Civil-despăgubiri morale

Sentinţă civilă 3548 din 26.11.2014


DOSAR NR. 2532/93/2014

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ILFOV

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢĂ CIVILĂ NR. 3548

ŞEDINŢA PUBLICĂ DE LA 26 NOIEMBRIE 2014

TRIBUNALUL CONSTITUIT DIN:

PREŞEDINTE  - V.E.

GREFIER -  P.O.

Pe rol judecarea cauzei Litigii cu profesioniştii privind pe reclamanţii B. N., B. N. M., I. I. D. şi pe pârâta SC E.R. A. R.SA, intervenientul S.M., având ca obiect acţiune în daune delictuale.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publica de la 19.11.2014, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea data care face parte integrantă din prezenta şi când instanţa a amânat pronunţarea pentru 26.11.2014 pentru când a hotărât următoarele:

TRIBUNALUL

Asupra cauzei de faţă  constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată, înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 28.09.2012 sub nr. …/93/2012, reclamanţii B.N., B.N.M. şi I.I.D. au chemat în judecată pârâta SC E. R.A.R. SA şi pe intervenientul forţat S.M., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună obligarea pârâtei la plata sumei de 600.000 euro, câte 200.000 euro per parte vătămată, cu titlu de despăgubiri morale.

În motivarea în fapt a acţiunii s-a arătat că la data de 12.07.2009, soţia şi mama reclamanţilor B.T., şi-a pierdut viaţa în urma unui accident produs de numitul S. M.. În urma accidentului s-a constituit dosarul penal nr. 3335/2016/2010 pe rolul Judecătoriei Curtea de Argeş, jud. Argeş, care a fost soluţionat prin sentinţa penală nr. ../15.12.2010 prin condamnarea inculpatului S.M. la o pedeapsă de 2 ani cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă. S-a mai arătat că angajarea răspunderii civile delictuale presupune întrunirea cumulativă în cauză a următoarelor condiţii: fapta ilicită, prejudiciul, raportul de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciul produs şi vinovăţia persoanei care a săvârşit fapta. În cauză instanţa penală cu autoritate de lucru judecat, a stabilit fapta ilicită şi vinovăţia persoanei care a săvârşit fapta, respectiv Soare Marcel, iar reclamanţii nu s-au constituit părţi civile în dosarul penal.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 1357 – 1371 NCC (art. 998 -999 C.civ.) şi urm., art. 14 , 15, 19 C.pr.pen. şi Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România.

În probaţiune s-a solicitat administrarea probei cu înscrisuri (f. 4 - 29).

Cererea este scutită de la plata taxelor judiciare de timbru conform art. 15 lit. o din Legea nr. 146/1997.

La data de 14.11.2012, prin serviciul de registratură a instanţei, pârâta a depus întâmpinare prin care a invocat excepţia prematurităţii acţiunii faţă de lipsa convocării la conciliere directă conform art. 720 ind. 1 C.pr.civ., excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune al reclamanţilor întrucât acţiunea a fost promovată cu depăşirea termenului de prescripţie de 3 ani. Pe fondul cauzei au solicitat instanţei să aprecieze obiectiv şi raportat la întregul probatoriu de la dosar cuantumul despăgubirilor care se pot acorda, având în vedere şi practica judiciară din domeniu.

În drept au fost invocate disp. art. 115 şi urm. C.pr.civ., art. 137 C.pr.civ., art. 720 ind. 1 şi urm. C.pr.civ., art. 49 din Ordinul CSA nr. 20/2008, Legea nr. 136/1995, art. 2517 şi urm. NCC, art. 2523 NCC.

În probaţiune s-a solicitat administrarea probei cu înscrisuri.

Prin sentinţa civilă nr. 107/17.01.2013  respins excepţia prematurităţii introducerii acţiunii, s-a admis excepţia prescripţiei dreptului la acţiune şi în consecinţă respins acţiunea.

Impotriva acestei sentinte s-a formulat apel de catre  reclamanti iar prin  decizia civila  357/16.10.2013 s-a decis  admiterea apelului, anularea sentintei atacate si trimiterea cauzei spre rejudecare aceleasi instante.

Dosarul a fost inregistrat pe rolul Tribunalului Ilfov sub nr. 2532/93/2014.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

În data de 12.07.2009 , numitul S.M. circula cu autoturismul cu numărul de înmatriculare …  în localitatea C. , jud. Argeş. Datorită neatentiei şi a nerespectării dispoziţiilor legale şi a măsurilor de prevedere a derapat şi a izbit o autoutilitară parcată regulamentar în afara  carosabilului . În urma impactului, autoutilitara a fost  proiectată în spate lovind-o astfel pe victima B.T.care a decedat.

Prin sentinţa penală nr. …/15.12.2010  pronunţată de Judecătoria Curtea de Argeş  , numitul S.M. a fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani închisoare sub aspectul săvârşirii infractiunii de ucidere din culpă  prevăzută de art. 178 alin.1 şi 2 Cod penal .

Conform raportului medico-legal de necropsie nr…/2009  , emis de Serviciul Judeţean de Medicină legală Argeş rezultă că moartea numitei B. T. a fost violentă şi s-a datorat unui traumatism toraco-abdominal şi de  bazin cu multiple leziuni osose , leziuni produse prin lovire.comprimare între planuri dure.

Tribunalul reţine că pentru a putea fi admisă acţiunea formulată de partea civilă este necesar ca în cauză să fie întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale prev. de art. 1357  C.civ., respectiv să existe o faptă ilicită săvârşită de numitul S.M. , cu vinovăţie, un prejudiciu cert şi nereparat, precum şi legătura de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciul suferit de partea civilă.

Prin sentinta penală nr. …/15.12.2010 ,  s-a stabilit în mod definitiv  săvârşirea cu vinovăţie de către inculpate  a unei fapte ilicite.

Un prejudiciu este cert atunci când existenţa lui este sigură, neîndoielnică şi totodată, poate fi evaluat în prezent.

Din  dispoziţiile art.50 şi 51 din Legea nr. 136/ 1995, pentru a se angaja răspunderea asiguratorului faţă de victimele unui accident de circulaţie, trebuiesc îndeplinite cumulativ, urmatoarele condiţii: autovehiculul implicat in accident sa fie identificat si asigurat; prin accident sa se cauzeze prejudicii bunurilor, integritatii corporale sau vieţii unei terţe persoane; sa se stabilească răspunderea civilă in sarcina unei anume persoane.

Potrivit art. 50 din Legea nr. 136/1995, despagubirile acopera sumele pe care asiguratul este obligat să la plătească cu titlu de dezdaunare şi cheltuielile de judecată, persoanelor păgubite prin vătămare corporală sau deces, precum si prin avarierea sau distrugerea de bunuri.

Potrivit art. 24 din Ordinul CSA nr.5/2010 - (1) Asiguratorii RCA au obligatia de a stabiti limite de despagubire, care nu pot fi mai mici decat limitele de despagubire stabilite de catre Comisia de Supraveghere aAsigurarilor.

(2) Limitele de despagubire stabilite de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sunt:

a) pentru pagubele materiale produse in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor prejudiciate, limita de despagubire se stabileste, pentru accidente produse in anul 2010, la un nivel de 500.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb al pietei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Nationala a Romaniei. Pentru accidente produse in anul 2011, limita de despagubire pentru aceste riscuri se stabileste la un nivel de 750.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb al pietei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Nationala a Romaniei. Pentru accidente produse in anul 2012, limita de despagubire pentru aceste riscuri se stabileste la un nivel de 1.000.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb al pietei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Nationala a Romaniei;

b) pentru vatamari corporale si decese, inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial produse in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor prejudiciate, limita de despagubire se stabileste, pentru accidente produse in anul 2010, la un nivel de 2.500.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb al pietei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Nationala a Romaniei. Pentru accidente produse in anul 2011, limita de despagubire pentru aceste riscuri se stabileste la un nivel de 3.500.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb al pietei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Nationala a Romaniei. Pentru accidente produse in anul 2012, limita de despagubire pentru aceste riscuri se stabileste la un nivel de 5.000.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb al pietei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Nationala a Romantei.

In ceea ce priveste prejudiciul moral, este cunoscut faptul că, spre deosebire de despăgubirile materiale, care se stabilesc pe bază de probe directe, despăgubirile pentru daunele morale se stabilesc pe baza evaluării instanţei de judecată. După cum a arătat şi societatea pârâtă, dauna morală constă în atingerea adusă valorilor care definesc personalitatea umană, valori care se referă la existenţa fizică a omului, sănătatea şi integritatea corporală, la cinste, demnitate, onoare, prestigiu profesional şi alte valori similare. Chiar dacă este adevărat că stabilirea cuantumului despăgubirilor echivalente unui prejudiciu nepatrimonial include o doză de aproximare, instanţa trebuie să aibă în vedere o serie de criterii, cum ar fi: consecinţele negative suferite de cel în cauză pe plan fizic şi psihic, importanţa valorilor morale lezate, măsura în care au fost lezate aceste valori şi intensitatea cu care au fost percepute consecinţele vătămării, măsura în care i-a fost afectată situaţia familială, profesională şi socială.

Prin urmare, la stabilirea acestor  despăgubiri , tribunalul va avea în vedere ca sumele de bani ce la va acorda să aibă efecte compensatorii astfel încât astfel de fapte să nu devină un mijloc  îmbogăţire pentru părţile solicitante.

În consecintă, cu privire la solicitarea reclamantilor de acordare a daunelor morale suferite  tribunalul apreciază în contextul circumstanţelor cauzei , fără a minimaliza în vreun fel suferinţa acestuia cauzată de pierderea soţiei, respectiv a mamei  că suma de 30 000 lei constituie o satisfactie echitabilă pentru suferinţele cauzate .

Aşa fiind , instanţa urmeată să admită în parte actiunea şi să oblige pârâta la plata către reclamanti a sumelor mentionate mai sus  cu titlu de daune morale.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite in parte cererea privind pe reclamanţii B.N., B.N.M., I.I.D. cu domiciliul in sector…, B., …, nr. …. şi pe pârâta SC E.R. A.R.SA cu sediul in V., SOS. BUCURESTI …., nr. …., Judeţ ILFOV, intervenientul S.M. cu domiciliul in COMUNA C., L., nr. 12, bl. …., Judeţ ILFOV.

Obligă parata  SC E. R. A.R.  SA  la plata către  fiecare reclamanta  a sumei de  30.000 lei  cu titlu de daune  morale.

Cu apel  in  30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se  depune la  Tribunalul  Ilfov.

Pronuntata  in şedinţă publică, azi, 26.11.2014.

Preşedinte, Grefier,

V.E. P.O.

Red EV/Tehnored OP/ .12.2014

4ex/com 2 ex