Efectul substanţial al hotărârii judecătoreşti, constând în naşterea de obligaţii în sarcina uneia sau a alteia din părţile din proces, nu se produce decât între părţile care au participat la procedura jurisdicţională, nu şi faţă de terţi.

Sentinţă civilă 1445 din 29.01.2015


Prin contestaţia la executare înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 07.11.2014, contestatoarea SC NR P C SRL a solicitat instanţei în contradictoriu cu intimata  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI anularea onorariului executorului judecătoresc Rădulescu Marian stabilit prin încheierea din data de 28.10.214 în dosarul de executare nr. ….

În motivarea contestaţiei la executare s-a învederat în esenţă faptul că a plătit suma la care a fost obligată prin sentinţa civilă nr. … pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti prin mandat poştal la data de 17.10.2014, că obiectul litigiului de fond l-a constituit evacuare conform art., 1033 C.pr.civ. şi nu pretenţii, astfel că onorariul executorului judecătoresc nu poate fi valorificat la o suma ce a constituit pretenţia în litigiul de fond, că prin titlul executoriu s-a stabilit onorariul executorului judecătoresc de 372 lei care a fost achitată integral prin mandat poştal.

A mai arătat contestatoarea că executorul judecătoresc nu poate să ceara mai mult decât i s-a acordat ca şi onorariu de instanţa de judecată în titlul executoriu, întrucât ar constitui o plată nedatorată şi că şi-a executat obligaţia de plată a sumei de 372 lei faţă de executor prin mandat poştal la data de 17.10.2014.

În drept, contestatoarea a invocat dispoziţiile art. 714 C.pr.civ., 1470 ş.u.

În susţinerea contestaţiei la executare, contestatoarea a depus înscrisuri.

Contestaţia la executare a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 419,72 lei, potrivit chitanţei de la fila 53 dosar.

Intimata nu a formulat întâmpinare în termenul prevăzut de art. 201 alin. 1 C.pr.civ., deşi faţă de aceasta s-a îndeplinit procedura de comunicare a contestaţiei la executare formulată şi a înscrisurilor anexate cererii potrivit dovezii de la fila 19-20 dosar.

Din dispoziţia instanţei, potrivit art. 716 alin. 2 C.pr.civ., s-a înaintat la dosarul cauzei în copie certificată dosarul de executare nr. … pe rolul BEJ  R M (f. 26-51).

În cauză s-a încuviinţat şi administrat proba cu înscrisuri.

Analizând înscrisurile administrate în cauză, instanţa reţine următoarele:

În fapt, prin sentinţa civilă nr. … pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. … s-a admis cererea formulată de reclamantul Municipiul Bucureşti în contradictoriu cu pârâta SC NR PC SRL, s-a dispus evacuarea pârâtei din spaţiul situat în …. şi a fost obligată pârâta la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată constând în taxă judiciară de timbru în cuantum de 100 lei şi onorariu executor judecătoresc în cuantum de 372 lei, aşa cum rezultă din înscrisul de la filele 28-29 dosar.

Potrivit referatului grefei, sentinţa civilă a rămas definitivă prin neapelare la data de 07.10.2014.

La data de 17.10.2014, contestatoarea a plătit suma de 472 lei prin mandat poştal către intimata din prezenta cauză, aşa cum rezultă din înscrisul aflat la fila 6 dosar, fără ca pârâta din prezenta cauză să conteste aspectul achitării sumei de 472 lei.

La data de 27.10.2014, intimata a formulat cerere de executare silită a titlului executoriu Sentinţa civilă nr. …. pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. …, solicitând evacuarea SC NR PC SRL potrivi titlului şi executarea  silită împotriva SC NR PC SRL pentru obligaţia de plată a sumei de 100 lei şi 372 lei potrivit titlului, aşa cum rezultă din înscrisul de la fila 26 dosar.

Prin încheierea din 27.10.2014 emisă de BEJ RM în dosarul de executare nr. … s-a încuviinţat executarea silită împotriva debitoarei SC NR P C SRL în vederea evacuării din spaţiul situat în …… 1 şi a recuperării sumei de 472 lei reprezentând cheltuieli de judecată (100 lei taxă judiciară de timbru şi 372 lei onorariu executor judecătoresc) , la care se adaugă cheltuielile de executare silită, aşa cum rezultă din înscrisul de la fila 30 dosar.

Prin încheierea din 28.10.2014 s-au stabilit cheltuieli de executare silită în dosarul de executare nr. … în cuantum de 6.294,40 lei  din care 6.200 lei onorariu executor (f. 32).

Intimata a fost somată atât să procedeze la evacuarea spaţiului, cât şi să achite suma de 472 lei prevăzută în titlul executoriu sentinţa civilă nr. …… pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. …, după împlinirea termenului stabilit în somaţie, fiind întocmit procesul-verbal de evacuare din data de 17.11.2014 în care s-a acordat termen pentru evacuare 20.02.2015, până la care debitoarea să procedeze la ridicarea bunurilor din spaţiul supus evacuării.

În drept, potrivit art. 711 alin. 1 C.pr.civ., împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare; de asemenea, se poate face contestaţie la executare şi în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condiţiile legii.

Prin raportare la principiul disponibilităţii părţilor, contestatoarea a supus analizei de legalitate încheierea din 28.10.2014 de stabilire a cheltuielilor de executare în dosarul de executare nr. …, astfel că prin raportare la dispoziţiile art. 22 alin. 6 din C.pr.civ. prezenta instanţa este ţinută de limitele investirii la motivele privind nelegalitatea încheierii de stabilire a cheltuielilor de executare silită.

Un prim aspect invocat de contestatoarea este acela potrivit căruia instanţa civilă prin sentinţa civilă nr. … pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. … a stabilit suma cu titlu de onorariu executor, astfel că ceea ce s-a stabilit cu acest titlu prin încheierea din 28.10.214 este nelegală. Asupra acestui aspect, instanţa reţine că se pune în discuţie efectul substanţial al hotărârii judecătoreşti, contestatoarea invocând că executorul nu poate stabili altă sumă cu titlu de onorariu executor decât cea acordată de instanţă. Or, sub acest aspect, instanţa reţine că efectul substanţial al hotărârii judecătoreşti, constând în naşterea de obligaţii în sarcina uneia sau a alteia din părţile din proces, nu se produce decât între părţile care au participat la procedura jurisdicţională, nu şi faţă de terţi, executorul judecătoresc investit cu punerea în executare silită a hotărârii judecătoreşti nefiind parte, deci faţă de acesta nu s-a produs efectul substanţial al hotărârii judecătoreşti, el fiind ţinut în ce priveşte cuantumul cheltuielilor de executare ocazionate de procedura executării silite de prevederile Legii nr. 188/2010 şi Ordinului nr. 2550/2006.

Pe de altă parte, că cele două obligaţii de plată a cheltuielilor de judecată şi a cheltuielilor în dosarul de executare nr. …. au o cauză juridică diferită, cu alte cuvinte, vorbim de două obligaţii de plată distincte, întemeiate pe o cauză proprie, cu consecinţa reţinerii existenţei în sarcina părţii SC NR PC SRL a două obligaţii de plată, a sumei statuate prin sentinţa civilă nr. … pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. .. ce constituie titlu executoriu în temeiul art. 433 şi 622 alin. 1 şi 2 C.pr.civ şi a sumei stabilită de executorul judecătoresc cu titlu de cheltuieli de executare in dosarul nr. .. conform art. 669 alin. 2, 3  şi alin. 6 C.pr.civ.

În aceste condiţii, stingerea prin plată a obligaţiei de a da o sumă de bani stabilită prin sentinţa civilă nu afectează naşterea şi executarea unei obligaţii distincte de a da o sumă de bani, impusă contestatoarei în temeiul altei norme juridice, astfel că reţinerea în sarcina contestatoarei a obligaţiei de a plăti cheltuielile de executare din dosarul de executare nr. 84/2014 este legală şi nu contravine dispoziţiilor art. 622 alin. 2 C.pr.civ.

În ceea ce priveşte motivul invocat de contestatoare al executării  la data de 17.10.2014, a obligaţiei de plată a onorariului de executor în cuantumul de 372 lei, stabilit de instanţa de judecată prin sentinţa civilă nr. … pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. …, instanţa reţine pe de o parte că obligaţia de plată a sumei de bani nu era singura dispoziţie ce putea face obiectul executării silite, fiind susceptibilă de executare silită şi dispoziţia de evacuare, iar în fapt l-a şi constituit, astfel că argumentul stingerii obligaţiei de plată a sumei de bani la data formulării cererii de executare silită nu determină nelegalitatea în tot a încheierii de stabilire cheltuieli de executare, atâta timp cât subzista obligaţia de a face, evacuarea debitoarei şi pentru care s-au şi făcut forme de executare.

În ce priveşte susţinerea contestatoarei privind imposibilitatea executorului de a cere cu titlu de cheltuieli de executare mai mult decât i s-a acordat prin sentinţa civilă, instanţa o apreciază neîntemeiată, urmând să o înlăture, pe motiv că dezlegarea dată de instanţa civilă litigiului de fond îşi produce efectele substanţiale numai în raporturile dintre părţile din acea cauză, or, în dosarul nr. … BEJ R. M. nu a avut calitatea de parte, iar hotărârea pronunţată  nu a vizat aspectul cheltuielilor de executare din faza executării silite, subsecventă temporal soluţionării fondului litigiului dintre părţi.

Referirea din hotărârea judecătorească la suma de 372 lei cu titlu de onorariu executor nu vizează dosarul de executare nr. …, care, la momentul pronunţării hotărârii judecătoreşti, nu era constituit. Or, cererile de chemare în judecată vizează drepturi născute, actuale sau cu termen şi nu interese eventuale sau drepturi viitoare condiţionale, a căror existenţă la momentul dezlegării aspectului litigios de către instanţa judecătorească nu sunt născute şi nici nu există certitudinea îndeplinirii condiţiei ce afectează existenţa dreptului, respectiv formularea cererii de executare silită, neexecutarea de bună-voie de către debitor a obligaţiei in sarcina sa.

Obligaţia de plată a cheltuielilor de executare nu poate constitui o plată nedatorată, atâta timp cât există un temei legal, respectiv art. 669 alin. 2, 3  şi alin. 6 C.pr.civ pentru a reţine în sarcina debitorului urmărit obligaţia de a suporta cheltuielile executării silite.

În ceea ce priveşte cuantumul onorariului executorului judecătoresc stabilit prin raportare la prevederile Ordinului MJ nr. 2550/2006 , instanţa reţine că potrivit Anexei la ordinul precitat pentru executarea directă- evacuarea persoanei juridice se prevede un onorariu maximal de 5.200 lei, iar pentru executarea indirectă pentru creanţe în valoare de până la 50.000 lei inclusiv onorariul maximal este de 10% din suma reprezentând valoarea creanţei ce face obiectul executării silite, aplicat speţei fiind un onorariu maximal de 472 lei.

Pentru obligaţia de a da o sumă de bani, contestatoarea şi-a executat obligaţia de plată stabilită prin sentinţa civilă nr. … pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. … înainte de data formulării cererii de executare silită, fiind culpa intimatei care a promovat o cerere de executare silită pentru o obligaţie executată anterior de debitor, urmând ca în măsura onorariului stabilit pentru această obligaţie să admită contestaţia la executare.

În ce priveşte onorariul stabilit pentru procedura evacuării persoanei juridice, reţine ca legal un cuantum al onorariului de 5.200 lei, pentru sumele reţinute cu titlu de onorariu executor peste cuantumul legal urmând a se admite contestaţia.

Din înscrisul de la fila 32 dosar rezultă că s-a stabilit cu titlu de onorariu executor suma de 6.200 lei, în condiţiile în care onorariul maximal pentru executarea directă prin evacuare putea fi de 5.200 lei. Pentru creanţa principală  de 472 lei stabilită prin titlu executoriu în mod nelegal s-a început executarea silită, obligaţia fiind stinsă prin plată anterior datei la care s-a formulat cererea de executare silită, astfel că formele de executare pentru această obligaţie sunt lovite de nulitate.

În ceea ce priveşte susţinerea contestatoarei referitoare la caracterul excesiv al onorariului de executor în partea menţinută, respectiv pentru procedura evacuării, instanţa reţine că respectă limitele plafonului stabilit prin Ordinul 2550/2006 şi nu sunt indicii privind existenţa unui raport de disproporţionalitate dintre cuantum şi munca depusă.

Pentru aceste considerente, va admite în parte contestaţia la executare şi va anula în parte încheierea din 28.10.2014 emisă de BEJ R M în dosarul de executare nr… pentru suma de 1.000 lei, menţinând în rest, pentru diferenţă încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare.

În temeiul principiului disponibilităţii în materie civilă, va lua act să nu se solicită cheltuieli de judecată.

Domenii speta