Anulare act

Sentinţă civilă 433 din 22.02.2016


INSTANTA

Prin cererea inregistratX la instantX cu nr. X din 8.09.2015, reclamantii X X si X X au chemat in judecatX pXrXta Raiffeisen Bank SA X, solicitXnd ca, prin sentinta ce se va pronunta:

- sX se constate nulitatea absolutX a clauzelor inscrise in contractul de credit nr. X/24.04.2007 la art. 4.1, art. 4.3, art. 6.1, art. 6.2;

- sX fie obligatX pXrXta sX modifice contractul de credit nr. X/24.04.2007, prin eliminarea clauzelor abuzive;

- sX se constate cX in perioada 24.04.2007-21.06.2010 banca nu a incasat dobXnda de 6,9% pe an;

- sX fie obligatX pXrXta sX restituie suma de bani plXtitX in plus fatX de rata dobXnzii curente de 6,9% pe an, incepXnd cu data de 24.04.2007 si pXnX la data de 21.06.2010, cu obligarea pXrXtei si la plata dobXnzii legale calculate de la data plXtii fiecXrei sume nedatorate si pXnX la data plXtii efective a acestor sume;

- sX se constate cX pXrXta nu a incasat dobXnda dupX formula indicele Euribor la 6 luni plus marja fixX incepXnd cu data de 21.06.2010 (data intrXrii in vigoare a OUG nr. 50/2010);

- sX fie obligatX pXrXta sX restituie suma de bani plXtitX in plus fatX de formula de calcul a dobXnzii Euribor la 6 luni plus marja fixX, incepXnd cu data de 21.06.2010, pXnX in prezent, precum si sX fie obligatX pXrXta la plata dobXnzii legale calculate de la data plXtii fiecXrei sume nedatorate si pXnX la data plXtii efective a acestor sume;

- obligarea pXrXtei sX modifice contractul de credit nr. X/24.04.2007 cu privire la dobXndX, in sensul incasXrii dobXnzii dupX formula indicele Euribor la 6 luni plus marja fixX;

- sX se constate cX reclamantii au achitat suma de 1.147,92 euro reprezentXnd comision de administrare in baza unor clauze lovite de nulitate absolutX;

- sX fie obligatX pXrXta sX restituie suma de 1.147,92 euro, reprezentXnd comision de administrare, precum si la plata dobXnzii legale calculate de la data plXtii fiecXrei sume nedatorate si pXnX la plata efectivX a acestor sume;

- sX fie obligatX pXrXta sX comunice un nou grafic de rambursare conform celor stabilite prin hotXrXre;

- sX fie obligatX pXrXta la plata cheltuielilor de judecatX.

In motivarea actiunii, reclamantii au arXtat cX la data incheierii contractului de credit nr. X/24.04.2007, dobXnda era de 6,9% pe an. La art. 4.1 din contractul mentionat s-a prevXzut cX pentru creditul acordat, imprumutatul datoreazX bXncii o dobXndX curentX revizuibilX, ce se acumuleazX zilnic incepXnd cu data acordXrii creditului pXnX la data rambursXrii integrale a sumelor datorate si se calculeazX prin aplicarea ratei anuale a dobXnzii curente la soldul creditului. DobXnda se calculeazX aplicXnd formula mentionatX in Conditiile generale de derulare a afacerilor. La art. 4.3 din contract s-a mentionat cX la data incheierii contractului rata dobXnzii curente este de 6,9% pe an. Banca poate modifica rata dobXnzii curente in functie de evolutia pietei financiare, aducXnd la cunostinta imprumutatului noua valoare a acesteia prin afisare la sediile bXncii. Rata dobXnzii astfel modificatX intrX in vigoare de la data afisXrii. Reclamantii au sustinut cX aceste douX clauze conferX bXncii dreptul de a modifica dobXnda in functie de criterii lXsate exclusiv la aprecierea bXncii, fapt ce contravine bunei-credinte, creXnd un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile pXrtilor. TotodatX, cele douX clauze nu au fost redactate in mod clar si inteligibil, nu conferX posibilitatea consumatorului sX prevadX consecintele ce decurg din cuprinsul lor. Prin aceste clauze banca are dreptul de a modifica dobXnda in mod unilateral, fXrX incheierea unui act aditional acceptat de cXtre consumatori si fXrX a-i notifica pe acestia despre modificarea ratei dobXnzii. FatX de prevederile art. 37 din OUG nr.50/2010 si ale art. 1 lit. a din Anexa la Legea nr. 193/2000, banca nu a mentionat in ce constX „evolutia pietei financiare”, in functie de care poate modifica rata dobXnzii curente, astfel cX aceste clauze sunt favorabile doar bXncii imprumutXtoare, fXrX sX dea posibilitatea consumatorului sX verifice dacX majorarea este justificatX. Clauza de la art. 4.3 din contractul de credit nu respectX regulile prevXzute prin art. 93 din OG nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, conform cXrora variatia ratei dobXnzii trebuie sX fie independentX de vointa furnizorului de servicii financiare, raportatX la fluctuatiile unor indici de referintX verificabili, mentionati in contract sau la modificXrile legislative care impun acest lucru. Conform aceluiasi articol, formula dupX care se calculeazX variatia dobXnzii trebuie indicatX in mod expres in contract, cu precizarea periodicitXtii si/sau a conditiilor in care survine modificarea ratei dobXnzii, atXt in sensul majorXrii, cXt si in cel al reducerii acesteia. Acelasi articol interzice clauzele contractuale care dau dreptul furnizorului de servicii financiare sX modifice unilateral clauzele contractuale fXrX incheierea unui act aditional, acceptat de consumator. Aceste prevederi legale nu au fost respectate, deoarece clauza de la art. 4.3 din contract nu precizeazX in functie de ce anume variazX rata dobXnzii. Ca urmare, banca era indreptXtitX sX incaseze numai dobXnda de 6,9% pe an, deoarece consumatorul nu a fost informat cu privire la nivelul dobXnzii cXnd aceasta a devenit revizuibilX, nu i s-a adus la cunostintX nivelul acestei dobXnzi, fiind astfel incXlcate dispozitiile art. 93 lit. I din OUG nr. 21/1992. FatX de prevederile art. 37 din OUG nr. 50/2010, dobXnda perceputX de bancX trebuia calculatX dupX formula Euribor la 6 luni plus marja fixX.

Reclamantii au mai arXtat cX la art. 6.1 din contractul de credit nr. X/24.04.2007, s-a prevXzut cX pentru monitorizarea de cXtre bancX a utilizXrii/rambursXrii creditului, precum si a indeplinirii oricXror alte obligatii asumate de aceasta in baza contractului de credit, imprumutatul datoreazX bXncii un comision de administrare de 0,9%, ce va fi calculat anual prin aplicarea procentului la soldul creditului si se va plXti astfel: pentru primul an de creditare, comisionul se plXteste la data scadentei primei rate; pentru urmXtorii ani de creditare, comisionul datorat pentru anul in curs se plXteste la data scadentei primei rate aferente anului respectiv de creditare; incepXnd cu cel de-al doilea an de creditare, in functie de politica de credite a bXncii, de evolutia pietei credit sau de serviciul datoriei clientului, banca poate renunta la incasarea comisionului de administrare pentru anul de creditare in curs; decizia bXncii de renuntare la incasarea comisionului va fi comunicatX in scris imprumutatului pXnX la data scadentei primei rate aferente anului respectiv de creditare; banca va analiza anual oportunitatea renuntXrii la incasarea comisionului de administrare. Referitor la comisionul de administrare, reclamantii au sustinut cX acesta este abuziv deoarece disimuleazX un procent de dobXndX, mXrind costul efectiv al creditului, constituie o dobXndX mascatX si lezeazX drepturile consumatorului, mai ales cX este raportat la soldul creditului.

La art. 6.2 din contractul de credit s-a prevXzut cX in cazul rambursXrii integrale/partiale in avans a creditului acordat, imprumutatul datoreazX bXncii un comision de platX anticipatX de 3%, calculat prin aplicarea procentului la valoarea sumei rambursate in avans si datorat integral, la data efectuXrii rambursXrii. Potrivit art. 67 alin. 2 din OUG nr. 50/2010, comisionul de rambursare anticipatX nu poate fi mai mare de: 1% din valoarea creditului rambursatX anticipat, dacX perioada de timp dintre rambursarea anticipatX si data convenitX pentru incetarea contractului de credit este mai mare de un an; 0,5% din valoarea creditului rambursatX anticipat dacX perioada de timp dintre rambursarea anticipatX si data convenitX pentru incetarea contractului de credit nu este mai mare de un an. Aceste prevederi nu au fost respectate in cauza de fatX, deoarece comisionul de rambursare anticipatX este de 3%, deci cu mult mai mare decXt cel prevXzut de lege.

In drept, reclamantii au invocat prevederile OG nr. 21/1992, ale Legii nr. 193/2000, ale OUG nr. 50/2010.

In dovedirea actiunii, reclamantii au depus la dosar, in copie, contractul de credit nr. X/24.04.2007, graficul de rambursare si au folosit proba cu expertizX judiciarX contabilX.

PXrXta Raiffeisen Bank SA X a formulat intXmpinare, prin care a solicitat respingerea actiunii reclamantilor ca neintemeiatX. Reclamanta a arXtat cX, la data acordXrii creditului (24.07.2007), pentru perioada 24.07.2007-1.02.2008, dobXnda a fost de 6,9%; pentru perioada 1.02.2008-iunie 2010 dobXnda a fost de 8,5%. Urmare a intrXrii in vigoare a OUG nr. 50/2010, s-a realizat armonizarea contractelor de credit cu dispozitiile acestui act normativ, banca raportXnd dobXnda existentX pe cont la indicele Euribor la 6 luni plus marja bXncii de 7,5%. Ulterior, la fiecare datX de actualizare (30 iunie/30 decembrie), dobXnda s-a modificat in functie de evolutia indicelui Euribor la 6 luni, astfel cX dobXnda a inregistrat urmXtoarele valori: 30.06.2011: 8,5%, respectiv Euribor la 6 luni plus marja bXncii de 6,75%; 31.12.2011: 8,42%, respectiv Euribor la 6 luni plus marja bXncii de 6,75%; 30.06.2012: 7,68%, respectiv Euribor la 6 luni plus marja bXncii de 6,75%; 31.12.2012: 7,0680%, respectiv Euribor la 6 luni plus marja bXncii de 6,75%; 30.06.2013: 7,070%, respectiv Euribor la 6 luni plus marja bXncii de 6,75%; 31.12.2013: 7,1430%, respectiv Euribor la 6 luni plus marja bXncii de 6,75%; 30.06.2014: 6,9260%, respectiv Euribor la 6 luni plus marja bXncii de 6,75%; 31.12.2014: 7,9855%, respectiv Euribor la 6 luni plus marja bXncii de 6,75%; 30.06.2015: 7,7990%, respectiv Euribor la 6 luni plus marja bXncii de 6,75%. RezultX cX, prin actul aditional din 2010,dobXnda este stabilitX in functie de Euribor la care se adaugX o marjX fixX pe toatX perioada de creditare, care asigurX transparenta in relatiile cu clientii si faciliteazX intelegerea modificXrilor de dobXndX ce pot apXrea pe durata derulXrii contractului. Tot prin actul aditional din 2010 banca a inlocuit clauza de la art. 4.3 din contractul de credit ce fXcea referire la „evolutia pietei financiare” cu prevederile art. 1.1 din actul aditional la contractul de credit, in care a fost prezentatX formula de calcul a dobXnzii variabile, in functie de indicele Euribor la 6 luni plus marja bXncii pentru creditele acordate in euro. DobXnda variabilX, comisionul de administrare si comisionul de rambursare anticipatX fac parte din categoria clauzelor care reglementeazX pretul contractului, iar potrivit art. 4 alin. 6 din Legea nr. 193/2000, art. 4 alin. 2 din Directiva nr.93/13/CEE, coroborat cu art. 3 lit. g li i din Directiva 2008/48/CE din 23.04.2008, singura conditie pe care aceste clauze trebuie sX o indeplineascX este aceea de a fi clar si inteligibil exprimate. In acelasi sens este si Decizia civ. nr. X27.11.2012 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Fiind elemente ce tin de pretul contractului, clauzele privitoare la dobXnzi si comisioane sunt exceptate de la controlul caracterului abuziv, singura conditie impusX de lege fiind ca aceste clauze sX fi fost redactate intr-un limbaj clar, usor inteligibil. In cauzade fatX, clauzele din contract referitoare la dobXnzi si comisioane sunt exprimate clar si inteligibil, astfel cX reclamantilor nu le-a fost ascunsX inserarea lor in cuprinsul contractului de credit. Potrivit jurisprudentei comunitare si a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, chiar si in situatia constatXrii exprimXrii netransparente a modalitXtii de determinare a dobXnzii sau a comisioanelor din contractul de credit, instanta poate doar sX anuleze clauza, iar nu sX facX reasezarea pretului contractului. Instanta nu trebuie sX aibX in vedere doar interesul consumatorului, ci al ambelor pXrti. Acordul de vointX exprimat de bancX la semnarea contractului a fost dat doar in considerarea conditiilor de pret prevXzute in contract, iar in cazul contrar banca nu ar fi acordat imprumutul in cauzX. In cauzX a existat consimtXmXntul ambelor pXrti in sensul aplicXrii unei dobXnzi variabile de la data incheierii contractului si care a variat doar in perioada februarie 2008-iunie 2010 in functie de evolutia pietei financiare, insX a rXmas constantX ca procent (8,5%) in aceastX perioadX. DupX inie 2010, dobXnda a variat doar in functie de indicele Euribor la 6 luni. Banca a sustinut cX, intrucXt dobXnda revizuibilX in functie de evolutia pietei financiare a fost inlocuitX cu formula de calcul impusX prin Directiva 2008/48/CE din 23.04.2008 prin Actul aditional la contract incepXnd cu iunie 2010, acceptat tacit, in temeiul art. 40 alin. 3 si art. 95 alin. 5 din actul normativ mentionat cererea reclamantilor este lipsitX de interes actual. Deoarece contractul de credit a fost incheiat la data de 24.04.20076, anterior intrXrii in vigoare a OUG nr. 174/2008, banca nu avea obligatia de a prezenta si descrie formula de calcula procentului anual de dobXndX. De la data semnXrii contractului de credit si pXnX la intrarea in vigoare a OUG nr.50/2010, banca a modificat doar o singurX datX dobXnda, in februarie 2008. In cauzX nu pot fi invocate prevederile Legii nr. 193/2000, deoarece reclamantii au incheiat contractul de credit in deplinX cunoastere de cauzX, imprumutul fiind corespunzXtor dorintelor, nevoii si necesitXtii lor. La data incheierii contractului dobXnda era calculatX avXnd in vedere mai multi indicatori financiari si anume riscul de tarX (CDS), Euribor, marja, cheltuielile de logisticX, costurile privind rezerva minimX obligatorie la BNR. Pentru a cuprinde toti acesti indicatori intr-o formulX care sX fie inteleasX si de clienti, banca a decis sX foloseascX expresia „evolutia pietei financiare”, expresie folositX doar in ceea ce priveste dobXnda curentX revizuibilX/variabilX. DobXnda curentX revizuibilX a fost prevXzutX de la inceput si in cererea de credit, cXt si in contractul de credit. Pentru acordarea imprumutului, banca cumpXrX valuta de pe piata externX, deoarece creditele nu sunt finantate doar din surse proprii. Din cauza evolutiei pietei financiare, puterea de cumpXrare a valutei imprumutate s-a modificat, scXzXnd simtitor, iar pentru a putea beneficia de aceste imprumuturi bXncile strXine au crescut prima de risc, cerXnd mai multe garantii bXncilor din RomXnia. De la data acceptXrii tacite a actului aditional, imprumutatul a fost de acord sX plXteascX pentru intreaga perioadX de creditare o dobXndX curentX variabilX calculatX dupX formula Euribor 6 luni plus marja bXncii. Dreptul bXncii de a percepe o dobXndX variabilX este prevXzut la art. 93 lit. e din OUG nr. 174/2008. Cererea reclamantilor ca dobXnda contractului sX rXmXnX fixX, de 6,9% este inadmisibilX deoarece ar insemna sX se schimbe structura intregului produs de creditare, in sensul de a-l transforma intr-un credit Euro cu dobXndX fixX pe toatX durata derulXrii lui, schimbXndu-se si formula de calcul deoarece la o dobXndX fixX nu se mai inregistreazX marjX. Impunerea unui pret al contractului fXrX nicio corespondentX cu realitatea obiectivX ar plasa activitatea bXncii intr-o situatie de hazard, la limita pierderilor.

Cu privire la comisionul de administrare credit de 0,9%, pXrXta a sustinut cX aceste clauze au fost clar formulate. Monitorizarea modului in care clientul ramburseazX creditul are loc pe toatX durata de rambursare si include urmXrirea ca plata sX se facX la data scadentei, precum si raportarea la BNR a serviciului datoriei imprumutatului, adicX a numXrului de zile de intXrziere la fiecare platX. Nu se poate retine caracterul abuziv al clauzei referitoare la comisionul de administrare, acest comision fiind reglementat prin art. 36 alin. 3 din OUG nr. 50/2010.

Cu privire la comisionul de platX anticipatX, prev. la art. 6.2 din contractul de credit, pXrXta a sustinut cX la data incheierii contractului acest comision nu era interzis de Legea nr. 193/2000.Prin art. III.2 din Actul aditional din 2010, s-a prevXzut cX banca nu va percepe comision de rambursare anticipatX in cazul rambursXrii in avans a creditului, fiind un credit cu dobXndX variabilX. Ca urmare, solicitarea reclamantilor este lipsitX de obiect/interes.

PXrXta a mai sustinut cX reclamantii au incheiat contractul de credit la solicitarea lor expresX, in baza cererii de acordare a creditului, iar banca i-a informat cu privire la costurile de creditare si nu l-e impus acestora sX achizitioneze un anumit produs financiar. Reclamantii au cunoscut incX din faza precontractualX conditiile de creditare ale bXncii si le-au acceptat prin semnarea cererii de credit si apoi a contractului de credit.

Cu privire la cererea reclamantilor de platX a dobXnzii legale la sumele solicitate, pXrXta as sustinut cX ea se aflX in situatia posesorului de bunX-credintX, iar in situatia in care ar fi anulatX o clauzX se impune restituirea doar a bunului si nu a fructelor acestuia, in cauzX a dobXnzii legale. Ca urmare, cererea reclamantilor de platX a dobXnzii legale de la data plXtii sumelor a cXror restituire se solicitX este nelegalX.

PXrXta a depus la dosar, in copie, cererea de credit nr. X/19.04.2007; adresa nr. X/10.09.2010; Actul aditional la contractul de credit; Anexa 1 la procedura legatX de comisionul de acordare pentru creditele garantate; Anexa 1 la procedura referitoare la rata dobXnzii practicate de bancX si a folosit proba cu interogatoriu.

Din analiza probelor administrate, se retin urmXtoarele:

Prin cererea de credit nr. X/19.04.2007, reclamantii X X X si X X au solicitat bXncii Raiffeisen Bank- Agentia X acordarea unui imprumut in sumX de 15.300 euro, cu dobXndX revizuibilX, in scopul cumpXrXrii unei locuinte.

Urmare a cererii mentionate, prin contractul de credit nr. X/24.04.2007, Raiffeisen Bank-Agentia X a imprumutat reclamantilor X X X (imprumutat) si X X (coimprumutat) suma de 15.300 euro, pentru achizitionarea unui apartament cu 3 camere, situat in X, str. X, cu nr. cadastral X/1;6, inscris in cartea funciarX nr. 284 a localitXtii X. Contractul de credit a fost incheiat pentru o perioadX de 300 luni, scadenta finalX a creditului fiind la data de 20.04.2032.

Pentru garantarea restituirii sumei imprumutate, s-a constituit in favoarea Raiffeisen Bank ipotecX de rang I asupra imobilului situat in X, str. X, cu nr. cadastral X/1;6, inscris in cartea funciarX nr. 284 a localitXtii X.

La art. 4.1 din contractul mentionat s-a prevXzut cX pentru creditul acordat, imprumutatul datoreazX bXncii o dobXndX curentX revizuibilX, ce se acumuleazX zilnic incepXnd cu data acordXrii creditului pXnX la data rambursXrii integrale a sumelor datorate si se calculeazX prin aplicarea ratei anuale a dobXnzii curente la soldul creditului. DobXnda se calculeazX aplicXnd formula mentionatX in Conditiile generale de derulare a afacerilor.

La art. 4.3 din contract s-a mentionat cX la data incheierii contractului rata dobXnzii curente este de 6,9% pe an. Banca poate modifica rata dobXnzii curente in functie de evolutia pietei financiare, aducXnd la cunostinta imprumutatului noua valoare a acesteia prin afisare la sediile bXncii.

La art. 6.1 din contractul de credit nr. X/24.04.2007, s-a prevXzut cX pentru monitorizarea de cXtre bancX a utilizXrii/rambursXrii creditului, precum si a indeplinirii oricXror alte obligatii asumate de aceasta in baza contractului de credit, imprumutatul datoreazX bXncii un comision de administrare de 0,9%, ce va fi calculat anual prin aplicarea procentului la soldul creditului si se va plXti astfel: pentru primul an de creditare, comisionul se plXteste la data scadentei primei rate; pentru urmXtorii ani de creditare, comisionul datorat pentru anul in curs se plXteste la data scadentei primei rate aferente anului respectiv de creditare; incepXnd cu cel de-al doilea an de creditare, in functie de politica de credite a bXncii, de evolutia pietei credit sau de serviciul datoriei clientului, banca poate renunta la incasarea comisionului de administrare pentru anul de creditare in curs; decizia bXncii de renuntare la incasarea comisionului va fi comunicatX in scris imprumutatului pXnX la data scadentei primei rate aferente anului respectiv de creditare; banca va analiza anual oportunitatea renuntXrii la incasarea comisionului de administrare. Referitor la comisionul de administrare, reclamantii au sustinut cX acesta este abuziv deoarece disimuleazX un procent de dobXndX, mXrind costul efectiv al creditului, constituie o dobXndX mascatX si lezeazX drepturile consumatorului, mai ales cX este raportat la soldul creditului.

La art. 6.2 din contractul de credit s-a prevXzut cX in cazul rambursXrii integrale/partiale in avans a creditului acordat, imprumutatul datoreazX bXncii un comision de platX anticipatX de 3%, calculat prin aplicarea procentului la valoarea sumei rambursatX in avans si datorat integral, la data efectuXrii rambursXrii.

Prin adresa nr. X/10.09.2010, Raiffeisen Bank l-a invitat pe reclamant sX se prezinte la agentia bancarX cu care a incheiat contractul de credit pentru a lua la cunostintX si pentru a semna un act aditional la contractul de credit prin care se va reglementa, in principal, valoarea comisionului de rambursare anticipatX, iar formula de calcul a ratei dobXnzii va avea o exprimare explicitX. Astfel, pentru creditele cu dobXndX variabilX nu se datoreazX comision de rambursare anticipatX, pentru creditele cu dobXndX fixX comisionul de rambursare anticipatX este de 1% din valoarea sumei rambursate anticipat sau de 0,5% in functie de durata dintre rambursarea anticipatX si scadenta finalX a creditului. Cu privire la valoarea ratei dobXnzii, pentru creditele cu dobXndX revizuibilX/variabilX, pentru creditele in euro rata dobXnzii este Euribor 6 luni + marja bXncii. Marja bXncii va rXmXne fixX si se determinX ca diferentX intre valoarea ratei dobXnzii variabile in vigoare la momentul aplicXrii dispozitiilor OUG nr. 50/2010 si valoarea indicelui de referintX variabil la acelasi moment. In aceeasi adresX s-a precizat cX nesemnarea actului aditional la contractul de credit inseamnX acceptarea tacitX a acestuia de cXtre imprumutat.

Din actele dosarului nu rezultX cX reclamantii ar fi semnat actul aditional la contractul de credit incheiat de pXrti.

Prin rXspunsurile date la interogatoriul propus de Raiffeisen Bank, reclamantul a sustinut cX el a semnat contractul de credit fXrX sX-l fi citit in totalitate si cX a semnat contractul pentru cX ii trebuia o casX, indiferent de consecinte. Reclamantii au sustinut cX au formulat cererea de chemare in judecatX deoarece stiu cX alte bXnci au restituit comisioanele.

Pentru solutionarea cauzei, la solicitarea reclamantilor a fost efectuatX o expertizX judiciarX contabilX.

Astfel, prin raportul de expertizX judiciarX contabilX intocmit de expertul Badiu Nicolae,depus la dosarul instantei la data de 01.02.2016,filele 119-1X,s-a stabilitcX, in baza contractului de credit nr. X/24.04.2007, reclamantii au plXtit, cu titlu de comision de administrare, suma totalX de 1.161,83 euro, iar dobXnda legalX aferentX acestei sume, calculatX de la data plXtii fiecXrei sume si pXnX la data de 31.12.2015 (data efectuXrii expertizei) este de 403,41 euro.

Cu privire la dobXndX, prin raportul de expertizX s-a stabilit cX, potrivit art. 4.3 din contract, la data incheierii contractului rata dobXnzii curente era de 6,9% pe an. Pe durata derulXrii contractului de credit, banca a modificat si a incasat dobXnda, astfel:

- in perioada 24.05.2007-24.01.2008 = 6,9%;

- in perioada 24.02.2008-24.06.2010 = 8,5%.

Suma achitatX in plus de reclamanti in perioada 24.04.2007-21.06.2010, cu titlu de dobXndX, fatX de dobXnda de 6,9%, este de 571,36 euro, iar dobXnda legalX aferentX fiecXrei sume achitate in plus de la data efectuXrii plXtii si pXnX la data efectuXrii expertizei (31.12.2015) este de X4,42 euro.

Conform raportului de expertizX, incepXnd cu data de 21.06.2010 si pXnX la data efectuXrii expertizei (31.12.2015), banca a incasat dobXnda astfel:

- in perioada 24.07.2010-24.06.2011 dobXnda nu a fost incasatX dupX formula indicele Euribor la 6 luni plus marja fixX;

- in perioada 25.07.2011-24.06.2014 dobXnda a fost incasatX dupX formula indicele Euribor la 6 luni plus marja fixX;

- in perioada 24.07.2014-24.06.2015 dobXnda nu a fost incasatX dupX formula indicele Euribor la 6 luni plus marja fixX;

- in perioada 24.07.2015-24.12.2015 dobXnda a fost incasatX dupX formula indicele Euribor la 6 luni plus marja fixX.

Suma achitatX in plus de cXtre reclamanti, in perioada 21.06.2010-31.12.2015, cu titlu de dobXndX, fatX de metoda de calcul indicele Euribor la 6 luni plus marja fixX este de 110,12 euro, iar dobXnda legalX aferentX fiecXrei sume achitate in plus de la data efectuXrii plXtii si pXnX la data efectuXrii expertizei este de 28,87 euro.

La data de 24.04.2007, cXnd a fost incheiat contractul de credit nr. X/24.04.2007, erau in vigoare prevederile OG nr. 21/1992, care, la art. 93 lit. b prevede cX „dobXnzile, precum si toate comisioanele, taxele, tarifele, spezele bancare sau orice alte costuri aferente acordXrii si derulXrii contractului, respectiv aferente unor servicii in privinta cXrora consumatorul nu dispune de libertate de alegere vor fi mentionate in contract, fXrX a se face trimiteri la conditii generale de afaceri ale furnizorului de servicii financiare, lista de tarife si comisioane sau orice alt inscris”.

La art. 93 lit. g din acelasi act normativ se prevede cX, in contractele de credit cu dobXndX variabilX, se vor aplica urmXtoarele reguli:

1. variatia ratei dobXnzii trebuie sX fie independentX de vointa furnizorului de servicii financiare, raportatX la fluctuatiile unor indici de referintX verificabili, mentionati in contract, sau la modificXrile legislative care impun acest lucru;

2. dobXnda poate varia in functie de dobXnda de referintX a furnizorului de servicii financiare, cu conditia ca aceasta sX fie unicX pentru toate produsele financiare destinate persoanelor fizice ale operatorului economic respectiv si sX nu fie majoratX peste un anumit nivel, stabilit prin contract;

3. formula dupX care se calculeazX variatia dobXnzii trebuie indicatX in mod expres in contract, cu precizarea periodicitXtii si/sau a conditiilor in care survine modificarea ratei dobXnzii, atXt in sensul majorXrii, cXt si in cel al reducerii acesteia;

h) sunt interzise clauzele contractuale care dau dreptul furnizorului de servicii financiare sX modifice unilateral clauzele contractuale fXrX incheierea unui act aditional, acceptat de consumator;

i) orice notificare cu privire la modificarea continutului clauzelor contractuale referitoare la costuri va fi transmisX consumatorilor cu cel putin 30 de zile inainte de intrarea acesteia in vigoare. Consumatorul are la dispozitie un termen de 15 zile de la primirea notificXrii pentru a comunica optiunea sa de acceptare sau de neacceptare a noilor conditii. Neprimirea unui rXspuns din partea consumatorului in termenul mentionat anterior nu este consideratX acceptare tacitX;

j) pentru orice modificare a nivelului costurilor creditului, conform conditiilor contractuale, furnizorul de servicii financiare este obligat sX notifice consumatorul, in functie de optiunea scrisX a acestuia, exprimatX in contract, prin una sau mai multe metode: scrisoare recomandatX, e-mail, sms, si va pune la dispozitia acestuia un nou grafic de rambursare.

Cu privire la drepturile consumatorilor la incheierea contractelor, art. 10 lit.a-c, f din OG nr.21/1992 prevede cX drepturile consumatorilor la incheierea contractelor sunt:

a) libertatea de a lua decizii la achizitionarea de produse si servicii, fXrX a li se impune in contracte clauze abuzive sau care pot favoriza folosirea unor practici comerciale incorecte in vXnzare, de naturX a influenta optiunea acestora;

b) de a beneficia de o redactare clarX si precisX a clauzelor contractuale, indicarea exactX a preturilor si tarifelor si, dupX caz, a conditiilor de garantie;

c) de a fi exonerati de plata produselor si serviciilor care nu au fost solicitate, precum si de achitarea preturilor, tarifelor, taxelor, comisioanelor, dobXnzilor si penalitXtilor care nu au fost stipulate initial in contracte sau in alte documente aferente contractelor;

f) de a plXti, pentru produsele sau serviciile de care beneficiazX, sume stabilite cu exactitate, in prealabil; majorarea pretului, tarifului, taxelor, comisioanelor, dobXnzilor, penalitXtilor si a altor eventuale costuri stabilite initial este posibilX numai cu acordul scris al consumatorului.

Raportat prevederilor legale sus enuntate, clauza inscrisX la art. 4.1 din contractul de credit nr. X/24.04.2007 („imprumutatul datoreazX bXncii o dobXndX curentX revizuibilX, ce se acumuleazX zilnic incepXnd cu data acordXrii creditului pXnX la data rambursXrii integrale a sumelor datorate si se calculeazX prin aplicarea ratei anuale a dobXnzii curente la soldul creditului. DobXnda se calculeazX aplicXnd formula mentionatX in Conditiile generale de derulare a afacerilor”) si clauza inscrisX la art. 4.3, teza a 2-a din acelasi contract („Banca poate modifica rata dobXnzii curente in functie de evolutia pietei financiare, aducXnd la cunostinta imprumutatului noua valoare a acesteia prin afisare la sediile bXncii”) sunt apreciate ca fiind abuzive deoarece banca nu a mentionat cX modificarea ratei dobXnzii curente va fi posibilX independent de vointa furnizorului de servicii financiare, raportatX la fluctuatiile unor indici de referintX, mentionati in contract sau la modificXrile legislative care impun acest lucru. TotodatX, nu au fost respectateprevederile art. 93lit. h din OG nr. 21/1992, care interzic furnizorului de servicii financiare sX modifice unilateral clauzele contractuale fXrX incheierea unui act aditional, acceptat de consumator.

Pentru considerentele arXtate, se va admite in parte cererea prin care reclamantii au solicitat sX se constate nulitatea absolutX a clauzelor inscrise la art. 4.1 si la art. 4.3 teza a 2-a din contractul de credit nr. X/24.04.2007 si, in consecintX se va constata nulitatea acestor clauze.

Se va constata cX in perioada 24.02.2008-24.06.2010 banca nu a incasat dobXnda de 6,9% pe an, iar in perioadele 24.07.2010-24.06.2011 si 24.07.2014-24.06.2015 pXrXta nu a incasat dobXnda dupX formula indicele Euribor la 6 luni plus marja fixX.

TotodatX, se va admite cererea prin care reclamantii au solicitat obligarea pXrXtei sX restituie suma plXtitX in plus fatX de rata dobXnzii curente de 6,9% pe an, precum si dobXndalegalX aferentX si, in consecintX, pXrXta va fi obligatX sX plXteascX/sX restituie reclamantilor urmXtoarele sume:

- suma de 571,36 euro, achitatX in plus in perioada 24.04.2007-21.06.2010, cu titlu de dobXndX, fatX de dobXnda de 6,9%, si suma de X4,42 euro, reprezentXnd dobXnda legalX aferentX acestei sume, calculatX pXnX la data de 31.12.2015;

- suma de 110,12 euro, achitatX in plus, in perioada 21.06.2010-31.12.2015, cu titlu de dobXndX, fatX de metoda de calcul indicele Euribor la 6 luni plus marja fixX, si suma de 28,87 euro, reprezentXnd dobXnda legalX aferentX acestei sume, calculatX pXnX la data de 31.12.2015.

TotodatX, se va dispune obligarea pXrXtei sX comunice reclamantilor un nou grafic de rambursare.

Referitor la cererea prin care reclamantii au solicitat obligarea pXrXtei sX modifice contractul de credit nr. X/24.04.2007 cu privire la dobXndX, in sensul de a consemna in contract cX dobXnda se va stabili dupX formula indicele Euribor la 6 luni plus marja fixX, se retine cX, prin actul aditional la contractul de credit, contractul de credit a suferit modificXri prin inscrierea clauzei potrivit cXreia rata dobXnzii curente este variabilX si pentru creditele in euro rata dobXnzii se calculeazX conform formulei Euribor la 6 luni plus marja bXncii.

In conditiile in care banca pXrXtX a modificat din propria ei initiativX prevederile din co0ntractul de credit referitoare la formula de calcul a dobXnzii, cererea reclamantilor privind obligarea pXrXtei sX modifice contractul de credit nr. X/24.04.2007 cu privire la dobXndX, in sensul incasXrii dobXnzii dupX formula indicele Euribor la 6 luni plus marja fixX, este neintemeiatX, motiv pentru care se va dispune respingerea acesteia.

Privitor la cererea prin care reclamantii au solicitat sX se constate nulitatea absolutX a clauzei inscrise la art. 6.1 din contractul de credit nr. X/24.04.2007 („pentru monitorizarea de cXtre bancX a utilizXrii/rambursXrii creditului, precum si a indeplinirii oricXror alte obligatii asumate de aceasta in baza contractului de credit, imprumutatul datoreazX bXncii un comision de administrare de 0,9%, ce va fi calculat anual prin aplicarea procentului la soldul creditului”), sunt aplicabile prevederile art. 36 alin. 3 din OUG nr. 50/2010, potrivit cXrora „Comisionul de administrare se percepe pentru monitorizarea/inregistrarea/efectuarea de operatiuni de cXtre creditor in scopul utilizXrii/rambursXrii creditului acordat consumatorului. In cazul in care acest comision se calculeazX ca procent, acesta va fi aplicat la soldul curent al creditului”.

RezultX cX este justificatX perceperea de cXtre bancX a comisionului de gestionare/administrare credit de 0,9%, iar modul de calcul a acestui comision este, de asemenea, legal, comisionul de 0,9% fiind aplicat la soldul creditului (adicX la suma rXmasX de restituit de cXtre imprumutat).

Pentru considerentele de mai sus, cererea prin care reclamantii au solicitat sX se constate nulitatea absolutX a clauzei inscrise la art. 6.1 din contractul de credit nr. X/24.04.2007 („pentru monitorizarea de cXtre bancX a utilizXrii/rambursXrii creditului, precum si a indeplinirii oricXror alte obligatii asumate de aceasta in baza contractului de credit, imprumutatul datoreazX bXncii un comision de administrare de 0,9%, ce va fi calculat anual prin aplicarea procentului la soldul creditului”), urmeazX sX fie respinsX, ca neintemeiatX.

TotodatX, se vor respinge, ca neintemeiate, cererea prin care reclamantii au solicitat sX se constate cX ei au achitat comision de administrare in baza unor clauze lovite de nulitate absolutX, precum si cererea prin care reclamantii au solicitat obligarea pXrXtei sX restituie suma plXtitX cu titlu de comision de administrare si dobXnda legalX aferentX acestei sume.

Cu privire la cererea prin care reclamantii au solicitat sX se constate nulitatea absolutX a clauzei inscrise la art. 6.2 din contractul de credit nr. X/24.04.2007 („in cazul rambursXrii integrale/partiale in avans a creditului acordat, imprumutatul datoreazX bXncii un comision de platX anticipatX de 3%, calculat prin aplicarea procentului la valoarea sumei rambursatX in avans si datorat integral, la data efectuXrii rambursXrii”), se retine cX, prin actul aditional la contractul de credit s-a prevXzut cX pentru contractele de credit cu dobXndX variabilX nu se percepe comision de rambursare anticipatX. TotodatX, din probele administrate nu rezultX cX reclamantii ar fi plXtit vreo sumX cu titlu de comision de rambursare in avans.

Pentru considerentele arXtate, se va respinge ca neintemeiatX, cererea prin care reclamantii au solicitat sX se constate nulitatea absolutX a clauzei inscrise la art. 6.2 din contractul de credit nr. X/24.04.2007.

Reclamantii au efectuat in proces cheltuieli de judecatX in sumX de 1.504,70 lei, reprezentXnd onorariu pentru expertul judiciar Badiu Nicolae. Reclamantii nu au fXcut dovada plXtii onorariului avocatului care i-a reprezentat/asistat in proces, motiv pentru care onorariul avocatului nu va fi inclus in cheltuielile de judecatX.

Potrivit art. 453 alin.1 din Codul de procedurX civilX, pXrXta va fi obligatX sX plXteascX reclamantilor cheltuielile de judecatX efectuate in proces.

9

Domenii speta