Modificare măsuri privind copilul

Sentinţă civilă 1189 din 23.09.2014


Dosar nr. 890/308/2014

Operator de date cu caracter personal 3192

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SIGHIŞOARA

CIVIL

SENTINŢA CIVILĂ NR.  1189

Şedinţa publică de la 23 Septembrie 2014

Completul compus din:

PREŞEDINTE Cornelia Pop

Grefier Ana Ţifrea

Pe rol judecarea cauzei minori şi familie privind pe reclamanta L.A.S. şi pe pârâtul L.M., având ca obiect modificare măsuri privind copilul.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică  se prezintă reclamanta personal şi asistată de av. Burghelea Raluca, pârâtul personal. Se prezintă martora S.S.D..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Martora a fost audiată sub prestare de jurământ, declaraţia dată fiind consemnată şi depusă la dosar.

S-a luat interogatoriu pârâtului, acesta fiind consemnat şi depus la dosar.

Pârâtul  învederează instanţei că este de acord să plătească, cu titlu de pensie de întreţinere, în continuare,  suma de 250 lei/lună. Mai arată  că este de acord şi cu modificarea  programului de vizită, aşa cum a solicitat  reclamanta. Nu este de acord cu obligarea sa la plata cheltuielilor de judecată.

Pârâtul prezintă, spre vedere, un document, din care rezultă că la termenul anterior de judecată- 2 septembrie 2014, a fost plecat din ţară.

Reprezentanta reclamantei  depune la dosar dovada cheltuielilor de judecată- onorariu de avocat în cuantum de 400 lei.

Părţile învederează instanţei că nu au alte cereri în probaţiune.

Nemaifiind cereri de formulat şi incidente de soluţionat, conform disp. art. 392 C.p.c., instanţa deschide dezbaterile asupra fondului cauzei, dând cuvântul părţilor, în ordinea şi condiţiile prev. de art. 216, pentru ca să îşi susţină cererile şi apărările formulate în proces.

Reprezentanta reclamantei, având cuvântul pe fond, solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată,  să se ia act de  acceptul pârâtului în ce priveşte  cuantumul pensiei de întreţinere, cu obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecată.

Pârâtul, având cuvântul, arată că este de acord cu acţiunea formulată de reclamantă, mai puţin cu  plata cheltuielilor de judecată.

INSTANŢA

Prin acţiunea înregistrată la 30 aprilie 2014 sub număr Dosar 890/308/2014 reclamanta L.A.S. a solicitat în contradictoriu cu pârâtul L.M.  modificarea programului de vizitare  a minorei Lazăr Bianca Roxana, născută  la 30.04.2006, cu stabilirea următorului program:”în timpul anului şcolar în fiecare vineri de la orele 15,00 la orele 21,00, în timpul vacanţei de vară prima săptămână din luna iulie, in fiecare zi de la orele 10,00 la orele 20,00, fără  înnoptarea minorei la domiciliul pârâtului şi prima săptămână din luna august, în fiecare zi de la orele 10,00 la orele 20,00, fără înnoptarea minorei la domiciliul pârâtului. În timpul vacanţei de iarnă, trei zile în prima săptămână de vacanţă în anii pari, de la orele 10,00 la orele 20,00, fără înnoptarea minorei la domiciliul pârâtului şi trei zile din a doua săptămână din vacanţa de iarnă, în anii impari, de la orele 10,00 la orele 20,00, fără înnoptarea minorei la domiciliul pârâtului, în a doua săptămână din vacanţa de primăvară, după sărbătorile pascale, trei zile, de la orele 10,00 la orele 20,00, fără înnoptarea  minorei la domiciliul pârâtului, ziua de 1 Mai, reprezentând  ziua a doua  după ziua de naştere a minorei, între orele 10,00-18,00, majorarea pensiei de întreţinere la care pârâtul a fost  obligat în favoarea minorei, prin Sentinţa Civilă 1215/2010 în Dosarul civil nr. 1841/308/2010, cu cheltuieli de judecată.

În considerentele acţiunii reclamanta a arătat că părţile au divorţat în 2010, tatăl pârât a vând  stabilit un program de vizitare a minorei,  însă minorei nu-i face plăcere compania tatălui şi nu doreşte să-şi petreacă mult timp cu el şi în special nu doreşte să rămână peste noapte în locuinţa tatălui său, dorind ca peste noapte să fie şi mama ei prezentă, că programul de vizitare  stabilit  prin Sentinţa Civilă nr. 1500/8.11.2013 pronunţată în Dosarul nr. 1919/308/2013 al Judecătoriei  Sighişoara, nu este adecvat minorei şi astfel nici nu poate fi respectat, pârâtul deplasându-se la locuinţa minorei însoţit de organele de poliţie, şi, mai mult, a formulat şi plângeri penale împotriva ei pentru nerespectarea hotărârii judecătoreşti.

Reclamanta a arătat că pârâtul a  solicitat executarea silită a programului de vizitare a minorei,  împotriva căreia reclamanta a formulat contestaţie la executare, că  minora este stresată în zilele în care ar trebui să plece la locuinţa  tatălui, stare care îi afectează şi activitatea şcolară, diminuându-i capacitatea de concentrare şi necesitând  consiliere psihologică (întâlniri cu psihopedagogul din cadrul cabinetului şcolar), psihologul şcolii, ca şi un alt psiholog constatând starea  minorei şi recomandând  consultarea minorei în ce priveşte  deciziile ce urmează a se lua în legătură cu ea şi, o apropiere treptată a pârâtului faţă de minoră.

Reclamanta a mai arătat că nu doreşte îndepărtarea pârâtului din viaţa  fiicei lor, dar trebuie să ţină seama şi de dorinţa ei, interesul superior al copilului trebuind respectat cu  prioritate.

Au fost invocate, în drept art. 496 al.5 teza a II a C.pr.civ., art. 263, 264 al.1 teza a II a NC.civ., art. 531 NC.civ., art. 194 N.C.pr.civ. şi Legea 272/2004.

Au fost anexate înscrisuri: procesul verbal al Poliţiei Municipiului Sighişoara, ale executorului judecătoresc, evaluări psihologice ale minorei; copii ale Sentinţei Civile nr. 1215/2010 (Dosarul nr. 1841/308/2010), Sentinţa Civilă nr. 1500/2013 (Dosarul nr. 1919/308/2013).

Prin întâmpinare pârâtul L.M. a solicitat respingerea acţiunii reclamantei, arătând că  există deja un program de vizitare  a minorei, stabilit prin Sentinţa Civilă 1500/2013 a Judecătoriei Sighişoara, definitivă prin neapelare, iar în ce priveşte majorare obligaţiei de întreţinere , arată pârâtul că plăteşte deja o pensie majorată.

Prin răspunsul la  întâmpinare reclamanta a arătat că nu a contestat programul de vizitare a minorei stabilit prin Sentinţa Civilă nr. 1500/2013 pronunţată în Dosarul  1919/308/2013 pentru că a dorit să scurteze perioada  de tensiune pe care o  trăieşte împreună  cu fiica lor de când pârâtul a  început să formuleze cereri împotriva lor şi a sperat că minora se va adapta  programului de vizitare  stabilit , ceea ce n u s-a întâmplat, că potrivit disp.art. 403  din N.C.civ. este permis să se modifice măsurile luate cu privire la  copil în cazul schimbării împrejurărilor  şi că împrejurările s-au schimbat şi se datorează presiunii pe care pârâtul o exercită asupra lor, dând minorei stări de anxietate şi provocând apariţia unei gastrite, că minora nu se poate adapta  programului stabilit iniţial datorită  atitudinii reci şi autoritare  a pârâtului, reclamanta neputând rămâne  pasivă suferinţei copilului.

În ce priveşte majorarea obligaţiei de întreţinere, reclamanta a arătat în răspunsul la întâmpinare că, faptul că pârâtul  plăteşte o pensie majorată din  proprie iniţiativă, că recunoaşte că are mijloacele  necesare pentru a plăti mai mult decât a stabilit instanţa, cât şi faptul că nevoile minorei au crescut.

În drept s-au invocat disp.art. 496 al.5, teza a II a, art. 263, 264 al. 1 teza a II a N.C.Civ., art. 531 N.C.civ., 194 C.pr.civ., Legea 272/2004 modificată.

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri, martori.

Analizând actele şi lucrările dosarului cauzei, instanţa constată şi reţine următoarele:

Părţile au avut calitatea de soţi, din căsătoria lor rezultând minora Lazăr Bianca Roxana, născut la 30.04.2006.

Prin sentinţa civilă nr. 1215 din 4 octombrie 2010, pronunţată în Dosarul nr. 1841/308/2010 s-a  desfăcut căsătoria soţilor din culpa soţiei pârâte, minora Bianca Roxana fiind încredinţată mamei spre creştere şi educare, iar tatăl a fost obligat la întreţinere  ei cu 150 lei lunar, având în vedere  cuantumul  venitului minim pe economie (filele 17-19 fin dosar).

Prin  Sentinţa Civilă nr. 1500/8 noiembrie 2013 a Judecătoriei Sighişoara pronunţată în Dosarul nr. 1959/308/2013 s-a  admis acţiunea reclamantului L.M. şi s-a stabilit  un program de vizitare a minori după cum urmează, în prima şi a treia săptămână din lună, începând de vineri ora 16,00, până duminică la ora 16,00, o lună în vacanţa de vară, respectiv luna iulie în anii  impari şi luna august în anii pari,  prima săptămână din vacanţa de iarnă, în anii pari, iar în anii impari a doua săptămână din vacanţa de iarnă a minorei, a doua săptămână din vacanţa de primăvară, cea de Paşti, ziua de 1 Mai, reprezentând a doua  după ziua de naştere a minorei, între orele 10,00-18,00.

Deşi pârâtul a încercat vizitarea minorei, conform programului  stabilit, nu a reuşit, apelând în unele dăţi chiar la executorul judecătoresc şi organele de poliţie, conform proceselor  verbale depuse la dosar.

Din declaraţiile martorei S.S.D., bunica maternă a minorei rezultă că programul de vizitare a  minorei stabilit iniţial prin hotărârea judecătorească  menţionată nu a fost agreat de minoră, minora  nesimţindu-se confortabil în prezenta tatălui său, acesta impunându-i un program strict rigid, fără a ţine seama de  dorinţele minorei.

Din rapoartele  de evaluare  psihologice a minorei efectuate de psihologul şcolii la care  minora învaţă, rezultă aceeaşi stare a minorei relativ la relaţia cu tatăl ei, de teamă, de nesiguranţă în prezenţa acestuia, recomandându-se reluarea  treptată a relaţiilor dintre minoră şi tatăl său.

Fiind ascultată, conform art. 264 C.civ., minora şi-a exprimat opţiunea  de a fi cu tatăl său perioade mai scurte de timp şi fără rămânerea ei peste  noapte în locuinţa tatălui.

Potrivit art.  401 al.1 C.civ. părinţii separaţi de copilul lor au dreptul de a avea  legături personale cu aceştia, iar conform al.2, în caz de neînţelegere între părinţi instanţa de  tutelă  decide cu privire la modalitatea de  exercitare a acestui drept.

În conformitate cu disp.art. 403 C.civ. în cazul schimbării împrejurărilor, instanţa de tutelă poate modifica măsurile cu privire la drepturile şi îndatoririle părinţilor divorţaţi faţă de copiii lor minori, la cererea  oricăruia dintre părinţi, sau a unui alt membru de familie, a copilului, a instituţiei de ocrotire, a instituţiei publice specializate pentru protecţia copilului sau a procurorului.

Orice măsură privitoare la copil, indiferent de  autorul ei, trebuie să fie luată cu respectarea  interesul superior al copilului, potrivit art. 263 C.civ. şi art. 2 al.4 din Legea 272/2004.

În conformitate cu art. 19 al.2  din legea 272/2004 instanţa judecătorească, luând în considerare, cu prioritate, interesul superior al copilului, poate limita exercitarea dreptului părintelui de a menţine relaţia personală şi contactul direct cu părinţii, dacă există motive temeinice de  natură a pereclita dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială a copilului.

În prezent programul de vizitare  a minorei stabilit în favoarea tatălui pârât nu este adecvat pentru dezvoltarea ei armonioasă, impunându-se restrângerea lui, iar  pe măsură ce minora va creşte în vârstă acest  program  va putea fi adaptat noilor împrejurări şi evoluţiei  relaţiilor dintre ea şi tatăl său.

În consecinţă, instanţa apreciind  cererea reclamantei întemeiată va stabili programul de vizită a minorei astfel cum s-a  solicitat şi căruia la termenul de  judecată înaintea dezbaterilor  în fond pârâtul nu s-a mai opus.

În ce priveşte majorarea obligaţiei de întreţinere faţă de împrejurarea că de la 1 iulie 2014 venitul minim pe economie a crescut la 900 lei şi neexistând dovezi că pârâtul ar realiza  venituri, instanţa dând eficienţă dispoziţiilor art. 499, 402 C.civ., va majora obligaţia de întreţinere de la  150 la 250 lei lunar obligaţia de întreţinere  datorată de pârât în favoarea minorei începând cu prezenta şi până la majoratul minorei, pârâtul achitând în mod voluntar până în prezent obligaţia de întreţinere majorată.

În temeiul art. 453 al.1 C.pr.civ., pârâtul va fi obligat la 420 lei cheltuieli de judecată către reclamantă constând în onorariu avocat şi taxă judiciară de timbru.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite ac?iunea reclamantei L.A.S.- domiciliată în  Sighişoara, jud.Mureş,  formulată în contradictoriu cu pârâtul L.M., domiciliat în Sighişoara, jud.Mureş,  şi în consecinţă:

Încuviin?ează ca pârâtul în calitate de tată  să aibă legături personale cu minora Lazăr Bianca Roxana , născută la 30.04.2006 săptămânal, în fiecare zi de vineri de la orele 15,00 la orele 21,00, în timpul vacanţei de vară prima săptămână din luna iulie, zilnic între  orele 10,00 şi 20,00, în timpul vacanţelor şcolare mici, în anii pari, în prima jumătate a vacanţei zilnic între orele 10,00-20,00, iar în anii impari, în a  doua jumătate a vacanţei, zilnic între orele 10,00-20,00, în  ziua de 1 mai între orele 10,00-20,00.

Obligă pe pârât la între?inerea minorei în echivalent bănesc lunar de 250 lei începând cu data prezentei hotărâri  şi până la majoratul minorei, luând act de în?elegerea părţilor.

Obligă pe pârât la 420 lei cheltuieli de judecată către reclamantă.

Cu drept de apel în termen  de 30 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 23.09.2014.

Preşedinte,

Cornelia Pop

Grefier,

Ana Ţifrea

Red.PC/Tehnored.ŢA

3.11.2014- 5 ex.

Domenii speta