Contestaţie la executare – titlurile executorii constând în procese-verbale de contravenţie au fost comunicate în conformitate cu dispoziţiile legale

Sentinţă civilă 11422 din 26.06.2014


Deliberând în cauza civila de faţă, constată:

Prin cererea înregistrata la data de 19.12.2013 pe rolul Judecătoriei Sector 1 Bucureşti în dosar nr. 50339/299/2013, contestatorul  D.G., în contradictoriu cu intimata Consiliul Local Sector 1-Direcţia Generală de Impozite şi Taxe, a formulat contestaţie la executare împotriva executării silite din dosarul de executare nr. 419372/04.12.2013, solicitând instanţei anularea actului ”înştiinţare poprire” şi a tuturor actelor de executare încheiate de către DGITL Sector 1, întoarcerea executării silite şi restabilirea situaţiei anterioare, obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

In motivarea în fapt, contestatorul a arătat în esenţă că la data de 04.12.2013 a fost comunicata de către DGITL Sector 1 înştiinţarea de poprire purtând aceeaşi dată , fără a fi însoţită de nici un alt înscris, titlu executoriu, iar anterior nu a mai fost comunicat vreun înscris privind pretinsul debit din înştiinţarea de poprire, respectiv 724 lei.

Contestatorul arata astfel că, executarea silita este nelegala motivat de faptul că nu a fost comunicat niciodată titlul executoriu în temeiul căruia s-a efectuat executarea silită, actele de executare sunt lovite de nulitate pentru vicii de formă, iar forma de executare dispusă, poprirea, este neîntemeiata, arătând ca nu a fost comunicat niciodată titlul executoriu nici în copie certificată şi nici în altă formă, şi nici nu a fost indicată posibilitatea de formulare a contestaţiei.

Arata astfel contestatorul ca nu au fost respectate prevederile art. 42 alin. 2 lit. i. c.pr.fiscală.

În drept, cererea nu a fost motivată.

În susţinerea contestaţiei, contestatorul a depus la dosar înştiinţarea de poprire emisă la data de  04.12.2013.

Cererea  a fost timbrată cu taxa de timbru în suma de 55,68 lei.

La data de  24.03.2014, intimata a depus la dosar întâmpinare, prin care a invocat excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executare, având în vedere faptul că prezenta contestaţie la executare a fost introdusă la data de 19.12.2013, fiind depăşit termenul de 15 zile prevăzut de dispoziţiile art. 173 din OG nr. 93/2003.

Pe fondul cauzei, intimata a solicitat respingerea contestaţiei la executare ca neîntemeiată, menţinerea actului contestat ca temeinic şi legal, arătând ca s-au respectat prevederile legale, atât cele prevăzute de art. 39 din OG nr. 2/2001, cât şi cele prevăzute de art. 141 alin. 8 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

S-a învederat că în adresa de înfiinţare a popririi nr. 419372/04.12.2013 contestatorului i s-a adus la cunoştinţă atât debitul pentru care a fost dispusa înfiinţarea popririi cât şi temeiul înfiinţării popririi, respectiv dosarele de executare nr. 164025/324762/04.12.2012 ( data de  04.12.2012 a fost luata ca data de referinţă fiind data la care a fost emis ultimul act de executare) dosare în care au fost emise somaţiile nr. 16025/17.12.2010 şi nr. 324762/04.12.2012.

În drept, întâmpinarea a fost întemeiata pe dispoziţiile art. 205-208 c.p.c., OG nr. 2/2001, OG nr. 92/2003 rep.

În susţinerea  întâmpinării, intimata a depus la dosar înscrisurile care au stat la baza emiterii actelor contestate ( filele 24-51).

Prin încheierea  de la 19.06.2014, instanţa a respins excepţia tardivităţii introducerii contestaţiei la executare invocată de intimata prin întâmpinare, constatând ca cererea a fost formulata în termenul legal de 15 zile de la comunicarea înştiinţării popririi din 04.12.2013 şi în conformitate cu dispoziţiile art. 714 pct. 2 C.p.c.

Analizând cererea şi înscrisurile depuse la dosar, instanţa reţine următoarele:

La data de 04.12.2013 a fost emisă înştiinţarea de poprire pe numele contestatorului-debitor D.G.  privind înfiinţarea popririi pentru plata debitului în sumă de 724 lei.

Împotriva înştiinţării de poprire şi a tuturor actelor de executare emise împotriva acestuia, contestatorul a formulat contestaţie la executare în termen legal de 15 zile de la comunicare conform art. 172 din OG nr. 92/2003, precum şi art. 714 pct. 2 c.p.c.

În ceea ce priveşte susţinerile contestatorului cu privire la faptul că  actele de executare sunt lovite de nulitate pentru vicii de formă, contestatorul nu indică existenţa vreunei vătămări şi chiar în ipoteza existenţei unei astfel de vătămări, aceasta poate fi înlăturată prin posibilitatea pe care o are contestatorul de a-şi face apărări în faţa instanţei.

Pe de altă parte, instanţa contată că actele de executare contestate, atât somaţiile de plată emise la data de 04.12.2012 şi 17.12.2010, cât şi titlurile executorii prin care s-au evidenţiat sumele de plata au fost emise cu respectarea dispoziţiilor art. 145 -149 din OG nr. 92/2003 rep., fiind prevăzut şi dreptul de a formula contestaţie în condiţiile art. 172-173 din OG nr. 92/2003, fiind comunicate contestatorului atât prin poştă cu confirmare de primire, cât şi prin publicitate în temeiul art. 44 alin. 3 din OG nr. 92/2003.

Analizând actele de la dosar, instanţa reţine că pentru punerea în executare a procesului verbal de contravenţie seria CC nr. 6109684/04.06.2010 transmis de Ministerului Administraţiei şi Internelor, DGPMB –Brigada Rutiera, respectiv sentinţa civilă nr. x pronunţată de Judecătoria Buftea irevocabilă prin decizia civilă nr. x a fost întocmit dosarul de executare nr. 164025/17.12.2010, fiind emisă somaţia nr. 164025/17.12.2010.

Pentru punerea în executare a titlurilor executorii reprezentante de proces verbal de contravenţie seria R1 nr. 0434029/21.11.2011 emis de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, procesul-verbal seria CC nr. 7279820/21.10.2010  emis de Ministerul Administraţiei şi Internelor, DGPMB-Brigada Rutiera a fost întocmit dosarul de executare silită nr. 324762/04.12.2012, fiind emis titlul executoriu nr. 300472/04.12.2012 şi somaţia nr. 324762/04.12.2012.

Faţă de faptul că debitorul-contestator nu a achitat debitele evidenţiate în actele de executare, au fost efectuate acte de executare silita împotriva debitorului prin poprire, fiind emisa adresa de înfiinţare a popririi nr. 449295/04.12.2013 şi adresa de înfiinţare a popririi nr. 449299/04.12.2013 în condiţiile art. 149 c.pr.fiscală.

Prin urmare, instanţa constata neîntemeiata şi susţinerea contestatorului cu privire la faptul că executarea silita s-a efectuat în lipsa unui titlu executoriu care nu i-a fost comunicat, în speţă procedura de executare silita fiind efectuată în baza titlurilor executorii reprezentate de procesele-verbale şi sentinţa civilă menţionate mai sus, fiind comunicate către contestator prin poştă cu confirmare de primire la data de 22.12.2010  şi prin publicitate la data de 17.12.2013 conform art. 44 din OG nr. 92/2003.

De asemenea, instanţa reţine că prin Decizia civilă nr. x s-a constatat faptul că debitul din dosarul nr. 164025 a fost stins, în consecinţă organul fiscal a dispus ridicarea măsurilor de executare silită şi închiderea dosarului de executare nr. 164025.

Totodată, instanţa reţine că prin sentinţa civilă nr. x pronunţată de Judecătoria Ploieşti a fost respinsă plângerea contravenţională formulata de contestatorul D.G. împotriva procesului-verbal de contravenţie seria R11 nr. 0434029/21.11.2011, titlu executoriu pus în executare conform art. 141 din OG nr. 92/2003.

Faţă de considerentele mai sus expuse, constatând ca actele de executare contestate sunt temeinice şi legale, instanţa va respinge contestaţia la executare ca neîntemeiată.

Având în vedere soluţia de respingere a contestaţiei la executare, instanţa va respinge în consecinţă şi petitul subsidiar al cererii privind întoarcerea executării silite.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge contestaţia la executare formulată de contestatorul D.G., cu domiciliul …  in contradictoriu cu intimata Consiliul Local Sector 1-Directia Generală de Impozite şi Taxe, cu sediul în Bucureşti, sector 1, str. Piaţa Amzei nr. 13.

Respinge cererea de întoarcere a executării silite.

Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare, care se depune la Judecătoria Sector 1 Bucureşti.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 26.06.2014.