Contestatie la executare

Sentinţă civilă 3225 din 11.12.2015


I N S T A N T A

Sub nr. X din 12.11.2014 a fost inregistrata la instanta contestatia formulata de debitoarea-contestatoare SC X SRL X, impotriva procesului-verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. X/21.10.2014 intocmit in dosarul de executare nr. X/2014 al Serviciului Fiscal Municipal X, in contradictoriu cu intimata-creditoare Directia Generala Regionala a Finantelor Publice X.

Prin contestatia formulata, contestatoarea a solicitat anularea procesului-verbal de sechestru pentru bunuri imobile intocmit la data de 21.10.2014.

In motivarea contestatiei, contestatoarea a aratat ca ea nu a fost chemata la fata locului unde s-a facut identificarea imobilelor asupra carora s-a aplicat sechestru si contesta atat valoarea debitelor stabilite de Serviciul Fiscal Municipal X, cat si valoarea imobilelor sechestrate, valori ce trebuie stabilite prin expertize.

Contestatia nu a fost motivata in drept.

In dovedirea contestatiei, contestatoarea a depus la dosar, procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile intocmit la data de 21.10.2014 in dosarul de executare nr. X/2014; adresa nr. X/22.10.2014, emisa de Serviciul Fiscal mun. X.

Contestatia a fost timbrata cu 1.000 lei taxa judiciara de timbru.

La primul termen de judecata din 27.11.2014, creditoarea Directia Generala Regionala a Finantelor Publice X a formulat intampinare, prin care a ridicat exceptia tardivitatii contestatiei. In motivarea exceptiei tardivitatii, creditoarea a aratat ca procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile intocmit la data de 21.10.2014 a fost comunicat contestatoarei la data de 23.10.2014, iar contestatia a fost inregistrata la instanta la data de 12.11.2014, deci dupa 20 de zile de la data comunicarii procesului-verbal de sechestru. Astfel, nu a fost respectat termenul de 15 zile prevazut de art. 173 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. Totodata, creditoarea a ridicat exceptia autoritatii de lucru judecat, exceptie motivata prin aceea ca prin sentinta civ. nr. X/20.12.2012, pronuntata in dosarul nr. X/189/2012 al Judecatoriei X, a fost respinsa contestatia formulata de contestatoarea SC XSRL impotriva actelor de executare efectuate in dosarul de executare nr. X/2012.

Cu privire la fondul cauzei, creditoarea a solicitat respingerea contestatiei, ca neintemeiata. Creditoarea a aratat ca Serviciul Fiscal Municipal X a inceput executarea silita impotriva contestatoarei SC XSRL pentru recuperarea sumei de 420.534 lei, in baza titlurilor executorii si a somatiilor emise in perioada 2010-2014. Motivele invocate de catre contestatoare in contestatia dedusa judecatii sunt neintemeiate deoarece executarea silita inceputa impotriva contestatoarei a debutat prin aplicarea prevederilor Capitolului 8, art. 136-141-145 din OG nr. 92/2003, referitoarela recuperarea prin executare silita a creantelor fiscale. Conform referatului nr. X/25.11.2014, intocmit de Serviciul Fiscal Municipal X, la data de 21.10.2014 contestatoarea figura cu obligatii restante la bugetul general consolidat in suma de 420.534 lei, reprezentand debite si accesorii. Pentru recuperarea creantei, Serviciul Fiscal Municipal X a comunicat contestatoarei titlurile executorii si somatiile enumerate in referatul mentionat si au fost emise adrese de infiintare a popririi asupra conturilor deschise de catre contestatoare la Trezoreria X si la Raiffeisen Bank. La data de 15.02.2012, contestatoarea a obtinut esalonarea obligatiilor restante la bugetul general consolidat, in baza deciziei nr. 22159, emisa conform prevederilor OUG nr. 29/2011 privind esalonarea obligatiilor de plata a datoriilor fata de bugetul statului, in suma de 33.963 lei, pentru o perioada de 36 de luni. Conform prev. art. 9 alin.2 lit. c din OUG nr. 29/2011, prin instituirea sechestrului nr. 24002/12.12.2011 asupra unor bunuri mobile proprietatea contestatoarei, contestatoarea nu a respectat graficul privind achitarea lunara a obligatiilor de plata esalonate, motiv pentru care organele de executare silita din cadrul Administratiei Finantelor Publice X au emis Decizia de constatare a pierderii valabilitatii esalonarii nr. X/26.04.2012, decizie ce a fost comunicata contestatoarei cu confirmare de primire la data de 7.05.2012. Potrivit art. 14 alin.1 din OUG nr. 29/2011, organele de executare silita au procedat la valorificarea garantiei prin licitatie publica, fiind emise 3 anunturi de licitatie, pentru 3 etape de valorificare a bunurilor mobile constituite garantie, insa nu a fost depusa nicio o oferta de cumparare. Impotriva anuntului de vanzare la licitatie publica, contestatoarea a formulat contestatie, ce a facut obiectul dosarului nr. X/189/2012 al Judecatoriei X, contestatie care a fost respinsa prin sentinta nr. X/2012. La data de 21.10.2014, doi delegati ai Serviciului Fiscal Municipal X s-au deplasat la sediul SC XSRL X, pentru a discuta cu administratorul acesteia, insa administratorul nu a fost gasit la sediu. In aceste conditii a fost intocmit procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. X/21.10.2014, in lipsa reprezentantului contestatoarei, proces-verbal ce a fost comunicat contestatoarei, cu confirmare de primire la data de 23.10.2014. La data de 25.11.2014, SC XSRL figureaza cu obligatii de plata neachitate la bugetul general consolidat in suma de 435.452 lei, reprezentand debite - accesorii si 11.078 lei accesorii neinstituite. Accesoriile aferente au fost calculate in baza declaratiilor (deconturi TVA, declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, declaratia 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat), declaratii care au fost depuse de catre contestatoare, semnate si stampilate cu stampila contestatoarei. Privitor la valoarea imobilului sechestrat, creditoarea a precizat ca, potrivit art. 152 alin.1 lit. h din OG nr. 92/2003, republicata, evaluarea se face inaintea inceperii procedurii de valorificare, in cazul in care executorul fiscal nu a putut evalua bunul deoarece aceasta necesita cunostinte de specialitate.In cauza, procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. X/21.10.2014 a fost intocmit cu respectarea prevederilor legale, astfel ca se impune mentinerea acestuia.

Creditoarea a depus la dosar, in copie, documentatia in baza careia a fost intocmit de procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. X/21.10.2014.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, se retin urmatoarele:

Prin procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. X/21.10.2014, intocmit de Serviciul Fiscal Municipal X, in temeiul art. 154 din OG nr. 92/2003 s-a procedat la sechestrarea imobilului (cladire spatiu comercial), cunoscut cu denumirea fostul restaurant „Central”, compus din suprafata de 953,36 m.p. si din suprafata de 3.313,93 m.p. teren, cu numerele cadastrale 3079, 4545, 4546, situat in X, str. Republicii nr. 198, imobil cumparat de catre contestatoarea SC XSRL prin contractul de vanzare-cumparare autentificat cu nr. X/13.03.2008 la biroul notarului public XX. Conform celor consemnate in procesul-verbal de sechestru, adresa corecta la care se afla imobilul sechestrat este cea din X, str. X, si nu nr. 198, cum eronat s-a mentionat in contractul de vanzare-cumparare.

Procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. X/21.10.2014, sus mentionat, a fost intocmit in dosarul de executare nr. X/2014 al Serviciului Fiscal Municipal X, in vederea recuperarii sumei totale de 420.534 lei, reprezentand debit datorat de catre SC XSRL X la bugetul general consolidat al statului (TVA, majorari TVA, impozit venit salariu, impozit profit, amenzi, cheltuieli de executare silita, CAS angajator, CAS asigurati, fond accidente, somaj angajator, somaj asigurati, fond garantare, CASS angajator, CASS asigurati, concedii si indemnizatii, cheltuieli de judecata).

Conform procesului-verbal de sechestru, prin instituirea sechestrului imobilul a fost indisponibilizat pe toata durata executarii silite si, daca in termen de 15 zile debitoarea SC Xnu va achita obligatia la bugetul de stat, se va proceda la valorificarea acestuia, conform legii.

In procesul-verbal de sechestru s-a mentionat ca acest proces-verbal de sechestru a fost intocmit de catre executorii bugetari X X si X X, in absenta reprezentantului debitoarei SC XSRL.

Procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. X/21.10.2014, intocmit de Serviciul Fiscal Municipal X, a fost comunicat contestatoarei SC XSRL la data de 23.10.2014, asa cum rezulta din confirmarea de primire, semnata de catre reprezentantul contestatoarei. Contestatia dedusa judecatii a fost comunicata de catre contestatoare cu recomandata postala depusa la oficiul postal X la data de 10.11.2014.

La termenul de judecata din 11.12.2014, reprezentantul creditoarei Directia Generala Regionala a Finantelor Publice X a precizat ca executarea silita a fost impotriva debitoarei SC XSRL X inca din anul 2010.

Fata de precizarile facute de creditoare, devin aplicabile prevederile art. 25 alin.1 din Codul de procedura civila (Legea nr. 134/2010), potrivit carora executarile silite incepute sub legea veche raman supuse acelei legi. In aceste conditii, contestatia dedusa judecatii va fi analizata avand in vedere prevederile vechiului Cod de procedura civila din 1865, in vigoare in anul 2010, cand a inceput executarea silita impotriva debitoarei SC XSRL X.

Privitor la exceptia tardivitatii contestatiei, ridicata de creditoarea Directia Generala Regionala a Finantelor Publice X, sunt aplicabile prevederile art. 173 din OG nr. 92/2003, conform carora impotriva procesului-verbal de sechestru se poate formula contestatie in termen de 15 zile de la comunicare. Conform art. 101 alin.1 din Codul de procedura civila (1865), cand termenele se socotesc pe zile, nu intra in calcul ziua de la care incepe sa curga termenul, nici ziua cand acesta se implineste. In conditiile aratate, contestatia dedusa judecatii a fost formulata cu respectarea termenului de 15 zile (libere) prevazut de art. 173 din OG nr. 92/2003.

Pentru considerentele de mai sus, se va respinge, ca neintemeiata, exceptia tardivitatii contestatiei, ridicata de creditoarea Directia Generala Regionala a Finantelor Publice X.

Cu privire la exceptia autoritatii de lucru judecata, ridicata de creditoarea Directia Generala Regionala a Finantelor Publice X, din actele dosarului de executare nu rezulta ca impotriva procesului-verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. X/21.10.2014 in dosarul de executare nr. X/2014 al Serviciului Fiscal Municipal X, SC XSRL ar mai fi formulat anterior o alta contestatie.

Fata de aceasta situatie, nu sunt indeplinite conditiile prev. de art. 1201 din Codul civil din 1864, referitoare la autoritatea de lucru judecat, motiv pentru care, potrivit art. 166 din Codul de procedura civila (1865), se va respinge, ca neintemeiata, exceptia autoritatii de lucru judecat, ridicata de creditoarea Directia Generala Regionala a Finantelor Publice X.

Cu privire la fondul cauzei, se retine ca debitoarea SC XSRL X datoreaza bugetului consolidat al statului urmatoarele sume in baza titlurilor executorii ce vor fi enumerate mai jos:

- in baza titlului executoriu nr. 899/29.01.2010- suma de 1.084 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 1264/28.02.2010- suma de 660 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 1978/29.04.2010- suma de 1.306 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 1832/28.05.2010- suma de 743 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 2195/29.06.2010- suma de 1.517 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 2880/29.07.2010- suma de 1.930 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 2788/30.08.2010- suma de 3.187 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 3867/28.10.2010- suma de 5.609 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 3702/22.11.2010- suma de 3.000 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 3855/29.11.2010- suma de 5.520 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 4325/29.12.2010- suma de 8.761 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 689/28.01.2011- suma de 5.741 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 1138/3.03.2011- suma de 7.614 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 1538/31.03.2011- suma de 9.022 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 2850/30.05.2011- suma de 8.252 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 3266/29.06.2011- suma de 9.338 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 3725/29.07.2011- suma de 7.695 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 4105/30.08.2011- suma de 26.805 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 4381/29.09.2011- suma de 13.261 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 4966/28.10.2011- suma de 8.536 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 5346/30.11.2011- suma de 8.291 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 5763/30.12.2011- suma de 9.235 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 708/30.01.2012- suma de 10.371 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 2066/27.04.2012- suma de 42.195 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 2303/23.05.2012- suma de 2.847 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 2449/30.05.2012- suma de 10.798 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 2817/28.06.2012- suma de 11.470 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 3284/30.07.2012- suma de 13.166 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 3521/30.08.2012- suma de 10.059 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 4422/29.10.2012- suma de 11.918 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 4630/23.11.2012- suma de 22.201 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 4850/29.11.2012- suma de 11.751 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 111/10.01.2013- suma de 11.265 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 254/23.01.2013- suma de 66.433 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 558/30.01.2013- suma de 21.015 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 746/25.02.2013- suma de 9.280 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 823/28.02.2013- suma de 12.663 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 1005/25.03.2013- suma de 549 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 1184/28.03.2013- suma de 3.788 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 1636/29.04.2013- suma de 10.745 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 1509/10.05.2013- suma de 4.000 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 2591/23.08.2013- suma de 21.402 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 2701/28.08.2013- suma de 6.420 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 3028/27.09.2013- suma de 7.738 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 3605/25.11.2013- suma de 11.434 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 3718/28.11.2013- suma de 7.046 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 4047/23.12.2013- suma de 10.201 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 643/30.01.2014- suma de 6.913 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 727/24.02.2014- suma de 9.628 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 823/28.02.2014- suma de 5.823 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 1165/28.03.2014- suma de 5.540 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 1578/29.04.2014- suma de 14.096 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 1486/9.05.2014- suma de 1.742 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 1727/23.05.2014- suma de 1.176 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 1800/29.05.2014- suma de 6.961 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 1951/24.06.2014- suma de 675 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 2104/27.06.2014- suma de 7.848 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 2470/29.07.2014- suma de 7.651 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 3754/28.08.2014- suma de 8.435 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 3744/9.09.2014- suma de 12.589 lei;

- in baza titlului executoriu nr. 4030/29.09.2014- suma de 12.270 lei;

- in baza titlului executoriu nr.4451/29.10.2014- suma de 10.683 lei.

Pentru plata sumelor mentionate in titlurile executorii mentionate, debitoarea a fost somata prin somatiile nr.37/30/2/2010/3710, nr.37/30/2/2010/848, nr.37/30/2/2010/1618, nr.37/30/2/2010/4479, nr.37/30/2/2010/5100, nr.37/30/2/2010/5901, nr.37/30/2/2010/6701, nr.37/30/2/2010/8460, nr.37/30/2/2010/8906, nr.37/30/272010/9171, nr.37/30/2/2010/9524, nr.37/30/2/2011/10189, nr.37/30/2/2011/11111, nr.37/30/2/2011/11466, nr.37/30/2/2011/12635, nr.37/30/2/2011/13021, nr.37/30/2/2011/19282, nr.37/30/2/2011/19839, nr.37/30/2/2011/20269, nr.37/30/2/2011/20750, nr.37/30/2/2011/21471, nr.37/30/2/2011/21754, nr.37/30/2/2012/22199, nr.37/30/2/2012/24151, nr.37/30/2/2012/24471, nr.37/30/2/2012/24836, nr.37/30/2/2012/25531, nr.37/30/2/2012/26212, nr.37/30/2/2012/26526, nr.37/30/2/2012/26664, nr.37/30/2/2012/23898, nr. 37/30/2/2012/23627, nr.37/30/2/2013/27737, nr.37/30/2/2013/26961, nr.37/30/2/2013/26991, nr.37/30/2/2013/27243, nr.37/30/2/2013/27565,nr.37/30/2/2013/27990, nr.37/30/2/2013/28381, nr.37/30/2/2013/28617, nr.37/30/2/2014/35456, nr.37/30/2/2013/29984, nr.37/30/2/2013/30175, nr.37/30/2/2013/30423, nr. 37/30/22013/31146, nr.37/30/2/2013/31310, nr.37/30/2/2013/31568, nr.37/30/2/2013/27835, nr.37/30/2/2014/33294, nr.37/30/2/2014/33738, nr.37/30/2/2014/33998, nr.37/30/2/2014/34308, nr. 37/30/2/2014/34523, nr.37/30/2/2014/34634, nr.37/30/2/2014/34829, nr.37/30/2/2014/34948, nr.37/30/2/2014/35110, nr.37/30/2/2014/35456, nr.37/30/2.2014/35917, nr.3778/9.09.2014, nr. 4230/29.09.2014, nr.4902/29.10.2014.

Totodata, Serviciul Fiscal Municipal X a calculat in sarcina debitoarei SC XSRL accesorii dupa cum urmeaza:

- decizia nr. 1189/12.04.2010- accesorii in suma totala de 365 lei;

- decizia nr. 2070/12.07.2010- accesorii in suma totala de 487 lei;

- decizia nr. 1431/11.04.2011- accesorii in suma totala de 3,237 lei;

- decizia nr. 4295/12.10.2011- accesorii in suma totala de 6,771 lei;

- decizia nr. 3945/12.10.2013- accesorii in suma totala de 21,780 lei;

- decizia nr. 105/11.01.2013- accesorii in suma totala de 8,786 lei;

- decizia nr. 1226/12.04.2013- accesorii in suma totala de 12,533 lei;

- decizia nr. 2145/12.07.2013- accesorii in suma totala de 21,402 lei;

- decizia nr. 3034/14.10.2013- accesorii in suma totala de 11,234 lei;

- decizia nr. 78/13.01.2014- accesorii in suma totala de 8,878 lei;

- decizia nr. 1189/14.04.2014- accesorii in suma totala de 1,176 lei.

Pentru recuperarea creantelor, la datele de 18.10.2012, de 8.11.2012 si de 29.11.2012 Administratia Finantelor Publice X a organizat vanzare la licitatie publica a bunurilor mobile proprietatea debitoarei SC XSRL (cuptor Zanoli, cuptorRossella, dospitor Rossella, malaxor, masina de grisina). Din actele dosarului de executare rezulta ca, la niciunul din termenele stabilite pentru licitatie nu s-a prezentat vreo persoana interesata sa cumpere bunurile mobile mentionate. Impotriva anuntului de vanzare a bunurilor mobile, emis de catre Administratia Finantelor Publice X, SC Xa formulat contestatie, ce a facut obiectul dosarului civ. nr. X/189/2012 al Judecatoriei X. Solutionand contestatia, Judecatoria X a pronuntat sentinta civ. nr. X/20.12.2012, prin care contestatia a fost respinsa, ca neintemeiata.

Prin adresele nr.4082724.10.2012, nr.4632727.11.2012, nr.5071/19.12.2012, nr.422/6.02.2013, nr.601/22.02.2013, nr.973/22.03.2013, nr.146179.05.2013, nr.1619/23.05.2013, nr.1934/21.06.2013, nr.2234/23.07.2013, nr.2508/22.08.2013, nr.2814/23.09.2013 nr.3140/23.10.2013, nr.3521/22.11.2013, nr.3877/23.12.2013, nr.197/22.01.2014, nr.667/24.02.2014, nr.1161/9.04.2014, nr.1641/23.05.2014, nr.2064/9.07.2014, nr.3411/7.08.2014, nr.3730/9.09.2014, nr.4024/8.10.2014, nr.4159/23.10.2014, Serviciul Fiscal Municipal X a instiintat debitoarea SC XSRL despre faptul infiintarii popririi asupra conturilor deschise de catre debitoare la Trezoreria X si la Raiffeisen Bank SA, in vederea recuperarii debitelor datorate de catre debitoare la bugetul consolidat al statului, in baza titlurilor executorii sus aratate.

In cauza sunt aplicabile prevederile art. 154 alin.1 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, potrivit carora „Sunt supuse executarii silite bunurile imobile proprietate a debitorului. In situatia in care debitorul detine bunuri in proprietate comuna cu alte persoane, executarea silita se va intinde numai asupra bunurilor atribuite debitorului in urma partajului judiciar, respectiv asupra sultei”.

Sunt aplicabile si prevederile alineatelor (5)-(7) ale aceluX articol, potrivit carora:

„(5) Executorul fiscal care aplica sechestrul incheie un proces-verbal de sechestru, dispozitiile art. 151 alin. (9), (10) si (11), art. 152 alin. (1) si (2) si art. 1531 fiind aplicabile.

(6) Sechestrul aplicat asupra bunurilor imobile in temeiul alin. (5) constituie ipoteca legala.

(7) Dreptul de ipoteca confera creditorului fiscal in raport cu alti creditori aceleasi drepturi ca si dreptul de ipoteca, in sensul prevederilor dreptului comun”.

Privitor la continutul procesului-verbal de sechestru a bunurilor imobile, sunt aplicabile aceleasi dispozitiile privitoare la procesul-verbal de sechestru ce se intocmeste si in cazul sechestrarii bunurilor mobile, prev. de art. 152 alin.1 din OG nr. 92/2003, conform carora procesul-verbal de sechestru va cuprinde:

a) denumirea organului de executare, indicarea locului, a datei si a orei cand s-a facut sechestrul;

b) numele si prenumele executorului fiscal care aplica sechestrul, numarul legitimatiei si al delegatiei;

c) numarul dosarului de executare, data si numarul de inregistrare a somatiei, precum si titlul executoriu in baza caruia se face executarea silita;

d) temeiul legal in baza caruia se face executarea silita;

e) sumele datorate pentru a caror executare silita se aplica sechestrul, inclusiv cele reprezentand dobanzi, penalitati de intarziere sau majorari de intarziere, dupa caz, mentionandu-se si cota acestora, precum si actul normativ in baza caruia a fost stabilita obligatia de plata;

f) numele, prenumele si domiciliul debitorului persoana fizica ori, in lipsa acestuia, ale persoanei majore ce locuieste impreuna cu debitorul sau denumirea si sediul debitorului, numele, prenumele si domiciliul altor persoane majore care au fost de fata la aplicarea sechestrului, precum si alte elemente de identificare a acestor persoane;

g) descrierea bunurilor mobile sechestrate si indicarea valorii estimative a fiecaruia, dupa aprecierea executorului fiscal, pentru identificarea si individualizarea acestora, mentionandu-se starea de uzura si eventualele semne particulare ale fiecarui bun, precum si daca s-au luat masuri spre neschimbare, cum sunt punerea de sigilii, custodia ori ridicarea de la locul unde se afla, sau de administrare ori conservare a acestora, dupa caz;

h) mentiunea ca evaluarea se va face inaintea inceperii procedurii de valorificare, in cazul in care executorul fiscal nu a putut evalua bunul deoarece acesta necesita cunostinte de specialitate;

i) mentiunea facuta de debitor privind existenta sau inexistenta unui drept de gaj, ipoteca ori privilegiu, dupa caz, constituit in favoarea unei alte persoane pentru bunurile sechestrate;

j) numele, prenumele si adresa persoanei careia i s-au lasat bunurile, precum si locul de depozitare a acestora, dupa caz;

k) eventualele obiectii facute de persoanele de fata la aplicarea sechestrului;

l) mentiunea ca, in cazul in care in termen de 15 zile de la data incheierii procesului-verbal de sechestru debitorul nu plateste obligatiile fiscale, se va trece la valorificarea bunurilor sechestrate;

m) semnatura executorului fiscal care a aplicat sechestrul si a tuturor persoanelor care au fost de fata la sechestrare. Daca vreuna dintre aceste persoane nu poate sau nu vrea sa semneze, executorul fiscal va mentiona aceasta imprejurare.

In cauza de fata, in cuprinsul procesului-verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. X/21.10.2014, intocmit de Serviciul Fiscal Municipal X, nu s-a mentionat care este valoarea estimativa a bunului imobil asupra caruia s-a instituit masura sechestrului, asa cum cer dispozitiile art. 152 alin.1 lit.g din OG nt. 92/2003. Insa, nerespectarea cerintei de a fi mentionata valoarea imobilului sechestrat nu este sanctionata de lege cu nulitatea absoluta, situatie in care ar putea fi retinuta sanctiunea nulitatii relative, daca debitoarea ar fi dovedit ca, prin omisiunea neinscrierii valorii imobilului, i s-ar fi cauzat o vatamare ce n-ar putea fi inlaturata decat prin anularea procesului-verbal de sechestru. Debitoarea nu a dovedit insa ca i-ar fi fost cauzata vreo vatamare prin neinscrierea in procesul-verbal de sechestru a valorii imobilului.

In conditiile aratate, se apreciaza ca procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. X/21.10.2014 a fost legal intocmit de catre Serviciul Fiscal Municipal X.

Aceasta concluzie se impune si fata de prevederile art. 154 alin.6 din OG nr.92/2003, conform carora sechestrul aplicat asupra bunurilor imobile in temeiul alin. (5) constituie ipoteca legala.

Totodata, continutul contractului de ipoteca este reglementat prin. art. 1746 alin.1-2 din Codul civil din 1864, astfel:

„(1) Ipoteca este un drept real asupra imobilelor afectate de plata unei obligatii.

(2) Ipoteca este de natura ei indivizibila si subzista in intregimea ei asupra tuturor imobilelor afectate, asupra fiecarui si asupra fiecarei portiuni din aceste imobile”.

Cu privire la ipoteca, in doctrina s-a stabilit principiul specializarii ipotecii, care consta in aceea ca ipoteca trebuie sa fie specializata sub un dublu aspect, respectiv ipoteca trebuie sa fie determinata, atat sub aspectul imobilului afectat garantiei, cat si asupra valorii creantei garantate.

Or, in procesul-verbal de sechestru intocmit in cauza, a fost mentionata suma pentru care s-a infiintat masura sechestrului, respectiv suma de 420.534 lei, reprezentand debit la bugetul general consolidat al statului, iar imobilul sechestrat a fost suficient descris.

Sunt de mentionat si prevederile Ordinului nr. 2605/2010 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Procedurii de aplicare efectiva a masurilor asiguratorii prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

Astfel, in anexa nr. 5 la Ordinul nr. 2605/2010 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala este prevazut modelul pentru „Procesul-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri imobile", in care s-a mentionat ca „In cazul in care reprezentantul unitatii fiscale nu poate evalua bunurile imobile pentru care s-a dispus sechestrul asigurator deoarece aceasta necesita cunostinte de specialitate, evaluarea se va face dupa inceperea executarii silite, inaintea procedurii de valorificare” (s.n.).

Fata de prevederile legale sus invocate, sustinerea contestatoarei potrivit careia in procesul-verbal de sechestru nu s-a mentionat valoarea imobilelor sechestrate, este lipsita de relevanta, evaluarea urmand sa fie efectuata in cadrul procedurii de valorificare a imobilelor sechestrate.

Cu privire la contestatia formulata impotriva debitelor stabilite de catre Serviciul Fiscal Municipal X, debitele au fost stabilite prin titlurile executorii sus enumerate care au fost comunicate debitoarei SC XSRL la datele ce rezulta din dosarul de executare, iar din dosarul de executare nu rezulta ca debitoarea ar fi contestat titlurile executorii si nici deciziile in baza carora ele au fost emise, in cadrul termenului legal, contestatii care sa fi fost adresate organului competent.

Ca urmare, sustinerea contestatoarei potrivit careia ea contesta debitele stabilite de catre Serviciul Fiscal Municipal X este, de asemenea, lipsita de relevanta.

Pentru considerentele aratate, se apreciaza ca nu sunt indeplinite conditiile prev. de art. 399 alin.1 Cod.proc.civ. (1865), respectiv nu se poate retine ca, prin intocmirea procesului-verbal de sechestru, ar fi fost cauzata contestatoarei vreo vatamare, astfel ca se va respinge, ca neintemeiata, contestatia dedusa judecatii.

Se va mentine procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. X/21.10.2014, intocmit in dosarul de executare nr. X/2014 al Serviciului Fiscal Municipal X.

Se va lua act ca debitoarea-contestatoare nu a solicitat cheltuieli de judecata.

8