Litigii de muncă. Încetarea contractului de muncă în baza art. 55 lit. b c. muncii. Data întrunirii acordului părţilor.

Sentinţă civilă 988 din 25.03.2015


Dosar nr. 3619/93/2014

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ILFOV

SECŢIA CIVILĂ

SENTINTA CIVILA Nr. 988/2015

Şedinţa publică de la 25 Martie 2015

Completul compus din:

PREŞEDINTE A. M. C.

Asistent Judiciar M. M.

Asistent Judiciar R. L. P.

Grefier A. M. O.

Pe rol judecarea cauzei Litigii de muncă privind pe reclamant F. D.C. şi pe pârât A.S. F., având ca obiect – acţiune în constatare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns reclamantul prin avocat C. G. cu  împuternicire avocaţială  la dosar fila 60 şi parata prin  avocat L. P. cu împuternicire avocaţială la dosar fila 75.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier prin care s-au evidenţiat obiectul cauzei, părţile, modalitatea de îndeplinire a procedurii de citare, faptul că reclamantul a depus la data de 25.02.2015 răspuns la întâmpinare şi cererea reconvenţională, alături de înscrisuri, iar la 25.03.2015 a înainatat prin serviciul registratura dovada cheltuielilor judiciare, dupa care:

Tribunalul comunică răspunsul la întâmpinare şi înscrisurile depuse.

Tribunalul, conform art.131 alin.1 Cod proc.civ. pune în discuţia părţilor prezente  stabilirea competenţei de soluţionare a cauzei.

Reclamantul şi pârâta, prin apărători, apreciază că este competent Tribunalul Ilfov.

Deliberând în temeiul art.131 alin.1 Cod proc.civ. raportat la art.210 din Legea nr.62/2011, instanţa apreciază că este competentă  general, material şi teritorial să soluţioneze prezenta cauză.

Instanţa, în temeiul art.238 Cod proc.civ. pune în discuţia părţilor prezente durata estimativă de soluţionare a cauzei .

Reclamantul şi pârâta, prin apărători, apreciază durata estimată la o lună.

Instanţa, în temeiul art.238 Cod proc.civ, apreciază durata estimată de soluţionare a cauzei la 1 lună.

Pârâta, prin avocat, învederează că nu mai susţine excepţia conexităţii invocată prin întâmpinare.

Ca şi cerere prealabilă, avocat C. G. pentru reclamant solicită, în temeiul art.210, disjungerea cererii reconvenţională, apreciind că aceasta are un alt obiect şi  nu se află în stare de judecată.

Avocat L. P. pentru pârâta se opune disjungerii, apreciind că se impune a fi soluţionate împreună, existând o strânsă legătură, iar în eventualitatea admiterii cererii principale, ar fi posibilă o eventuală compensare a cheltuielilor.

Instanţa interpelează pârâta  asupra existenţei, pe rolul Tribunalului Bucureşti, a unui dosar cu acelaşi obiect.

Avocat L. P. pentru pârâta arată că nu este vorba de acelaşi obiect, şi nici de aceeaşi sumă, dosarul respectiv fiind înregistrat pe rolul instanţelor judecătoreşti drept urmare a sesizării Curţii de Conturi cu privire la îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor ce îi reveneau reclamantului în calitate de membru al CSA.

În replică, avocat C. G. pentru reclamant arată că nu au cunoştinţă de obiectul dosarului despre care face vorbire pârâta, acţiunea fiind ulterioară cereri de chemare în judecată; apreciază că prin cererea reconvenţională se urmăreşte de fapt tergiversarea soluţionării cauzei.

Deliberând asupra cererii de disjungere a cererii reconvenţională, faţă de susţinerile părţilor, faţă de actele şi lucrările dosarului, reţinând că acţiunea principală este în stare de judecată, o va încuviinţa ca întemeiată şi va dispune formarea unui nou dosar, cu numarul 765/93/2015. La noul dosar vor fi ataşate , prin grija instanţei, copii ale filelor 33-39 dosar, copii ale răspunsului la întâmpinare, precum şi înscrisurile aflate la filele 48-65 şi se va proceda la renumerotarea dosarului, stabilind termen în dosarul disjuns 25.03.2015.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau excepţii de invocat, instanţa acordă cuvântul părţilor prezente în formularea probatoriului.

Reclamantul şi pârâta , prin apărători, solicită administrarea probei cu înscrisurile aflate la dosar.

Instanta dupa deliberari, in temeiul art. 255 rap. la art. 258 C.pr.civ, încuviinţează pentru părţi proba cu înscrisuri, cele de la dosar. Pe cale de consecinţă, instanţa  constata proba administrata, cercetarea procesului încheiata si acorda partilor prezente cuvântul in dezbateri.

 Avocat C. G. pentru reclamant solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, pentru motivele arătate în cererea de chemare în judecată. Cu obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată constând în onorariu avocaţial.

Avocat L. P. pentru pârâta pune concluzii de respingere a cererii, arătând că instanţa nu poate suplini acordul de voinţă al ASF cu privire la încetarea relaţiilor de muncă, contractul individual de muncă dintre părţi fiind de fapt suspendat din iunie 2014. Cu cheltuieli pe cale separată.

TRIBUNALUL

Asupra cererii de faţă:

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 3619/93/2014 la 28.11.2014 reclamantul F.D.C. a solicitat, in contradictoriu cu parata A.S.F. pronuntarea unei hotarari prin care  a se constate ca a interveit incetarea contractului de munca nr. 588/5.07.2013 prin acordul de vointa al partilor la 29.08.2014 si sa se dispuna obligarea paartei ASF la emiterea deciziei de incetare a contractului de munca.

Solicita a se dipune obligarea paratei la plata compensatiei cuvonvenite cu reclamantul pentru incetarea raportruilor de munca, in echivalent a 12 salarii brute lunare, respectiv 264.000 lei precum si la plata dobanzii legale calculate la suma de 132.000 lei, prima transa din compensatie, incepand cu data de 29.08.2014 si pana la data achitarii efective

Solicita si obligarea paratei la plata dobanzii legale eferenete sumei de 132.000 lei, a doua transa din compensatie, incepand cu data de 14.10.2014, data la care trebuia platita aceasta transa si pana la plata efectiva.

Solicita si obligarea paartei la plata cheltuielilor de judecata

Arata ca a fost salariat al paratei in baza contractului individual de munca nr. 588/5.07.2013 pe o perioada nedeterminata, in functia de Consultant Consiliu, cu un salariu brut lunar de 22.000 lei

Ca prin hotararea Consiliului de Supraveghere Financiara nr. 60/30.07.2014 s-a aprobat „Planul de incetare voluntara a raporturilor de munca prin acordul partilor precum si un pachet de beneficii pentru salariatii care accepta sa faca parte din planul voluntar

Ca s-a procedat la comunicarea catre reclamant a unei informari, nr. P-DRU 2391 si P/1728 din 30.07.2014, care cuprindea oferta conform careia salariatii puteau accepta incetarea CIM prin acordul partilor

Arata ca a acceptat oferta paratei si a indeplinit formalitatile necesare la 13.08.2014,. data la care s-a realizat, in consecinta, acordul de vointa al partilor cu privire la incetarea CIM la data de 29.08.2014, cu plata unei compensatii impartite in doua transe.

Ca desi a fost notificata de reclamant parata nu a efectuat pana la data formularii actiunii plata compensatiei convenite

In drept invoca dispozitiile art. 55 lit. b si art. 266 C.muncii

Anexeaza contract de munca, act aditional nr. 1, informare privind planul voluntar, cerere privind incetarea CIM, formular de exprimare a acordului, notifiocare

Parata a formulat, la 6.02.2015 (fila 33 dosar) intampinare si cerere reconventionala

A solicitat respingerea cererii principale ca nefondate.

Pe cale de exceptie a invocat exceptia conexitatii cu dosarul 544/3/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a Litigii de Munca si Asigurari Sociale, privind cerere formulata de ASF in vederea atragerii raspunderii patrimoniale a salariatului

Apreciaza ca sunt asadar indeplinite conditiile prevazute de art. 139 C.pr.civ si solicita a se avea in vedere ca cele doua cauze au stransa legatura intre ele.

In aparare pe fondul cauzei arata ca acordul de vointa al partilor nu poate fi suplinit de catre instanta printr-o hotarare judecatoreasca decat in cazuri grave

Ca pe de alta parte admiterea actiunii ar incalca grav prevederile Codului Muncii avand in vedere ca la 3.06.2014 a intervenit suspendarea de drept a contractuluid e munca al reclamantului in baza art. 50 lit. d, in speta pentru exercitarea mandatului de membru al Parlamentului European

Ca pe durata suspendarii contractului de munca incetarea acestuia nu poate interveni decat in conditiile art. 49 alin 5 C.muncii

Apreciaza asadar ca nu poate interveni incetarea prin acordul partilor a contractului de munca pe perioada cat acest contract de munca este suspendat de drept

Arata ca informarea trimisa cu privire la incetarea voluntara a raporturilor de munca nu a garantat reclamantului ca cererea sa formulata in acest sens va fi aprobata fara alte verificari suplimentare si, cu atat mai mult, in situatia in care se va constata ulterior ca nu sunt indeplinite conditiile pentru a interveni incetarea contractului sau de munca.

Arata ca la 13.08.2013 reclamantul a depus si cererea de incetare a suspendarii contractului sau de munca si, in urma verificarilor, s-a constatat ca nu sunt intrunite conditiile legale pentru incetarea suspendarii de drept a contractului de munca.

Ca i s-a comunicat reclamantului adresa P - DRU/2725.1/27.08.2014, respectiv P/2049/27.08.2014 prin care i s-au aratat in mod explicit motivele pentru care nu se poate da curs cererii sale

Ca asadar, avand in vedere ca nu a intervemit incetarea raporturilor de munca, in mod implicit nu sunt indeplinit conditiile pentru acordarea pachetului de beneficii

Pe cale reconventionala arata ca este succesoarea in drepturi a fostei Comisii de Supraveghere a Asigurarilor si, in aceasta calitate, a incheiat cu societatea Alico Asigurari Romania SA in calitate de asigurator un contract de asigurare de viata cu componenta de economisire pentru pensionare pentru salariatii si membrii Consiliului CSA, in calitate de asigurati.

Ca in perioada 1.06.2012-31.05.2013 a achitat, potrivit contractului incheiat, primele de asigurare

Ca primele de asigurare platite de catre CSA sunt asimilate salariilor in conformitate cu dispozitiile art. 55 alin 3 lit. g C.fiscal, aplicandu-se regulile proprii de impunere pentru veniturile din salarii

Arata ca au fost calculate si retinute impozitele, fiind calculate si varsate si celelalte contributii sociale insa fara a fi retinute de la salariati

Solicita asadar a fi obligat salariatul, beneficiar al primelor de asigurare, sa restituie suma de 21.067 lei reprezentand contributii sociale aferente acestor prime

Ca a fost notificat in repetate randuri reclamantul - parat reconventional in acest sens insa fara rezultat

In drept invoca dispozitiile art. 139, art. 150, art. 205 si art. 209 C.pr.civ, art. 49 alin 5 si 6, art. 50 lit. d, art. 169 alin 1 si 2, art. 254 alin 1 si art. 256 alin 1 din Legea 53/2003

Anexeaza extras ECRIS

La termenul din 25.03.2015 tribunalul a dispus disjungerea cererii reconventionale si formarea unui nou dosar, cu numarul, 765/93/2015, cu pastrarea competentei si a termenului.

La acelasi termen parata a aratat ca intelege sa renunte la cererea de conexare formulata, precizare de care instanta a luat act.

Deliberand asupra cererii de chemare in judecata formulata, prin prisma materialului probator administrat, tribunalul retine urmatoarea situatie de fapt:

Reclamantul a fost salariatul paratei in functia de consilier de specialitate ASF in baza contractului individual de munca 588/5.07.2013 (fila 7-10 dosar), astfel cum acesta a fost modificat prin actul aditional nr. 1 (fila 11-12 dosar)

Prin adresa P-DRU 2409/31.07.2014 i-a fost comunicata reclamantului „Informarea Initiala a salariatilor ASF nr. P-DRU 2391 si P/1728 din 30.07.2014, intocmita in conformitate cu Hotararea Consiliului ASF nr. 60/30.07.2014, prin care s-a aprobat proiectul privind Planul de incetare voluntara a raporturilor de munca prin acordul partilor (filele 16-22 dosar) si anexele la acesta.

Potrivit Planului de incetare voluntara a raporturilor de munca prin acordul partilor prevedea acordarea unor compensatii reprezentand echivalentul a 12 salarii brute lunare salariatilor care isi exprimau acordul, in forma prevazuta in anexele la informare, in vederea incetarii contractelor de munca prin acordul partilor incepand cu ultima zi lucratoare a lunii august 2014 (art. 3 din informare)

Potrivit art. 1 din aceeasi informare nu puteau depune aplicatii in cadrul planului voluntar salariatii ale caror contracte de munca urmau a inceta pana la data de 31.12.2014

Tribunalul retine ca reclamantul a depus aplicatia in forma indicata in Anexa 1 la informare precum si acordul de aplicare a Planului (Anexa 2 la informare) la data de 13.08.2013 (filele 23 si 24 dosar)

Totodata reclamantul a inaintat paratei si o cerere de incetare a supendarii contractului sau individual de munca (fila 44 dosar)

Prin adresa P-DRU 2725.1/27.08.2014 parata a comunicat reclamantului ca, din punctul ei de vedere, nu poate lua act de cererea de incetare a suspendarii si ca, in consecinta, contractul individual de munca al acestuia nu ar putea inceta decat in unul dintre cazurile expres reglementate de incetare de drept a contractului de munca, fiind incidente dispozitiile art. 49 alin 5 C.muncii

Fata de situatia de fapt expusa, tribunalul apreciaza ca doua sunt chestiunile de drept care trebuie lamurite in cauza si anume: 1) daca suspendarea contractului de munca al reclamantului, dispusa prin decizia 459/3.06.2014 (fila 43 dosar) putea inceta la cererea acestuia si 2) daca au fost indeplinite conditii pentru incetarea contractului individual de munca al reclamantului prin acordul partilor, in conditiile Planului aprobat prin Hotararea Consiliului ASF nr. 60/30.07.2014.

1. In ce priveste chestiunea incetarii suspendarii contractului individual de munca al reclamantului tribunalul retine ca prin Decizia 459/3.06.2014 a fost suspendat contractul individual de munca al reclamantului in baza dispozitiilor art. 50 lit. d C.muncii, pe durata exercitarii de catre acesta a mandatului de membru in Parlamentul European (fila 43 dosar)

Potrivit dispozitiilor art. 49 alin 2 si 3 C.muncii: „Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării muncii de către salariat şi a plăţii drepturilor de natură salarială de către angajator.

(3) Pe durata suspendării pot continua să existe alte drepturi şi obligaţii ale părţilor decât cele prevăzute la alin. (2), dacă acestea sunt prevăzute prin legi speciale, prin contractul colectiv de muncă aplicabil, prin contracte individuale de muncă sau prin regulamente interne”

Rezulta asadar ca, atata vreme cat suspendarea contractului individual de munca nu a intervenit din culpa salariatului (exceptie prevazuta la art. 49 alin 4 C.muncii), acesta beneficiaza de toate drepturile izvorate din calitatea de salariat, inclusiv acela de a renunta la beneficiul suspendarii contractului sau de munca pe perioada mandatului si de a solicita incetarea contractului de munca.

Sustinerea paratei referitoare la imposibilitatea aprobarii de catre aceasta a incetarii masurii suspendarii contractului de munca, fata de incidenta  dispozitiilor art. 49alin 5 C.muncii nu poate fi primita.

Astfel, dispozitiile textului de lege mentionat prevad ca, in situatia in care pe timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauza de incetare de drept a contractului de munca, cauza de incetare de drept prevaleaza.

Aceste dispozitii nu pot fi in sa, in niciun caz, interpretate in sensul sugerat de parata, cata vreme acestea instituie o exceptie de la regula conform careia pe perioada suspendarii contractului de munca acesta nu poate inceta. Instituind o exceptie, dispozitiile legale sus citate sunt de stricta interpetare si aplicare si nu pot fi, de aceea, apreciate a constitui temeiul unei situatii mai defavorabile salariatului decat aceea expres prevazuta in textul de lege.

O altfel de interpretare ar conduce la concluzia ca, pe perioada suspendarii de drept, salariatul nu poate obtine sub nicio forma incetarea contractului de munca din initiativa sa, ceea ce ar constitui o incalcare a principiului prevazut de art. 3 alin 1 si 2 C.muncii

In consecinta tribunalul retine ca reclamantul putea renunta oricand la beneficiul suspendarii contractului sau de munca, putand, de asemenea, solicita incetarea acestui contract de munca prin acordul partilor, inclusiv in perioada de suspendare de drept a acestuia.

Odata stabilite cele de mai sus, tribunalul urmeaza a verifica daca au fost indeplinite conditii pentru incetarea contractului individual de munca al reclamantului prin acordul partilor, in conditiile Planului aprobat prin Hotararea Consiliului ASF nr. 60/30.07.2014 (Planul)

Sub acest aspect tribunalul retine, pe de o parte, ca asa cum s-a aratat reclamantul a respectat termenele pentru a depune documentele necesare incetarii contractului sau de munca, in acord cu dispozitiile art.  5 lit. c din informarea P-DRU 2391 si P/1728 din 30.07.2014

Totodata, tribunalul retine ca de acest plan puteau beneficia toti salariatii ASF (in lipsa oricaror dispozitii contrare), cu exceptiile expres prevazute de art. 1 din Informare, exceptie in care reclamantul nu se incadra.

Nu s-a facut, de asemenea, vreo proba in cauza in sensul inmcidentei dispozitiilor art. 7 din Informare.

Asa stand lucrurile, tribunalul urmeaza a verifica daca s-a intrunit acordul de vointa al partilor cu privire la incetarea contractului de munca al reclamantului.

Sub acest aspect, tribunalul urmeaza a retine, prin analogie, dispozitiile art.  1186 din noul Cod Civil, potrivit carora „Contractul se încheie în momentul şi în locul în care acceptarea ajunge la ofertant, chiar dacă acesta nu ia cunoştinţă de ea din motive care nu îi sunt imputabile”, chiar daca in cauza nu este vorba despre incheierea unui contract sui generis, cata vreme intelegerea partilor cu privire la aceasta modalitate de incetare a raporturilor de munca este un act juridic bilateral si sinalagmatic

Cu alte cuvinte, fata de oferta neconditionata de aplicare a Planului facuta de angajator, acceptarea termenilor acesteia de catre reclamant urma sa dea nastere la drepturi si obligatii in sarcina ambelor parti.

Tribunalul apreciaza, totodata, ca oferta paratei era irevocabila in sensul art. 1191 C.civ si nu putea fi retrasa, in consecinta, decat anterior ajungerii ei la reclamant (art. 1199 N. C. Civ)

Asa stand lucrurile, pentru considerentele mai sus expuse, tribunalul apreciaza ca acordul de vointa al partilor in vederea aplicarii in persoana reclamantului a prevederilor Planului s-a intrunit la data de 13.08.2014, data la care acceptarea conditiilor acestuia de catre reclamant a fost inregistrata in evidentele paratei (fila 45 dosar)

Odata intrunit acest acord de vointa s-a nascut in patrimoniul paratei obligatia de a emite decizia de incetare a raporturilor de munca in conditiile prevazute de art. 5 lit. d din Informare precum si aceea de a achita reclamantului compensatiile financiare prevazute de Plan, cu respectarea termenelor prevazute de art. 6 lit. g din Informare.

Avand in vedere ca parata nu a putut proba in cauza incidenta vreuneia dintre cauzele ce ar fi putut conduce la pierderea dreptului reclamantului la plata acestor compensatii financiare tribunalul, apreciind actiunea ca fondata, urmeaza a o admite.

Va constata, in consecinta, incetat prin acordul partilor, in temeiul art. 55 lit. b C.muncii, contractul individual de munca nr. 588/5.07.2013 la data de 29.08.2014 si va obliga parata la plata catre reclamant a compensatiei in cuantum brut egal cu 12 salarii brute lunare.

In ce priveste capatul de cerere privind obligarea paratei la plata dobanzii legale tribunalul retine ca in conformitate cu dispozitiile art. 1530 C.civ: „Creditorul are dreptul la daune-interese pentru repararea prejudiciului pe care debitorul i l-a cauzat şi care este consecinţa directă şi necesară a neexecutării fără justificare sau, după caz, culpabile a obligaţiei.”

Asa stand lucrurile si avand in vedere si dispozitiile art. 1535 C.civ conform carora, in lipsa de stipulatie contrara, creditorul nu poate solicita daune interese mai mari decat dobanda legala tribunalul urmeaza a dispune obligarea paratei si la plata catre reclamant a dobanzii legale aferenta primei trenase incepand cu data de 29.08.2014 si la plata dobanzii legale aferente transei a doua incepand cu data de 14.10.2014.

In ce priveste cererea de obligare a paratei la plata cheltuielilor de judecata tribunalul observa ca reclamantul a depus in dovedirea acesteia o factura si un extras de cont, ambele in copie tehnica (transmise pe fax) si neconformate cu originalul, desi aparatorul reclamantului a fost prezent in sala de sedinta.

Asa stand lucrurile si avand in vedere ca potrivit art. 453 C.pr.civ, ce urmeaza a fi interpretat in conformitate si cu practica Curtii Europene a Drepturilor Omului in materie, partea cazuta in pretentii poate fi obligata, la cerere, la plata cheltuielilor de jduecata, in masura in care acestea au fost dovedite, au fost necesare desfasurarii procesului si sunt intr-un cuantum rezonabil,

Vazand si dispozitiile art. 292 C.pr.civ tribunalul urmeaza a respinge cererea de obligare a paartei la plata cheltuielilor de judecata ca nefondata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite actiunea privind pe reclamant F.D.C. şi pe pârât A.S.F.

Constata incetat prin acordul partilor, in temeiul art. 55 lit. b C.muncii, contractul individual de munca nr. 588/5.07.2013 la data de 29.08.2014.

Obliga parata la plata catre reclamant a compensatiei in cuantum brut egal cu 12 salarii brute lunare.

Obliga parata la plata catre reclamant a dobanzii legale aferenta primei trenase incepand cu data de 29.08.2014 si la plata dobanzii legale aferente transei a doua incepand cu data de 14.10.2014.

Respinge cererea de obligare a paratei la plata cheltuielilor de judecata.

Executorie provizoriu in temeiul art. 448 alin 1 pct. 2 .

Cu apel in 10 zile de la comunicare, cererea de apel urmand a fi depusa la Tribunalul Ilfov.

Pronunţată în şedinţa publică de la 25 Martie 2015.

Redact. A.C. 26.03.2015

Com. 2 ex