Modificare titlu de proprietate

Sentinţă civilă 62/2014 din 19.02.2014


Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Podu Turcului sub nr. 355/829/12.03.2013, ulterior precizata, reclamantii S.C., T.C. si B. A. au chemat in judecata paratele Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor __ si Comisia Locala de fond funciar a comunei ___, solicitand modificarea titlului de proprietate nr. ___/1994 emis pe numele defunctului G.S..

In motivarea cererii au aratat ca pentru defunctul G.S. s-a emis titlul de proprietate ___/1994 pentru suprafata de 1 ha teren extravilan categoria de folosinta padure, cumparat cu act de vanzare nr. ___/1942, iar la emiterea titlului s-au consemnat gresit tarlaua, parcela si vecinii.

In sustinere au fost depuse la dosar in fotocopie titlul de proprietate nr. ___/14.11.1994, certificat de mostenitor nr.__/2001,  act de vanzare din 10 martie 1942, acte de stare civila.

Legal citata parata Comisia Judeteana ___ de fond funciar a formulat intampinare in care a aratat ca nu este in culpa procesuala intrucat in conformitate cu prevederile art. 36 din Regulamentul aprobat prin HG 890/2005 comisia judeteana valideaza dreptul de proprietate si elibereaza titluri de proprietate pe baza documentatiilor intocmite de catre comisiile locale, care cuprind anexele validate, fisele tehnice, planurile parcelare, procesele verbale de punere in posesie si schtele terenurilor. A inaintat la dosar documentatia care a stat la baza emiterii titlului de proprietate a carui modificare se solicita.

In cursul solutionarii cauzei a decedat reclamanta B.A., fiind introdusi in cauza mostenitorii acesteia, B.G.C. si B.D.S.. De asemenea, au fost introdusi in cauza mostenitorii numitei G.T., sotia supravietuioare a lui G.S., respectiv a numitilor O.M., M.C.si F.M..

Prin adresa nr. 423/10.02.2014 Comisia Locala __ de fond funciar a comunicat punctul de vedere cu privire la solicitarea reclamantilor de modificare a titlului de proprietate.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin Titlul de Proprietate nr. __/1994 in urma cererii formulate,  i s-a reconstituit  numitului  G.S. dreptul de proprietate asupra unei suprafete de 1 ha teren cu vegetatie forestiera situat in tarlaua 93 parcela 2137/98.

Din adresa Comisiei Locale de fond funciar a comunei ___ rezulta ca in urma verificarilor facute si a reintocmirii planului parcelar si a planului de situatie de catre SC Topo Sistem SRL s-a constatat ca atat numarul topografic (tarla, parcela) cat si vecinatatile pentru suprafata de teren cu vegetatie forestiera cuprinsa in titlul de proprietate nr. __/1994 au fost inscrise in mod eronat. Astfel, conform documentatiei intocmite de SC Topo Sistem SRL suprafata din titlul de proprietate nr. ___/1994 se afla in tarlau 97, parcela 2198/2 si are ca vecini la nord Macovei Constantin, la est Sachelaru Aurel, la sud Izlaz comunal, iar la vest Ocolul Silvic Sascut.

In consecinta, vazand recunoaşterea pârâtei privind eroarea strecurata in titlul de proprietate nr. ___/1994, dar si inscrisurile depuse la dosar - documentatia care a stat la baza emiterii titlului, documentatia intocmita de SC Topo Sistem SRL, in lumina art. 58 din Legea nr. 18/1991 instanţa urmează a admite acţiunea, modificand titlul de proprietate  nr. ___/1994 emis de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata __ pe numele G. St., in sensul radierii suprafetei de 1 ha padure din T 93,  P 2137/98 si inscrierea suprafetei de 1 ha padure in T 97, P 2198/2, cu vecinii la nord Macovei Constantin, la est Sachelaru Aurel, la sud izlaz comunal, la vest Ocolul Silvic Sascut.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

 Admite actiunea formulata de reclamantii S.C., domiciliată în comuna ___, judeţul Bacău, T.C., domiciliată în comuna ___, judeţul Bacău, B.G. C., domiciliat în __ , judeţul Braşov, B.D.S., domiciliat în ___, judeţul Braşov,  O.M. domiciliată în ____, judeţul Braşov, M. C., domiciliată în ___ si F.M., domiciliată în ________, în contradictoriu cu paraţii Comisia Locala de fond funciar a comunei ___ si Comisia Judeteana de fond funciar ___.

Dispune modificarea titlului de proprietate nr. ___ din 14.11.1997 emis in beneficiul lui G.S. in sensul radierii suprafetei de 1 ha padure din T 93,  P 2137/98 si inscrierea suprafetei de 1 ha padure in T 97, P 2198/2, cu vecinii la nord Macovei Constantin, la est Sachelaru Aurel, la sud izlaz comunal, la vest Ocolul Silvic Sascut.