Reexaminare anulare cerere – instanţa în mod corect a anulat cererea pentru nedepunerea extrasului de carte funciară al imobilului cu privire la care solicită constatarea dreptului de proprietate, neindicarea modalităţii de calcul a valorii imobilului, ne

Hotărâre 0 din 22.10.2014


reexaminare anulare cerere – instanţa în mod corect a anulat cererea pentru nedepunerea extrasului de carte funciară al imobilului cu privire la care solicită constatarea dreptului de proprietate, neindicarea modalităţii de calcul a valorii imobilului, nedepunerea interogatoriilor pârâţilor şi neindicarea temeiului de drept material

INSTANŢA

Deliberând asupra cererii de reexaminare, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, la data de 11.09.2014, sub nr. 26145/299/2014/a1, petenta SC C.A. SRL a solicitat reexaminarea soluţiei de anulare a acţiunii prin Încheierea din 27.06.2014, pronunţată de Judecătoria Sectorului 1, în dosarul nr. 26145/299/2014.

În motivare a arătat că şi-a îndeplinit toate obligaţiile, respectiv a făcut dovada că a depus cerere de eliberare a extrasului de carte funciară; prin adresa din 06.06.2014 instanţa nu i-a pus în vedere să depună şi interogatoriile, ci numai înscrisurile; suma de 50.000 lei stabilită ca valoare a obiectului cererii reprezintă valoarea imobilului din evidenţele contabile ale A.D.P., petenta neavând cunoştiinţe de specialitate pentru a stabili în baza unei formule de calcul valoarea reală a imobilului. A mai arătat că temeiul de drept a fost indicat ca fiind art. 35 din NCPC. 

În drept a invocat  dispoziţiile art. 200 din Codul procedură civilă.

Analizând cererea de reexaminare, precum şi cererile şi înscrisurile depuse Dosarul nr. 26145/299/2014, instanţa constată:

Prin Încheierea din data de 27.06.2014, pronunţată de Judecătoria Sectorului 1, în dosarul nr. 26145/299/2014 s-a dispus anularea cererii formulate de reclamanta SC C.A. SRL.

În motivarea acestei soluţii s-a reţinut că reclamanta nu s-a conformat în totalitate obligaţiilor comunicate conform dovezii/procesului-verbal de înmânare din data de 12.06.2014, în condiţiile în care nu a depus extrasul de carte funciară, cu arătarea titularului înscris în cartea funciară, eliberat de biroul de cadastru şi publicitate imobiliară în raza căruia este situat imobilul, iar în cazul în care imobilul nu era înscris în cartea funciară, nu a anexat un certificat emis de acelaşi birou care ar fi atestat acest fapt, aşa cum se prevede în mod imperativ la art.194 lit.c) NCPC. Sub acest aspect, este de precizat că prin depunerea doar a cererii prin care s-a solicitat extrasul de carte funciară nu se poate considera că obligaţia a fost îndeplinită. De asemenea, reclamanta nu a depus interogatoriile şi toate înscrisurile, în trei exemplare certificate pentru conformitate cu originalul, care stau la baza susţinerilor din cererea de chemare în judecată, potrivit art.194 lit.e) NCPC, prin înscrisurile depuse la dosar la data de 23.06.2014, fiind îndeplinită doar parţial această obligaţie. Totodată, reclamanta nu a indicat modul de calcul pentru determinarea valorii obiectului cererii de 50.000 lei şi nici nu a arătat care sunt înscrisurile în baza cărora a stabilit această valoare, aşa cum prevăd dispoziţiile art.194 lit.c) NCPC, iar în privinţa temeiului de drept material, se poate observa că acesta nu a fost indicat, reluându-se menţiunea temeiului de drept procesual indicat iniţial, respectiv art.35 NCPC

Potrivit art. 200 alin. 4 şi alin. 5 Cod procedură civilă, împotriva încheierii de anulare, reclamantul va putea face numai cerere de reexaminare, solicitând motivat să se revină asupra măsurii anulării, iar cererea de reexaminare se face în termen de 15 zile de la data comunicării încheierii.

În ceea ce priveşte temeinicia cererii de reexaminare, se observă că, instanţa a anulat în mod corect acţiunea ce a făcut obiectul Dosarului nr. 26145/299/2014, întrucât aceasta a fost formulată cu încălcarea prevederilor art. 194 lit. c,d şi e Cod procedură civilă, iar neregularitatea nu a fost înlăturată în termenul de 10 zile de la comunicarea Rezoluţiei din data de 06.06.2014.

Prin rezoluţia din data de 06.06.2014 i s-a comunicat petentei obligaţia de a depune extrasul de carte funciară, cu arătarea titularului înscris în cartea funciară, eliberat de biroul de cadastru şi publicitate imobiliară în raza căruia este situat imobilul, iar în cazul în care imobilul nu era înscris în cartea funciară, nu a anexat un certificat emis de acelaşi birou care ar fi atestat acest fapt; interogatoriile şi toate înscrisurile, în trei exemplare certificate pentru conformitate cu originalul, care stau la baza susţinerilor din cererea de chemare în judecată; să indice modul de calcul pentru determinarea valorii obiectului cererii şi modul de calcul cum s-a ajuns la determinarea acestei valori cu indicarea înscrisurilor corespunzătoare, temeiului de drept material.

Până la data anulării acţiunii şi data pronunţării încheierii în dosarul nr. 26145/299/2014/a1, petenta nu a răspuns tuturor solicitărilor instanţei.

Astfel, se reţine că petenta a formulat cererea de chemare în judecată fără a obţine un extras de carte funciară al imobilului cu privire la care solicită constatarea dreptului de proprietate în condiţiile în care, potrivit art. 194 lit. c Cpc, dacă se formulează  o acţiune privind un imobil, acesta trebuie identificat şi depus extrasul de carte funciară, cu arătarea titularului înscris în cartea funciară, eliberat de biroul de cadastru şi publicitate imobiliară în raza căruia este situat imobilul, iar în cazul în care imobilul nu era înscris în cartea funciară, nu a anexat un certificat emis de acelaşi birou care ar fi atestat acest fapt.

Prin urmare, acţiunea fiind formulată de avocat, acesta cunoştea dispoziţiile art. 194 lit. c Cpc, iar obligaţia de a depune extras de carte funciară era cunoscută înainte de data formulării acţiunii şi nu poate arăta că nu a putut depune extrasul în termen de 10 zile de la comunicare adresei.

Prin cererea precizatoare depusă la data de 23.06.2014, petenta a stabilit în mod aleatoriu valoarea imobilului de 50.000 lei, fără a indica modalitatea de calcul a acesteia şi fără a se raporta la anumite înscrisuri.

Potrivit art. 104 Cpc, în cererile având ca obiect un drept de proprietate sau alte drepturi reale asupra unui imobil, valoarea se determină în funcţie de valoarea de impunere a construcţiei sau terenului sau de valorile orientative ale proprietăţilor imobiliare pentru anul 2014, iar nu de valoarea imobilului din evidenţele contabile ale A.D.P. şi nu sunt necesare cunoştinţe de specialitate pentru a stabili în baza unei formule de calcul valoarea reală a imobilului.

Contrar susţinerilor reclamantei, prin adresa din data de 06.06.2014 instanţa i-a pus în vedere să depună şi interogatoriile pârâţilor, care stau la baza susţinerilor din cererea de chemare în judecată, potrivit art.194 lit.e) NCPC, iar nici odată cu cererea de reexaminare nu a fost îndeplinită această obligaţie.

Reclamanta nu a indicat temeiul de drept material, astfel cum prevede art. 194 lit.d) NCPC, ci numai temeiul de drept procedural, respectiv art. 35 din noul Cod de procedură civilă.

În speţă, instanţa reţine faptul că reclamanta nu a îndeplinit obligaţiile stabilite în sarcina sa, conform dispoziţiilor procedurale exprese prevăzute de art. 194 lit. c, d şi e din Codul de procedură civilă, în termenul prevăzut de art. 200 alin. 2 Cod procedură civilă, deşi a fost legal citat la sediul indicat, cu o copie a rezoluţiei instanţei.

Or, în condiţiile în care obligaţia părţii este prevăzută expres de dispoziţiile procedurale cuprinse în art. 194 -197 Codul de procedură civilă instanţa reţine faptul că sancţiunea, ca urmare a nerespectării acestor dispoziţii, o reprezintă anularea cererii.

În ceea ce priveşte respectarea dreptului reclamantei de acces la justiţie instanţa reţine că potrivit jurisprudenţei CEDO, acesta este conceput ca drept al oricărei persoane de a se putea adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime. Mijloacele concrete de asigurare a accesului liber la justiţie, acestea sunt lăsate de Convenţie la latitudinea statelor care au ratificat-o, de vreme ce prin art. 6 pct. 1 nu s-au prevăzut expres alte asemenea mijloace. În hotărârea Golder c. Marii Britanii, Curtea a arătat că dreptul de acces liber la justiţie nu este unul absolut, “putând fi aduse restricţii exerciţiului acestui drept întrucât dreptul de acces, prin chiar natura sa, cere o reglementare din partea statului, reglementare care poate varia în timp şi spaţiu în funcţie de resursele comunităţii şi de nevoile indivizilor” (Curtea EDO, Golder c. Marii Britanii, din 21 februarie 1975, seria A nr. 18, p. 19, par. 38), limitările astfel aduse trebuind să respecte principiile ce reies din jurisprudenţa Curţii, respectiv ele trebuie să urmărească un scop legitim şi să nu afecteze substanţa însăşi a dreptului. De asemenea, este necesară asigurarea unui raport rezonabil de proporţionalitate între scopul urmărit şi mijloacele alese.

În speţă, instanţa reţine că obligaţiile petentei reţinute mai sus, sunt obligaţii care puteau fi îndeplinite de către aceasta.

Se mai reţine că reclamanta are posibilitatea de a cere restituirea a jumătate din taxa de timbru, în temeiul art. 45 alin. 1 lit. d din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, iar accesul la justiţie nu este împiedicat, având posibilitatea să introducă din nou acţiunea.

În consecinţă, în temeiul art. 200 alin. 6 Cod procedură civilă, stabilind că acţiunea a fost formulată cu încălcarea art. 194 lit. c, d şi e Cod procedură civilă, precum şi că această neregularitate nu a fost înlăturată de petentă, în mod culpabil, în termenul de 10 zile de la comunicarea lipsurilor şi nici odată cu cererea de reexaminare, instanţa va respinge cererea de reexaminare a măsurii anulării acţiunii dispuse prin încheierea de şedinţă din data de 27.06.2014, pronunţată de Judecătoria Sectorului 1, în dosarul nr. 26145/299/2014.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

Respinge cererea de reexaminare a măsurii anulării acţiunii dispuse prin încheierea de şedinţă din data de 27.06.2014, pronunţată de Judecătoria Sectorului 1, în dosarul nr. 26145/299/2014, formulată de reclamanta SC C.A. SRL, cu sediul în ...

Definitivă.

Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 22.10.2014.