedurii instituite de Legii nr.7/1996. Este real faptul că prin Decretul nr.493/1954 s-au atribuit, gratuit, în folosinţă veşnică, parcele de terenuri necesare construirii de locuinţe, însă la momentul reconstituirii foii de carte funciară nu se putea  omite faptul că în timp au intervenit schimbări în ceea ce priveşte situaţia de carte funciară în condiţiile în care printr-un act de dezmembrare imobilul a fost dezmembrat şi s-a înscris dreptul de proprietate asupra construcţiilor în favoarea altor persoane ( înch. …/1984 ) şi transcrierea în alte foi de carte funciară. Nu se poate proceda la înscrierea dreptului de folosinţă veşnică asupra terenului în suprafaţă de1255 mp, şi menţinerea corpurilor noi de carte funciară  în foaia originară, deoarece prin aceasta se afectează regimul juridic al parcelelor create. În  raport de înscrierile deja făcute în cartea funciară cu privire la imobilul în litigiu,  în mod legal s-a reţinut de către registratorul de carte funciară existenţa unui impediment pentru a proceda la reconstituirea foii funciare în modalitatea solicitată. A proceda în maniera solicitată prin plângere înseamnă a proceda la corectarea  unor operaţiuni de carte funciară, care în aceasta fază sunt inadmisibile.

Faţă de cele mai sus arătate, instanţa a constatat că plângerea formulată nu este întemeiată, astfel că în temeiul art.50 din Legea  nr. 7/1996 a fost respinsă.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel petentul B.I.  criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Se susţine că procedând la reconstituirea cărţii funciare dispărută, CF Şelimbăr nr…, conform Sentinţei Civile nr…/2011 a Judecătoriei Sibiu, registratorul omite să respecte regulile de evidenţă funciară impuse de D.L. nr. 115/1938.

Prin decizia civilă nr…/18.04.2014 Tribunalul Sibiu a admis apelul formulat de reclamantul B.I. împotriva sentinţei civile nr…/2013 a Judecătoriei Sibiu, a anulat hotărârea atacată şi a reţinut cauza pentru rejudecare, fiind fixat termen  de judecată, reţinându-se  că la fila … din dosarul primei instanţe există precizarea formulată de reclamant în sensul că înţelege să se judece cu Statul Român prin comuna Ş. În raport de această precizare în cauză a fost citat Statul Român, dar citarea s-a făcut la sediul Primăriei Ş. În raport de cele de mai sus şi cum nu s-a solicitat trimiterea cauzei pentru rejudecare la aceeaşi instanţă, în baza art.22 şi  480 NCPC s-a anulat hotărârea atacată şi s-a reţinut cauza pentru judecarea fondului.

Prin decizia  civilă nr…/24.09.2015 Tribunalul Sibiu a respins plângerea formulată de petentul B.I.  în contradictoriu cu intimata comuna Şelimbăr prin primar, reţinându-se următoarele:

Aşa cum corect a reţinut instanţa de fond, art.52 din Legea nr.7/1996 dispune că în  cazul în care o carte funciară urmează a fi întocmită ori completată prin înscrierea unui imobil care nu a fost cuprins în nici o altă carte funciară, precum şi în cazul în care o carte funciară a fost distrusă, pierdută ori a devenit nefolosibilă, în tot sau în parte, din diferite cauze, întocmirea, completarea şi reconstituirea, după caz, se face de către registratorul de la biroul teritorial, la cerere sau din oficiu, cu acordul celor interesaţi, pe baza unei încheieri. În acest scop se folosesc toate înscrisurile şi documentaţiile tehnice existente, privitoare la imobilele în cauză, precum şi situaţia dreptului de proprietate.

Petentul a solicitat  reconstituirea foii funciare nr… Şelimbăr, nr. top …,  conform sentinţei civile nr…/14.06.2011  a Judecătoriei Sibiu, schimbată în parte prin Decizia civilă nr…/2011 a Tribunalului Sibiu, aşa  cum a fost modificată de Decizia civilă nr…/2012 a Curţii de Apel Alba Iulia.

Prin Decretul nr.493/1954 s-au atribuit, într-adevăr gratuit, în folosinţă veşnică, parcele de terenuri necesare construirii de locuinţe, însă la momentul reconstituirii foii de carte funciară au intervenit schimbări în ceea ce priveşte situaţia de carte funciară.

Astfel, prin încheierea de întabulare nr…/11.07.1984 s-a dispus dezmembrarea imobilului înscris în CF … Şelimbăr cu nr. top … în opt corpuri de avere distinct dezmembrate şi s-a înscris dreptul de proprietate asupra construcţiilor în favoarea altor persoane şi transcrierea în alte foi de carte funciară, aspecte reţinute şi în raportul de expertiză efectuat în cauză.

Tribunalul a apreciat că nu se poate proceda la înscrierea dreptului de folosinţă veşnică asupra terenului în suprafaţă de 1255 mp şi menţinerea corpurilor noi de carte funciară  în foaia originară, deoarece prin aceasta se afectează regimul juridic al parcelelor create.

În ceea ce priveşte încheierea  nr…/1979 din CF … Şelimbăr,  din răspunsul comunicat de către OCPI rezultă că în arhivă nu există încheiere cu acest număr, iar actele de la nr…/1979 se referă la un contract de donaţie care are ca obiect imobilul înscris în CF … Veştem şi nu imobilul înscris în CF … Şelimbăr.

Prin urmare, în mod legal s-a reţinut de către registratorul de carte funciară existenţa unui impediment pentru a proceda la reconstituirea foii funciare în modalitatea solicitată de reclamant.

Împotriva acestei decizii, în termen legal, a declarat recurs petentul B.I., care a fost admis de Curtea de Apel prin decizia nr…/17.12.2015, în sensul admiterii în parte a plângerii petentului, pentru următoarele considerente:

Cu privire la prima critică vizând greşita menţionare a corpurilor noi de avere sub menţiunea unei note, instanţa de apel nu face nicio referire.

Astfel cum a susţinut şi petentul recurent, în regim de carte funciară nu există instituţia notei.

În cartea funciară drepturile se întabulează, se înscriu provizoriu, iar actele şi faptele juridice se notează, alte menţiuni în cartea funciară neputând fi făcute.

În acest sens, dispoziţiile art.5 din DL nr. 115/1938 prevăd că înscrierile sunt de trei feluri: întabularea, înscrierea provizorie şi notarea, dispoziţii care se regăsesc şi în art. 24 din Legea nr.7/1996: „Înscrierile în cartea funciară sunt: intabularea, înscrierea provizorie şi notarea”.

În consecinţă, cât timp noţiunea de ”notă” nu se regăseşte în legislaţia care reglementează cărţile funciare, în cazul reconstituirii unei cărţi funciare nu se poate regăsi o astfel de „înscriere”.

Este adevărat că nr. top iniţial … a fost dezmembrat în 8 nr. top  noi, numerotate de la …/1 la …/8 conform încheierii de CF nr…/1984, iar nr. top …/1, …/2, …/3 şi …/4 au fost transcrise în alte cărţi funciare şi nu mai se regăsesc în cartea funciară iniţială.

Însă numerele top  …/5 la …/8 nu au fost transcrise în alte cărţi funciare, deoarece cartea funciară nu a fost sistată, cum prevede art.15 din DL nr. 115/1938, astfel că ele trebuie să se regăsească în vechea carte funciară (reînscrise, conform art.14 alin.1 pct.2 din DL nr.115/1938).

În acest sens, Curtea a apreciat că  se impune reînscrierea în partea I-a, Foaia A, sub nr. de ordine de la 2 la 5 a celor patru numere topo dezmembrate din nr. top … ( de la …/5 la …/8) care nu au fost transcrise în alte cărţi funciare, astfel cum prevede şi art.144 din DL nr. 115/1938.

Nu au fost  primite susţinerile instanţelor de fond vizând imposibilitatea înscrierii dreptului de folosinţă veşnică.

Aste adevărat că în prezent acest drept de folosinţă nu poate fi înscris (prin reconstituirea cărţii funciare) asupra întregului imobil teren ce a fost înscris iniţial sub nr. top …, deoarece acest top nu mai există, fiind dezmembrat.

Dar dreptul de folosinţă atribuit petentului nu a fost retras, nu a fost anulat printr-o hotărâre judecătorească, astfel că el continuă să existe, însă nu cu privire la întreg imobilul teren în suprafaţă de 1255 mp, ci doar asupra parcelelor reînscrise sub nr. top  …/5 la  …/8.

În ceea ce priveşte imobilele transcrise în CF …, …, …, … Şelimbăr,  (în care au fost transcrise nr. top  …/1 la …/4), dreptul de folosinţă veşnică atribuit petentului nu mai poate fi recunoscut şi deci menţinut, deoarece în aceste cărţi funciare a fost înscris dreptul de  folosinţă pe durata existenţei construcţiei în temeiul Legii nr. 4/1973 în favoarea altor persoane, în baza unor încheieri de CF, iar aceste încheieri nu au fost atacate.

Nici susţinerea OCPI Sibiu în sensul că dreptul de folosinţă veşnică nu poate fi înscris, deoarece încheierea cu nr…/1979 vizează un contract de donaţie ce are ca obiect imobilul înscris în CF … Veştem şi nu imobilul înscris în CF … Şelimbăr nu a fost  reţinută ca un motiv întemeiat.

Aceasta deoarece prin aceeaşi încheiere de întabulare nr…/1979 a fostului Notariat de Stat Judeţean Sibiu a fost întabulat atât dreptul de folosinţă veşnică cu titlu de drept atribuire în condiţiile Decretului 493/1954 asupra imobilului înscris în CF nr… Şelimbăr cu nr. top …, concomitent cu schimbarea ramurii de cultură din arător în loc pentru construcţii, cât şi notarea construcţiilor pe imobilul înscris în CF … Şelimbăr şi întabularea dreptului de proprietate asupra acestei construcţii în favoarea beneficiarului dreptului de folosinţă veşnică B.I.

De altfel, prin  încheierea dată de OCPI Sibiu şi atacată în prezentul dosar, s-a dispus inclusiv „întabularea dreptului de proprietate în favoarea lui ….BI asupra construcţiilor, conform încheierii …/1979.”

Prin urmare, nu este posibil ca reconstituirea (întabularea) dreptului de proprietate să fie posibilă în privinţa construcţiilor în baza acestei încheieri, dar înscrierea dreptului de folosinţă veşnică, nu.

Cu alte cuvinte, nu este permis ca această încheiere să existe, să fie recunoscută şi să producă efecte juridice numai cu privire la o parte din dispozitivul acesteia, iar cu privire la celelalte menţiuni –  în speţă dreptul de folosinţă veşnică, încheierea să nu existe, să nu fie recunoscută şi să nu producă efecte juridice.

Această încheiere ori există şi produce efecte juridice în întregul ei, ori nu există şi deci nici întabularea dreptului de proprietate asupra construcţiei nu se poate înscrie la reconstituire, deoarece construcţia a fost notată, corelativ cu întabularea dreptului de proprietate asupra ei, doar prin această încheiere, anterior neexistând această notare/întabulare în cartea funciară.

Pentru toate cele menţionate, în temeiul art. 312 coroborat cu art.304 pct. 9 Cod pr. civilă, Curtea a admis recursul  declarat de petentul B.I. împotriva deciziei civile nr. 677/24.09.2015 pronunţată de Tribunalul Sibiu – şi a admis plângerea formulată de petentul BI  împotriva Încheierii de Carte Funciară nr. …/2012.