Tardivitate plângere contravenbţională. Actele depuse la poştă, fără recomandată

Decizie 658A din 26.06.2015


Potrivit art.183 al.1  C.proc.civ.  sunt considerate ca fiind depuse în termen doar actele de procedură trimise prin scrisoare recomandată la oficiul poştal sau depuse la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare. În aceste situaţii recipisa oficiului poştal, precum şi înregistrarea ori atestarea făcută, după caz, de serviciul de curierat rapid ori de serviciul specializat de comunicare servesc ca dovadă a datei depunerii actului de către partea interesată. Aceste prevederi reprezintă o facilitate pentru persoanele care nu pot sau cărora le este dificil să ajungă la sediul instanţei în vederea depunerii actului şi sunt de strictă interpretare.

Cum petentul a înţeles să trimită cererea prin scrisoare simplă, nu poate beneficia de prevederile art.183 al.1 C.proc.civ., astfel că data depunerii cererii este data înregistrării plângerii la instanţă.

Decizia nr. 658A/26.06.2015 - Secţia a II a Civilă,  de Contencios Administrativ şi Fiscal

Prin sentinţa civilă nr.245/19.02.2015 Judecătoria Caransebeş a admis excepţia tardivităţii formulării plângerii invocată din oficiu şi a respins ca tardivă plângerea formulată de petentul Bistreanu Gheorghe-Victor, în contradictoriu cu intimatul IPJ Caraş-Severin, împotriva procesului verbal de contravenţie seria CP, nr. 7607308/11.09.2014.

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel, în termen legal, petentul Bistreanu Gheorghe Victor, solicitând schimbarea în totalitate a sentinţei civile apelate, în sensul admiterii plângerii contravenţionale.

În susţinerea apelului a arătat că în mod greşit instanţa a admis excepţia de tardivitate, deoarece data de 27.09.2014 a căzut într-o zi de sâmbătă, iar potrivit art.181 al.2 C.proc.civ. termenul s-a prelungit până în prima zi lucrătoare.

Pe fond a solicitat admiterea contestaţiei pentru motivele arătate pe larg în cererea de chemare în judecată.

Intimatul I.P.J. Caraş-Severin, deşi legal citat, nu a formulat întâmpinare în cauză.

Examinând sentinţa civilă apelată potrivit dispoziţiilor art.479 Cod procedură civilă şi motivelor de apel invocate, sub aspectul temeiniciei şi legalităţii, se constată că apelul este nefundat.

Petentul a semnat şi primit un exemplar al procesului verbal de contravenţie la data întocmirii acestuia, respectiv 11.09.2014. În cuprinsul actului se menţionează, în mod expres, că împotriva procesului verbal contravenientul are dreptul să depună plângere la judecătorie în termen de 15 zile de la data primirii, menţiunea fiind conformă cu prevederile art. 31 al. (1) din O.G.2/2001.

Într-adevăr petentul are dreptate când afirmă că ultima zi pentru depunerea plângerii a fost 29.09.2014, întrucât data de 27.09.2014 a căzut într-o zi de sâmbătă. Însă cererea nu a fost înregistrată personal de către petent până la această dată la registratura instanţei, ci a fost trimisă prin poştă, prin scrisoare simplă, fiind înregistrată la Judecătoria Târgu Jiu abia la data de 1.10.2014.

Potrivit art.183 al.1  C.proc.civ.  sunt considerate ca fiind depuse în termen doar actele de procedură trimise prin scrisoare recomandată la oficiul poştal sau depuse la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare. În aceste situaţii recipisa oficiului poştal, precum şi înregistrarea ori atestarea făcută, după caz, de serviciul de curierat rapid ori de serviciul specializat de comunicare servesc ca dovadă a datei depunerii actului de către partea interesată. Aceste prevederi reprezintă o facilitate pentru persoanele care nu pot sau cărora le este dificil să ajungă la sediul instanţei în vederea depunerii actului şi sunt de strictă interpretare.

Cum petentul a înţeles să trimită cererea prin scrisoare simplă, nu poate beneficia de prevederile art.183 al.1 C.proc.civ., astfel că data depunerii cererii este data înregistrării plângerii la instanţă, respectiv 1.10.2014, dată ce se află în afara termenului de decădere prevăzut de art.31 al. (1) din O.G.2/2001.

 Faţă de considerentele de fapt şi de drept enunţate mai sus, în temeiul art.480 alin.1 Cod procedură civilă, Tribunalul a respins, ca nefondat, apelul declarat.