Hotărâre care sa tina loc de act de vânzare-cumpărare

Decizie 259A din 27.05.2014


Dosar nr. 7730/94/2011

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ILFOV

SECŢIA CIVILĂ

DECIZIA CIVILĂ nr. 259A

Şedinţa publică de la data de 27 mai 2014

Tribunalul constituit din:

PREŞEDINTE O.E.M.

JUDECĂTOR D.C.

Grefier D.C.

Pe rol judecarea apelului formulat de apelantul reclamant D.F. împotriva sentinţei civile nr. …/16.05.2012 pronunţată de Judecătoria Buftea în dosarul nr. …/94/2011 în contradictoriu cu intimaţii O.P.A.şi O.C., în cauza având ca obiect hotărâre care sa tina loc de act de vânzare-cumpărare.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică de la data de 20.05.2014, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, parte integrantă din prezenta decizie când tribunalul, având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunţarea la 27.05.2014, când în aceeaşi compunere a decis următoarele:

TRIBUNALUL

Deliberând asupra recursului declarat împotriva sentinţei civile nr. …/16.05.2012 pronunţată de Judecătoria Buftea în dosarul nr. …/94/2011, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Buftea sub nr. …/94/2011 la data de 20.07.2011, reclamantul D.F. în contradictoriu cu pârâţii O.P.A.şi O. C., a solicitat instanţei sa pronunţe o hotărâre judecătoreasca care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare pentru următoarele terenuri situate in extravilan:

1.Teren in suprafaţa de 10.000 mp., situat in comuna …, sat …, tarla …, parcela …., judeţul Ilfov.

2.Teren in suprafaţa de 8.300 mp., situat in comuna …., sat …i, tarla …, parcela …, jud. Ilfov.

3.Teren in suprafaţa de 8.400 mp., situat in comuna …, sat …., tarla…, parcela …, judeţul Ilfov

4.Teren in suprafaţa de 7.750 mp., situat in comuna …, sat …, tarla …, C parcela 1 …, judeţul Ilfov.

5.Teren in suprafaţa de 2.500 mp., situat in comuna …, sat …, tarla …, parcela …, judeţul Ilfov.

6. Teren in suprafaţa de 7.333 mp., situat in comuna …, tarla …, parcela …, judeţul Ilfov.

7.Teren in suprafaţa de 9.800 mp., situat in comuna …, sat …, tarla …, parcela …, judeţul Ilfov,

8.Teren in suprafaţa de 4 900 mp., situat in comuna …, sat …, tarla …, parcela …, judeţul Ilfov.

9.Teren in suprafaţa de 27.100 mp., situat in comuna …, tarla …, parcela …, judetul Ilfov.

10.Teren in suprafaţa de 10.500 mp., situat in comuna …i, tarla …,  parcela …, judeţul Ilfov.

11. Teren in suprafaţa de 7.000 mp., situat in comuna …, sat …. tarla .., parcela …, judeţul Ilfov,

12.Cota de 31/40 reprezentând …. mp., din terenul in suprafaţa de 14.100 mp. situat in comuna … sat …, tarla …, parcela …, judeţul Ilfov

13.Cota de ¼ din cota de ¾ din terenul in suprafaţa de 41.500 mp., situat in comuna …, sat …, tarla …, parcela …, judeţul Ilfov.

14. Teren in suprafaţa de 9.850 mp., situat in comuna …, sat …, tarla …, parcela …, judeţul Ilfov.

În motivare, reclamantul a arătat că intre părţi a fost încheiat antecontractul de vanzare-cumparare atestat sub nr. …/06.05 2011 de avocat D.D., pentru vânzarea terenurilor sus menţionate, stabilindu-se, in mod ferm, preţul total al vânzării - 240.559 lei, pret ce a fost achitat integral la data semnării antecontractului menţionat mai sus, termenul limita pentru încheierea contractului de vanzare-cumparare fiind de 25 de zile de la data semnării si atestării respectivului act juridic.

Mai arată că, întrucât paraţii au refuzat sa se prezinte la notariat, pentru încheierea contractului de vanzare-cumparare al imobilelor (terenuri) respective, i-a notificat in acest sens, pentru a se prezenta in data de 29.06.2011, ora 14, la Biroul Notarilor Publici Asociaţi „M.E.B. si D.l.E.", asa cum rezulta din Notificarea nr. …/20.06.2011 emisa de BEJ E.L., paraţii O.P.A. si O.C. nu s-au prezentat la data stabilita, la biroul notarial, asa cum rezulta din incheierea de certificare de fapte nr. …/29.06.2011 emisa de notar public D.l.E..

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 111 C. proc. civ., art. 1073, 1074 si urm. din Codul Civil, art. 5 alin. 2 din Legea nr. 247/2005 cu modificările si completările ulterioare.

În dovedirea actiunii, în cadrul probei cu înscrisuri ce i-a fost încuviinţată, reclamantul a depus la dosar, în copie, următoarele înscrisuri: antecontract de vânzare-cumpărare atestat sub nr. …./06.05.2011 de Cabinetul Individual de Avocatură „D.”, notificare, dovada comunicării notificării, încheiere de autentificare nr. 3931/29.06.2011, sentinţe civile, adresele nr. …/21.12.2011 şi nr. ….20.02.2012 emise de OCPI, certificate de atestare fiscală, extras din Grila Notarilor Publici 2012, extrase de carte funciară, acte de stare civilă.

Pârâţii, deşi legal citaţi, nu au formulat întâmpinare şi nu s-a prezentat în instanţă.

Cererea a fost timbrată cu 6523 lei taxă judiciară de timbru şi 4 lei timbru judiciar.

Prin sentinţa civilă nr. …/16.05.2012, instanţa de fond a respins acţiunea ca neîntemeiată.

Pentru a pronunţa sentinţa, instanţa de fond a reţinut că, prin antecontractul de vanzare-cumparare atestat sub nr. 193/06.05.2011 de Avocat D.D., paraţii, O.P.A. şi O.C., în calitate de promitenţi-vânzători s-au obligat să vândă reclamantului, D. F., în calitate de promitent-cumpărător, dreptul de proprietate asupra mai multor suprafete de teren situate in comuna ..., sat …, judeţul Ilfov, pentru preţul de 240.559 lei, preţ care a fost achitat integral la data de perfectării actului (filele 5-7 dosar).

Totodată, s-a stabilit obligaţia părţilor de a încheia contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică în termen de 25 zile de la data sermnării antecontractului de vânzare-cumpărare, promitenţii vânzători asumându-şi obligaţia de a obţine toate documentele necesare autentificării contractului, respectiv: documentaţia cadastrală, certificatul fiscal, extrasul de carte funciară, precum şi orice alte documente necesare.

Potrivit art. 2 al. 1 din Titlul X din Legea nr. 247/2005, privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, terenurile-indiferent că sunt situate în intravilanul ori extravilanul localităţilor şi indiferent de destinaţia sau întinderea lor-pot fi înstrăinate sau dobandite prin acte juridice între vii, sub sancţiunea nulităţii absolute, numai dacă actul a fost încheiat în formă autentică.

Or, hotărârea judecătorească care ţine loc de act de vânzare-cumpărare are caracter declarativ, ea, constată înţelegerea părţilor intervenită anterior.

Acest lucru, este posibil, numai cu privire la convenţii care la momentul încheierii lor întruneau toate condiţiile de validitate nu şi cu privire la convenţii lovite de nulitate absolută pentru lipsa uneia sau unora dintre condiţiile de validitate, întrucât nulitatea absolută nu poate fi acoperită în niciun fel şi nici nu poate fi validată prin hotărâre judecătorească, dacă legea, prin excepţie, nu dispune în sens contrar.

În cauza de faţă, promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare de care se prevalează reclamantul în promovarea prezentei acţiuni este lovită de nulitate absolută, nefiind încheiată în formă autentică, astfel cum prevăd dispoziţile legale, antecontractul fiind încheiat sub forma unui înscris sub semnătură privată în prezenţa unui avocat, care a şi atestat identitatea părţilor.

Totodată, din înscrisurile depuse la dosar de către reclamant, respectiv adresa nr.  …./21.12.2011 emisă de OCPI Ilfov, rezultă că o parte din imobilele care fac obiectul promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare aparţin în totalitatea unor alţi proprietari (cum este cazul imobilului situat în Tarla …, parcela … ce aparţine numitei S.E., imobilului situat în Tarla …., parcela ….-întabulat în favoarea numitei S. A., imobilul de 7333 mp situat în tarla 25, parcela … - întabulat în favoarea numitei E. M., terenul de 9850 mp., situat în tarla …, parcela … - întabulat în favoarea B. G. şi B. C., terenul de 5000 mp, situat în tarla …, parcela … - întabulat în favoarea S.C. C.G.P. S.R.L.), nu se identifică amplasamentul terenului (cum este cazul imobilului în suprafaţă de 7087 mp., situat în tarla …, parcela … - punctul … din petitul acţiunii) fie aparţin în coproprietate mai multor persoane.

Faţă de această împrejurare, chiar şi în ipoteza în care instanţa ar considera ca fiind valabilă promisiunea de vânzare-cumpărare pe care îşi întemeiază acţiunea reclamantul, tot nu ar putea pronunţa o hotărâre care să ţină loc de act autentic de vanzare-cumparare si care sa aiba ca efect transmiterea dreptului de proprietate asupra terenurilor în cauză, în conformitate cu dispoziţiile art. 1073 si 1077 C.civil si art. 5 alin. 2 din titlul X din Legea nr. 247/2005, nefiind indeplinita o conditie esentiala, respectiv ca promitenţii-vanzători sa fie proprietarii terenurilor înstrăinate.

Daca instanta ar pronunta o hotarare care sa tina loc de act autentic ar insemna practic sa valideze transmiterea dreptului de proprietate de la un neproprietar (sau de la un proprietar care nu are drept exclusiv de proprietate ci doar se afla in indiviziune), ceea nu este posibil, pana la partaj.

Pentru aceste motive, instanta respinge ca neîntemeiată acţiunea formulată de reclamantul D.F..

Împotriva sentinţei a formulat apel reclamantul, nemotivat, cauza fiind înregistrată pe rolul Tribunalului Ilfov la data de 25.09.2012, sub nr. …./94/2011.

În motivele de recurs depuse la dosar, reclamantul a arătat că hotararea recurata este criticabila, motivul principal de recurs fiind cel prevazut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ.: „cand hotararea pronuntata este lipsita de temei legal, ori a fost data cu incalcarea sau aplicarea gresita a legii".

Instanta de fond in mod gresit a statuat ca promisiunea bilaterala de vanzare¬cumparare este lovita de nulitate absoluta nefiind incheiata in forma autentica.

Transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor are loc la data pronuntarii hotararii judecatoresti care tine loc de contract, aceasta hotarare avand efect constitutiv de drepturi, si nu efect declarativ, dreptul de proprietate intrand in patrimoniul promitentului-cumparator la data pronuntarii hotararii, de la aceasta data promitentul¬cumparator fi putand fi inscris in evidentele fiscale si de publicitate imobiliara.

În consecinta, instanta de fond a retinut gresit in sentinta civila faptul ca hotararea care tine loc de act de vanzare-cumparare "are caracter declarativ", pecum si faptul ca aceasta hotarare "este posibila numai cu privire la conventii care la momentul lor intruneau toate conditiile de validitate .....".

Instanta in mod gresit a retinut ca o parte din imobilele care fac obiectul promisiunii bilaterale de vanzare-cumparare apartin in totalitate unor alti proprietari sau apartin in coproprietate mai multor persoane.

În ceea ce priveste aspectele retinute de instanta referitoare la faptul ca "din adresa nr. …./21.12.2011 emisa de OCPI Ilfov rezulta ca o pare din imobilele care fac obiectul promisiunii bilaterale de vanzare-cumparare apartin in totatlitatea unor alti proprietari, fie apartin in coproprietate mai multor persoane", s-a arătat că aceasta adresa este descrisa situatia de carte funciara (respectiv inscrierile din cartea funciara privitoare la aceste imobile la data emiterii adresei) si nu situatia juridica reala a acestor imobile.

Imobilele figureaza intabulate pe numele proprietarilor initiali, promitenti vanzatori in antecontractele de vanzare-cumparare incheiate cu paratii O. P.A. si O. C., intrucat nu s-au intabulat pe numele paratilor care le dobandisera prin hotarari judecatoresti, aceasta operatiune de publicitate imobiliara nefiind obligatorie intrucat la data pronuntarii acestor sentinte dreptul de proprietate dobandit prin hotarare judecatoreasca era opozabil fata de terti fara inscrierea in cartea funciara.

Instanta de fond in considerentele sentintei civile recurate a facut referire la faptul ca nu s-ar identifica amplasamentul terenului in suprafata de 7087 mp., situat in tarla …, parcela … intabulat in favoarea S.C. C.G.P. S.R.L. - pct. 14 din petitul actiunii si nu pct. 13, asa cum a precizat in mod gresit instanta in considerentele sentintei recurate.

Prin notele scrise depuse la instanta de fond a solicitat admiterea actiunii in parte pentru 14 imobile, cu exceptia imobilelor terenuri de la pozitiile 14 si 16 din cererea de chemare in judecata, respectiv si a imobilului in suprafata de 7087 mp., situat in tarla …, parcela ….

Desi, din probele administrate in dosar a rezultat ca promitentii¬-vanzatori sunt proprietarii terenurilor promise a fi instrainate, instanta de fond in mod nelegal si neintemeiat a retinut exact contrariul si, in consecinta, a respins actiunea ca neintemeiata.

In baza prevederilor art. 3041 C. proc. civ. a solicită examinarea cauzei sub toate aspectele.

In dovedire a solicitat proba cu inscrisuri.

In drept, au fost invocate prevederile art. 299 - 398 C. proc. civ..

Solicită recurentul admiterea recursului si rejudecand cauza in fond modificarea in intregime a sentinţei recurate si admiterea actiunii.

În motivele de apel apelantul a arătat că hotararea apelata este nelegala si netemeinica in ceea ce priveste respingerea actiunii pe motiv ca antecontractul de vanzare-cumparare incheiat intre părţi ar fi lovit de nulitate absoluta nefiind incheiat in forma autentica.

Arată apelantul că transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor are loc data pronuntarii hotararii judecatoresti care tine loc de contract, aceasta hotarare avand efect constitutiv de drepturi, si nu efect declarativ, dreptul de proprietate intrand in patrimoniul promitentului-cumparator la data pronuntarii hotararii, de la aceasta data promitentul¬ cumparator putand fi inscris in evidentele fiscale si de publicitate imobiliara.

In solutionarea cererii instanta trebuia sa se raporteze la prevederile art. 6 alin. 1 si 2 din noul Cod Civil - Aplicarea legii civile/Art. 6 - Aplicarea in timp a legii civile, conform carora: "Legea civila este aplicabila cat timp este in vigoare. Aceasta nu are putere retroactiva. Actele şi faptele juridice încheiate ori, dupa caz, savarsite sau produse inainte de intrarea în vigoare a legii noi nu pot genera alte efecte juridice decat cele prevazute de legea in vigoare la data incheierii sau, dupa caz, a savarsirii ori producerii lor".

Hotararea apelata este nelegala si netemeinica si in ceea ce priveste retinerea gresita (si pe cale de consecinta respingerea actiunii si din acest motiv, ca o parte din imobilele care fac obiectul antecontractului (promisiune bilaterala de vanzare-¬cumparare) apartin in totalitate altor proprietari sau apartin in coproprietate mai multor persoane.

Hotararea este nelegala si neintemeiata si in ceea ce priveste faptul ca nu s¬-a identificat amplasamentul terenului in suprafata de 7.087 mp. situat in tarla … parcela …intabulat in favoarea S.C. C.G.P. S.R.L. pct. 14 din petitul actiunii si nu pct. 13, asa cum a mentionat in mod gresit instanta in considerentele sentintei apelate.

Prin notele scrise depuse la instanta de fond s-a solicitat admiterea actiunii in parte pentru 14 imobile, cu exceptia imobilelor terenuri de la pozitiile 14 si 16 din cererea de chemare in judecata, respectiv si a imobilului in suprafata de 7087 mp., situat in tarla …, parcela ….

Desi, din probele administrate in dosar a rezultat ca promitentii¬-vanzatori sunt proprietarii terenurilor promise a fi instrainate, instanta de fond in mod nelegal si neintemeiat a retinut exact contrariul si, in cosecinta, a respins actiunea ca neintemeiata.

Fata de actele si lucrarile dosarului, a solicită apelantul admiterea apelului, schimbarea in tot a sentinţei apelate si, pe cale de consecinţă, admiterea actiunii asa cum a fost precizata si restransa.

In dovedire a solicitat încuviinţarea probei cu inscrisuri.

In drept, au fost invocate dispoziţiile art. 282, 283, 284, 287, 288, 291, 292, 296 C. proc. civ..

Cererea a fost timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 3211 lei + 1036 lei şi timbru judiciar de 3 lei.

În şedinţa din data de 26.02.2013, tribunalul a calificat calea de atac incidentă în cauză ca fiind apelul.

Sub aspectul probatoriului în cauză a fost încuviinţată şi administrată proba cu expertiză tehnică judiciară în specialitatea topografie, sens în care a fost ataşat raportul de expertiză întocmit de doamna expert D.E. (filele 42-61, 68-106).

La data de 25.02.2014, OCPI Ilfov a

Analizând cererea de apel prin raportare la motivele invocate, tribunalul reţine următoarele:

Cu referire la motivul de apel vizând greşita soluţionare a cauzei pe aspectul formei promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare, tribunalul reţine caracterul întemeiat al acestuia.

Astfel, potrivit art. 2 alin. 1 din Titlul X din Legea nr. 247/2005, în forma în vigoare la data încheierii antecontractului, terenurile cu sau fără construcţii, situate în intravilan şi extravilan, indiferent de destinaţia sau de întinderea lor, pot fi înstrăinate şi dobândite prin acte juridice între vii, încheiate în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute.

Prin urmare, textul legal anterior menţionat reglementează numai actele juridice de înstrăinare a imobilelor teren, mai precis cele care au ca obiect drepturi reale, iar nu şi cele care au ca obiect un drept de creanţă, aşa cum este cazul în speţa de faţă. Antecontractul de vânzare-cumpărare dă naştere numai unui drept de creanţă, respectivul dreptul promitentului-cumpărător de a dobândi în viitor dreptul de proprietate asupra imobilului în litigiu, astfel încât transferul dreptului de proprietate nu se realizează ca efect al încheierii acestui înscris.

Pe cale de consecinţă, tribunalul reţine că prima instanţă a aplicat şi interpretat în mod greşit dispoziţiile legale anterior menţionate, astfel încât, prin raportare la prevederile art. 297 C. proc. civ., va admite apelul.

Cu privire la fondul cauzei, tribunalul reţine următoarele:

În fapt, la data de 06.05.2011, apelantul-reclamant, în calitate de promitent cumpărător a încheiat cu intimaţii-pârâţi, în calitate de promitenţi vânzători antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 193 de avocat D.D. prin care au convenit ca aceştia din urmă să-i vândă un număr de 16 imobile teren, respectiv:

1.Teren in suprafaţa de 10.000 mp., situat in comuna ….

2.Teren in suprafaţa de 8.300 mp., situat in comuna ….

3.Teren in suprafaţa de 8.400 mp., situat in comuna …

4.Teren in suprafaţa de 7.750 mp., situat in comuna ….

5.Teren in suprafaţa de 2.500 mp., situat in comuna …

6.Teren in suprafaţa de 7.333 mp., situat in comuna …

7.Teren in suprafaţa de 9.800 mp., situat in comuna .…

8.Teren in suprafaţa de 4 900 mp., situat in comuna .…

9.Teren in suprafaţa de 27.100 mp., situat in comuna ….

10.Teren in suprafaţa de 10.500 mp., situat in comuna …

11. Teren in suprafaţa de 7.000 mp., situat in comuna …

12.Cota de 31/40 reprezentând 10.927 mp., din terenul in suprafaţa de 14.100 mp. situat in comuna …

13.Cota de ¼ din cota de ¾ din terenul in suprafaţa de 41.500 mp., situat in comuna …

14. Teren in suprafaţa de 7.087 mp., situat in comuna …

15. Teren in suprafaţa de 9.850 mp., situat in comuna …

16. Teren in suprafaţa de 5.000 mp., situat in comuna …

La termenul de judecată din data de 16.05.2012, în faţa Judecătoriei Buftea, reclamantul a precizat că înţelege să solicite pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare numai pentru terenurile de la poziţiile 1-13 şi 15 din antecontractul de vânzare-cumpărare. Ulterior, la termenul de judecată din data de 20.05.2014, în faţa Tribunalului Ilfov, apelantul reclamant a precizat din nou cererea, arătând că solicită admiterea acţiunii numai cu privire la terenurile menţionate la poziţiile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 şi 15 din antecontractul de vânzare-cumpărare.

Astfel, analizând probele administrate la dosar cu privire la imobilele teren ce fac obiectul cauzei, respectiv cele menţionate la poziţiile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 şi 15 din antecontractul de vânzare-cumpărare, tribunalul reţine că intimaţii-pârâţi sunt proprietarii imobilelor în litigiu, conform următoarelor titluri de proprietate: sentinţa civilă nr. …/10.10.2008 pronunţată de Judecătoria Buftea, definitivă şi irevocabilă, sentinţa civilă nr. …/07.012008 pronunţată de Judecătoria Buftea, definitivă şi irevocabilă, sentinţa civilă nr. …./12.12.2007 pronunţată de Judecătoria Buftea, definitivă şi irevocabilă, sentinţa civilă nr. …/20.03.2008 pronunţată de Judecătoria Buftea, definitivă şi irevocabilă, sentinţa civilă nr. …/15.01.2008 pronunţată de Judecătoria Buftea, definitivă şi irevocabilă, sentinţa civilă nr. …/25.01.2008 pronunţată de Judecătoria Buftea, definitivă şi irevocabilă, sentinţa civilă nr. …/22.10.2008 pronunţată de Judecătoria Buftea, definitivă şi irevocabilă, sentinţa civilă nr. …/10.12.2007 pronunţată de Judecătoria Buftea, definitivă şi irevocabilă, sentinţa civilă nr. …/14.03.2008 pronunţată de Judecătoria Buftea, definitivă şi irevocabilă.

Preţul convenit de părţi în valoare de 240.559 lei a fost plătit la data încheierii antecontractului de vânzare-cumpărare, astfel cum rezultă din chiar cuprinsul antecontractului.

Analizând conţinutul antecontractului de vânzare-cumpărare menţionat prin prisma principiului voinţei interne a părţilor (prevăzut de art. 977 Cod civil de la 1864) tribunalul reţine că părţile au înţeles să amâne transferul dreptului de proprietate la data încheierii actului în formă autentică, stabilind în acest sens un termen de 25 de zile de la data semnării şi atestării antecontractului, termen în care promitenţii vânzători şi-au asumat obligaţia de a obţine următoarele documente: documentaţia cadastrală, certificatul fiscal, extras de carte funciară, precum şi orice alte acte necesare întocmirii în forma autentică a contractului de vânzare-cumpărare.

Potrivit încheierii de certificare nr. 3931/29.06.2011 dată de notar public D. I. E., rezultă că, la data de 29.06.2011, intimaţii pârâţi, legal notificaţi în vederea prezentării la sediul notarului public pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică, nu s-au prezentat, deşi termenul limită pentru încheierea actului autentic era 31.05.2011.

În drept, conform dispoziţiilor art. 1073 Cod civil de la 1864, creditorul are dreptul de a obţine îndeplinirea exactă a obligaţiei, adică dreptul de a obţine executarea obligaţiei în natura ei specifică, în sensul realizării obiectului avut în vedere de părţi, iar, potrivit art. 1077 Cod civil de la 1864,  nefiind îndeplinită obligaţia de a face, creditorul poate asemenea sa fie autorizat de a o aduce el la îndeplinire, cu cheltuiala debitorului. Deşi antecontractul încheiat între părţi nu are valoarea unui act de vânzare-cumpărare prin care se transmite proprietatea, totuşi el stabileşte în sarcina părţilor o obligaţie de a face, reprezentată de îndatorirea de a îndeplini toate operaţiile legate de încheierea lui în formă autentică.

În consecinţă, având în vedere principiul executării în natură a obligaţiilor, precum şi principiul reparării în natură a prejudiciului, tribunalul apreciază că se impune ca o justă şi echitabilă reparaţie a prejudiciului suferit de apelantul-reclamant, precum şi ca o măsură de sancţionare a atitudinii culpabile a intimaţilor-pârâţi, care nu au invocat în apărare nicio cauză exoneratoare de răspundere, pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract de vânzare-cumpărare pentru imobilele în litigiu.

De asemenea, tribunalul reţine şi respectarea condiţiilor esenţiale pentru validitatea unei convenţii prevăzute de art. 948 Cod civil, respectiv capacitatea părţilor de a contracta, consimţământul valabil al părţii ce se obligă, obiect determinat, cauză licită.

Tribunalul urmează a se raporta şi la recunoaşterea intimaţilor-pârâţi din cuprinsul răspunsurilor la interogatorii, cu privire la care instanţa va face aplicarea prevederilor art. 225 Cod procedură civilă, calificând refuzul nejustificat al acestora de a se prezenta în faţa instanţei, deşi au fost legal citaţi, pentru a răspunde la întrebări drept o mărturisire deplină a susţinerilor apelantului reclamant.

Mai reţine tribunalul că imobilele în litigiu au fost identificate în raportul de expertiză întocmit de expert D. E. (filele 42-52 şi filele 68-103 dosar apel).

De asemenea, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov a depus la dosar avizele vizând amplasamentele imobilelor în litigiu, astfel cum rezultă din înscrisurile aflate la filele 126-154.

Prin urmare, tribunalul apreciază că prima instanţă a apreciat în mod greşit probele administrate la dosar.

Văzând probatoriul administrat în cauză şi argumentele anterior reţinute în fapt şi drept, tribunalul va admite apelul, va schimba în parte sentinţa apelată, în sensul că va admite în parte cererea şi va constata că între reclamant şi pârâţi a intervenit convenţia de vânzare-cumpărare cu privire la următoarele imobile situate în comuna Nuci, sat Sudiţi, jud. Ilfov:

-teren în suprafaţă de 10.000 mp. (9870 mp. din măsurători) situat în tarla …

-teren în suprafaţă de 8300 mp. (8134,88 mp. din măsurători) situat în tarla …

-teren în suprafaţă de 8400 mp. (8290,67 mp. din măsurători) situat în tarla …

-teren în suprafaţă de 7750 mp. situat în tarla …

-teren în suprafaţă de 2500 mp. (2442,69 mp. din măsurători) situat în tarla …

-teren în suprafaţă de 7333 mp. (7175,18 mp. din măsurători) situat în tarla …

-teren în suprafaţă de 4900 mp. (4828,29 mp. din măsurători) situat în tarla …

-teren în suprafaţă de 27100 mp. (26556,80 mp. din măsurători) situat în tarla ...

-teren în suprafaţă de 7000 mp. situat în tarla …

-teren în suprafaţă de 9850 mp. (9848 mp. din măsurători) situat în tarla …., astfel cum au fost identificate în raportul de expertiză întocmit de expert D.E., pentru preţul de 240.559 lei.

Prezenta hotărâre va ţine loc de act autentic de vânzare-cumpărare.

În temeiul dispozitiilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, tribunalul va dispune comunicarea hotararii catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov, pentru evidentieri, in termen de 3 zile de la data ramanerii irevocabile si, in temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal va dispune comunicarea hotararii catre Administratia Finantelor Publice comunei N., pentru evidentieri, in termen de 30 zile de la data ramanerii irevocabile.

În conformitate cu prevederile art. 274 Cod procedura civila, tribunalul poate obliga la cerere partea care a căzut în pretenţii să-i plătească celeilalte părţi cheltuielile de judecată ocazionate de desfăşurarea procesului. Cheltuielile de judecată sunt reprezentate de acele sume de bani pe care părţile trebuie să le efectueze pentru desfăşurarea regulată a procesului civil, iar efectuarea acestora trebuie dovedită prin înscrisuri depuse în acest sens la dosarul cauzei de partea care a solicitat obligarea la plată a părţii ce a căzut în pretenţii.

Cercetând din acest punct de vedere actele depuse la dosar de către apelantul-reclamant, tribunalul constată că există la dosar înscrisuri din care rezultă efectuarea unor cheltuieli de către acesta în vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului de faţă, respectiv chitanţele de plată a taxelor judiciare de timbru fond şi apel, onorariul de expert şi timbre judiciare în cuantum total de 11.230,16 lei.

Pentru toate aceste motive, având în vedere faptul că, în speţa de faţă, intimaţii-pârâţi au căzut în pretenţii, va admite cererea apelantului-reclamant şi, prin urmare, va obliga intimaţii pârâţi la plata către apelantul reclamant a sumei de 11.230,16 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în fond şi apel.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite apelul formulat de apelantul reclamant D.F., cu domiciliul în sector …, B., str. …., nr. …în contradictoriu cu intimaţii O.P.A. şi O. C., ambii cu domiciliul în sector …, B., str. …., nr. …, ap. ….

Schimbă în parte sentinţa apelată, în sensul că:

Admite în parte cererea.

Constată că între reclamant şi pârâţi a intervenit convenţia de vânzare-cumpărare cu privire la următoarele imobile situate în comuna …., sat …, jud. Ilfov:

-teren în suprafaţă de 10.000 mp. (9870 mp. din măsurători) situat în tarla …

-teren în suprafaţă de 8300 mp. (8134,88 mp. din măsurători) situat în tarla …

-teren în suprafaţă de 8400 mp. (8290,67 mp. din măsurători) situat în tarla …

-teren în suprafaţă de 7750 mp. situat în tarla …

-teren în suprafaţă de 2500 mp. (2442,69 mp. din măsurători) situat în tarla …

-teren în suprafaţă de 7333 mp. (7175,18 mp. din măsurători) situat în tarla …

-teren în suprafaţă de 4900 mp. (4828,29 mp. din măsurători) situat în tarla …

-teren în suprafaţă de 27100 mp. (26556,80 mp. din măsurători) situat în tarla …

-teren în suprafaţă de 7000 mp. situat în tarla …

-teren în suprafaţă de 9850 mp. (9848 mp. din măsurători) situat în tarla …

astfel cum au fost identificate în raportul de expertiză întocmit de expert D.E., pentru preţul de 240.559 lei.

Prezenta hotărâre ţine loc de act autentic de vânzare-cumpărare.

Dispune comunicarea hotararii catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov, pentru evidentieri, in termen de 3 zile de la data ramanerii irevocabile.

Dispune comunicarea hotararii catre Primăria comunei N., pentru evidentieri, in termen de 30 zile de la data ramanerii irevocabile.

Obligă intimaţii la plata către apelant a sumei de 11.230,16 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în fond şi apel.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 27 mai 2014.

PRESEDINTE, JUDECATOR, GREFIER

Red. jud.  fond Antonescu Loredana Geanina/Judecătoria Buftea

Red. E.M.O.

Thn. red. C.D./5 ex./2014

Com. 3 ex./

Domenii speta