Contestatie la executare

Sentinţă civilă 257 din 19.01.2010


 Opozitie la executare

Data publicarii pe portal: 12 martie 2010

Prin sentinţa civila nr. 257/19.01.2010 pronunţata in cauza nr. 10472/311/2009 Judecătoria Slatina a respins opozitia la

executare formulată de contestatoarea SC G.M.E. SRL în contradictoriu cu intimata U.Ţ.B., ca fiind  neîntemeiată.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut următoarele:

Prin acţiunea înregistrată  sub nr. 10472/311/2009 contestatoarea SC G.M.E. S.R.L. în contradictoriu cu intimata U.Ţ.B. a

formulat opozitie la executare împotriva Somaţiei Cambiale, Bilet la Ordin, seria BACX3AA nr. 0177635 în valoare de 23.000

lei, promovată de creditorul U.Ţ.B., dosar de executare 1073/7/2009, dosar instanţă, Judecătoria Slatina, nr 7016/311/2009,

Executor Bancar D.P.V., din cadrul U.Ţ.B., pentru ca în urma analizării lucrărilor dosarului prin hotărârea ce se va

pronunţa să dispună nulitatea titlului având în vedere exceptiunile personale care derivă din raporturile juridice care

intervin între părţile semnatare ale Biletului la Ordin,  raporturi care constituie - raportul fundamental al Biletului la

Ordin abstract, art. 63 coroborat cu art.  19 din  Legea 58/1934 modif. şi Pct. 328 din Normele-Cadru nr. 6/08.03.1994

Partea Cap VIII.

Excepţiile personale sunt excepţii referitoare la raportul fundamental care a determinat crearea Biletului la Ordin,

viciile de consinţământ şi care izvorăsc din raporturi ulterioare creaţiei Biletului la Ordin.

În motivarea contestaţiei se arată că prin "Somaţia Cambială" promovată de creditorul U.Ţ.B., contestatoarea a fost

obligată  la  plata sumei de 23.000 lei , potrivit Titlului executor Bilet la Ordin seria BACX3AA nr. 0177635, emis de

opozantă la data de 07.11.2008, scadent la data de 26.01.2009.

Având în vedere dispoziţiile art. 63, raportat la art. 19 din Legea 58/1954, şi Normele Cadru nr. 6/1994, pct 328,

contestatoarea înţelege pe calea opoziţiei la executare să învedereze instanţei că între cei doi semnatari ai B.O. recte -

emitent SC G.M.I.P.E. SRL şi SC C. SRL, au existat relaţii de cooperare de ordin comercial.

In sensul raportului fundamental, se arătă că între părti s-au desfăşurat mai multe operaţiuni comerciale cu substitute

financiar, circulaţia mărfurilor fiind efectuată în baza contractului în forma simplificată (factură) urmată de plată

efectuată prin Ordin de plată imediat sau Bilet la Ordin, în condiţiile în care durata de timp la care se efectua plata

depăşea termenul de 15 sau 30 zile.

Toate aceste instrumente de plată erau emise asupra trasului U.Ţ.B., cu acordul expres al emitentului.

Prin definiţie, biletul la ordin este un titlu de credit, sub semnătura privata, care pune in legătura doua persoane,

subscriitorul (emitentul) si beneficiarul. Biletul la ordin este emis si subscris (completat si semnat) de emitent care in

calitatea sa de debitor se obliga sa plătească o suma de bani, la un anumit termen sau la prezentare, beneficiarului in

calitate de creditor al emitentului sau al orcarui posesor legitim al titlului.

Se mai arătă că la data creerii Biletului la Ordin a cărui nulitate o solicită contestatoarea nu avea nici-un fel de datorii

către SC CRISMAN SRL, situaţia fiind de următoarea manieră.

Contestatoarea a eliberat mai multe bilete "IN ALB", printe care şi biletul a cărui nulitate o solicită, urmând să ridice

mai multe materiale de construcţii de la posesor, care după o anumită perioadă de timp - funcţie de valoarea mărfurilor

care se cumulau, acesta să introducă B.O. la tras -U.Ţ.B..

Această operaţiune se efectua numai cu acordul strict al subscrisului-emitent, la data când exista în depozitul trasului

provizionul necesar acoperirii instrumentului.

Fără acordul subscrisului-emitent, - excepţie privitoare la viciul de consimţământ - SC C. SRL, a scontat Biletele la

Ordin, precum şi B.O. a cărui nulitate o solicită contestatoarea în favoarea sa.

Se precizează că în acest caz există un total viciu de consintământ - din partea emitentului, precum şi din partea

trasului, care era obligat să le solicite consintământul dat fiind sumele de bani care nu sunt deloc de neglijat.

De asemenea precizează că Biletul la Ordin nu a fost completat de emitent şi contestatoarea a luat cunoştinţă de această

operaţiune de scontare, târziu.

Cum Excepţiile Personale nu pot fi dovedite decât prin acte scrise, contestatoarea apreciază că dovada deplină a acestor

excepţii se face prin înscrisurile emanate de la tras - U.Ţ.B., Extrase de cont, facturi şi alte înscrisuri, precum şi alte

probatorii in completare.

Opoziţia Cambială îndeplineşte condiţiile de admisibilitate, prevăzute de art. 63, raportat la art. 19 din Legea 58/1954,

şi Normele Cadru nr. 6/1994, pct 328.

In drept au fost invocate dispoziţiile art. 19, 62 - 63 din Legea nr 58/1934, Normele-Cadru nr. 6/1994, art. 112 Cod Proc

civ.

În dovedirea  acţiunii contestatoarea a  depus  în copii somatia cambială,  biletul la ordin, adresa cu nr.9/06.01.2010

emisă de către SC C. SRL şi sold analitic precum şi note de sedinţă.

Intimata legal citată a formulat şi a depus la dosar întâmpinare împotriva "opoziţiei la somaţia de executare" prin care

solicita respingerea acesteia ca netemeinica si nelegala.

Sistemul procedural al executării biletului la ordin pune la dispoziţia debitorului somat, potrivit art.61 din Legea

nr.58/1934, o cale de atac specifica numita opoziţie (art.62 din Legea nr.58/1934), care nu trebuie confundata cu

contestaţia la executare prev. de art.399 si urm. C.p.c.

Prin intentarea opoziţiei, executarea biletului la ordin se transforma intr-o acţiune cambiala in sensul ca deschide

contenciosul cambial, dând posibilitatea debitorului ca in apărarea sa invoce excepţiile privind nulitatea titlului

(art.104 si art.105) si excepţiile intemeiate pe raporturile personale dintre posesorul titlului si debitorul acţionat.

Având in vedere ca biletul la ordin incorporează creanţa in insusi titlul, de unde si denumirea de titlu de credit acordata

cambiei, biletului la ordin si cecului, intimata solicită ca, in raport cu petitul acţiunii (anularea BO) se impune

aplicarea prev. art.2 alin.l indice 1 din Legea nr.146/1997 si sa dispună in sarcina oponentului achitarea taxei judiciare

de timbru in suma de 1626 lei si a timbrului judiciar in suma de 5 lei.

In cazul in care oponentul nu se va conforma obligaţiei de achitare a taxei de timbru si a timbrului judiciar, solicită

anularea actiunii, in temeiul art. 20 alin.3 din Legea nr.146/1997.

 Cu privire la nulitatea titlului din prezenta cauza, acesta indeplineste toate condiţiile de forma prev. de art. 104

corob. cu art. 105 din Legea nr.58/1934 respectiv: 1) denumirea de bilet la ordin trecută în însuşi textul titlului şi

exprimată în limba întrebuinţată pentru redactarea acestui titlu; 2) promisiunea necondiţionată de a plăti o sumă

determinată; 3) arătarea scadenţei; 4) arătarea locului unde plata trebue făcută; 5) numele aceluia căruia sau la ordinul

căruia plata trebue făcută; 6) arătarea datei şi a locului emiterii; 7) semnătura emitentului.

In aceste condiţii este netemeinica si nelegala orice susţinere a oponentului privind nulitatea titlului reprezentat de BO

cu seria BACX3AA nr. 0177635 in suma de 25250,31 lei emis de către oponent la data de 07.11.2008 in favoarea SC C. SRL cu

scadenta la 26.01.2009, fapt pentru care intimata solicita respingerea acţiunii.

In ceea ce priveşte excepţiile intemeiate pe raporturile personale dintre posesorul titlului si debitorul acţionat arăta ca

in conformitate cu prev. art.63 alin.2 din Legea nr.58/1934, dovedirea excepţiilor se face numai pe baza de inscrisuri care

sunt in sarcina oponentului, in conformitate cu prev. art.1169c.civ.

Se arată in acest context, ca cererea de chemare in judecata nu cuprinde astfel de dovezi, contrar prev. art.112 pct.5

c.pr.civ., fapt pentru care solicită respingerea acţiunii ca nedovedita si, pe cale de consecinţa, ca neintemeiata.

In continuare intimata arată ca oponentul, care are calitatea de debitor in acest raport juridic, intelege sa invoce in

apărarea sa imprejurarea ca BO a fost emis in alb.

In acest context, prin aplicarea prev. art.106 raportat la art.12 din Legea nr.58/1934, intimata arăta ca acest BO emis in

alb "are o existenta proprie din momentul remiterii, deoarece intenţia emitentului a fost aceea de a crea un titlu apt"

(Radu Economu - Manual practic de drept cambial - ed. Lumina Lex, 1996, pag.51).

Proba completării abuzive cade in sarcina debitorului, prin aplicarea dispoziţiilor art.1169 c.civ., posesorul fiind

prezumat de buna credinţa. Prin urmare, alte apărări in raport cu aceasta susţinere, vom face după prezentarea dovezilor de

către oponenta care sa probeze alegaţiile. BO in cauza a fost girat in favoarea Băncii.

Girul se caracterizează din punct de vedere juridic prin caracter formal (trebuie îndeplinite imperativ condiţiile

prevăzute de lege), abstract (prin gir, titlul se desprinde de raportul cauzal, fundamental) si autonom (prin gir se

transmit drepturi originare, nu derivate).

Girul este o declaraţie de voinţa unilaterala care, pentru a se realiza, este necesar sa se facă si remiterea titlului.

Semnătura exprimata pe titlu, adică subscrierea autografa a girantului constituie elementul esenţial si indispensabil

pentru validitatea girului. Condiţiile de fond ale girului sunt consimţământul, obiectul si cauza si aceste condiţii

trebuie analizate in raport cu persoana girantului, in speţa SC C. SRL si nu in raport cu persoana emitentului, respectiv

SC M. G. P I. E. SRL.

Consimţământul, obiectul si cauza in raport cu oponentul pot fi analizate numai in ceea ce priveşte momentul emiterii

titlului către SC C. SRL si nu in raport cu momentul efectuării girului către Banca.

Conform art.14 alin. l coroborat cu art.106 din Legea nr. 58/1934, girul trebuie sa fie necondiţionat, orice condiţie fiind

considerata nescrisa. Aceeaşi regula se aplica si ordinului de plata dat de către emitent beneficiarului art.104 pct.2 din

Legea nr.58/1934.

In acest context, este neîntemeiata susţinerea oponentului precum ca girantul nu a avut consimţământul emitentului pentru a

transmite titlul către un alt beneficiar, fapt pentru care intimata solicită respingerea acţiunii.

In ceea ce priveşte sarcina probei, aceasta este in exclusivitate obligaţia oponentului, conform art.1169 c.civ. si art.112

pct.5 c.p.c.

Având in vedere cele doua tipuri de excepţii personale care se refera in exclusivitate la raportul juridic dintre oponentul

SC G.M. I. E. SRL si girantul SC C. SRL, precum si la momentul emiterii BO in cauza, intimata solicita respingerea

solicitării oponentului de a obliga Banca sa depună înscrisuri având in vedere prev. art.113 din OUG nr.99/2006 coroborate

cu prev. art.173 pct.2 c.pr.civ.

Oponenta solicita inscrisuri emanate de la Banca, fara sa le menţioneze si fara a arata ce anume tinde a proba cu acestea,

extrase de cont fara sa menţioneze ale cărui titular de cont, facturi care nu pot fi emise decât de către partenerul sau de

afaceri, SC C. SRL.

In acest context, intimata solicită sa se retină in apărarea sa, ca oponenta nu poate schimba sarcina probei, precum si ca

acţiunea formulata este nedovedita si prin urmare solicita respingerea acesteia ca neîntemeiata.

In drept, intimata a invocat dispoz. art.1169  c.civ.,  art.112,  art.115-118  si  art.173  c.pr.civ..  Legea  nr.58/1934. 

Legea nr.146/1997.

Analizând înscrisurile existente la dosarul cauzei, instanţa apreciază că este neîntemeiată, pentru următoarele

considerente:

Potrivit dispoz. Legii  nr.58/1934, opozitia la executare cambială este o cale de apărare pusă de legiuitor la îndemâna

debitorului, pentru a se apăra pe calea exceptiilor împotriva pretentiilor creditorului cambial având ca scop invalidarea

raportului cambial.

Prin calea opozitiei la plată, debitorul nu se poate plânge contra executării în sine, pentru motive ce tin de respectarea

conditiilor formale a însăşi procedurii de executare, ceea ce se poate analiza pe calea contestatiei la executare.

In vederea executării cambiale, art.1 din Legea nr.58/1934, impune investirea biletului la ordin, cu formulă executorie.

Pe baza biletului la ordin, investit cu formulă executorie creditorul poate proceda la executarea silită a debitorului.

Potrivit art.62 din Legea 50/1934, pe baza biletului la ordin, investit cu formulă executorie, creditorul are obligatia să

adreseze debitorului, o somatie de plată, care se notifică conform art. 90 C.p.civ, la domiciliul sau resedinţa debitorului.

Potrivit aceluiaşi articol, debitorul care a primit somatie de plată este în drept să facă opozitie la executare în termen

de 5 zile de la primirea somatiei.

Ca atare, în speţă, sustinerile contestatoarei potrivit căreia titlul executoriu, nu cuprinde o creanţă certă, lichidă şi

exigibilă în sensul art. 379 C.p.civ.  şi  mentiunii despre locul emiterii, sunt neîntemeiate.

De asemenea, conform dispoz. art.63 din Legea nr. 58/1934 în procesele cambiale pornite exceptiile ce pot fi invocate sunt

cele privind nulitatea titlului potrivit dispoz.art. 2, precum şi cele care nu sunt oprite de art.10.

Art.62 alin.2, precizează că exceptiile procesuale trebuie să fie de grabnică solutionare întotdeauna întemeiate pe o probă

scrisă, tocmai pentru a nu mai fi nevoie de administrarea altor probe, care ar conduce la tergiversarea judecării cauzei.

Astfel, contestatoarea a invocat exceptii privind nulitatea titlului, cum ar fi cele formale şi cele care privesc viciile

de consimţământ, raportul fundamental care a determinat crearea biletului la ordin precum şi cele care izvorăsc din

raporturile ulterioare creaţiei biletului la ordin.

Ca o exceptie de la dreptul comun persoana împotriva căreia s-a început executarea silită cambiale nu poate opune

posesorului biletului vreo exceptie întemeiată pe raportul său personal cu beneficiarul sau cu posesorii anteriori ai

biletului după cum prevede art.19 din Legea 58/1934.

Ca atare, debitorul nu poate opune executării silite împrejurarea efectuării plătii printr-o compensare a datoriei sale cu

o creanţă a primului beneficiar al biletelor respectiv aşa cum a învederat în speţă contestatoarea prin înscrisul depus la

dosar în sensul că biletele la ordin emise în alb ar fi trebuit să fie completate de emitent pe măsura livrării mărfii şi

stabilirii sumelor de plată în functie de posibilităţile cumpărătorului iar în caz contrar acele bilete nu puteau fi

recunoscute la plată fiind considerate un act nul.

Exceptia opusă executorii silite este lipsită de efect împotriva posesorului actual al biletelor astfel că executarea

silită pornită de către intimată împotriva emitentei biletului este legală.

Faţă de aceste considerente instanta va dispune în consecinţă respingerea opozitiei la executare ca fiind neîntemeiată.