Contestatie la executare

Sentinţă civilă 786 din 19.03.2015


INSTANTA

Sub nr. X din X.12.2014 a fost inregistrata la instanta contestatia la executarea silita ce face obiectul dosarului de executare nr. X/2012 al biroului executorilor judecatoresti asociati X din X, contestatie formulata de contestatorul X X, in contradictoriu cu creditoarea Banca Comerciala Romana SA X.

Prin contestatia la executare, contestatorul a solicitat:

- sa se constate perimata executarea silita efectuata impotriva contestatorului in dosarul de executare nr. X/2012 al biroului executorilor judecatoresti asociati X din X;

- sa se desfiinteze toate actele de executare efectuate impotriva contestatorului in acelasi dosar de executare nr. X/2012 al biroului executorilor judecatoresti asociati X.

In motivarea contestatiei, contestatorul a aratat ca prin incheierea din 20.12.2012 pronuntata de Judecatoria X in dosarul nr. X/2012 s-a incuviintat executarea silita impotriva lui pentru recuperarea de catre creditoarea Banca Comerciala Romana a sumei de 957.067,95 lei, in baza biletului la ordin X, emis de SC Xsi avalizat de contestator. Ulterior, executorul judecatoresc a comunicat contestatorului somatie de plata, iar la data de 16.12.2014 i-a fost comunicata acestuia instiintare despre infiintarea popririi. Intre momentul inaintarii somatiei si momentul infiintarii popririi a trecut un termen mai mare de 6 luni, in care creditoarea nu a insistat in executarea silita, iar executorul judecatoresc nu a mai efectuat alte acte de executare.

In drept, contestatorul a invocat prevederile art. 389, art. 399 din Codul de procedura civila (X).

In dovedirea contestatiei, contestatorul a depus la dosar, in copie, incheierea din data de 20.12.2012, pronuntata de Judecatoria X in dosarul nr. X/2012; adresa de instiintare despre infiintarea popririi emisa in dosarul de executare nr. X/2012 al biroului executorilor judecatoresti asociati X.

Contestatia a fost timbrata cu 1.000 lei, taxa judiciara de timbru.

La primul termen de judecata din 22.01.2015, Banca Comerciala Romana a formulat intampinare (filele 13-15 dosar), prin care a aratat ca impotriva contestatorului X X a fost inceputa executarea silita in dosarul de executare nr. X/2012 al biroului executorilor judecatoresti asociati X, in temeiul unui bilet la ordin emis de debitoarea SC Xsi avalizat de catre contestator. Banca Comerciala Romana a ridicat exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive, exceptie motivata prin aceea ca debitele datorate de catre SC Xcatre Banca Comerciala Romana au fost cesionate catre SC XX, iar notificarea cesiunii incumba cesionarului. Astfel, Banca Comerciala Romana nu mai are calitatea de creditor in dosarul de executare silita mentionat, calitatea de creditor fiind transferata cesionarului SC Karpi Expert SRL. Banca Comerciala Romana a solicitat introducerea in cauza, in calitate de intimat, a SC XX.

Cu privire la fondul cauzei, Banca Comerciala Romana a sustinut ca executarea silita nu este perimata, deoarece in dosarul de executare mentionat a fost emisa somatie cambiala si s-a inceput executarea silita prin poprire impotriva avalistului, prin emiterea unei adrese de infiintare a popririi din data de 12.02.2013. Potrivit art.389, art. 390 si art. 454 din vechiul Cod de procedura civila, perimarea executarii silite nu opereaza in cazul executarii silite prin poprire, deoarece poprirea se infiinteaza fara somatie. In aceste conditii, emiterea unei noi adrese de infiintare a popririi, la data de 8.12.2014, s-a facut in mod legal, executarea silita prin poprire impotriva avalistului X X nefiind perimata. S-a mai aratat ca, in urma cesiunii creantei datorate de debitorul principal SC X SA, Banca Comerciala Romana nu a mai staruit in executarea silita impotriva avalistului X X.

Banca Comerciala Romana a comunicat instantei, in copie, contractul de cesiune de creante din data de 21.08.2014, autentificat cu nr. X/21.08.2014 la biroul notarilor publici asociati X.

Biroul executorilor judecatoresti asociati X a comunicat instantei copia dosarului de executare silita nr. X/2012.

In baza inscrisurilor aflate in dosarul de executare silita nr. X/2012, la primul termen de judecata din 22.01.2015 instanta a citat in proces, alaturi de Banca Comerciala Romana, in calitate de creditor, Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA IFN X si pe tertul poprit SC XX- incheierea de sedinta din 22.01.2015.

Din „Furnizarea de informatii de baza” comunicate instantei prin adresa nr. 1678/28.01.2015 de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul X (filele 38-39 dosar), rezulta ca pentru SC XX a fost desemnat, ca administrator judiciar provizoriu, Xdin X.

Ca urmare, la termenul de judecata din 5.02.2015 s-a dispus citarea in cauza a tertului poprit SC Xprin administratorul judiciar provizoriu Xdin X. La acelasi termen s-a dispus citarea in proces si a codebitorului X, precum si a cesionarului SC XX - incheierea de sedinta din 5.02.2015, fila 42 dosar.

Creditorul Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA IFN X a formulat intampinare (filele 34-37 si 45-48 dosar), prin care a solicitat respingerea contestatiei la executare. Creditorul a aratat ca el are ca activitate principala emiterea de garantii si asumarea de angajamente pentru garantarea creditelor si a altor instrumente de finantare care pot fi obtinute de intreprinderile mici si mijlocii, de la banci sau din alte surse. Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA IFN a incheiat conventii de colaborare cu majoritatea societatilor bancare care activeaza in sistemul bancar romanesc, prin care s-au stabilit conditiile acordarii de garantii financiare individuale pentru garantarea creditelor contractate de acei clienti ai bancilor care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii. In baza conventiei pentru garantii exprese, irevocabile si neconditionate nr.X/22.12.2008, modificata si completata, Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA IFN a acordat in favoarea Bancii Comerciale Romane SA, in conditiile scrisorii de garantare nr. X/3.12.2010 o garantie financiara in limita sumei maxime de 150.000 lei ron, reprezentand 17,4419% din creditul acordat de catre Banca Comerciala Romana debitoarei SC Xprin contractul de facilitare de credit multiprodus nr. X/321C/7.11.2007, incheiat intre finantator si beneficiar. Deoarece SC Xnu si-a indeplinit obligatiile de plata asumate prin contractul de credit multiprodus nr. X/321C/7.11.2007, finantatorul Banca Comerciala Romana a solicitat plata garantiei aferente finantarii garantate restante prin cererea de plata inregistrata cu nr. X/5.06.2012 la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA IFN, solicitand garantia constituita de catre Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA IFN. Ca urmare, cu ordinul de plata nr. X/28.01.2013, Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA IFN a achita finantatorului Banca Comerciala Romana plata garantiei aferente finantarii restante, in suma de 139.535,02 lei ron, aferenta scrisorii de garantare nr. X/3.12.2010. Dupa efectuarea platii au devenit incidente prevederile art. 8.1. din conventia pentru garantii exprese, irevocabile si neconditionate nr. X/22.12.2008, modificata prin actul aditional nr.5/2010, potrivit carora „Prin plata garantiei catre finantator, fondul se subroga de drept, in temeiul art. 1108 pct.3 si art. 1670 din Codul civil, in drepturile bancii impotriva beneficiarului de finantare si dobandeste, in limitele platii efectuate, acelasi drepturi ca si banca impotriva acestuia. Rezulta ca, in limita platii efectuate, Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA IFN a dobandit o creanta baneasca, de acelasi tip si rang cu cea detinuta de BCR, garantata cu acelasi garantii reale si personale care insotesc creanta BCR, izvorata din contractul de facilitare de credit multiprodus nr.X/321C/7.11.2007.Pentru a recupera creanta, prin cererea de inscriere la masa credala nr. X/14.04.2014, Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA IFN a solicitat biroului executorului judecatoresc X si Asociatii admiterea creantei sale in dosarul de executare silita privind pa avalistul X X. Cu privire la cererea prin care contestatorul X X a solicitat sa se constate perimata executarea silita efectuata impotriva acestuia in dosarul de executare silita nr. X/2012, executarea silita impotriva contestatorului a inceput in luna ianuarie 2013, cand biroului executorului judecatoresc a inceput executarea silita impotriva contestatorului, la cererea B.C.R., prin deschiderea dosarului de executare. Din verificarile efectuate de catre biroul executorului judecatoresc s-a constatat ca debitorul X X realiza venituri din salarii, motiv pentru care, prin adresa de infiintare de poprire din data de 12.02.2013, s-a infiintat poprire pe salariu la angajatorul SC X SA. De la data sesizarii si pana in prezent in cadrul dosarului de executare s-au efectuat si alte acte de urmarire silita a contestatorului, executorul judecatoresc incercand sa identifice si alte bunuri aflate in patrimoniul contestatorului pentru executarea lor silita.In urma verificarilor periodice efectuate de catre executorul judecatoresc s-a constatat faptul ca debitorul realiza venituri salariale, astfel ca executorul judecatoresc a infiintat poprire la data de 8.12.2014. Perimarea executarii silite este sanctiunea ce intervine in cazul in care creditorul, din culpa lui, a lasat sa treaca 6 luni de la data indeplinirii ultimului act de executare silita. Prin urmare, perimarea nu intervine prin simplul fapt al trecerii unei perioade de 6 luni intre doua acte de executare succesive, deci nu sunt intrunite cerintele prev. de art. 389 din Codul de procedura civila din X.

SC XX, prin mandatarul X Romania SRL X, a depus note scrise la dosar (filele 89-90, 105, 113-114), prin care a aratat ca SC Xa platit pretul cesiunii la data de 21..08.2014, subrogandu-se in drepturile Bancii Comerciale Romane SA. SC Xa solicitat introducerea sa in proces in calitate de intervenient si mentinerea in cauza a intimatei Banca Comerciala Romana.

Mandatarul X Romania SRL X a dovedit calitatea sa de mandatar al SC Xprin depunerea la dosar, in copie, a procurii autentificate cu nr. X/26.01.2015 la biroul notarilor publici asociati „X, X” din X, sector 1 (filele X-103 si 124-127 dosar).

Prin adresa din data de 6.03.2015, instanta a pus in vedere mandatarului X Romania SRL X obligatia de a depune dovada platii taxei judiciare de timbru in suma de 1.000 lei, pentru cererea de interventie formulata in cauza.

Prin notele depuse la fila 148 dosar, mandatarul X Romania SRL X a precizat ca SC XX are calitatea de intervenient fortat, nu invoca un drept propriu, ci este doar o subrogare in drepturi prin efectul legii si in aceste conditii, potrivit art. 34 din OUG nr. 80/2013, nu datoreaza taxa judiciara de timbru.

La termenul de judecata din 19.02.2015, avocatul contestatorului a precizat contestatia la executare, aratand ca aceasta priveste biletul la ordin ce face obiectul dosarului de executare (respectiv biletul la ordin RNCB3AK X din 3.12.2010, si nu biletul la ordin RNCB3AK nr. X, cum s-a mentionat in contestatia la executare) - incheierea de sedinta din 19.02.2015, filele 86-87 dosar.

La dosarul cauzei a fost atasat dosarul civil nr. X/189/2013 al Judecatoriei X, in care a fost pronuntata sentinta nr. X/28.02.2013.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, se retin urmatoarele:

Prin contractul de facilitare de credit multiprodus nr.X/321C/7.11.2007, Banca Comerciala Romana SA a imprumutat societatii comerciale XX, reprezentata prin directorul general X X, suma de 1.X.000 lei, pentru o perioada de 36 de luni, la care se adauga dobanzile si comisioanele mentionate in contract

Ulterior, la contractul de facilitare de credit multiprodus nr.X/321C/7.11.2007 a fost incheiat actul aditional X SJ CC nr.X/321C/C/3.12.2010, incheiat intre Banca Comerciala Romana, SC XX, in calitate de imprumutat, X si X X, in calitate de garanti avalisti, prin care facilitarea de credit multiprodus in suma de 860.000 lei, acordata imprumutatului, a fost prelungita pentru o perioada de 12 luni, de la data de 3.12.2010, pana la data de 3.12.2011 si s-a diminuat pana la nivelul sumei de 760.000 lei.

Contractul de facilitare de credit multiprodus nr.X/321C/7.11.2007 si actul aditional la acest contract au fost garantate de catre imprumutat cu: bunuri imobile (fabrica de oxigen proprietatea SC X; hala de reparatii proprietatea SC X); garantie mobiliara asupra soldului creditor al contului curent deschis la B.C.R.; cesiune de creanta asupra incasarilor din contractul nr. 198/18.08.2008 incheiat cu Inspectoratul Scolar X; bilet la ordin in alb in care se stipuleaza clauza „fara protest”, emis de SC X si avalizat de catre cei doi asociati majoritari, X X si X.

La data de 3.12.2010 SC XX a emis biletul la ordin RNCB3AK nr. X, pentru suma de 957.067,95 lei, in favoarea Bancii Comerciale Romane – CC X, cu titlu de garantie pentru contractul de credit X/321C/7.11.2007, biletul la ordin fiind scadent la data de X.01.2012. Biletul la ordin mentionat a fost avalizat de X X, pentru SC X SA.

Biletul la ordin RNCB3AK nr. X a fost refuzat total la plata de catre Banca Comerciala Romana pentru motivul de insolventa a platitorului.

Prin incheierea pronuntata la data de 23.05.2012 in dosarul nr. X/2012 al Judecatoriei X, a fost admisa cererea pentru investirea cu formula executorie a biletului la ordin RNCB 3AK nr. X emis la data de 3.12.2010 de catre SC XX, pentru suma de 957.067,95 lei, avalizat de X X, scadent la data de X.01.2012 si s-a dispus investirea cu formula executorie a biletului la ordin mentionat.

Prin cererea inregistrata cu nr. X/7.12.2012 la biroul executorilor judecatoresti asociati X, creditoarea Banca Comerciala Romana SA X a solicitat inceperea executarii silite impotriva debitorului X X, in calitate de garant avalist pentru imprumutul acordat SC XX, pentru recuperarea sumei de 957.067,95 lei ron, in baza titlurilor executorii contractul de facilitare de credit multiprodus nr.X/321C/7.11.2007, actul aditional X SJ CC nr.X/321C/C/3.12.2010 lacontractul de facilitare de credit multiprodus nr.X/321C/7.11.2007 si biletul la ordin RNCB 3AK nr. X emis la data de 3.12.2010 de catre SC XX, avalizat de X X. Prin cererea de executare, s-a solicitat ca executarea sa se faca asupra bunurilor imobile si imobile proprietatea garantului avalist, precum si prin poprire asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare si altor bunuri mobile incorporale urmaribile.

Prin incheierea din data de 20.12.2012, pronuntata de Judecatoria X in dosarul nr. X/2012, a fost admisa cererea formulata de executorul judecatoresc X X si s-a incuviintat executarea silita la cererea creditoarei Banca Comerciala Romana SA X, impotriva debitorului X X, in baza titlului executoriu biletul la ordin RNCB 3AK nr. X emis la data de 3.12.2010 de catre SC XX, pentru suma de 957.067,95 lei, avalizat de X X.

Prin procesul-verbal privind cheltuielile de executare nr. X/2012 din 7.01.2013, incheiat in dosarul de executare nr. X/2012 al biroului executorilor judecatoresti asociati X X, s-a stabilit ca cheltuielile de executare in dosarul de executare mentionat sunt in suma totala de 15.098,60 lei, reprezentand: 14,X lei, taxa investire; 10 lei, emitere somatie; X lei, arhivare dosar; X lei, proces-verbal de distribuire sume; 34,X lei, cheltuieli de expediere; X lei, emitere adresa; 10 lei, constituire dosar; 14.870 lei, onorariu executor judecatoresc.

La data de 7.01.2013, in temeiul art. 61 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, biroul executorilor judecatoresti asociati X X a emis somatie de executare, prin care X X a fost somat sa plateasca creditoarei Banca Comerciala Romana suma de 957.067,95 lei, in baza titlului executoriu biletul la ordin RNCB 3AK nr. X emis la data de 3.12.2010 de catre SC XX, pentru suma de 957.067,95 lei, avalizat de X X.

Impotriva somatiei de plata sus mentionate, debitorul X X a formulat opozitie la executare, opozitia la executare facand obiectul dosarului civ. nr. X/189/2013 al Judecatoriei X.

Prin sentinta civila nr. X/28.02.2013, pronuntata de Judecatoria X in dosarul nr. X/189/2013, a fost respinsa, ca neintemeiata, opozitia la executare formulata de X Ximpotriva somatiei de executare nr. X/7.01.2013, emisa in dosarul de executare nr. X/2012 albiroului executorilor judecatoresti X X si au fost mentinute toate actele de executare.

Sentinta civila nr. X/28.02.2013, pronuntata de Judecatoria X, a ramas definitiva si irevocabila prin decizia civila nr. X/20.06.2013 a Tribunalului X si prin decizia civila nr. X/23.10.2013 a Curtii de Apel X, prin respingerea apelului si a recursului declarate de X X.

In continuare, biroul executorilor judecatoresti a emis adresele din datele de 7.01.2013, de 8.01.2013, prin care a solicitat informatii de la Primaria X, de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate X, cu privire la bunurile imobile, la contractele de munca si la datele de identificare privind pe debitorul X X.

Din adresa emisa de Casa Nationala de Pensii Publice X, inregistrata la biroul executorilor judecatoresti asociati la data de 11.02.2013, rezulta ca debitorul X X este angajat la SC XX.

Prin adresa de poprire nr. X/2012 emisa la data de 12.02.2013, biroul executorilor judecatoresti asociati X X a infiintat poprire asupra veniturilor pe care debitorul X X le are de primit de la tertul poprit SC XX, pana la concurenta sumei de 972.166,55 lei, compusa din 957.067,95 lei, reprezentand debit si 15.098,60 lei, reprezentand cheltuieli de executare.

Despre infiintarea popririi, biroul executorilor judecatoresti asociati l-a instiintat pe debitorul X X prin adresa de instiintare de poprire nr. X/2012 din data de 12.02.2013.

La solicitarea instantei, prin adresa din data de 4.02.2015 tertul poprit SC XX a comunicat ca pana la data de 4.02.2015 nu a fost infiintata poprire asupra veniturilor realizate de catre debitorul X X, in calitate de salariat al SC X SA- fila 32 dosar instanta.

La data de 16.04.2014 a fost inregistrata la biroul executorilor judecatoresti asociati X adresa nr. X/14.04.2014, prin care Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA IFN X a formulat cerere de inscriere la masa credala in dosarul de executare silita nr. X/2012, in vederea recuperarii creantei in valoare de 139.535,02 lei, suma la care se adauga dobanda practicata de banca, calculata pana la plata integrala a debitului, impotriva debitorilor X X si X, cu privire la care a inceput executarea silita in baza contractului de facilitare de credit multiprodus nr.X/321C/7.11.2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cererea de inscriere la masa credala, s-a aratat ca, in baza Conventiei pentru garantii exprese, irevocabile si neconditionate nr. X/22.12.2008, Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA IFN X a acordat in favoarea Bancii Comerciale Romane SA, in conditiile scrisorii de garantare nr. X/3.12.2010, o garantie financiara in limita sumei maxime de 150.000 lei, reprezentand 17,4419% din creditul acordat de catre Banca Comerciala Romana debitoarei SC Xprin contractul de facilitare de credit multiprodus nr.X/321C/7.11.2007, cu modificarile si completarile ulterioare. Deoarece SC Xnu si-a indeplinit obligatiile de plata asumate prin contractul de facilitare de credit multiprodus nr.X/321C/7.11.2007, finantatorul Banca Comerciala Romana a solicitat plata garantiei aferente finantarii garantate restante prin cererea de plata inregistrata la fond sub nr. 12103/5.06.2012, solicitand garantia constituita de catre Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA IFN. Ca urmare, cu ordinul de plata nr. 316/28.01.2013, Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA IFN a achitat finantatorului Banca Comerciala Romana plata garantiei aferente finantarii restante, in suma de 139.535,02 lei, aferenta scrisorii de garantare nr. X/3.12.2010. Dupa efectuarea platii, devin incidente dispozitiile din capitolul 8 din Conventia pentru garantii exprese, irevocabile si neconditionate nr. X/22.12.2008, modificata prin Actul aditional nr.5/2010, conform carora, prin plata garantiei catre finantator, fondul se subroga de drept, in temeiul art. 1108 pct. 3 si art. 1670 din Codul civil, in drepturile bancii impotriva beneficiarului de finantare si dobandeste, in limitele platii efectuate, aceleasi drepturi ca si banca impotriva acestuia.

La cererea de inscriere la masa credala, Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA IFN a anexat, in copie: Conventia pentru garantii exprese, irevocabile si neconditionate nr.X/22.12.2008, incheiata intre Banca Comerciala Romana, in calitate de finantator si Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA IFN, in calitate de fond, actul aditional nr.5/2010 la Conventia pentru garantii exprese, irevocabile si neconditionate nr.X/22.12.2008 si ordinul de plata nr. 316/28.01.2013, din care rezulta ca Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA IFN a platit catre finantatorul Banca Comerciala Romana suma de 139.535,09 lei, pentru beneficiarul SC X SA.

Prin adresele din data de X.07.2014, biroul executorilor judecatoresti a solicitat Primariei X si Serviciului de Evidenta Informatizata a Persoanei X informatii cu privire la adresele si la bunurile debitorilor X X si X.

Prin contractul de cesiune de creante din data de 21.08.2014, autentificat cu nr. X/21.08.2014 la biroul notarilor publici asociati X, Banca Comerciala Romana SA X, in calitate de cedent, a cesionat catre SC XX, in calitate de cesionar, creantele mentionate in Anexa nr.1 la contract; intre debitorii cedati este inscrisa debitoarea SC X SA.

Printr-o noua adresa de poprire nr. X/2012 emisa la data de 8.12.2014, biroul executorilor judecatoresti asociati X X, X Xsi X a infiintat poprire asupra veniturilor pe care debitorul X X le are de primit de la tertul poprit SC XX, pana la concurenta sumei de 972.166,55 lei, compusa din 957.067,95 lei, reprezentand debit si 15.098,60 lei, reprezentand cheltuieli de executare.

Despre infiintarea popririi, biroul executorilor judecatoresti asociati l-a instiintat pe debitorul X X prin adresa de instiintare de poprire nr. X/2012 din data de 8.12.2014.

Adresa de instiintare de poprire a fost comunicata debitorului X X la data de 19.12.2014, conform procesului-verbal de inmanare aflat in dosarul de executare.

Privitor la exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive, ridicata de Banca Comerciala Romana, fata de imprejurarea ca la data inceperii executarii silite creditor in cauza era Banca Comerciala Romana, se apreciaza ca se impune ca judecata cauzei sa se faca in contradictoriu si cu aceasta unitate, situatie in care se va respinge exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive, ridicata de Banca Comerciala Romana.

Cu privire la cererea de interventie formulata de SC XX, prin mandatarul X Romania SRL X,la data de 7.12.2012, cand a fost inregistrata la biroul executorilor judecatoresti asociati X, cererea de executare silita formulata de creditoarea Banca Comerciala Romana SA X, impotriva debitorului X X, erau in vigoare prevederile vechiului Cod de procedura civila din X.

Potrivit art. 402 alin.1 din Codul de procedura civila (X), pentru solutionarea contestatiei la executare instanta are obligatia sa citeze toate partile implicate in procedura executarii silite. In temeiul prevederilor art. 402 alin.1 instanta a citat, alaturi de celelalte parti, si pe cesionarul SC XX, prin mandatarul X Romania SRL X, astfel ca cererea de interventie pe care a formulat-o SC XX, prin mandatarul X Romania SRL X este apreciata ca fiind o confirmare a faptului citarii acesteia in proces, iar nu ca o cerere de interventie in proces. Ca urmare, cererea de interventie in proces formulata de cesionarul SC XX, prin mandatarul X Romania SRL X, va fi respinsa ca lipsita de interes.

Cu privire la fondul cauzei, contestatorul a sustinut ca motiv al contestatiei ca a intervenit perimarea executarii silite.

Cu privire la perimare, articolul 389 din Codul de procedura civila (X) prevede ca:

„Daca creditorul a lasat sa treaca 6 luni de la data indeplinirii oricarui act de executare, fara sa fi urmat alte acte de urmarire, executarea se perima de drept si orice parte interesata poate cere desfiintarea ei.

In caz de suspendarea executarii, termenul de perimare curge de la incetarea suspendarii.

Daca se face o noua cerere de executare, se va face mai intai, o noua somatie, la care nu se va mai alatura titlul ce se executa”.

Conform art. 390 alin.1 din Codul de procedura civila, dispozitiile art. 387 si 389 nu se aplica in cazurile cand legea incuviinteaza executarea fara somatie.

Textele de lege sus invocate se coroboreaza cu prevederile art. 454 alin.1 Cod.proc.civ., conform carora „Poprirea se infiinteaza fara somatie, prin adresa insotita de o copie certificata de pe titlul executoriu, comunicata celei de-a treia persoane aratate la art. 452, instiintandu-se totodata si debitorul despre masura luata”.

In cauza de fata, prin faptul ca debitorul X X a formulat opozitie la somatia de plata, executarea silita impotriva lui a fost suspendata in perioada 14.01.2013 - 23.10.2013. Totodata, prin adresa de poprire nr. X/2012 emisa la data de 12.02.2013, biroul executorilor judecatoresti asociati X X a infiintat poprire asupra veniturilor pe care debitorul X X le are de primit de la tertul poprit SC XX, iar o noua adresa de poprire a fost emisa de catre biroul executorilor judecatoresti la data de 8.12.2014. Anterior, la data de 16.04.2014, a fost inregistrata la biroul executorilor judecatoresti asociati X adresa nr. X/14.04.2014, prin care Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA IFN X a formulat cerere de inscriere la masa credala in dosarul de executare silita nr. X/2012, iar la data de 21.08.2014, prin contractul de cesiune autentificat cu nr. X/21.08.2014 Banca Comerciala Romana SA X a cesionat creanta catre SC XX.

Din modul in care s-au succedat actele de executare, rezulta ca nu s-a implinit vreun termen de perimare de 6 luni, asa cum sustine contestatorul.

Totodata, executarea inceputa impotriva debitorului X X s-a efectuat prin poprire, situatie in care, potrivit prevederilor 390 si art. 454 alin.1 Cod. proc. civ., nu sunt incidente prevederile referitoare la perimarea executarii.

Pentru considerentele aratate, motivul invocat in contestatie, potrivit caruia ar fi intervenit perimarea executarii silite, este neintemeiat. Ca urmare, contestatia la executare dedusa judecatii este neintemeiata, motiv pentru care, potrivit art. 402 alin.2 din Codul de procedura civila (X) se va dispune respingerea ei.

Se vor mentine toate actele de executare efectuate in dosarul de executare silita nr. X/2012 al biroului executorilor judecatoresti asociati X.

Potrivit art. 274 alin.1 Cod.proc.civ., cheltuielile de judecata efectuate in cauza de catre contestator vor ramane in sarcina acestuia.

8