Condiţii schimbare locuinţă minor; concubini

Sentinţă civilă 1195 din 10.07.2015


Din relația de concubinaj a pârâtei reconvenționale cu reclamantul reconvențional a rezultat minora M, născută la data de …, conform certificatului de naștere de la fila 10 din dosarul nr. …...

Potrivit susținerilor părților coroborate cu declarațiile martorilor M și O, relațiile dintre cei doi părinți sunt în acest moment tensionate.

Conform susținerilor reclamantului reconvențional coroborate cu declarația martorului M, în momentul de față minora se găsește la domiciliul pârâtei reconvenționale.

Conform anchetelor sociale efectuate la domiciliile părților ( filele 81 și 34-36), ambii părinți dispun de condiții optime de locuit și prezintă garanții că pot veghea la buna creștere și educare a minorei.

Cu privire la capătul de cerere reconvențională referitoare la exercitarea autorității părintești, se poate observa faptul că ambii părinți sunt de acord ca autoritatea părintească asupra minorei să fie exercitată de ambii.

Conform art. 505, alin. 2 Cod Civil: Dacă părinţii copilului din afara căsătoriei nu convieţuiesc, modul de exercitare a autorităţii părinteşti se stabileşte de către instanţa de tutelă, fiind aplicabile prin asemănare dispoziţiile privitoare la divorţ.

Potrivit dispoziţiilor art. 397 Cod civil, „după divorţ, autoritatea părintească revine în comun ambilor părinţi, afară de cazul în care instanţa decide altfel” iar potrivit art. 506 Cod civil, cu încuviinţarea instanţei de tutelă părinţii se pot înţelege cu privire la exercitarea autorităţii părinteşti, dacă este respectat interesul superior al acestuia.

În conformitate cu prevederile potrivit art. 2 din Legea nr. 272/2002, în toate măsurile care privesc copiii, precum şi în cauzele soluţionate de instanţele judecătoreşti trebuie să prevaleze interesul superior al copilului, principiu impus inclusiv în legătură cu drepturile şi obligaţiile ce revin părinţilor.

În speță, potrivit anchetelor sociale depuse la dosar nu au rezultat date din care să rezulte că vreunul dintre părinți a avut un comportament necorespunzător cu privire la creșterea și educarea copiilor.

În acest context, instanța apreciază că ambii părinți manifestă interes pentru îngrijirea minorei, că aceștia prezintă garanţii îndestulătoare că îi pot asigura şi pentru viitor condiţii bune pentru o dezvoltare armonioasă şi pentru o bună educaţie, ambii părinți fiind persoane integrate social, cu domiciliu stabil și, în cazul reclamantului reconvențional, și cu loc de muncă stabil. Conform anchetei sociale efectuate la domiciliul pârâtei reconvenţionale aceasta beneficiază de un venit stabil format din prestații sociale, alocație de hrană și indemnizație de însoțitor.

Pentru aceste motive, instanţa va dispune ca exercitarea autorităţii părinteşti asupra la minorei M să se efectueze în comun de către ambii părinţi.

Cu privire la capătul de cerere reconvențională referitoare la stabilirea locuinţei minorei, în conformitate cu dispoziţiile art. 496 alin. 1 Cod civil: 1) Copilul minor locuieşte la părinţii săi. (2) Dacă părinţii nu locuiesc împreună, aceştia vor stabili, de comun acord, locuinţa copilului. (3) În caz de neînţelegere între părinţi, instanţa de tutelă hotărăşte, luând în considerare concluziile raportului de anchetă psihosocială şi ascultându-i pe părinţi şi pe copil, dacă a împlinit vârsta de 10 ani. Dispoziţiile art. 264 rămân aplicabile. 4) Locuinţa copilului, stabilită potrivit prezentului articol, nu poate fi schimbată fără acordul părinţilor decât în cazurile prevăzute expres de lege. (5) Părintele la care copilul nu locuieşte în mod statornic are dreptul de a avea legături personale cu minorul, la locuinţa acestuia. Instanţa de tutelă poate limita exerciţiul acestui drept, dacă aceasta este în interesul superior al copilului.

Chiar dacă se afirmă de către reclamantul reconvențional faptul că pârâta reconvențională nu are un domiciliu stabil, instanța constată contrariul. Astfel, potrivit dovezii de comunicare de la fila 88, comunicarea citației către pârâta reconvențională a fost efectuată la solicitarea instanței de către organele de poliție ale Municipiului Galați iar conform acestei dovezi citația a fost înmânată personal la data de 07.06.2015 personal pârâtei care a semnat de primire, la adresa din Galați, str. ……………. Instanța mai constată că la aceeași adresă a fost efectuată în luna mai 2015 o anchetă psihosocială ( fila 81) de către autoritatea tutelară din cadrul Municipiului Galați care a constatat că minora se găsește împreună cu pârâta iar aceasta din urmă se ocupă corespunzător de creșterea și educarea minorei. Se mai arată în același referat de anchetă psihosocială faptul că minora este sănătoasă, dezvoltată corespunzător vârstei sale, este atașată afectiv de mamă iar locuința acesteia prezintă condiții bune de locuit. Totodată, se mai arată că pârâta reconvențională obține venituri regulate din prestații sociale, alocație de hrană și indemnizație de însoțitor. În concluzie, reprezentanții autorității tutelare arată că apreciază că este în interesul minorei ca aceasta să rămână să locuiască în continuare cu mama sa.

Cu privire la ceste aspecte, instanța apreciază că interesul superior al copilului trebuie avut în vedere la stabilirea locuinţei minorului atunci când părinţii nu se înţeleg, conform art. 496 Cod civil locuinţa acestuia trebuind să fie stabilită, de regulă, la părintele la care locuieşte în mod statornic, rezultând per a contrario că va fi schimbată locuinţa minorului doar în situaţii excepţionale, spre exemplu când părintele la care locuieşte nu mai doreşte încredinţarea pe viitor sau condiţiile de locuit sunt improprii dezvoltării copilului.

Deşi martorul M – fratele reclamantului reconvenţional - a declarat că pârâta reconvenţională a plecat în trei rânduri cu minora la Galaţi fără a avea şi permisiunea reclamantului, instanţa apreciază că aceste aspecte nu sunt de natură a conduce la ideea pârâta ar putea avea o influenţă negativă asupra  minorei, neînţelegerile dintre părţi fiind irelevante cu privire la comportamentul părinţilor faţă de minoră. Aceasta tocmai pentru că potrivit anchetei sociale efectuată în luna mai 2015 de către autoritatea tutelară din cadrul Municipiului Galați s-a constatat că pârâta se ocupă corespunzător de creșterea și educarea minorei, minora este sănătoasă, dezvoltată corespunzător vârstei sale, este atașată afectiv de mamă iar locuința pârâtei reconvenţionale prezintă condiții bune de locuit. Totodată, se mai arată că pârâta reconvențională obține venituri regulate. În aceste condiţii instanţa apreciază că este insuficient, pentru a se dispune schimbarea locuinţei actuale a minorei faptul, că acesta a fost înscrisă anterior la grădiniţa de la domiciliul reclamantului reconvenţional din Mangalia sau la medicul de familie al acestuia.

Pe cale de consecinţă, instanţa apreciază că este în interesul superior al minorei ca aceasta să rămână să locuiască împreună cu pârâta reconvenţională, motiv pentru care va respinge capătul de cerere privitor la stabilirea locuinţei minorei M la domiciliul reclamantului reconvenţional, ca nefondată.

Având în vedere motivele de fapt şi de drept menţionate anterior, instanţa va admite în parte cererea reconvenţională formulată de reclamantul reconvenţional M în contradictoriu cu pârâta reconvenţională L, va dispune exercitarea autorităţii părinteşti cu privire la minora M  născută la data de … în comun de către ambii părinţi şi va respinge capătul de cerere privitor la stabilirea locuinţei minorei M la domiciliul reclamantului reconvenţional, ca nefondată.