Constatare nulitate absolută a hotărârii comisiei judeţene.

Sentinţă civilă 1440 din 26.04.2013


Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 6295/866 din 21.12.2011 reclamanta Regia Naţională a Pădurilor Romsilva-Direcţia Silvică Iaşi a chemat în judecată pe pârâţii  Comisia Judeţeană Iaşi, Comisia locală Sireţel, Ş C. V, Ş C. M, Ş N. M D I,  solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se constate nulitatea absolută parţială a hotărârii nr. 485/02.07.2003 a Comisiei judeţene şi a documentelor subsecvente prin care s-a validat propunerea comisiei locale de retrocedare a suprafeţei de 10 ha teren forestier prin înscrierea în anexa 53 la poziţia 124 pe numele ŞE.

În motivarea cererii reclamanta arată că pârâţii persoane fizice sunt moştenitorii lui Ş E, decedată la data de 25.10.1998, care, la rândul său, avea calitatea de moştenitor al lui Ş C.

Menţionează reclamanta că solicită constatarea nulităţii în baza art. III al. 1 lit. a pct. vi din legea 169/1997 întrucât Ş E a solicitat retrocedarea suprafeţei de 10 ha teren forestier în baza unor acte de vânzare cumpărare din anul 1947 fără a face dovada deţinerii în proprietate a unor astfel de terenuri la data preluării de către stat întrucât la recensământul agricol din 1947 Ş C nu deţinea în proprietate terenuri forestiere.

Dacă pârâţii persoane fizice nu fac dovada acceptării moştenirii, hotărârea a fost emisă pe numele unei persoane decedate, fiind lovită de nulitate absolută parţială în ceea ce o priveşte pe Ş E.

Faţă de aceste împrejurări, solicită admiterea cererii.

Comisia locală Sireţel nu a depus întâmpinare, însă prin adresa nr. 73/11.01.2012 a precizat că hotărârea contestată are la bază actul de vânzare cumpărare nr. 7743/20.01.1947, hotărârea fiind emisă conform legii pe numele persoanei care a formulat cererea înregistrată sub nr. 167/19.01.1998.

Comisia judeţeană Iaşi, legal citată, nu a depus întâmpinare şi nici nu şi-a desemnat reprezentant în instanţă pentru a-şi preciza poziţia procesuală faţă de acţiunea formulată.

Pârâţii Ş C. V, Ş C. M, Ş N. M DI au depus întâmpinare prin care solicită respingerea acţiunii, arătând că în mod corect hotărârea a fost emisă pe numele lui Ş E, cererea fiind depusă de către aceasta. Consideră pârâţii că prin actul de vânzare cumpărare s-a făcut dovada proprietăţii pentru terenul solicitat, acesta fiind menţionat şi în recensământul agricol menţionat de reclamantă ca fiind teren necultivat, iar în anul 1949 pe harta comunelor Berezlogi şi Sireţel, amenajamentul M.N.U.F.G. III Dolhasca apare trupul lotul nr. 6 teren cu menţiunea defrişare  pădure ţărănească ca fiind proprietatea lui FŞ şi D Ş.

Hotărârea atacată a fost dată inclusiv cu avizarea Direcţiei Silvice Iaşi. Menţionează că prin sentinţa civilă nr. 1474/2005 comisia locală a fost obligată să întocmească documentaţia prealabilă emiterii titlului, iar comisia judeţeană să emită titlu pentru 25 ha teren şi 10 ha teren cu vegetaţie forestieră.

La solicitarea instanţei, comisia judeţeană a înaintat la dosar documentaţia ce a stat la baza emiterii hotărârii atacate.

Reclamanta a fost citată cu menţiunea de a indica care sunt actele subsecvente hotărârii nr. 485/2003 a căror nulitate solicită a fi constatată.

Întrucât reclamanta nu şi-a îndeplinit obligaţia stabilită în sarcina sa, la termenul din 24.02.2012, în baza art. 1551 cod proc. civ. instanţa a dispus suspendarea judecăţii.

Prin decizia nr. 1970/01.10.2012 Tribunalul Iaşi a respins recursul declarat de reclamantă împotriva încheierii prin care s-a dispus suspendarea judecăţii.

La data de 08.02.2013 reclamanta a formulat o cerere de repunere pe rol a cauzei, iar prin adresa nr. 2628/01.03.2013 aceasta şi-a precizat acţiunea, arătând că solicită doar constatarea nulităţii absolute parţiale a hotărârii nr. 485/2003.

Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma normelor legale aplicabile, instanţa reţine următoarele:

Prin hotărârea nr. 485/02.07.2003 Comisia judeţeană Iaşi a validat propunerea comisiei locale Sireţel şi a înscris în anexa 53 139 de poziţii cu suprafaţa de 157,50 ha teren cu vegetaţie forestieră şi în anexa nr. 531 107 poziţii cu suprafaţa de 74,53 ha teren cu vegetaţie forestieră, conform anexelor care fac parte integrantă din hotărâre.

În anexa nr. 53 la poziţia 124 figurează înscrisă Ş E, în calitate de moştenitoare a autorului Ş C, cu suprafaţa de 10 ha teren forestier.

Atât anexa nr. 53, cât şi anexa nr. 531 au fost aprobate de către Regia Naţională a Pădurilor-Direcţia Silvică Iaşi, fiind semnate şi ştampilate de către aceasta, cu menţiunea că se aprobă pentru validare suprafaţa de 157,5 ha, respectiv suprafaţa de 7,53 ha ( adică chiar suprafeţele totale înscrise în cele două anexe).

Mai mult, la data de 22.10.2003 comisia locală a întocmit procesul verbal de punere în posesie nr. 6 pentru suprafaţa de 10 ha teren cu vegetaţie forestieră, proces verbal care poartă semnătura şi ştampila Regiei Naţionale a Pădurilor-Direcţia Silvică Iaşi.

Conform precizărilor şi înscrisurilor depuse de comisia locală Sireţel Ş E este cea care a formulat cererea de reconstituire a dreptului de proprietate în baza legii 169/1998, astfel că în mod corect numele acesteia apare în anexa de validare, chiar dacă la data când anexa a fost validată prin hotărârea contestată aceasta era decedată. Prin urmare, faptul dacă pârâţii Ş C. V, Ş C. M , Ş N. M D I au acceptat sau nu succesiunea acesteia, este irelevant din acest punct de vedere, hotărârea fiind emisă în mod corect pe numele persoanei care a formulat cererea de reconstituire a dreptului de proprietate.

A mai susţinut reclamanta că hotărârea este nulă în ceea ce o priveşte pe Ş E întrucât aceasta nu ar fi făcut dovada dreptului de proprietate pentru terenul cu vegetaţie forestieră.

Or, prin actul de vânzare cumpărare încheiat la data de 20.01.1947 Ş E şi Ş C, soţi au cumpărat de la Ş F şi Ş S, proprietarii moşiei „Cornu” din comuna Sireţel 50 de ha din această moşie, din care 25 ha teren loc arabil şi 25 ha pădure.

Lipsa dovezii continuităţii dreptului de proprietate asupra terenului nu poate fi reţinută  ca fiind un criteriu de respingere a cererii de reconstituire. Câtă vreme  solicitantul a făcut dovada existenţei la un moment dat a dreptului de proprietate  al său sau al autorului său asupra terenului solicitat, faţă de lipsa oricărui înscris care să facă dovada contrarie, se poate prezuma că până la momentul preluării de către stat suprafaţa respectivă a continuat să fie în proprietatea acestuia. A interpreta în sensul în care, deşi solicitantul a făcut dovada existenţei calităţii de proprietar (a său ori a autorului său), trebuie să facă şi dovada continuităţii acestui drept ar însemna ca aceasta să fie obligat a face dovada unui fapt negativ, (respectiv acela că nu a existat între timp o înstrăinare, donaţie, vânzare, etc ) care în mod obiectiv nu poate fi făcută de nicio persoană. În atare condiţii, cel care invocă lipsa continuităţii dreptului de proprietate este ţinut să facă dovada faptului că respectivul teren a ieşit din patrimoniul persoanei anterior preluării de către stat.

Pe de altă parte, în sprijinul cererii formulate reclamanta îşi invocă practic propria culpă, fapt inadmisibil. Astfel, aceasta invocă lipsa îndreptăţirii la reconstituire a numitei Ş E, deşi la momentul emiterii hotărârii contestate a aprobat anexa în care se găseşte şi aceasta înscrisă, presupunându-se că anterior aprobării a verificat documentele care au stat la baza întocmirii anexelor validate.

Faţă de considerentele expuse, instanţa constată că în speţă s-a făcut dovada îndreptăţirii autoarei Ş E la reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 10 ha teren cu vegetaţie forestieră, astfel că hotărârea nr. 485/2003 a Comisiei judeţeană Iaşi este legală şi temeinică în ceea ce o priveşte pe aceasta.

În consecinţă, instanţa constată că acţiunea de faţă este neîntemeiată şi o va respinge.

În baza dispoziţiilor art. 274 cod pro. civ. reclamanta va fi obligată să plătească pârâţilor Ş C. V, Ş C. M, Ş N. M DI suma de 500 lei reprezentând cheltuieli de judecată ( onorariu de avocat ).

Pentru aceste motive,

În numele Legii,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Respinge ca neîntemeiată acţiunea formulată de reclamanta Regia Naţională a Pădurilor Romsilva-Direcţia Silvică Iaşi, cu sediul în strada Gh. Asachi, nr. 2 în contradictoriu cu pârâţii Comisia judeţeană Iaşi, Comisia locală Sireţel, Ş C. V, Ş C. M, Ş N. M DI

Obligă reclamanta să plătească pârâţilor Ş C. V, Ş C. M, Ş N. M D I suma de 500 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi,  26.04.2013.

Domenii speta