Respinge contestaţia la executare ca neântemeiată

Sentinţă civilă 3945 din 19.03.2014


Respinge contestaţia la executare ca neântemeiată

Prin cererea introdusă pe rolul Judecătoriei Ploieşti sub nr. /281/2013 la data de 27.03.2013, contestatorul X a solicitat în contradictoriu cu intimata Y SA anularea dispoziţiei de poprire, procesul verbal şi somaţia din data de 18.03.2013 emise de Biroul Executorului Judecătoresc Tarean Călin.

În motivarea contestaţiei sale, petentul arată  că împreună cu soţia sa, a contactat un credit în valoare de 6300 euro pentru care s-a încheiat contractul de credit nr. 70206906 cu o rată scadente de 130 euro pe lună.

Arată contestatorul că potrivit contractului art. 5.3 soţia sa în prezent decedată a încheiat o poliţă de asigurare de viaţă cesionată în favoarea băncii care acoperea riscul de deces.

Susţine contestatorul că soţia sa a decedat, astfel că începând cu data de 01.02.2011 nu  a mai achitat ratele la bancă apreciind că poliţa de asigurare a soţiei stinge creditul.

În dovedirea contestaţiei sale petentul a solicitat proba cu înscrisuri şi a depus la dosarul cauzei  notificare emisă de executorul judecătoresc, somaţia, proces verbal, înfiinţarea de poprire, contractul de credit, extras de cont.

Cererea nu a fost întemeiată în drept.

La solicitarea instanţei Biroul Executorului Judecătoresc a depus la dosarul cauzei dosarul de executare.

Intimata a depus la dosarul cauzei întâmpinare prin care a solicitat  respingerea contestaţiei la executare ca nefondată şi a invocat excepţia netimbrării.

Susţine intimata prin întâmpinare că petentul contestator împreună cu soţia sa în prezent decedată, a obţinut un contract de credit în valoare de 6300 euro şi au constituit garanţie în favoarea băncii pentru garantarea obligaţiilor de plată, o poliţă de asigurare de viaţă, persoana asigurată  fiind soţia petentului Toader Cristina Alexandra. Împrumutaţii nu au mai plătit ratele scadente astfel că s-a început executarea silită.

Mai susţine intimata că susţinerea contestatorului potrivit căreia asigurarea de viaţă a soţiei trebuia să-l exonereze de plata creditului este neîntemeiată deoarece petentul nu a efectuat demersuri la societatea de asigurări pentru  a aduce la cunoştinţă decesul şi nu a comunicat către asigurator  actele de stare civilă, actele vizând decesul, actele medicale pentru a se analiza oportunitatea acordării indemnizaţiei, astfel că asiguratorul nu a putut acorda indemnizaţia mai ales că actele medicale au caracter personal şi nu pot fi eliberate decât moştenitorilor defunctei.

Mai arată intimata că nu există raporturi contractuale între bancă şi asiguratorul Generali Asigurări.

În dovedirea susţinerilor sale intimata a solicitat proba cu înscrisuri şi a depus la dosarul cauzei corespondenţa cu Asiguratorul Generali asigurări. Întâmpinarea a fost întemeiată pe disp. art. 205 cod procedură civilă.

La dosarul cauzei a fost depus şi dosarul de daună de către asiguratorul Generali asigurări.

Intimata  a renunţat la excepţia de netimbrare invocată faţă de faptul că petentul contestator a depus în termen dovada plăţii taxei judiciare de timbru.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin dispoziţia de poprire emisă de Biroul executorului judecătoresc Tarean Călin s-a dispus înfiinţarea popririi asupra veniturilor debitorului contestator X pentru suma de 2452 euro reprezentând credit restant şi dobânzi.

La baza emiterii acestei somaţii a stat dosarul de executare nr. 91/2013. potrivit dosarului de executare rezultă că debitorul contestator a contactat un credit împreună cu soţia sa în valoare de 6300 euro de la Y pentru care soţia sa a întocmit o poliţă de asigurare de viaţă pentru garanţia creditului pe care a cesionat-o băncii.

La data de 27.12.2010 astfel cu rezultă din certificatul de deces seria DZ nr. 136532,  a decedat numita TC soţia contestatorului , iar acesta fără nici un demers a sistat plata creditului bancar apreciind că poliţa de asigurare de viaţă a soţiei sale acoperă creditul.

Contestatorul în calitate de moştenitor dar şi de cocontractant avea obligaţia de a înştiinţa Asiguratorul despre decesul persoanei asigurate şi să depună actele în dovedire, să aştepte aprobarea plăţii asigurării şi împreună cu banca să stabilească condiţiile încetării creditului.

Din probatoriile administrate  în cauză rezultă că poliţa de asigurare nu a putut fi valorificată întrucât asiguratorul a refuzat acordarea despăgubirii solicitate pe motivul că decesul a survenit ca urmare a unei afecţiuni preexistente. Astfel potrivit condiţiilor de asigurare de grup pentru asigurarea de viaţă oferită clienţilor băncii comerciale Y valabile încă din anul 2006,  împrumutata TC a fost inclusă în asigurarea de grup a băncii şi a semnat anexa 2 a contractului de credit în acest sens, poliţa ce asigură decesul are o excludere respectiv: Asiguratorul nu datorează suma asigurată dacă producerea evenimentului asigurat s-a datorat ca urmare a unei afecţiuni preexistente la data intrării în vigoare a contractului de asigurare.

Mai mult potrivit înscrisului semnat de debitoarea asigurată  este menţionat faptul că prin boală se înţelege  ,,orice modificare organică sau funcţională  a stării normale de sănătate care se manifestă  pentru prima oară după data de început a asigurării. Sunt excluse din asigurare afecţiunile preexistente. Prin afecţiune preexistentă se înţelege  orice boală sau afecţiune diagnosticată, tratată, vindecată sau nevindecată sau ale cărei semne şi simptome s-au manifestat înainte de data de început a asigurării,,.

Conform înscrisurilor medicale aflate la dosarul cauzei rezultă că defuncta TC a fost diagnosticată şi luată în evidenţă  de medicul oncolog pentru neoplasm mamar iar din certificatului medical constatator al decesului nr. 557/27.12.2010 şi a declaraţiei contestatorului  debitoarea defunctă a decedat ca urmare a insuficienţei cardio respiratorii  cauzate de boli preexistente, respectiv metastaze cerebrale şi pulmonare cât şi neoplasm mamar.

Din contractul de credit nr. 0000 fila 12 dosar  rezultă că petentul contestator are calitatea de împrumutat şi s-a obligat la restituirea creditului în solidar cu soţia sa TC.

Potrivit disp. Art. 711 cod procedură civilă împotriva executării silite se poate face contestaţie  de către cei interesaţi sau  vătămaţi prin executare.

Faţă de toate considerentele arătate instanţa apreciază că petentul nu este vătămat prin executare iar potrivit disp. Art. 622 cod pr. Civ. Obligaţia stabilită printr-un titlu executoriu se aduce la îndeplinire de bună voie.

Având în vedere faptul că obligaţia de executare există, poliţa de asigurare nu a putut fi valorificată ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor contractuale, dosarul de executare a fost legal întocmit, actele de executare fiind întemeiate.

În consecinţă, instanţa apreciază ca fiind neîntemeiată contestaţia la executare formulată de contestatorul X în contradictoriu cu intimata Y şi urmează să o respingă.

Potrivit principiului  disponibilităţii ce guvernează procesul civil instanţa va lua act că intimata nu solicită cheltuieli de judecată.