Pretenţii delictuale

Hotărâre 7618/2015 din 02.09.2014


SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. 7618/2014

Şedinţa publică de la 02 Septembrie 2014

Completul compus din:

PREŞEDINTE A R

Grefier F G B

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanta P.I şi pe pârâtele SC.O.D.SRL, A.N.P.C. – C.J.P.C. Argeş, având ca obiect pretenţii delictuale.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns consilier juridic Cornelia Staicu-Călinescu pentru pârâta Otter Distribution şi consilier juridic Daniela Ştefania Oprea pentru pârâta A.N.P.C. – C.J.P.C. Argeş, lipsind reclamanta.

Procedura legal îndeplinită.

Instanţa, potrivit art. 131 Cod procedură civilă, verificându-şi din oficiu competenţa, constată că este competentă general, material şi teritorial să judece pricina.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care, se depun delegaţii de reprezentare pentru pârâte.

Se comunică pârâtelor câte un exemplar de pe răspunsul la întâmpinare.

Nemaifiind cereri de formulat sau excepţii de invocat, instanţa acordă cuvântul pe aspectul propunerii de probe.

Reprezentantele ambelor pârâte solicită dovada cu înscrisurile de la dosar.

În temeiul art. 255 şi 258 Cod procedură civilă, instanţa încuviinţează părţilor proba cu înscrisurile de la dosar şi, acordă cuvântul asupra excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei A.N.P.C. – C.J.P.C. Argeş şi asupra fondului cauzei, conform prevederilor art. 392 Cod procedură civilă.

În acest sens, consilier juridic Oprea solicită admiterea excepţiei conform motivelor invocate prin întâmpinare. Consideră că petenta se putea adresa instanţei numai împotriva unui refuz al A.N.P.C. cu privire la soluţionarea plângerii, ori reclamaţia a fost soluţionată. În ceea ce priveşte fondul cauzei, solicită respingerea cererii ca nefondată. Soluţia de reclamaţie neîntemeiată a fost pronunţată în baza procedurii de control a A.N.P.C. şi a legii 449/2003.

Consilier juridic Staicu-Călinescu lasă excepţia la aprecierea instanţei. Pe fond, solicită respingerea acţiunii ca neîntemeiată, pentru considerentele expuse de colega sa şi pentru cele din întâmpinare. Arată că s-a dispus înlocuirea produsului, fapt refuzat de reclamantă.

În conformitate cu prevederile art. 394 Cod de Procedură Civilă, considerându-se lămurită, instanţa declară dezbaterile închise şi rămâne în pronunţare asupra cauzei.

INSTANŢA

Constată că prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Piteşti la data de 31.01.2014 sub nr. 2453/280/2014, reclamanta P.I a solicitat instanţei ca, prin sentinţa ce se va pronunţa, să fie obligate pârâtele SC.O.D.SRL, A.N.P.C. – C.J.P.C. Argeş, să-i plătească suma de 399 lei reprezentând contravaloarea unei perechi de încălţăminte.

In motivarea cererii creditoarea a arătat că la data de 03.10.2013 a cumpărat de la magazinul OTTER din complexul Euromall Piteşti o pereche de ghete de damă, pentru care a achitat suma de 399 lei, iar ulterior pe parcursul perioadei de garanţie a constatat că una dintre catarame nu mai sta închisă, motiv pentru care la data de 17.10.2013 s-a prezentat la magazin unde a reclamat neconformitatea.

Se mai arată că, s-a încheiat procesul verbal de predare-primire în vederea constatării nr. 60/17.10.2013, un angajat al magazinului a ridicat ghetele, urmând ca acestea să fie transmise la sediul firmei pentru constatarea defectului, în termen de 15 zile.

Se precizează de către petentă faptul că, întrucât după 15 zile nu a primit nicio rezoluţie din partea societăţii, a înaintat la data de 12.11.2013 o notificare către pârâta SC.O.D.SRL, în vederea restituirii sumei achitate, însă nu a primit nici un răspuns.

Ulterior, s-a adresat şi pârâtei A.N.P.C. – C.J.P.C. Argeş cu o sesizare în acest sens, însă nu a primit un răspuns în termen legal. Urmare a acestui fapt, s-a adresat ANPC Bucureşti, care prin adresa nr. 6981/27.01.2014 a menţinut punctul de vedere al CJPC Argeş, care i-a recomandat să ridice produsul care a fost înlocuit, iar operatorul economic va acorda un discount de 20% pentru următoarea achiziţie.

Petenta se consideră prejudiciată material, motiv pentru care solicită tragerea la răspundere civilă a pârâtei SC.O.D.SRL şi obligarea acesteia la repararea prejudiciului suferit.

În drept, au fost invocate disp. art. 11 alin. 4, art. 12 din Legea nr. 449/2003 şi art. 3 lit. d, art. 16, 17 din OUG 21/2002.

La data de 16.04.2014 pârâta A.N.P.C. a depus la dosar întâmpinare, invocând excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a CJPC Argeş, reclamanta in mod nelegal si netemeinic formulând cerere de chemare in judecata fata de această instituţie si solicitând angajarea răspunderii civile delictuale, pentru fapele săvârşite în exercitarea atribuţiilor de serviciu ale reprezentanţilor sai, in calitate de funcţionaţi publici.

In susţinerea acestei excepţii au fost invocate instanţe disp. Legii nr. 188/1999, art 75 , art. 76 si art. 85, potrivit cu care:

"art. 75 - încălcarea de către funcţionarii publici, cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz"

"art. 76

(1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim se poate adresa instanţei judecătoreşti, în condiţiile legii, împotriva autorităţii sau instituţiei publice care a emis actul sau care a refuzat să rezolve cererea referitoare la un drept subiectiv sau la un interes legitim.

(3) Răspunderea juridică a funcţionarului public nu se poate angaja dacă acesta a respectat prevederile legale şi procedurile administrative aplicabile autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. "

"art. 84

Răspunderea civilă a funcţionarului public se angajează:

a)pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului autorităţii sau instituţiei publice în care funcţionează;

b)pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;

c)pentru daunele plătite de autoritatea sau instituţia publică, în calitate de comitent, unor terţe persoane, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile ".

Pe fondul cauzei s-a apreciat netemeinica si nelegala indreptarea de către reclamanta a acestei acţiuni împotriva instituţiei pârâte, din mai multe considerente:

In data de 25.11.2013, petenta P.I a depus o reclamatie la CJPC Argeş inregistrata cu nr. 5198 /1451/25.11.2013 referitoare la nerespectarea de către SC.O.D.SRL, prin magazinul de vânzare din incinta Euromall Piteşti, a dispoziţiilor legale privind drepturile consumatorilor pentru o pereche de ghete neconforma, context in care reprezentanţii CJPC Argeş au procedat, in baza HG 700/2012, la cercetarea reclamatiei inregistrata la CJPC Argeş prin efectuarea unui control la operatorul economic reclamat.

Urmarea a efectuării controlului si a analizării documentelor prezentate de parti, agenţii constatatori au reţinut următoarele:

- La data de 03.10.2013, d-na. P.I a achiziţionat din magazinul din Piteşti (incinta Euromall) al paratei SC.O.D.SRL o pereche de ghete dama, in valoare de 399,00 lei, conform Bonului fiscal anexat reclamatiei, împreuna cu produsul achiziţionat cumpărătoarei i s-a remis si Talonul de garanţie pentru încălţăminte.

- La data de 17.10.2013, clienta s-a prezentata magazin si a sesizat o nerconformitate la una din ghete, in «sensul ca " la gheata dreapta catarama nu sta inchisa" , prilej cu care, vanzatoarea din magazin a întocmit un Proces verbal de predare-primire in vederea constatării nr. 60 /17.10.2013, in care s-a menţionat defectul reclamat de clienta, dar si constatarea vânzătorului, respectiv " Piciorul drept - una din catarame nu se inchide foarte bine".

In Procesul verbal de predare - primire a fost menţionat termenul de soluţionare de max. 15 zile , cf Legii nr. 449/2003, iar clienta a semnat de predare si a notat personal un număr de telefon pentru a putea fi contactata de reprezentanţii firmei sau ai magazinului.

Întrucât in sesizarea depusa la CJPC Argeş consumatoarea arata faptul ca nici pana la data de 25.11.2013 nu a primit vreo rezoluţie din partea operatorului economic cu privire la modul de soluţionare a sesizării sale, agenţii constatatori ai CJPC Argeş au procedat, in temeiul HG 700/2012, la verificarea acestor aspecte, reţinând ca, Procesul verbal de predare -primire nr. 60/17.10.2013 prezentat de reprezentantul din magazin avea înscrisa de către firma rezoluţia "schimb articol. 20% talon reducere", precum si data de 22.10.2013, urmare a analizării produsului predat de clienta si transmis la sediul din corn. Chiajna, jud. Ilfov.

De asemenea, vanzatorul a făcut dovada organelor de control ca, in cadrul termenului de 15 zile, a contactat in repertate rânduri clienta (SMS si apeluri telefonice la nr. de telefon lăsat de aceasta pe procesul verbal de predare - primire) in vederea prezentării la magazin pentru a-si putea ridica produsul înlocuit de operatorul economic.

Fata de toate aceste constatări, reprezentanţii au concluzionat ca reclamatia petentei referitoare la nesolutionarea in termenul legal a sesizării sale nu s-a confirmat, produsul ce prezenta deficiente fiind propus spre înlocuire înăuntrul termenului de max. 15 zile, conform disp. Legii 449/2003 privind vânzarea produselor si garanţiile asociate acestora

"Art.11 al (4) Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcuta in cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilita de comun acord, in scris, intre vânzător si consumator, si fara niciun inconvenient semnificativ pentru consumator, luandu-se in considerare natura produselor si scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp stabilita nu poate depasi 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a adus la cunoştinţa vânzătorului lipsa de conformitate a produsului".

Reclamanta interpretează in mod subiectiv aceste dispoziţii legale atunci cand susţine ca "orice mod de soluţionare/remediere se face in scris (intre parti)", in condiţiile in care, asa cum reiese din actul normativ sus citat, perioada rezonabila pentru aducerea produsului la conformitate se stabileşte, in scris, de comun acord intre parti, iar in procesul verbal incheiat intre parti este stipulat in mod expres, in scris, termenul de soluţionare de max. 15, cf Legii 449/2003.

Nefondat invoca petenta si faptul ca organele de control si-au îndeplinit defectuos atribuţiile de serviciu in sensul ca nu au reţinut culpa lucratorului comercial care ar fi incalcat legislaţia in vigoare pentru ca nu a stabilit pe loc modul de soluţionare a sesizării sale, ci acesta a incheiat un proces verbal de predare primire si a preluat produsul pentru a fi analizat de către firma prin reprezentanţii si specialiştii sai, in condiitiile in care, niciun act normativ in vigoare nu prevede soluţionarea pe loc a unei deficiente, ci menţionarea intr-un document întocmit la data prezentării produsului de către client (in cazul nostru Procesul verbal de predare-primire nr. 60/17.10.2013) si menţionarea constatării deficientei reclamate  (aceasta se regăseşte la rubrica "Observaţii privind starea articolului (constatat de personalul din magazin) - "una din

catarame nu se inchide foarte bine"). t

Nesustinuta este si afirmaţia reclamantei ca agenţii constatatori ai instituţiei noastre trebuiau sa oblige vânzătorul sa-i restituie contravaloarea produsului, desi este evident ca aceste pretenţii contravin unor dispoziţii legale, asa cum sunt cele de la art. 10 si 11 alin. (1) din Legea 449/2003 „In cazul lipsei conformităţii, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului sa i se aducă produsul la conformitate, fara plata, prin reparare sau inlocuire. conform art. 11, sau sa beneficieze de reducerea corespunzătoare a preţului ori de rezolutiunea contractului privind acest produs, in condiţiile art. 13 si 14"

Art. 11. - (1) In cazul lipsei conformităţii, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului in primul rand repararea produsului sau are dreptul de a solicita înlocuirea produsului, in fiecare caz fara plata, cu excepţia situaţiei in care măsura este imposibila sau disproporţionata."

In condiţiile in care, pentru produsul defect societatea SC.O.D.SRL a comunicat, in scris, in data de 22.10.2013. rezoluţia de inlocuire a produsului intr-un termen rezonabil, la doar 5 zile de la data la care a fost sesizat defectul, iar organelor de control li s-a făcut dovada ca, începând din 24.10.2014, clienta a fost contactata in mai multe rânduri pentru a i se aduce la cunoştinţa ca s-a dispus înlocuirea produsului si ca poate sa-si ridice pereche de ghete înlocuita, consideram ca in mod corect si legal organele de control ale CJPC Argeş au stabilit ca reclamanta nu era îndreptăţită sa solicite restituirea contravalorii produsului, intrucat situaţiile de restituire (rezolutiune contract) fiind expres si limitativ prevăzute de legiuitor prin dispoziţiile art. 13 din Legea nr. 449/2003. iar situaţia de fapt, constatata de agenţii constatatori cu prilejul efectuării controlului si descrisa de subscrisul in prezenta întâmpinare, nu are corespondent in nici una din cele prevăzute de aceste dispoziţii:

" Art. 13. - Consumatorul poate solicita o reducere corespunzătoare a preţului sau rezolutiunea contractului in oricare dintre următoarele cazuri:

a)daca nu beneficiază nici de repararea, nici de înlocuirea produsului:

b)daca vânzătorul nu a luat măsura reparatorie intr-o perioada de timp rezonabila:

c)daca vânzătorul nu a luat măsura reparatorie, conform art. 11 alin. (4). fara inconveniente semnificative pentru consumator."

In drept, art.150 Noul Cod de Procedura Civila, HG 700/2012, Legea 188/1999 rep.2, Legea 449/2003.

La data de 25.04.2014 pârâta SC.O.D.SRL a depus la dosar întâmpinare, solicitând respingerea cererii ca neîntemeiată.

S-a arătat că reclamanta a achiziţionat de la magazinul societăţii situat in EuroMall Piteşti o pereche de încălţăminte de dama in valoare de 399 lei, conform BF nr. 0013/03.10.2013.

La doua săptămâni de la achiziţionare, Reclamanta s-a prezentat la magazin reclamând " catarama cizma dreapta nu sta închisa".

In vederea verificării celor reclamate de către clienta, a fost întocmit Procesul verbal de predare-primire in vederea constatării nr. 60/17.10.2013, urmând ca, in termen de maxim 15 zile, societatea sa soluţioneze reclamatia, conform Legii nr. 449/2003.

In data de 22.10.2013, clienta a fost sunata, pe numărul de telefon pe care aceasta l-a menţionat pe procesul verbal de predare primire, de către un angajat al societăţii si i s-a adus la cunoştinţa modalitatea de soluţionare  a reclamaţiei, respectiv schimb articol cu unul identic iar, pentru eventualele neplăceri create, i s-a mai comunicat si faptul ca va beneficia de un talon de reducere pentru o eventuala achiziţie de la unul din magazinele societăţii.

Ca urmare a neprezentarii Clientei la magazinul de la care a achiziţionat produsul, angajatele magazinului au reapelat Clienta pentru a i se reaminti care a fost rezoluţia societăţii si pentru a o invita la magazin in vederea efectuării schimbului de produs (apeluri efectuate in data de 24.10.2013, respectiv in data de 26.10.2013, conform extras convorbiri furnizat de compania de telefonie mobila).

Ulterior, si tot ca urmare a neprezentarii Clientei in vederea efectuării schimbului de produs, pe acelaşi număr de telefon I s-a transmis prin SMS (efectuat in data de 29.10.2013, conform extras furnizat de compania de telefonie mobila), faptul ca este aşteptata in magazin pentru ridicarea produsului inlocuit.

Conform Legii 449/2003 - ART. 10-14 -, in caz de neconformitate a produsului, vânzătorul este obligat sa aducă produsul la conformitate, fără plată din partea consumatorului, prin reparare sau înlocuire, sau să acorde consumatorului o reducerea corespunzătoare a preţului ori sa accepte rezoluţiunea contractului cu privire la produsul reclamat.

Conform legii menţionate mai sus - art. 13 din Lg. 449/2003, reducerea corespunzătoare a preţului ori rezoluţiunea contractului poate fi solicitata numai in cazul in care vânzătorul:

nu poate asigura repararea produsului sau înlocuirea produsului cu un altul identic;

nu a luat măsura reparatorie intr-o perioada de timp rezonabila;

nu a luat măsura reparatorie, conform art. 11 alin (4), fara inconveniente semnificative pentru consumator.

S-a concluzionat că societatea a respectat prevederile Legii nr. 449/2003 cu privire la aducerea la conformitate a produsului reclamat de către Dna P.I, fapt constatat atat de către C.J.P.C. Argeş precum si de către A.N.P.C, astfel cum rezulta din actele depuse de insasi reclamanta la dosar, iar susţinerile reclamantei din cererea de chemare in judecata sunt nefondate, motiv pentru care va rugam sa respingeţi acţiunea formulata de reclamanta P.I ca nefondata.

In drept, au fost invocate prevederile legii 449/2003.

La data de 21.05.2014 reclamanta a depus la dosar răspuns la întâmpinare, solicitând respingerea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive, întrucât consideră că CJPC Argeş nu a luat măsurile legale şi nu a cercetat/soluţionat corect, în opinia sa, reclamaţia în raport cu documentaţia prezentată , dând câştig de cauză celeilalte părţi şi privând-o de dreptul de a primi din partea SC.O.D.SRL contravaloarea ghetelor.

Pe fondul cauzei, s-a solicitat admiterea cererii şi obligarea celor două pârâte la plata contravalorii ghetelor.

În cauză, la solicitarea părţilor, s-a administrat proba cu înscrisuri.

Analizând actele dosarului, instanţa reţine că:

La data de 03.10.2013, reclamanta a achiziţionat din magazinul din Piteşti (incinta Euromall) al paratei SC.O.D.SRL o pereche de ghete dama, in valoare de 399 lei, conform Bonului fiscal nr. 01.031 23132/03.10.2013(fil.9), împreuna cu produsul achiziţionat cumpărătoarei i s-a remis si Talonul de garanţie pentru încălţăminte.

La data de 17.10.2013, clienta s-a prezentata la magazin si a sesizat o neconformitate la una din ghete, in sensul ca " cataramă cizmă dreapta nu sta inchisa" , prilej cu care, vanzatoarea din magazin a întocmit un Proces verbal de predare-primire in vederea constatării nr. 60 /17.10.2013(fil.10), in care s-a menţionat defectul reclamat de clienta, dar si constatarea vânzătorului, respectiv " Piciorul drept - una din catarame nu se inchide foarte bine".

In Procesul verbal de predare - primire a fost menţionat termenul de soluţionare de „max. 15 zile , cf Legii nr. 449/2003”, iar clienta a semnat de predare si a notat personal un număr de telefon pentru a putea fi contactata de reprezentanţii societăţii pârâte.

La data de 15.11.2013 reclamanta a transmis pârâtei o notificare, prin care preciza că nu a primit vreo rezoluţie la procesul-verbal nr. 60/17.10.2013 şi, în consecinţă, a solicitat restituirea sumei de 399,00 lei, în contul său bancar(fil.11).

La data de 25.11.2013 s-a înregistrat la CJPC Argeş sesizarea reclamantei în cuprinsul căreia se învedera faptul că nu a primit vreo rezoluţie din partea operatorului economic cu privire la modul de soluţionare a sesizării sale(fil. 12-13).

Agenţii constatatori ai CJPC Argeş au procedat, in temeiul HG 700/2012, la verificarea acestor aspecte, reţinând ca, Procesul verbal de predare -primire nr. 60/17.10.2013 prezentat de reprezentantul din magazin avea înscrisa de către firma rezoluţia "schimb articol; 20% talon reducere", precum si data de 22.10.2013, urmare a analizării produsului predat de clienta si transmis la sediul din corn. Chiajna, jud. Ilfov.

De asemenea, pârâta  a făcut dovada organelor de control ca, in cadrul termenului de 15 zile, a contactat in repertate rânduri pe reclamantă(SMS la data de 29.10.2013 si apeluri telefonice la nr. de telefon lăsat de aceasta pe procesul verbal de predare – primire, la datele de 24.10.2013, 26.10.2013 şi 29.10.2013, apeluri efectuate de pe numărul de telefon menţionat în dreptul numelui vânzătoarei pe acelaşi proces-verbal – fil.67) in vederea prezentării la magazin pentru a-si putea ridica produsul înlocuit de operatorul economic.

Fata de toate aceste constatări, reprezentanţii pârâtei CJPC Argeş au concluzionat ca reclamatia petentei referitoare la nesolutionarea in termenul legal a sesizării sale nu s-a confirmat, produsul fiind înlocuit, însă petenta refuză să-l ridice, dorind restituirea contravalorii produsului(fil.65).

La data de 20.12.2013 reclamanta a sesizat A.N.P.C  asupra aceloraşi aspecte(fil.70-71).

La data de 27.01.2014 s-a formulat răspuns de către această autoritate, precizându-se că reclamaţia a fost recercetată de CJCP Argeş, iar ANPC a analizat atât reclamaţia, cât şi răspunsul emis de CJCP Argeş, menţinând punctul de vedere al unităţii teritoriale.(fil.18).

Situaţia de fapt expusă se probează cu înscrisurile de la dosar.

Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei A.N.P.C. – C.J.P.C. Argeş, instanţa reţine că, reclamanta a invocat drept temei al cererii sale răspunderea civilă delictuală, întemeiată pe dispoziţiile art.998-999 C.civ.

Trecând peste temeiul de drept al cererii invocat în mod greşit de către reclamantă, dat fiind faptul că vechiul cod civil s-a abrogat la data intrării în vigoare a legii 287/2009, respectiv 01.10.2011, instanţa reţine că, aprecierea existenţei unei fapte ilicite şi stabilirea persoanei care a săvârşit-o, precum şi a vinovăţiei acesteia este o problemă de fond, iar nu una ce vizează lipsa calităţii procesuale pasive.

Ca urmare, instanţa va respinge excepţia, ca neîntemeiată.

Pe fondul cauzei, pentru angajarea răspunderii civile delictuale, potrivit dispoziţiilor art. 1349 N.C.civ., este necesară întrunirea, în mod cumulativ, a 5 condiţii: existenţa faptei ilicite; existenţa unui prejudiciu, raportul de cauzalitate între faptă şi prejudiciu, existenţa vinovăţiei şi inexistenţa unei cauze exoneratoare de răspundere.

În privinţa faptei ilicite, instanţa reţine că, reclamaţia depusă de reclamantă la pârâta SC.O.D.SRL, a fost soluţionată în termenul de 15 zile stabilit prin procesul-verbal nr. 60/17.10.2013, înscrisa de către firma rezoluţia "schimb articol; 20% talon reducere", precum si data de 22.10.2013, urmare a analizării produsului predat de clienta si transmis la sediul din corn. Chiajna, jud. Ilfov.

De asemenea, pârâta  a făcut dovada organelor de control ca, in cadrul termenului de 15 zile, a contactat in repetate rânduri pe reclamantă(SMS la data de 29.10.2013 si apeluri telefonice la nr. de telefon lăsat de aceasta pe procesul verbal de predare – primire, la datele de 24.10.2013, 26.10.2013 şi 29.10.2013, apeluri efectuate de pe numărul de telefon menţionat în dreptul numelui vânzătoarei pe acelaşi proces-verbal – fil.67) in vederea prezentării la magazin pentru a-si putea ridica produsul înlocuit de operatorul economic.

Ca urmare, instanţa constată, astfel cum s-a concluzionat şi de către pârâta A.N.P.C. – C.J.P.C. Argeş, că pârâta SC.O.D.SRL a respectat dispoziţiile art. 11 alin.1 şi 4 din legea 449/2003 în cazul lipsei conformităţii, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului in primul rand repararea produsului sau are dreptul de a solicita înlocuirea produsului, in fiecare caz fara plata, cu excepţia situaţiei in care măsura este imposibila sau disproporţionata.

Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcuta in cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilita de comun acord, in scris, intre vânzător si consumator, si fara niciun inconvenient semnificativ pentru consumator, luandu-se in considerare natura produselor si scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp stabilita nu poate depasi 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a adus la cunoştinţa vânzătorului lipsa de conformitate a produsului.

Potrivit disp.art. 13 din legea 449/2003 consumatorul poate solicita o reducere corespunzătoare a preţului sau rezolutiunea contractului in oricare dintre următoarele cazuri:

a)daca nu beneficiază nici de repararea, nici de înlocuirea produsului:

b)daca vânzătorul nu a luat măsura reparatorie intr-o perioada de timp rezonabila:

c)daca vânzătorul nu a luat măsura reparatorie, conform art. 11 alin. (4). fara inconveniente semnificative pentru consumator.

Se reţine, aşadar, că prima condiţie pentru angajarea răspunderii civile delictuale nu este îndeplinită în cauză, în sarcina niciuneia dintre cele 2 pârâte.

Nici ce-a de-a cincea condiţie nu este îndeplinită în cauză, atât timp cât există o cauză exoneratoare de  răspundere, respectiv fapta victimei înşeşi, potrivit disp.art. 1352 N.C.Civ.

Aceasta deoarece deşi a fost apelată telefonic şi i s-a transmis un SMS, prin care i s-a pus în vedere să se prezinte la magazinul pârâtei SC.O.D.SRL pentru a-şi ridica produsul, astfel cum a fost schimbat, reclamanta refuză acest lucru, motivând că nu i s-a comunicat, în scris, rezoluţia pârâtei în termenul de 15 zile, prevăzut de disp.art. 11 alin.4 din legea 449/2003.

Însă, astfel cum s-a arătat mai sus, o asemenea prevedere nu se regăseşte în cuprinsul textului legal invocat.

Nici susţinerea reclamantei privind nelegalitatea procesului-verbal depus de către pârâtă în cadrul cercetării efectuate de inspectorii CJPC Argeş nu poate fi avută în vedere, atât timp cât acest proces-verbal s-a întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, iar pârâta SC.O.D.SRL nu avea cum să consemneze rezoluţia sa pe exemplarul rămas în posesia reclamantei, atât timp cât aceasta nu s-a mai prezentat la punctul de lucru al pârâtei.

Faţă de cele expuse mai sus, reţinând că nu sunt întrunite două dintre condiţiile răspunderii civile delictuale, ce se cer a fi întrunite cumulativ, apreciază că nu se mai impune analizarea celorlalte trei condiţii.

Pentru motivele sus-expuse, instanţa urmează să respingă cererea ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive.

Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta P.I, în contradictoriu cu pârâtele SC.O.D.SRL, A.N.P.C. – C.J.P.C. Argeş, ca neîntemeiată.

Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 02 Septembrie 2014. 

Preşedinte,

A R

Grefier,

F G B

5 ex/red. AR/tehn. AR/22.10.2014