Contestaţie la executare

Decizie 174R din 07.04.2014


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Drobeta Turnu Severin sub nr. 8201/225/2013 la data de  12.06.2013, contestatoarea D. E., în contradictoriu cu intimata C. N. . A. D.N. R. SA, a solicitat ca prin hotărâre judecătorească să se dispună anularea formelor de executare întocmite in dosar de executare nr.  3810/M/2012, a somaţiei din data de  19.03.2013 emisa in acelaşi dosar şi a titlului executoriu constând in procesul verbal seria R11, nr.0263643 16.08.2011, emis de  C.N. A. D. N. R. SA.

În fapt, în data de 27.05.2013 i-au fost comunicate formele de executare din dosarul nr. 3810/M/2012, in temeiul titlului executoriu reprezentat de procesul verbal de contravenţie seria R 11 nr. 0263643/16.08.2012 prin care a fost amendata cu suma de 250 lei pentru că ar fi săvârşit fapta prevăzută de art. 8 alin.1 alin OG nr. 15/2002 cu modificările si completările ulterioare. Arată că procesul verbal de contravenţie nu i-a fost comunicat in termen legal şi anume o lună de la data încheierii lui, conform art. 8 alin.1 din OG nr. 2/2001, aceasta nu a avut timp să formuleze plângere contravenţională. Se mai arată de către contestatoarea D. E. faptul că, potrivit art.27 alin.1 din OG nr. 2/2001, comunicarea procesului verbal şi a înştiinţării de plată trebuie făcută prin poştă şi cu aviz de primire, ceea ce nu s-a întâmplat în speţă, motiv pentru care nu a putut ataca acest proces verbal in termenul legal, la instanţa competentă.

În condiţiile în care nu s-au respectat normele legale pentru întocmirea si comunicarea procesului verbal de contravenţie în cauza, acesta nu întruneşte condiţiile prevăzute de lege pentru un titlu executoriu valabil. Fără a avea un titlu executoriu valabil, nu pot fi efectuate acte de executare valabila. Precizează că nu a avut posibilitatea să invoce aceste apărări de fond, printr-o plângere contravenţionala, aceste apărări sunt pe deplin admisibile in cadrul contestaţiei la executate, potrivit art.711 si urm. C.pr.civilă. Se arată că nu a plătit rovinieta întrucât la data de 08.02.2011 a înstrăinat autoturismul marca Renault Laguna, cu număr de înmatriculare MH-88-NYC, către P. I. însă acesta cu rea credinţă nu a efectuat demersurile pentru radierea  din circulaţie a autoturismului mai sus menţionat şi a circulat cu acesta fără a plăti rovinieta. Se depune contractul de vânzare cumpărare pentru autovehicul, carte de identitate a autovehiculului, precum şi adresa nr. 71371 din 07.06.2013 către S. P. C. R. P. .C. Î. .V.

În drept contestatoarea şi-a motivat acţiunea pe dispoziţiile art.711 c.pr.civilă şi OG nr.2/2001. 

 În dovedirea cererii a depus la dosar : adresa nr. 71.371 din 06.2013 emisă de S.P. C. R.P. C.Î.V., contract de vânzare cumpărare pentru vehicul folosit, somaţie nr. 3810/M/2012, proces verbal seria R 11, nr. 0263643 din 16.08.2011 .

La data de 21.06.2013 s-a depus întâmpinare prin care se solicită respingerea contestaţiei ca neîntemeiată si de asemenea solicita respingerea capătului de cerere privind cheltuielile de judecată.

 Pe cale de excepţie se invocă excepţia inadmisibilităţii contestaţiei la executare, astfel potrivit art.39 alin.4 al OG nr. 2/2001,împotriva procesului-verbal de constatare se face contestaţie la executare, în condiţiile legii, dar nu se poate cere anularea procesului verbal, deoarece acest lucru este reglementat de art. 31 alin. 1 al aceleiaşi legi,, împotriva procesului-verbal de constatare si de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

În fapt, autovehiculului  deţinut  de către D. E. a fost depistat că a circulat fără a avea rovinietă valabilă. Nu se face dovada achitării taxei la plata la data depistării in trafic.

Autovehiculului face parte din categoria autovehiculelor pentru care trebuie achitata T.U.R.D.N, excepţiile sunt clar reglementate în legislaţia în vigoare. În conformitate cu prev. OG nr. 15/2002 cu modificările si completările ulterioare, art.7,, Responsabilitatea achitării tarifului de utilizare şi deţinerea rovinietei valabile revin în exclusivitate, în cazul utilizatorilor români, deţinătorilor menţionaţi in certificatul  de înmatriculare, în documentele vamale sau in alte documente oficiale, iar in cazul utilizatorilor străini, acestea revin in exclusivitate conducătorului auto al vehiculului.

Fapta posesorilor de autovehiculelor de a utila infrastructura rutiera fără a deţine rovinieta valabilă constituie contravenţie la OG nr. 15/2002 cu modificările şi completările ulterioare si se sancţionează cu amenda aşa cum prevede art.8 alin.1.

Contravenientul are obligaţia de a achita, pe lângă amenda contravenţională, cu titlu de tarif de despăgubire, in funcţie de tipul vehiculului folosit fără a deţine rovinieta valabilă, sumele stabilite potrivit anexei nr.4, aşa cum prevede art.8 alin.3 .

Procesul verbal de contravenţie  este un act administrativ de autoritate,  întocmit după o procedura specială prevăzuta de act normativ, respectiv OG 2/2001 cu modificările şi completările ulterioare, astfel bucurându-se de o triplă prezumţie :  de legalitate, autenticitate si veridicitate, aşa încât face  dovada în ceea ce priveşte constatările agentului constatator.

Se arată că petenta a avut la dispoziţie 15 zile de la comunicarea procesului verbal de contravenţie constituie potrivit legii titlu  executoriu fără investire sau vreo altă formalitate din punct de vedere amenzii. Potrivit art.399 C.pr.civilă, împotriva executării silite înseşi, precum şi  împotriva oricărui act  de executare se poate face contestaţie la executare de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare.

Conform disp. legale menţionate, prin procedura contestaţiei la executare se pot invoca apărări de fond împotriva titlului executoriu, în cazul când acesta nu este o hotărâre data de o instanţa judecătorească sau alt organ jurisdicţional, dacă pentru contestarea lui nu există o altă procedura prevăzuta de lege. Pentru desfiinţare titlului executoriu contestatorul avea la dispoziţie altă cale de atac, respectiv plângerea contravenţionale împotriva procesului-verbal de contravenţie . 

Faptul că debitorul a dat dovada de neglijentă si ignoranta in momentul in care nu a citit integral cuprinsul procesului verbal de contravenţie nu-l prevalează de răspundere . Totodată, conform principiului ,, nemo consetur ignorare lege,, nimeni nu se poate prevala prin necunoaţterea legii apărându-se prin invocarea ignorantei sau erorii. 

Potrivit prev. art. 373 ind.1 c.pr.civilă, cererea de executare silită, însoţită de titlul executoriu, se depune la executorul  judecătoresc, dacă legea nu prevede altfel. Acesta, de îndată, va solicita instanţei de executare  încuviinţarea executării silite, înaintându-i în copie cererea de executare si titlul respectiv. Totodată se precizează că suma prevăzută în somaţia emisă BEJ M. C. I. cuprinde debitul mai sus menţionat cât şi cheltuielile efectuate pentru îndeplinirea procedurii de executare silită. Potrivit art.371 indice 7 alin.2 c.pr.civilă,, cheltuieli ocazionate de efectuarea executării silite sunt în sarcina debitorului urmărit, afară de cazul când creditorul a renunţat la executare sau dacă prin lege se prevede altfel. Debitorul va fi ţinut să suporte cheltuielile de executare făcute după înregistrarea cererii de executare si pana la data realizării obligaţiei stabilite in titlul executoriu prin executare voluntară.

În drept, şi-a întemeiat cererea pe disp.art. 115-118 c.pr.civilă.

Prin sentinţa civilă 3/06.01.2014 pronunţată de Judecătoria Drobeta Turnu Severin în dosar nr.8201/225/2013  a fost admisă contestaţia  şi anulate actele de executare întocmite de BEJ M. C. I.în dosar de executare nr.3810/M/2012.

Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut următoarele:

Prin procesul verbal de contravenţie seria R11, nr.0263643 16.08.2011, contestatoarea

 D. E. a fost sancţionată cu amenda de 250 lei pentru săvârşirea contravenţiei prev. de art.8 alin.1 din OG nr.15/2002.Aceasta susţine că nu a primit procesul verbal de contravenţie şi din acest motiv nu l-a putut contesta.

În fapt în data de 27.05.2013, i-au fost comunicate formele de executare de BEJ M. C. I., ca urmare a cererii de executare silită formulată de intimată, ca urmare a neplăţii debitului prevăzut de titlu executoriu de 28 euro, sumă reprezentând tarif de despăgubire aşa cum prevede art.8 alin.3 din OG nr.15/2002.

Contestatoarea a fost amendată la data de 16.08.2011, pentru neplata rovinietei, deşi aceasta înstrăinase autoturismul marca Renault Laguna nr. de identificare VF1KGORO626025516,  nr de înmatriculare MH 88 NYC, numitului P.l I. din municipiul Craiova, autoturismul fiind transcris în data  de 21.09.2011 la  SPCRPCIV, Dolj.

Prin urmare, la data sancţionării contestatoarei, aceasta nu deţinea autoturismul marca Renault Laguna nr. de identificare VF1KGORO626025516, nr. de înmatriculare MH 88 NYC.

Examinând actele dosarului , s-a reţinut că procesul verbal de contravenţie nu a fost primit de contestatoare, modalitatea de comunicare realizându-se ulterior comunicărilor actelor de executare, pentru a se putea naşte dreptul la exercitarea plângerii contravenţionale.

Art.399alin.3 cod de procedură civilă condiţionează admisibilitatea invocării unor apărări de fond, apărare care în speţă se referă la prescripţia executării amenzii , prevederile art.14 din OG nr.2/2001, referindu-se la necomunicarea procesului verbal de contravenţie şi nu de trimiterea în vederea comunicării.

Mai mult, decât atât, la data sancţionării contestatoarei, respectiv 16.08.2011, aceasta nici nu mai figura înscrisă în evidenţe ca posesor al autoturismului, ci numitul P. I. căruia îi înstrăinase autoturismul în februarie 2011.

Prin urmare, instanţa apreciat  întemeiată contestaţia formulată de contestatoare , a admis-o şi a  dispus anularea formelor de executare întocmite de BEJ M. C. I. în dosar de executare nr. 3810/M/2012.

Împotriva hotărârii mai sus menţionate a declarat recurs intimata C. N. . A. D.N. .R SA- D. R. .D. . P. Craiova., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În motivarea recursului aceasta a motivat că a solicitat punerea in executare a titlului executoriu ce-1 constituie procesul verbal de constatare a contravenţiei seria R11 nr. 0263 6 43/ 16.08.2011, deoarece în data de 24.02.2011, autovehiculul cu numerele de înmatriculare MH88NYC aparţinând contestatoarei D. E. a fost  depistat utilizând reţeaua de drumuri naţionale fără  a poseda rovinieta valabilă.

Conform conţinutului titlului executoriu, procesul-verbal de constatare a contravenţiei seria R11 nr. 0263643 emis in 16.08.2011, contestatoarea avea obligaţia, să achite contravaloarea tarifului de despăgubire în valoare de 28 euro, tarif ce trebuia achitat in contul D. R.. D. .P.Craiova ., exact cum se menţionează în înştiinţarea de plata din cuprinsul procesului verbal de constatare a contravenţiei.

Titlul executoriu mai sus menţionat este emis de CESTRIN Bucureşti, iar constatarea contravenţiei a fost efectuata cu ajutorul mijloacelor tehnice ale sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare si control al rovinietei - SIEGMCR iar procesul verbal de constatare a contravenţiei s-a încheiat pe baza datelor furnizate de M. A. I.- D.R. P.  Craiova. înmatriculare a

V. D.G. E. . P., conform prevederilor art. 9 alin.2 si 3 al OG 15/2002, cu modificările si completările ulterioare. Mai mult decât atât, apărările de fond invocate de către contestatoarea

D. E. nu sunt admisibile dacă pentru contestarea însuşi a titlului, legea prevede o alta cale de atac, respective plângerea contravenţionala.

A menţionat că data săvârşirii contravenţiei este cu mult înainte datei de înstrăinare a autovehiculului, astfel ca cele invocate de contestatoare cu privire la înstrăinarea acestuia nu pot fi luate în considerare atât timp cât la momentul săvârşirii contravenţiei, autovehiculul era deţinut de drept de aceasta. Astfel data contravenţiei fiind 24.02.2011, iar data înstrăinării 21.09.2011, la o dată ulterioară chiar emiterii procesul verbal de constatare a contravenţiei.

A precizat  că  deşi organul emitent al procesului verbal de constatare a contravenţiei  a îndeplinit procedura legala de comunicare a  acestuia  în termen,  potrivit art. 27 din O.G. 2 din 2002 „comunicarea procesului-verbal de contravenţie se face prin posta cu aviz de primire sau prin afişare care se consemnează intr-un proces-verbal semnat de cel puţin un martor ” acesta fiind titlu executoriu, debitoarea D.E. nu a  achitat contravaloarea tarifului de despăgubire, motiv pentru care CNADNR prin DRDP Craiova s-a adresat către BEJ M. C.I.;

 Motivările contestatoarei potrivit cărora nu a avut cunoştinţa despre existenta procesului verbal de constatare a contravenţiei şi implicit de obligaţia de plata a amenzii în baza acestuia, decât in momentul începerii procedurii de executare silita, sunt eronate şi lipsite de orice temei.

Contestatoarea a avut la dispoziţie 15 zile de la comunicarea  existenta procesului verbal de constatare a contravenţiei să facă plângere, dar nu si-a exercitat acest drept, astfel că a devenit debitor al DRDP Craiova, având obligaţia de a achita contravaloarea amenzii.

 Procesul  verbal de constatare a contravenţiei neatacat în termen de 15 zile de la comunicare constituie potrivit legii titlu executoriu fără investire sau vreo alta formalitate din punct de vedere al amenzii .

Conform dispoziţiilor legale menţionate, prin procedura contestaţiei la executare se pot invoca apărări de fond împotriva titlului executoriu, în cazul când acesta nu este o hotărâre data de o instanţa judecătoreasca sau alt organ jurisdicţional, dacă pentru contestarea lui nu exista o alta procedura prevăzuta de lege.

În speţă, pentru desfiinţarea titlului executoriu contestatoarea  avea  la dispoziţie altă cale de atac, respectiv plângerea contravenţionala împotriva procesului-verbal de contravenţie.

Potrivit art. 371 indice 1 alin 2 Cod Procedura Civila "în cazul in care debitorul nu-si executa de bunăvoie obligaţia sa, aceasta duce la îndeplinire prin executare silita."

Astfel ca în mod temeinic recurenta s-a  adresat BEJ M. C. solicitând executarea silita a debitoarei D.E. pentru neplata debitului prevăzut de titlu executoriu .Procesul verbal de contravenţie nr. Rl1 10388586 din 31.10.2011 în valoare de 28 euro, reprezintă contravaloarea tarifului de despăgubire aşa cum prevede art. 8 alin. 3 din OG nr 15/2002 completată si modificată prin actele ulterioare constituind venit propriu al CNADNR SA - DRDP Craiova .

A solicitat admiterea recursului şi modificarea sentinţei  în sensul respingerii contestaţiei la executare  şi menţinerii formelor de executare emise în dosarul nr. 3810/M/2012 de către BEJ M. C.

Intimata a depus note de şedinţă prin care a solicitat respingerea recursului ca neîntemeiat.

Analizând recursul formulat instanţa constată că acesta este întemeiat pentru următoarele motive:

Contestatoarea a solicitat anularea executării silite pornită împotriva sa în dosarul de executare nr. 3810/M/2012 invocând faptul că nu i-a fost comunicat în termen procesul verbal de contravenţie, acesta trebuind să fie comunicat prin poştă cu aviz de primire; precum şi faptul că  a vândut autoturismul la data de 8.02.2011 către P. I..  A mai arătat că onorariul executorului este prea mare raportat la debitul ce se execută.

Din înscrisurile aflate la dosar instanţa de recurs reţine că prin procesul verbal de contravenţie seria R11 nr. 0263643/16.08.2011 (fila 48 dosar fond) numita D.E., în calitate de proprietar al autoturismului cu nr. de înmatriculare MH 88 NYC, a fost amendată cu 250 lei stabilindu-se şi un tarif de despăgubire de 28 de euro pentru săvârşirea contravenţiei prev. de art. 8 alin. 1 din OG nr. 15/2002.

Împotriva contestatorului s-a pornit executarea silită pentru tariful de despăgubire de către recurenta intimată.

În ceea ce priveşte susţinerea contestatoarei referitoare la vânzarea autoturismului, instanţa nu o va avea în vedere, contractul depus la fila 6 din dosarul de fond neconstituind o dovadă în acest sens. Instanţa constată că radierea autoturismului de pe numele contestatoarei şi înmatricularea acestuia pe numele cumpărătorului s-a făcut la data de 21.09.2011, deci după data săvârşirii contravenţiei, iar până la transcrierea contestatoarea este proprietarul autoturismului. (adresa nr. 71371/25.06.2013, fila 51 dosar fond).

În ceea ce priveşte comunicarea procesului verbal de contravenţie, instanţa de recurs constată următoarele:

Potrivit disp. art.27 din O.G. nr.2/2001 privind  regimul juridic al contravenţiilor, comunicarea procesului-verbal şi a înştiinţării de plată de face prin poştă, cu aviz de primire, sau prin afişare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operaţiunea de afişare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puţin un martor.

Astfel, potrivit acestor dispoziţii legale, procesul verbal de contravenţie se poate comunica prin poştă cu aviz de primire sau prin afişare la domiciliul sau la sediul contravenientului, legiuitorul stabilind două modalităţi fără a condiţiona îndeplinirea acestora într-o anumită ordine, singurul scop urmărit fiind acela de certitudine a comunicării.

În legătură cu constituţionalitatea dispoziţiei cuprinsă în art.27 s-a pronunţat Curtea Constituţională prin decizia nr.303/13.06.2013 în motivarea căreia se arată că prin Decizia nr. 1.254 din 22 septembrie 2011, Curtea a observat că, potrivit dispoziţiilor art. 26 alin. (1), art. 26 alin. (3) şi art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, sunt reglementate două modalităţi tehnice de realizare a comunicării: prin înmânare şi prin poştă sau afişare. Raţiunea celei din urmă constă în aducerea la cunoştinţa persoanei care a săvârşit o contravenţie a documentelor menţionate, aşa încât aceasta să poată formula plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei. Rezultă că această modalitate de comunicare a procesului-verbal este de natură a asigura încunoştinţarea efectivă a contravenientului în privinţa faptei săvârşite şi a sancţiunii contravenţionale aplicate fără a îngrădi accesul liber la justiţie. Distinct de cele arătate, în privinţa respectării ordinii modalităţilor de comunicare prevăzute la art. 27 teza întâi din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, Curtea a observat că legiuitorul nu a prevăzut în mod expres obligativitatea respectării de către organele abilitate a ordinii în care metodele de comunicare în cauză au fost enumerate .

Tribunalul reţine că, deşi prin R.I.L. nr.10/2013 Înalta curte de Casaţie şi Justiţiei a stabilit în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 27 teza I raportat la art. 14 alin. (1), art. 25 alin. (2) şi art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare că modalitatea de comunicare a procesului-verbal de contravenţie şi a înştiinţării de plată, prin afişare la domiciliul sau sediul contravenientului, este subsidiară comunicării prin poştă, cu aviz de primire şi că cerinţa comunicării procesului-verbal de contravenţie şi a înştiinţării de plată este îndeplinită şi în situaţia refuzului expres al primirii corespondenţei, consemnat în procesul-verbal încheiat de funcţionarul poştal, aceste aspecte nu sunt incidente în cauză  întrucât comunicarea în speţa de faţă a fost făcută cu aproximativ 2 ani în urmă faţă de momentul pronunţării Î.C.C.J. iar decizia acesteia are efecte doar pentru viitor.

Instanţa constată că la data de 1.09.2011( fila 65 dosar fond) a fost întocmit procesul verbal de îndeplinire a procedurii de comunicare a procesului verbal de contravenţie ocazie cu care s-a procedat la afişarea acestuia, în prezenţa unui martor.

Instanţa de recurs constată că apărările contestatoarei nu pot fi invocate pe calea contestaţiei la executare, aceasta având posibilitatea formulării plângerii contravenţionale împotriva procesului verbal de contravenţie, iar în cazul în care acesta nu i-a fost comunicat plângerea se poate face în termenul legal prev de OG nr. 2/2001 de la data la care a aflat de existenţa acestuia. ( art. 399 alin. 3 cod pro. Civ.)

În ceea ce priveşte cheltuielile de executare instanţa constată că acestea au fost calculate în conformitate cu disp. Ordinului 2550/2006, onorariul executorului care este contestat fiind de 15 lei.

Prin urmare, faţă de considerentele expuse, sentinţa instanţei de fond este nelegală.

Pentru aceste motive, constatând că procesul verbal de contravenţie constituie titlu executoriu, , în temei disp. art. 312 alin.1 şi 2 C.pr.civ. instanţa va admite recursul, va modifica sentinţa şi va respinge contestaţia la executare ca neîntemeiată.