Plangere contraventionala oug nr.195/2002. sentinţa civilă nr.2755/02.12.2013.contraventii

Hotărâre 2755 din 02.12.2013


Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecatoriei AB  la data de 30 aprilie 2013 , sub nr. de dosar …../2013  , petentul CRO a contestat  procesul verbal de constatare a contravenţiei seria CP nr. 350XXXX incheiat la data de ..04.2013 de Politia mun T  solicitand instantei de judecata, în principal  a anula efectele acestuia si a ridica sanctiunea contraventionala a amenzii in suma de 300 lei,  in subsidiar s-a solicitat instantei de judecata a modifica procesul verbal de contraventie si a dispune inlocuirea amenzii contraventionale  şi a punctelor aplicate în cuprinsul acestuia, cu sanctiunea avertismentului.

In motivarea acestor pretentii petentul a sustinut ca cele consemnate in actul de sanctionare nu corespund realitatii, că, s-a reţinut în sarcina petentului că, a depăşit viteza legală în localitatea M, lucru de care nu este convins, neluând cunoştinţă despre fotografiile radar. S-a mai mentionat ca aplicarea unei sanctiuni contraventionale se aimpune a se raporta  la  starea de fapt si imprejurarile concrete

Plangerea formulata a fost motivata in drept pe preved  OUG 195/2002, regulament de aplicare a ordonanţei şi OG 2/2001.

Intimatul , legal citat , pe cale de intampinare,  a solicitat respingerea plangerii formulate de catre petent motivat de aceea ca procesul verbal de contraventie este temeinic si legal intocmit oglindind o stare de fapt reala si respectiv intrunind toate cerintele de valabilitate obligatorii prevazute de art. 16 si 17 OG 2/2001 ; s-a inteles a se invoca totodata si exceptia necompetentei teritoriala a Judecatoriei Alba Iulia in solutionarea prezentei plangeri raportat la locul savarsirii contraventiei in conformitate cu preved. art. 118 alin 1 OUG 195/2002.

Prin sentinta civila nr……/…. septembrie 2013 a Judecatoriei AB s-a admis exceptia de necompetenta teritoriala a acestei instante astfel invocata si s-a dispus declinarea competentei in favoarea Judecatoriei T pe rolul careia s-a inregistrat prezenta cauza la data de ………… 2013

Ca atare a acestei solutii procesuale , s-a pastrata pe rolul Judecatoriei T numarul de dosar nr…………./2013 , dosar in care  analizându-se  actele şi lucrările aferente , proces verbal de contraventie, raport agent constatator, probe testimoniale se  reţin următoarele:

Prin procesul verbal de constatare a contravenţiei seria CP nr.350XXXX încheiat la data de ...04.2013 de Politia mun T  petentul  a fost sanctionat cu amenda in suma de 300 de lei, reţinandu-se ca la data de 28 aprilie 2013  in localitatea M  a condus autoturismul marca O cu viteza de 75 km/h fapt constatat cu aparatul radar montat pe autospeciala cu nr MAI …… .

Prezenta plangere a fost formulata in termenul legal prev de art. 31 OG 2/2001 actul de sanctionare fiind comunicat petentului la data intocmirii lui, 18.04.2013,  plangerea fiind depusa  pe rolul Judecatoriei AB la  data de …….2013 .

Potrivit jurisprudenţei constante a Curţii Europene a Drepturilor Omului (cauzele Öztürk c. Germaniei, Lauko c. Slovaciei, Salabiaku c. Frantei, Anghel c. României, s.a.), materia contravenţională a fost privita ca încadrându-se in noţiunea de “acuzaţie in materie penala”, in sensul art. 6 par. 1 din CEDO.

In consecinţa, potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, in cadrul proceselor având ca obiect plângere contravenţionala, întrucât contravenientul se vede pus in fata unei “acuzaţii de natura penala” in sensul art. 6 par. 1 din Convenţie, acesta trebuie sa beneficieze de toate garanţiile prevăzute de art. 6 in ansamblul sau, cu referire speciala la dispoziţiile paragrafului 2, privitor la prezumţia de nevinovăţie.

Instanţa reţine că în conformitate cu jurisprudenţa Curţii, înţelesul noţiunii de „prezumţie de nevinovăţie” presupune că nu trebuie pornit de la ideea preconcepută că persoana în cauză a săvârşit fapta ce i se impută. În plus, sarcina probei revine celui care acuză.

În ceea ce priveşte sarcina probei, conform principiului statuat de art. 1169 C. civil, cel ce face o propunere în faţa instanţei trebuie să o dovedească. Prin urmare, dacă petentul susţine netemeinicia celor arătate în procesul-verbal, trebuie să o dovedească. Nu se poate spune că în acest mod s-ar încălca cerinţa referitoare la sarcina probei ce decurge din prezumţia de nevinovăţie, pe motiv că organul constatator este cel care trebuie să probeze contravenţia reţinută.

In realitate, fapta reţinută este probată cu ajutorul prezumţiei de legalitate a procesului-verbal de constatare a contravenţiei – actul a fost emis cu respectarea tuturor condiţiilor de fond si de forma prevăzute de lege –  şi cu prezumţia de veridicitate – actul reflecta in mod real ceea ce a stabilit autoritatea emitentă – prezumţii care, deşi nu sunt consacrate expres de lege, sunt recunoscute atât de doctrină cât şi de practica judiciară, putând fi considerate a fi  prezumţii legale, în sensul pe care instanţa europeană îl dă acestei noţiuni.

In acord cu jurisprudenţa Curţii de la Strasbourg, în privinţa prezumţiilor şi a limitei rezonabile pe care statele nu trebuie sa o depăşească în folosirea lor în materie penală, instanţa consideră ca una din limitele pana la care poate sa acţioneze prezumţia de temeinicie a procesului verbal trebuie sa fie data de constatarea personala a faptei de către agent. Astfel, în situaţia in care fapta este constatata personal,  cum este şi situaţia în cauza de faţă – fapta fiind constatată nemijlocit de către agentul constatator – procesul verbal, dacă este legal întocmit, se va bucura de prezumţia de temeinicie astfel încât va reveni petentului sarcina de a proba netemeinicia.

In plus se apreciaza ca  in cazul contraventiilor constatate cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau omologate si verificate metrologic , se consemneaza mijlocul de constatare a contraventiei in procesul verbal , cf. art. 109 alin 2 OUG 195/2002 astfel ca inregistrarea vitezei din trafic  si dovada certificarii sau omologarii aparatului radar sunt principalele mijloace de proba pentru dovedirea contraventiilor constatate cu ajutorul unor mijloace tehnice  , cum este si cazul  contraventiilor constand in depasirea limitei legale de viteza.

Instanta retine ca in cazul plangerilor impotriva proceselor verbale prin care s-a constatat acest tip de contraventii , desi aceste mijloace de proba nu sunt singurele care pot fi administrate , ele sunt mult mai relevante - dat fiind caracterul lor tehnic , si mai credibile decat alte mijloace de proba .

In prezenta cauza, in sensul celor aratate , se retine ca s-a depus la dosar de catre agentul constatator inregistrarea radar , buletinul de verificare metrologica a aparatului radar, certifactul de aprobare model

In acord cu articolul 6 din Convenţie, din moment ce instanţa are oricum obligaţia de a verifica din oficiu, legalitatea procesului verbal, in raport cu menţiunile a căror lipsă atrage nulitatea absoluta a acestuia. În cauză, instanţa procedând potrivit art. 34 din OG nr. 2/2001 la verificarea legalităţii procesului-verbal de constatare a contravenţiei constată că întocmirea acestuia s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor art. 16 din acelaşi act normativ şi că acesta cuprinde menţiunile obligatorii prevăzute sub sancţiunea nulităţii de art. 17 din OG  2/2001.

Pe cale de consecinţă, instanţa constatand că situaţia de fapt reţinută în cuprinsul procesului verbal corespunde adevărului si ca  petentul  nu a făcut dovada contrară acesteia, ca sanctiunea aplicata corespunde gradului de pericol social al faptei comise in concret , oglindind astfel masura in care raspunderea se impune a fi antrenata pe seama petentului, ca actul de sanctionare cuprinde toate elementele de valabilitate legale si obligatorii  , se va respinge ca neîntemeiată plângerea formulata in prezentul dosar , consecinta fiind mentinerea in intregime a procesului verbal de contraventie atacat, ca temeinic si legal , in baza art.  32 rap. la art 34 OG 2/1001.