Delapidare şi fals intelectual

Sentinţă penală 1237/2015 din 30.04.2015


Dosar nr. 29181/280/2014

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECTIA PENALĂ

SENTINŢĂ PENALĂ Nr. 1237/2015

Şedinţa publică de la 30 Aprilie 2015

Completul compus din:

PREŞEDINTE G.C.V

Grefier F.S.

Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti reprezentat prin procuror  B.C.

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpatul D.R. şi pe partea civilă Compania Naţională Poşta Română SA, având ca obiect infracţiunile de delapidare şi fals intelectual, prevăzute de art. 215 ind. 1 şi 289 alin. 1, ambele cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 33 lit. a C.p. 1969 şi art. 5 alin. 1 N.C.p.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită fără citare.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care învederează că dezbaterile în fond asupra cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de  16.04.2015, susţinerile parţilor şi concluziile reprezentantului Parchetului fiind consemnate în scris în încheierea de şedinţă din acea data, încheiere ce face parte integrantă din prezenta sentinţă.

INSTANŢA

Constată că prin rechizitoriul nr. 7693/P/2009 din data de 31.10.2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului D.R., pentru săvârşirea infracţiunilor concurente de delapidare în formă continuată şi fals intelectual în formă continuată, prevăzute de art. 215 ind. 1 şi 289 alin. 1, ambele cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 33 lit. a C.p. 1969 şi art. 5 alin. 1 N.C.p.

În esenţă, în actul de sesizare a instanţei s-a reţinut că, inculpatul D.R., în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în luna august 2009, în calitate de factor poştal în cadrul Companiei Naţionale "Poşta Română" S.A., în exerciţiul atribuţiunilor de serviciu, în mod repetat, şi-a însuşit în interesul său, diferite sume de bani, aflate în gestiunea sa, reprezentând contravaloarea a 6 mandate, respectiv mandat plată ajutor şomaj nr. 903438, în valoare de 759 lei; mandat plată prestaţii asistenţă socială, dosar nr. 18269, în valoare de 1.638 lei; mandat poştal nr. 12117, în valoare de 253,33 lei; mandat poştal nr. 2103, în valoare de 162,48 lei; mandat poştal nr. 5002, în valoare de 45 lei; mandat plată ajutor şomaj nr. 90354102, în valoare de 949 lei, şi care, în acest scop, a falsificat cele 6 mandate, prin atestarea, necorespunzătoare adevărului, a faptului că a înmânat sumele de bani destinatarilor D.C., I.E., N.I., M.M., M.M. şi M.V.L. L, consemnând date de identificare nereale ale acestora şi executând semnături în numele acestora, creând în acest mod un prejudiciu în valoare de 3.806,81 lei în dauna părţii vătămate Compania Naţională "Poşta Română" - S.A.

Pentru dovedirea situaţiei de fapt expusă în rechizitoriu au fost administrate următoarele probe: Nota de prezentare nr. 284/10211/21.10.2009 întocmită de către Direcţia Regională de Poştă Ploieşti - Oficiul Judeţean de Poştă Argeş - C.F.G; (f.28-30), proces-verbal nr. 280/34480/21.10.2009 încheiat la sediul O.P. Bascov de către Direcţia Regională de Poştă Ploieşti - Oficiul Judeţean de Poştă Argeş - C.F.G.; (f.31-38), nota de prezentare nr. 280/11809/29.04.2010 întocmită de către Direcţia Regională de Poştă Ploieşti - Oficiul Judeţean de Poştă Argeş - C.F.G; (f.39-40), proces-verbal nr. 280/11809/29.04.2010 încheiat la sediul O.P. Bascov de către Direcţia Regională de Poştă Ploieşti - Oficiul Judeţean de Poştă Argeş - C.F.G.;(f.41-42), adresă de constituire parte civilă emisă de C.N. Poşta Română; (f.117-118), documente primite de la C.N. Poşta Română S.A. conform ordonanţei de predare din data de 20.06.2014; (f. 127- 132), raport de constatare tehnico-ştiinţifică grafică nr. 105911 din 26.05.2010; (f.l75- 178), raport de constatare criminalistică grafică nr. 117389/18.07.2014;(f.l65-171) declaraţiile martorilor A.M., M.M., M.M., D.C.E., N.I.I., E.M. V.L.; (f.115, 134, 136- 137, 139, 141-142, 144, 146-147, 149, 150, 152, 153, 155-156), declaraţii inculpat D.M. (f.191, 193-195, 199-203), alte înscrisuri (f.49-68, 72-114, 119-122, 127-132), mijloace materiale de probă: mandat plata ajutor şomaj nr. 903438, valoare 759 lei, aferentă lunii august 2009; mandat plată prestaţii asistenţă socială, dosar nr. 18269, valoare 1.638 lei; mandat poştal nr. 12117, valoare 253,33 lei; mandat poştal nr. 2103, valoare 162,48 lei; mandat poştal nr. 5002, valoare 45 lei; mandat plată ajutor şomaj nr. 90354102, valoare 949 lei. (f.43-48)

Fiind audiat în cursul urmăririi penale, inculpatul a recunoscut fapta reţinută în sarcina sa.

Prezent în instanţă la termenul de judecată din data de 16.04.2015, inculpatul a arătat că recunoaşte săvârşirea faptei, solicitând totodată aplicarea în ceea ce-l priveşte a dispoziţiilor art. 375 C.p.p., cu menţionarea faptului că este de acord ca judecata să aibă loc în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, pe care le cunoaşte şi le însuşeşte.

Constatând îndeplinite condiţiile pentru aplicarea procedurii simplificate, instanţa a admis solicitarea inculpatului, sens în care în faza de judecată nu a mai fost administrat niciun mijloc de probă.

Persoana vătămată, Compania Naţională Poşta Română SA, s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 2606,81 de lei, reprezentând prejudiciu material.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

În perioada septembrie 2006 - octombrie 2009, inculpatul D.R a îndeplinit funcţia de factor poştal la Oficiul Poştal Bascov din cadrul Companiei Naţionale Poşta Română S.A. - Direcţia Regională de Poştă Ploieşti, pe baza contractului individual de muncă nr. 280/27698 din 01.09.2006.

În această calitate, inculpatul avea ca atribuţii de serviciu, printre altele şi executarea serviciului de mandate. Astfel, inculpatul D.R. primea zilnic de la O.P. Bascov mandate poştale, mandate electronice şi de pensii, precum şi contravaloarea acestora, în numerar, semnând de primire în condica formular 55.

După primirea avansului în numerar, inculpatul D.R. avea obligaţia să se deplaseze în sectorul de distribuire repartizat, la domiciliul destinatarilor, pentru a efectua plata mandatelor. Înainte de a achita contravaloarea mandatului, inculpatul D.R.  trebuia să legitimeze destinatarul, după care să îi prezinte corpul şi cuponul mandatului. Pe corpul mandatului, destinatarul trebuia să scrie personal data şi suma primită în cifre şi în litere, semnătura de primire şi datele de legitimare. Factorul poştal trebuia să verifice corectitudinea datelor, apoi semna de achitare, decupa corpul mandatului de cupon, înmânând destinatarului suma de bani şi cuponul mandatului, păstrând doar corpul mandatului.

Mandatele de pensii se achitau personal destinatarilor la adresa indicată, sub semnătură şi prin identificare cu actul de identitate, iar cuponul mandatului de pensie trebuia predat destinatarului.

La terminarea programului zilnic, avea obligaţia să deconteze oficiantului de la cabina încărcare-lichidare O.P. Bascov, avansul-numerarul primit cu mandatele achitate, cele neachitate împreună cu contravalorile acestora, astfel fiind lichidată partida inculpatului D.R.  în condica formular 55.

În luna august 2009, inculpatul D.R. zvan fiind în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în calitate de factor poştal în cadrul Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., a luat în primire mai multe mandate şi sumele de bani aferente pentru a fi predate destinatarilor, pe raza sa de competenţă, respectiv blocurile din corn. Bascov, satele Glâmboc, Lăbuşeşti şi Uiasca, exercitându-şi în parte atribuţiile de serviciu în sensul că mandatele şi sumele aferente acestora datorate numiţilor: M.M. - mandat plată ajutor şomaj nr. 903438, valoare 759 lei, D.C.E. - mandat plată prestaţii asistenţă socială, dosar nr. 18269, valoare 1.638 lei, I.E. - mandat poştal nr. 12117, valoare 253,33 lei, N.I. - mandat poştal nr. 2103, valoare 162,48 lei, M.M.- mandat poştal nr. 5002, valoare 45 lei şi M.V.L. - mandat plată ajutor şomaj nr. 90354102, valoare 949 lei, nu le-a mai predat destinatarilor, însuşindu-şi pentru sine sumele de bani sus-menţionate, aflate în gestiunea sa, reprezentând contravaloarea celor 6 mandate pe care le-a falsificat în acest scop, cu prilejul întocmirii acestora, prin atestarea necorespunzătoare adevărului că a înmânat sumele de bani destinatarilor D.C., I.E., N.I., M.M., M.M. şi M.V.L., consemnând date de identificare nereale ale acestora şi executând semnături în numele acestora, creând un prejudiciu în valoare de 3.806,81 lei în dauna părţii vătămate Compania Naţională "Poşta Română" - S.A.

Conform notelor de prezentare nr. 284/10211/20.10.2009 280/11809/29.04.2010 întocmite de Direcţia Regională de Poştă Ploieşti - Oficiul Judeţean de Poştă Argeş - C.P.G. şi a proceselor-verbale încheiate la data de 15.10.2009 şi la data de 29.04.2010, la sediul Oficiului Poştal Bascov, s-a constatat faptul că în data de 10.09.2009, în timp ce inculpatul D.R. se afla în concediu de odihnă, martora A.M., dirigintă a Oficiului poştal Bascov a fost sesizată de către martorul M.M. din com. Bascov, sat Lăbuşeşti, jud. Argeş, că nu a intrat în posesia sumei de 759 lei, reprezentând contravaloarea mandatului de plată ajutor şomaj dosar nr. 903438, aferentă lunii august 2009.

În continuare, s-a procedat la verificarea în teren a achitării mandatelor de pensii categoriile: şomaj, alocaţii, handicap din luna august 2009, de către inculpatul D.R., stabilindu-se că nu şi-au primit contravaloarea mandatelor următorii destinatari: M.M. - mandat plată ajutor şomaj nr. 903438, valoare 759 lei, aferentă lunii august 2009, care figura achitat şi decontat la OP. Bascov la data de 25.08.2009; D.C.E. - mandat plată prestaţii asistenţă socială categoria alocaţie, dosar nr. 18269, valoare 1.638 lei, care figura achitat şi decontat la O.P. Bascov la data de 20.08.2009; I.E. - mandat poştal nr. 12117, valoare 253,33 lei, care figura achitat şi decontat la O.P. Bascov la data de 28.08.2009; N.I. - mandat poştal nr. 2103, valoare 162,48 lei, care figura achitat şi decontat la O.P. Bascov la data de 11.08.2009; M.M. - mandat poştal nr. 5002, valoare 45 lei, care figura achitat şi decontat la O.P. Bascov la data de 04.08.2009; M.V.L. - mandat plată ajutor şomaj nr. 90354102, valoare 949 lei, aferent lunii august 2009, care figura achitat şi decontat la O.P. Bascov la data de 25.08.2009.

Ulterior, Compania Naţională Poşta Română S.A. - Direcţia Regională de Poştă Ploieşti, Oficiul Poştal Bascov a achitat către cei 6 destinatari sumele de bani însuşite de către inculpatul D.R..

Din declaraţiile martorilor M.M., D.C.E., I.E., N.I., M.M. şi M.V.L.  reiese că drepturile corespunzătoare mandatelor în litigiu, aferente lunii august 2009, nu au fost primite de titulari de la factorul poştal - inculpatul D.R. la datele înscrise pe mandate, iar datele de legitimare înscrise pe corpul cupoanelor şi semnăturile de primire nu aparţin titularilor.

În cauză au fost efectuate constatări criminalistice grafice, care au concluzionat că scrisul în litigiu ce completează mandatul de plată pentru ajutor de şomaj cu nr. 903438 pe numele M.M. şi mandatul de plată pentru prestaţii de asistenţă socială cu nr. 18269 pe numele D.C. au fost executate probabil de inculpatul D.R.. Scrisul în litigiu ce completează reversul mandatelor poştale cu nr. 12117 pe numele I.E., nr. 2103 pe numele N.I. şi nr. 5002 pe numele M.M. au fost executate de inc. D.R., conform raportului de constatare tehnico-ştiinţifică grafică nr. 105911 din 26.05.2010.

În concluziile Raportului de constatare criminalistică grafică nr. 117389 din S.07.20]4 se reţine că :„ scrisul şi semnătura (de pe al doilea rând al rubricii „ lei" ) depuse pe mandatul plată ajutor şomaj emis de Poşta Română pe numele M.V.L., cu nr. evidenţă 903541 02 din 08/09 au fost executate de către numitul D.R..

Pe parcursul urmăririi penale inculpatul D.R. a avut o atitudine sinceră, de recunoaştere şi regret a faptelor reţinute în sarcina sa, iar în cursul judecăţii a recunoscut săvârşirea faptelor, astfel cum au fost descrise în cuprinsul actului de sesizare a instanţei.

Referitor la încadrarea juridică, instanţa reţine că prin Decizia nr. 265 din 6 mai 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din Codul penal, Publicată în Monitorul Oficial nr.372 din 20.05.2014 s-a stabilit că dispoziţiile art.5 din Codul penal sunt constituţionale în măsura în care nu permit combinarea prevederilor din legi succesive în stabilirea şi aplicarea legii penale mai favorabile.

Având în vedere numărul mare de infracţiuni, ce sunt concurente cu infracţiunile ce fac obiectul prezentului dosar, astfel cum reiese din cuprinsul fişei de cazier judiciar, instanţa apreciază că legea veche este mai favorabilă, tratamentul sancţionator al concursului de infracţiuni, fiind mai favorabil reglementat de prevederile Vechiului Cod Penal.

În drept, faptele inculpatului D.R., care, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în luna august 2009, în calitate de factor poştal în cadrul Companiei Naţionale "Poşta Română" S.A., în exerciţiul atribuţiunilor de serviciu, în mod repetat, şi-a însuşit în interesul său, diferite sume de bani, aflate în gestiunea sa, reprezentând contravaloarea a 6 mandate, respectiv mandat plată ajutor şomaj nr. 903438, în valoare de 759 lei; mandat plată prestaţii asistenţă socială, dosar nr. 18269, în valoare de 1.638 lei; mandat poştal nr. 12117, în valoare de 253,33 lei; mandat poştal nr. 2103, în valoare de 162,48 lei; mandat poştal nr. 5002, în valoare de 45 lei; mandat plată ajutor şomaj nr. 90354102, în valoare de 949 lei, şi care, în acest scop, a falsificat cele 6 mandate, prin atestarea, necorespunzătoare adevărului, a faptului că a înmânat sumele de bani destinatarilor D.C., I.E., N.I., M.M.  M.M. şi M.V.L., consemnând date de identificare nereale ale acestora şi executând semnături în numele acestora, creând în acest mod un prejudiciu în valoare de 3.806,81 lei în dauna părţii vătămate Compania Naţională "Poşta Română" - S.A., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor concurente de delapidare în formă continuată şi fals intelectual în formă continuată, prevăzute de art. 215 ind. 1 şi 289 alin. 1, ambele cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 33 lit. a C.p. 1969 şi art. 5 alin. 1 N.C.p.

În consecinţă, fiind administrate probe concludente şi pertinente din care a reieşit vinovăţia inculpatului în săvârşirea infracţiunilor susprecizate, se va dispune condamnarea sa.

La individualizarea şi cuantificarea pedepselor ce vor fi aplicate inculpatului vor fi avute în vedere criteriile generale de individualizare statornicite de disp. art. 72 C.p., respectiv limitele de pedeapsă fixate în textul incriminatoriu, gradul de pericol social al faptei comise dedus din împrejurările acesteia, persoana inculpatului, care are antecedente penale şi a avut o atitudine sinceră pe parcursul urmăririi penale, precum şi în faţa instanţei, recunoscând şi regretând fapta.

Faţă de aceste considerente instanţa se va orienta la o pedeapsă cu închisoarea îndreptată către minimul special, al cărei cuantum va fi stabilit luând în calcul şi dispoziţiile art. 396 alin. 10 C.p.p., sens în care urmează a aplica inculpatului: pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă continuată, prevăzută de art. 215 ind. 1 alin. 1 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. 1969 cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.p.p. şi art. 5 N.C.p. (şase acte materiale, săvârşite în luna august 2009, parte vătămată Compania Naţională Poşta Română SA) şi pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual în formă continuată, prevăzută de art. 289 alin. 1 C.p. 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. 1969 cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.p.p. şi art. 5 N.C.p. (şase acte materiale, săvârşite în luna august 2009).

Având în vedere datele consemnate în cuprinsul fişei de cazier judiciar, se constată că infracţiunile ce fac obiectul prezentei Sentinţe sunt concurente cu infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin Sentinţa penală nr. 1347/28.06.2011 a Judecătoriei Piteşti, definitivă  prin  nerecurare la data de 25.07.2011, Sentinţa penală nr. 374/29.01.2014 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin nerecurare la data de 18.02.2014, Sentinţa penală nr. 1015/03.03.2014 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin Decizia penală nr. 308/A din data de 27.05.2014 a Curţii de Apel Piteşti şi Sentinţa penală nr. 4604/18.12.2014 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin neapelare la data de 20.01.2015.

În consecinţă, în temeiul art. 85 alin. 1 şi art. 86 ind. 5 alin. 1 raportat la art. 85 alin. 1 din C.p. 1969 va anula suspendarea condiţionată a executării pedepsei rezultante de 2 ani închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr. 1347/28.06.2011 a Judecătoriei Piteşti, definitivă  prin  nerecurare la data de 25.07.2011 şi suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante de 3 ani închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr. 374/29.01.2014 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin nerecurare la data de 18.02.2014.

Va descontopi, prin înlăturarea sporului, pedepsele rezultante, aplicate prin Sentinţa penală nr. 1347/28.06.2011 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin  nerecurare la data de 25.07.2011, Sentinţa penală nr. 374/29.01.2014 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin nerecurare la data de 18.02.2014, Sentinţa penală nr. 1015/03.03.2014 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin Decizia penală nr. 308/A din data de 27.05.2014 a Curţii de Apel Piteşti şi Sentinţa penală nr. 4604/18.12.2014 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin neapelare la data de 20.01.2015, în pedepsele componente, pe care le va repune în individualitatea lor, respectiv:

- 6 luni închisoare pentru  săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 86 alin 2 din OUG nr. 195/2002, aplicată prin Sentinţa penală nr. 1347/28.06.2011 a Judecătoriei Piteşti, definitivă  prin  nerecurare la data de 25.07.2011;

- 2 ani închisoare pentru  săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 87 alin 5  din OUG nr. 195/2002, aplicată prin Sentinţa penală nr. 1347/28.06.2011 a Judecătoriei Piteşti, definitivă  prin  nerecurare la data de 25.07.2011;

- 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. art. 208 alin 1 C.p. combinat cu art. 209 alin 1  lit. g şi i C.p., cu aplic. art. 41 alin 2 C.p. 1969, aplicată prin Sentinţa penală nr. 374/29.01.2014 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin nerecurare la data de 18.02.2014;

- 3 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 208 alin 1 C.p. combinat cu art. 209 alin 1  lit. g şi i C.p., cu aplic. art. 5 N.C.p., aplicată prin Sentinţa penală nr. 1015/03.03.2014 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin Decizia penală nr. 308/A din data de 27.05.2014 a Curţii de Apel Piteşti;

-2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii  prevăzute de art. 87 alin. 5 din OUG nr. 195/2002 cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.p.p. şi art. 5 N.C.p., aplicată prin Sentinţa penală nr. 4604/18.12.2014 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin neapelare la data de 20.01.2015;

-2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii  prevăzute de art. 87 alin. 5 din OUG nr. 195/2002 cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.p.p. şi art. 5 N.C.p., aplicată prin Sentinţa penală nr. 4604/18.12.2014 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin neapelare la data de 20.01.2015;

-6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii  prevăzute de art. 86 alin. 2 din OUG nr. 195/2002 cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.p.p. şi art. 5 N.C.p. aplicată prin Sentinţa penală nr. 4604/18.12.2014 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin neapelare la data de 20.01.2015;

-6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii  prevăzute de art. 86 alin. 2 din OUG nr. 195/2002 cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.p.p. şi art. 5 N.C.p., aplicată prin Sentinţa penală nr. 4604/18.12.2014 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin neapelare la data de 20.01.2015;

În temeiul art. 33 alin. 1 lit. a C.p. 1969, art. 34 alin. 1 lit. b C.p. 1969 şi 36 alin. 1 C.p. 1969 va contopi pedepsele aplicate prin prezenta cu pedepsele anterior enumerate, în pedeapsa  cea mai grea  de 3 ani şi 6 luni închisoare, pe care o va spori cu 1 an, inculpatul urmând a executa în final pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art. 71 C.p. 1969 va aplica inculpatului D.R., pedeapsa accesorie  a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II a  şi lit. b C.p. în condiţiile art. 71 alin 5 C.p. 1969.

Instanţa apreciază că se impune aplicarea acestei pedepse accesorii având în vedere că infracţiunea săvârşită de inculpat implică din partea acestuia un grad ridicat de ignorare a valorilor sociale ocrotite de legea penală, ce este incompatibil cu profilul psihologic pe care trebuie să îl îndeplinească o persoană care exercită o autoritate publică.

Pedeapsa va fi executată potrivit dispoziţiilor art. 57 C.p. 1969

Potrivit art. 36 alin. 3 C.p. 1969 va deduce din pedeapsa aplicată inculpatului, perioada executată de acesta, cu începere de la data de 03.06.2014 la zi.

Va dispune anularea vechilor mandate şi emiterea unui nou mandat, potrivit prezentei Sentinţe penale.

Conform art. 19 alin. 5 şi art. 397 N.C.p.p. raportat la art. 998-999 Cod Civil 1864 va admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Compania Naţională Poşta Română SA şi va obliga pe inculpatul D.R. să plătească acesteia suma de 2606,81 de lei cu titlu de daune materiale, fiind îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale.

Suma de 2606,81 lei reprezintă diferenţa de prejudiciu produs de inculpat părţii civile, întrucât, pe parcursul urmăririi penale inculpatul a achitat suma de 1.200 lei, din prejudiciul total cauzat în cuantum de 3.806,81 lei, conform decontului bănesc OP Bascov din 31.10.2009 şi adresei nr. 104.1/8615/2014 emise de C.N. Poşta Română S.A. Bucureşti.

În temeiul art. 274 alin 1 N.C.p.p. va obliga pe inculpat să achite către stat suma de 500 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare, din care suma de 310 de lei reprezintă cheltuieli judiciare aferente urmăririi penale.

Cheltuielile judiciare constând în onorariul avocatului din oficiu în sumă de 300 de lei (200 de lei în cursul urmăririi penale şi 100 de lei în cursul judecăţii), vor rămâne în sarcina statului conform art. 274 alin. 1 teza finală N.C.p.p. şi se vor plăti din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Condamnă pe inculpatul D.R., in prezent detinut la Penitenciarul Colibasi:

-la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă continuată, prevăzută de art. 215 ind. 1 alin. 1 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. 1969 cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.p.p. şi art. 5 N.C.p. (şase acte materiale, săvârşite în luna august 2009, parte vătămată Compania Naţională Poşta Română SA);

-la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual în formă continuată, prevăzută de art. 289 alin. 1 C.p. 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. 1969 cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.p.p. şi art. 5 N.C.p. (şase acte materiale, săvârşite în luna august 2009).

Constată că infracţiunile ce fac obiectul prezentei Sentinţe sunt concurente cu infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin Sentinţa penală nr. 1347/28.06.2011 a Judecătoriei Piteşti, definitivă  prin  nerecurare la data de 25.07.2011, Sentinţa penală nr. 374/29.01.2014 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin nerecurare la data de 18.02.2014, Sentinţa penală nr. 1015/03.03.2014 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin Decizia penală nr. 308/A din data de 27.05.2014 a Curţii de Apel Piteşti şi Sentinţa penală nr. 4604/18.12.2014 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin neapelare la data de 20.01.2015.

În temeiul art. 85 alin. 1 şi art. 86 ind. 5 alin. 1 raportat la art. 85 alin. 1 din C.p. 1969 anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei rezultante de 2 ani închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr. 1347/28.06.2011 a Judecătoriei Piteşti, definitivă  prin  nerecurare la data de 25.07.2011 şi suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante de 3 ani închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr. 374/29.01.2014 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin nerecurare la data de 18.02.2014.

Descontopeşte, prin anularea sporului, pedepsele rezultante, aplicate prin Sentinţa penală nr. 1347/28.06.2011 a Judecătoriei Piteşti, definitivă  prin  nerecurare la data de 25.07.2011, Sentinţa penală nr. 374/29.01.2014 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin nerecurare la data de 18.02.2014, Sentinţa penală nr. 1015/03.03.2014 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin Decizia penală nr. 308/A din data de 27.05.2014 a Curţii de Apel Piteşti şi Sentinţa penală nr. 4604/18.12.2014 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin neapelare la data de 20.01.2015, în pedepsele componente, pe care le pune în individualitatea lor, respectiv:

- 6 luni închisoare pentru  săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 86 alin 2 din OUG nr. 195/2002, aplicată prin Sentinţa penală nr. 1347/28.06.2011 a Judecătoriei Piteşti, definitivă  prin  nerecurare la data de 25.07.2011;

- 2 ani închisoare pentru  săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 87 alin 5  din OUG nr. 195/2002, aplicată prin Sentinţa penală nr. 1347/28.06.2011 a Judecătoriei Piteşti, definitivă  prin  nerecurare la data de 25.07.2011;

- 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. art. 208 alin 1 C.p. combinat cu art. 209 alin 1  lit. g şi i C.p., cu aplic. art. 41 alin 2 C.p. 1969, aplicată prin Sentinţa penală nr. 374/29.01.2014 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin nerecurare la data de 18.02.2014;

- 3 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 208 alin 1 C.p. combinat cu art. 209 alin 1  lit. g şi i C.p., cu aplic. art. 5 N.C.p., aplicată prin Sentinţa penală nr. 1015/03.03.2014 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin Decizia penală nr. 308/A din data de 27.05.2014 a Curţii de Apel Piteşti;

-2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii  prevăzute de art. 87 alin. 5 din OUG nr. 195/2002 cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.p.p. şi art. 5 N.C.p., aplicată prin Sentinţa penală nr. 4604/18.12.2014 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin neapelare la data de 20.01.2015;

-2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii  prevăzute de art. 87 alin. 5 din OUG nr. 195/2002 cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.p.p. şi art. 5 N.C.p., aplicată prin Sentinţa penală nr. 4604/18.12.2014 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin neapelare la data de 20.01.2015;

-6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii  prevăzute de art. 86 alin. 2 din OUG nr. 195/2002 cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.p.p. şi art. 5 N.C.p. aplicată prin Sentinţa penală nr. 4604/18.12.2014 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin neapelare la data de 20.01.2015;

-6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii  prevăzute de art. 86 alin. 2 din OUG nr. 195/2002 cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.p.p. şi art. 5 N.C.p., aplicată prin Sentinţa penală nr. 4604/18.12.2014 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin neapelare la data de 20.01.2015;

În baza art. 33 alin. 1 lit. a C.p. 1969, art. 34 alin. 1 lit. b C.p. 1969 şi 36 alin. 1 C.p. 1969 contopeşte pedepsele aplicate prin prezenta cu pedepsele anterior enumerate, în pedeapsa  cea mai grea  de 3 ani şi 6 luni închisoare, pe care o sporeşte cu 1 an, inculpatul urmând a executa în final pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art. 71 C.p. 1969 aplică inculpatului D.R., pedeapsa accesorie  a interzicerii  drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II a  şi lit. b C.p. în condiţiile art. 71 alin 5 C.p. 1969.

Pedeapsa va fi executată potrivit dispoziţiilor art. 57 C.p. 1969

Potrivit art. 36 alin. 3 C.p. 1969 deduce din pedeapsa aplicată inculpatului, perioada executată de acesta, cu începere de la data de 03.06.2014 la zi.

Dispune anularea vechilor mandate şi emiterea unui nou mandat, potrivit prezentei Sentinţe penale.

Conform art. 19 alin. 5 şi art. 397 N.C.p.p. raportat la art. 998-999 Cod Civil 1864 admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Compania Naţională Poşta Română SA şi obligă pe inculpatul D.R. să plătească acesteia suma de 2606,81 de lei cu titlu de daune materiale.

În temeiul art. 274 alin 1 N.C.p.p. obligă pe inculpat să achite către stat suma de 500 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare, din care suma de 310 de lei reprezintă cheltuieli judiciare aferente urmăririi penale.

Cheltuielile judiciare constând în onorariul avocatului din oficiu în sumă de 300 de lei (200 de lei în cursul urmăririi penale şi 100 de lei în cursul judecăţii), vor rămâne în sarcina statului conform art. 274 alin. 1 teza finală N.C.p.p. şi se vor plăti din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei

Cu apel în 10 zile de la comunicarea minutei.

Pronunţată în şedinţa publică de la 30 Aprilie 2015.

Preşedinte,

G.C.V.

Grefier,

F,S,

F.S. 04 Mai 2015

V.G.C. 12.06.2015