Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 551 din 26.10.2012


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub dosar nr. 406/174/2012, contestatoarea ASOCIAŢIA COMPOSESORATUL …. a chemat în judecată intimaţii CABINET DE AVOCAT …. şi BEJ …., solicitând instanţei anularea executării silite efectuate în temeiul contractelor de asistenţă juridică nr. 734/11.07.2011 şi nr. 23722/17.05.2011, cu cheltuieli de judecată.

În motivare, contestatoarea a arătat că s-a început executarea pentru sume nelichide şi incerte. La momentul încheierii contractelor numitul ….. nu era preşedinte al contestatoarei şi nu era abilitat de conducere să apeleze la servicii de consultanţă juridică. Serviciile contractate au fost prestate individual numitului …. şi nu către contestatoare.

S-a precizat că începând cu lunile iulie-august 2011, numitul ….. a formulat o serie de acţiuni civile împotriva contestatoarei, beneficiind de serviciile intimatului CABINET DE AVOCAT …...

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 46 Legea 51/1995, art. 399-404 C.p.c., abuzul de drept.

Cererea a fost legal timbrată potrivit dovezilor anulate şi ataşate la dosarul cauzei (f. 7).

În probaţiune, contestatorul a depus la dosarul cauzei: dovada comunicare (f. 9), proces-verbal cheltuieli de executare (f. 10), somaţie (f. 11), contract de asistenţă juridică nr. 734/11.07.2011 (f. 12), contract de asistenţă juridică nr. 23722/17.05.2011 (f. 12), acţiune în anulare (f. 19), completări de acţiune (f. 25, 29), cerere de ordonanţă preşedinţială (f. 33), extras de cont (f. 69-71), Ordonanţă DNA Alba (f. 60-64).

Intimatul CABINET DE AVOCAT …..a depus întâmpinare ulterior primei zile de înfăţişare (f. 85) prin care a solicitat respingerea contestaţiei formulate.

În motivare, s-a arătat că la momentul încheierii contractului de asistenţă juridică nr. 23722/17.05.2011, preşedinte al contestatoarei era numitul …..

Contractul de asistenţă juridică nr. 734/11.07.2011 are ca părţi CABINETUL DE AVOCAT …. şi ASOCIAŢIA COMPOSESORATUL …. reprezentată de … iar plângerea penală în legătură cu care s-a realizat asistarea avea legătură cu asociaţia.

A mai susţinut intimatul că printr-o acţiune în care a asistat Asociaţia contestatoare în contradictoriu cu aceeaşi asociaţie, dar reprezentată de alţi membrii composesori, a contestat şedinţele asociaţiei contestatoare prin care a fost demis numitul …. Astfel, consideră că, până la revocarea din funcţie a numitului … printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă, acesta rămâne preşedinte al asociaţiei contestatoare.

A mai invocat intimatul faptul că prin sentinţa civilă nr. 356/2010 au fost anulate alte şedinţe ale asociaţiei contestatoare prin care a fost demis numitul … precum şi nelegalităţi în executarea obligaţiilor pecuniare ale contestatoarei.

În drept, intimata a invocat  dispoziţiile art. 115 şi urm. C.p.c..

În probaţiune, intimatul a depus la dosarul cauzei: sentinţa civilă 356/14.10.2010 (f. 36), încheierea civilă nr. 189/16.08.2011 (f. 40), acţiune în anulare (f. 41), completări de acţiune (f. 46), încheierea civilă nr. 90/04.05.2006 (f. 50), act constitutiv (f. 51), statut (f. 52, 102), proces-verbal din 13.06.2011 (f. 91), proces-verbal din 21.12.2006 (f. 94), proces-verbal din 12.07.2009 (f. 95), proces-verbal din 23.02.2011(f. 96), proces-verbal din 26.02.2011 (f. 98), contracte de asistenţă juridică (f. 99, 100).

Intimatul BEJ … nu a formulat întâmpinare şi nu s-a prezentat înaintea acestei instanţe pentru a propune probe sau a formula apărări.

Instanţa a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatului BEJ …., invocată din oficiu, şi a respins în mod subsecvent cererea formulată de contestatoare în contradictoriu cu acest intimat (f. 57)

Instanţa a admis pentru părţi proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Din oficiu, s-a dispus depunerea la dosar a Ordonanţei nr. 170/P/2011 emise de DNA Alba (f. 61) şi s-au cerut DNA Alba lămuriri şi comunicare de înscrisuri (răspuns la f. 67, 75-81)

Asupra fondului cauzei, instanţa reţine următoarele:

În fapt, prin contractul de asistenţă juridică nr. 23722/17.05.2011 (f. 13), intimatul CABINETUL DE AVOCAT ….s-a obligat să asigure asistarea şi reprezentarea  în faţa organelor publice, consultarea în litigii, redactarea şi semnarea de acte pentru contestatoarea ASOCIAŢIA COMPOSESORATUL …. în calitate de client. Contractul a fost semnat pentru contestatoare de numitul Becheş Constantin Ion. Onorariul convenit a fost de 500 lei/lună.

Prin contractul de asistenţă juridică nr. 734/11.07.2011 (f. 12), intimatul CABINETUL DE AVOCAT …. s-a obligat să asigure servicii constând în „plângere la DNA Alba Iulia” pentru contestatoarea ASOCIAŢIA COMPOSESORATUL …. reprezentată de numitul. . în calitate de client. Contractul a fost semnat pentru contestatoare de numitul ... Onorariul convenit a fost de 1300 lei/lună.

În baza statutului asociaţiei contestatoare, numitul Becheş Constantin Ion făcea parte din consiliul de administraţie al asociaţiei contestatoare, având funcţia de secretar şi, astfel, de locţiitor al preşedintelui asociaţiei – preşedinte decedat în anul 2008 (f. 36-39, 50-54).

Prin hotărârea adunării generale a asociaţiei contestatoare din data de 12.07.2011, a fost ales un nou consiliu de administraţie din care nu a mai făcut parte numitul … .. În baza acestei hotărâri a fost întocmit un act adiţional la actul constitutiv al asociaţiei. Prin Încheierea nr. 189/16.08.2011, irevocabilă prin nerecurare, Judecătoria Agnita a încuviinţat modificarea actelor constitutive ale asociaţiei contestatoare, conform actului adiţional la actul constitutiv (f. 40).

În perioada iunie-septembrie 2011, numitul … în nume propriu şi ca preşedinte al asociaţiei contestatoare a introdus la Judecătoria Agnita acţiune în anulare, precizări şi completări de acţiune, cerere de ordonanţă preşedinţială, în contradictoriu cu asociaţia contestatoare, contestând hotărârile ale contestatoarei prin care a fost revocat din funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie şi solicitând deblocarea contului asociaţiei. Cauza având ca obiect desfiinţarea hotărârii asociaţiei contestatoare de revocare din funcţie a petentului nu a fost soluţionată irevocabil. Intimatul CABINETUL DE AVOCAT … a asigurat asistenţa juridică a numitului …. în calitatea sa procesuală de reclamant. (f. 19-35, 40-49)

Faţă de numitul …. în calitate de făptuitor au fost efectuate acte premergătoare de către DNA – Serviciul Teritorial Alba Iulia în dos. nr. 122/P/2011, sub aspectul săvârşirii unei infracţiuni prevăzute de Legea 78/2000 cu referire la modul în care acesta a acţionat în privinţa unor subvenţii în calitate de secretar al asociaţiei contestatoare. Prin Rezoluţia din 13.07.2011 s-a dispus neînceperea urmăriri penale. În cadrul dos. nr. 122/P/2011 intimatul  CABINETUL DE AVOCAT …. a asigurat asistenţa juridică a numitului …. în faţa  DNA – Serviciul Teritorial Alba Iulia în temeiul contractului de asistenţă juridică nr. 734/11.07.2011. (f. 67, 75-81)

Prin încheierea din data de 13.04.2012 pronunţată de Judecătoria Agnita în dos. nr. 331/174/2012, a fost încuviinţată executarea silită în temeiul titlurilor executorii constituite de contractele de asistenţă juridică nr. 23722/17.05.2011 şi nr. 734/11.07.2011. BEJ .. … a început executarea silită împotriva contestatoarei, emiţând Somaţia nr. 602-2012/30.04.2012 şi stabilind cheltuieli de executare conform procesului-verbal din 30.04.2012. (f. 10, 11).

În drept, conform art. 399-404 C.p.c., împotriva executării silite şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie. Pentru nerespectarea dispoziţiilor privitoare la executarea silită însăşi sau la efectuarea oricărui actele de executare intervine sancţiunea anulării actului nelegal. În cazul titlurilor executorii care nu provin de la un organ de jurisdicţie, debitorul este în drept să invoce, în cadrul contestaţiei la executare, toate apărările de fond referitoare la existenţa, întinderea şi valabilitatea creanţei.

Potrivit art. 46 din Legea 51/1995, avocatul nu poate asista sau reprezenta părţi cu interese contrare în aceeaşi cauză sau în cauze conexe şi nu poate pleda împotriva părţii care l-a consultat mai înainte în legătură cu aspectele litigioase concrete ale pricinii.

Raportat la prevederile art. 126, 147 din Statutul profesiei de avocat şi ale Legii 51/1995, contractul de asistenţă juridică reprezintă un mandat special. Potrivit dreptului comun în materie de mandat, acesta poate înceta inclusiv prin revocare tacită, aceasta trebuind să rezulte din acte sau fapte care vădesc neîndoielnic intenţia mandantului

Încetarea contractului de asistenţă juridică prin renunţarea unilaterală a clientului sau a avocatului nu exonerează pe client de plata onorariului cuvenit pentru serviciile prestate, precum şi pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de avocat în interesul clientului.

Potrivit art. 121 al. 6 din Statutul profesiei de avocat, o terţă persoană poate fi beneficiarul serviciilor avocaţiale stabilite prin contractul de asistenţă juridică doar în cazul în care avocatul şi clientul convin în acest sens iar terţul acceptă.

Conform prevederilor OG 26/2000, înscrierea modificărilor actelor constitutive ale asociaţilor în Registrul de Asociaţii şi Fundaţii are efect de opozabilitate faţă de terţi.

În cauza de faţă, executarea silită a fost pornită pentru executarea unor creanţe izvorâte din 2 contracte de asistenţă juridică. În ambele contracte calitatea de client aparţine contestatoarei ASOCIAŢIA COMPOSESORATUL …. Cu toate acestea, beneficiarul serviciilor care au făcut obiectul contractelor a fost o terţă persoană, respectiv numitul ……. Mai mult decât atât, invocându-se ca temei contractul de asistenţă juridică nr. 23722/17.05.2011,  s-a realizat reprezentarea numitului …. chiar în contradictoriu cu clientul contestator ASOCIAŢIA COMPOSESORATUL ….. Nu s-a invocat o altă formă de concretizare a asistenţei juridice în temeiul celor 2 contracte în  discuţie în afara modalităţilor care rezultă din actele depuse la dosar.

Chiar dacă …. avea calitatea de reprezentant al contestatoarei la momentul încheierii contractelor, personal avea calitatea de terţ faţă de părţile contractelor în discuţie. Astfel, asistenţa juridică a sa personal (chiar în calitate de secretar al asociaţiei) şi nu a asociaţiei excede limitelor contractuale chiar înainte de a fi revocat din funcţie.

Cu atât mai mult, după revocarea sa din funcţie şi înscrierea acestei modificări în Registrul de Asociaţii şi Fundaţii, lipsa calităţii numitului …. de reprezentant al asociaţiei contestatoare era opozabilă intimatului. Astfel, acesta nu se poate prevala în mod legal de faptul că a fost contestată revocarea din funcţie a numitului …. atâta timp cât contestaţia nu a fost admisă irevocabil prin hotărâre judecătorească.

Pe de altă parte, din moment ce în baza contractului de asistenţă juridică nr. 23722/17.05.2011 au fost formulate cereri în justiţie în contradictoriu cu clientul asociaţiei contestatoare iar aceasta a participat în proces de pe poziţie de contradictorialitate faţă de numitul …. asistat de intimatul CABINET DE AVOCAT …, a intervenit rezilierea tacită a respectivului contract.

Instituţia abuzului de drept invocată de contestatoare nu este aplicabilă în cauză deoarece ar presupune exercitarea unui drept în limitele sale externe, ceea ce nu este cazul în speţă.

În aceste condiţii, instanţa constată că BEJ ….. a început executarea silită a unui debit care decurge din nerespectarea titlurilor executorii şi a prevederilor legale sus-reţinute de instanţă, ceea ce atrage sancţiunea nulităţii executării silite înseşi.

Pentru toate aceste considerente, instanţa va admite contestaţia şi va anula executarea silită efectuată în temeiul contractelor de asistenţă juridică nr. 734/11.04.2011 şi nr. 23722/17.05.2011.

În baza art. 274 C.p.c., reţinând culpa procesuală a intimatului CABINET DE AVOCAT …, instanţa îl va obliga pe acesta la plata cheltuielilor de judecată reprezentând onorariu avocaţial.

Conform art. 23 al. 1 lit. e) din Legea 146/1997, după rămânerea irevocabilă a prezentei hotărâri în sensul admiterii contestaţiei, taxa de timbru achitată de contestatoare, în valoare de 195 lei, urmează a fi restituită.