Contract de inchiriere incheiat anterior intrarii in vigoare a Noului Cod Civil. Titlu executoriu

Hotărâre 0 din 05.10.2012


Prin adresa nr. x înregistrata pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti la data de x, BEJA  x a solicitat încuviinţarea executării silite împotriva debitoarei SC x SRL, la cererea creditoarei x, în temeiul Contractului  de închiriere nr. x/15.09.2011 si a Contractului de locaţiune nr. x/20.08.2011 .

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa apreciază că cererea este neîntemeiată, pentru urmatoarele considerente:

Art. 372 C.pr.civ. dispune că executarea silită se va efectua numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti ori al unui alt înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu, iar potrivit art. 379 C. proc. civ.,  „nu poate avea loc nici o urmărire asupra bunurilor mobile sau imobile decât pentru o creanţă certă, lichidă şi exigibilă”, instanţa urmând a analiza dacă în prezenta cauză sunt întrunite cumulativ cele trei condiţii necesare pentru executarea silită: creanţă certă, lichidă şi exigibilă.

Creditoarea a solicitat încuviinţarea executării silite cu privire la suma de 6700 euro reprezentând contravaloarea chiriei,considerând că pentru acesta suma contractul de locaţiune nr. x/20.08.2011  înregistrat la ANAF  sub nr. x/15.09.2011 este titlu executoriu.

Instanţa apreciază că în cauză nu se poate vorbi despre regimul general al bunurilor pentru a fi aplicabil art. 5 alin. 6 din Noul Cod, ci de un contract supus principiului tempus regit actum, astfel încât, art. 1798 din Noul Cod nu îşi găseşte aplicarea în speţă.

În plus, instanţa constată că actul în baza căruia se solicită încuviinţarea executării silite nu este autentificat, pentru  a se pune problema aplicabilităţii art. 66 din Legea nr. 36/1995.

Prin urmare, constatând că nu se poate vorbi despre o creanţă certă, lichidă şi exigibilă şi de un titlu executoriu,  reţinând că în cauză nu sunt îndeplinite condiţiile art. 379 C.pr.civ. şi 3731 Cod proc.civ,  instanţa urmează să respingă cererea de încuviinţare a executării silite, ca neîntemeiată.