Civil-anulare certificat de moştenitor

Decizie 342/A din 23.06.2014


DOSAR NR.10163/1748/2011

ROMÂNIA

TRIBUNALUL ILFOV

SECŢIA CIVILĂ

DECIZIA CIVILĂ NR.342/A

ŞEDINŢA  PUBLICĂ DIN 23.06.2014

TRIBUNALUL CONSTITUIT  DIN:

PRESEDINTE: A.L.G.

JUDECĂTOR: V.E.

GREFIER : S.C.E.

Pe rol judecarea apelului formulat de apelanţii - pârâţi M.I. şi S. A. împotriva sentinţei civile nr..../14.10.2013 pronunţată de Judecătoria Cornetu în dosarul nr. .../1748/2011 în contradictoriu cu intimaţii – pârâţi S.AP., T.M. şi T.V., cu intimatul – reclamant B. G. şi cu intervenienţii D. E. şi G.N. având ca obiect „anulare act”.

Dezbaterile şi susţinerile părţilor au avut loc în şedinţa publică din data de 16.06.2014 care au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată şi care face parte integrantă din prezenta, când instanţa având nevoie de timp pentru a delibera şi pentru a da posibilitate părţilor să depună concluzii scrise a amânat pronunţarea la data de 23.06.2014 când a hotărât următoarele:

TRIBUNALUL

Asupra apelului  de faţă :

Prin sentinţa civilă nr..../14.10.2013 pronunţată de Judecătoria Cornetu în dosarul nr. .../1748/2011 a fost admisă în parte cererea si interventia  formulată de reclamantul B.G.

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut că:

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecătoriei Cornetu, reclamantul B.P. G., a solicitat in contradictoriu cu paratii M.I., S.A., S.AP., T.M., T.V.,, sa se constate nulitatea absoluta a certificatului de mostenitor .../1980, si constatarea nulitatii absolute a certificatului de mostenitor ../2006.

Se arata ca reclamantul este fiul  defunctului B.P.,  iar B. M.  a fost sotia supravietuitoare a acestuia. Aceasta nu este mama reclamantului.

In urma decesului tatalui sau a fost intocmit certificatul de mostenitor .../1980, dar reclamantul a fost trecut ca si renuntator, desi nu a dat o declaratie in acest sens, si era minor la data decesului.

Printr-o decizie irevocabila, s-a stabilit ca nu a renuntat la succesiunea tatalui,  iar prin cererea de reconstituire formulata si-a exercitat dreptul de optiune succesorala.

Cererea se intemeiaza pe art.659cciv.au fost depuse inscrisuri, acte de stare civila.

Paratii nu au depus intampinare.

Prin cererea de interventie formulata in interesul reclamantului, numitul G.N., arata ca acesta este fiul defunctului P.B.,  care a fost casatorit cu B. M., iar paratii din dosar, nu i-au chemat la succesiunea defunctului certificatul de moştenitor fiind întocmit prin fraudarea legii.

În cauză, instanţa de fond a încuviinţat şi a administrat proba cu interogatoriu şi proba cu înscrisuri.

Din dispoziţia instanţei au fost comunicate, la prezentul dosar, în copii, actele ce ce au sta la baza certificatului de mostenitor .../2006 si 267/1980, emise de BNP M.V.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa de fond a admis in parte actiunea si interventia, pentru urmatoarele considerente:

La data de 29.04.1980 a fost emis certificatul de moştenitor nr. 267 prin care s-a dezbătut succesiunea defunctului  B.P., decedat la data de 13.10.1973.

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel pârâţii M.I. şi S. A.  şi solicită să se constatate nulitatea absoluta a Sentintei civile nr. .../14.10.2013 pronuntata de Judecatoria Cornetu in dosarul nr. .../1748/2011, pentru incalcarea de catre instanta de judecata a dispozitiilor imperative prevazute de art. 261 alin. (1)pct. 5 c. proc. civ. si anularea hotarârii pronuntata in cauza; retinerea procesului spre judecare potrivit dispozitiilor art. 297 c. proc.civ, si respingerea actiunii formulata de reclamantul B.P. G. ca neintemeiata, cu obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecata.

Se arată că instanta fondului a constatat ca reclamantul are calitatea de mostenitor legal al def. B.P., iar def. B.M. are doar cota de 1/4 din casa de locuit situata in Com. V., Sat C., nr. ...si 1/4 din terenurile cuprinse in TP .../97. Pentru a se pronunta in sensul aratat mai sus, instanta fondului trebuia sa arate in considerentele hotararii care sunt motivele de fapt si de drept care au format convingerea instantei, aceasta limitandu-se a preciza ca la data de 29.04.1980 a fost emis certificatul de mostenitor nr. 267, prin care s-a dezbatut succesiunea def. B. P., decedat la data de 13.10.1973.

Consideră că in lipsa motivarii in fapt si in drept a hotararii, se află in imposibilitate de a aduce critici pertinente acesteia, si de asemenea, nici instanta de apel nu are posibilitatea sa analizeze temeinicia si legalitatea acesteia.

De asemenea instanta fondului retine in mod gresit in hotarare, faptul ca nu au formulat intampinare, aceasta fiind, in realitate depusa la dosar (filele 39-41), la termenul din 09.04.2012.

Intimaţii nu au depus întâmpinare.

Analizând sentinţa civilă apelată în raport de motivele invocate, tribunalul reţine următoarele:

In ceea ce priveste critica referitoare la nemotivarea hotararii, tribunalul constata ca aceasta este intemeiata, pentru urmatoarele considerente:

Potrivit art. 261 alin. 1 pct. 5 C.pr.civ., hotărârea pronunţată de instanţă ca urmare a soluţionării cauze cu care a fost învestită „se dă în numele legii şi va cuprinde motivele de fapt şi de drept care au format convingerea instanţei, cum şi cele pentru care s-au înlăturat cererile părţilor”.

Respectarea acestei dispoziţii procedurale, cu valoare de principiu, se circumscrie obligaţiei ce revine instanţei de a garanta părţilor exerciţiul efectiv al dreptului la un proces echitabil consacrat de art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

În acest sens, în jurisprudenţa CEDO s-a reţinut constant că dreptul la un proces echitabil nu poate fi examinat decât în situaţia în care instanţa procedează la un examen efectiv al argumentelor şi mijloacelor de probă ale părţilor, cel puţin pentru a le aprecia pertinenţa.

Deşi obligaţia instanţelor naţionale de a-şi motiva hotărârile judecătoreşti nu presupune existenţa unui răspuns detaliat la fiecare argument (decizia de inadmisibilitate Jahnke şi Lenoble c. Franţei), in cauza dedusă judecăţii, tribunalul constată că, la pronunţarea sentinţei apelate, instanţa de fond nu a procedat la o analiză efectivă a susţinerilor şi apărărilor contestatoarei, ceea ce cu uşurinţă se poate observa din parcurgerea considerentelor hotărârii pronunţate de prima instanţă.

Astfel, judecătorul fondului nu a expus situaţiei de fapt retinuta in urma administrarii probatoriului si nu a facut o analiza a acesteia prin raportare la dispozitiile legale invocate in cauza

Modul în care instanţa de fond a procedat la analiza cauzei echivalează în fapt cu o necercetare a legalităţii şi temeiniciei cererii cu care reclamantul  a înţeles să învestească instanţa de judecată, aspect care este de natură a afecta drepturile procedurale ale uneia dintre părţile litigante, făcând practic imposibilă exercitarea unui control judiciar de către instanţa de apel.

Potrivit art. 297 al. 1 cod procedura civila, in cazul in care se constata ca, in mod gresit prima instanta a solutionat procesul fara a intra in judecata fondului, ori judecata s-a facut in lipsa partii care nu a fost legal citata, instanta de judecata v-a anula hotararea atacata si va judeca procesul, evocand fondul.

In consecinta, fata de solicitarea expresa a apelantilor de retinere a cauzei spre judecare, vazand si dispozitiile art. 297 cod procedura civila, Tribunalul va admite apelul, va anula sentinta civila apelata si va retine cauza spre rejudecare in vederea evocarii fondului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

 ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite apelul formulat de apelanţii - pârâţi M.I. şi S. A. împotriva sentinţei civile nr..../14.10.2013 pronunţată de Judecătoria Cornetu în dosarul nr. .../1748/2011 în contradictoriu cu intimaţii – pârâţi S.AP., T.M. şi T. V., cu intimatul – reclamant B.G.şi cu intervenienţii D.E. şi G. N.

Anulează sentinta civilă nr..../14.10.2013 pronunţată de Judecătoria Cornetu şi retine cauza spre rejudecare în vederea evocării fondului.

Acordă termen la data de 13.10.2014, A8, pentru când se citează părţile.

Cu drept de recurs odată cu fondul.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 23.06.2014.

Preşedinte Judecator,

 

Grefier

Concept red. gref.C.S.

Red. Jud: LA/2exemplare

Jud.fond –Filipescu Anca Lavinia- Jud.Cornetu