Contestaţie decizie de pensionare

Sentinţă civilă 1168/2015 din 09.03.2015


Cod operator 2443

Dosar nr.

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Sentinţa nr. 1168/2015

Şedinţa publică de la 09 Martie 2015

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Asistent  judiciar

Asistent  judiciar

Grefier Şef

Pe rol fiind judecarea acţiunii formulată de reclamantul V.M.C., în contradictoriu cu pârâta C.J.P.G., având ca obiect contestaţie decizie de pensionare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică s-a prezentat reclamantul, lipsă fiind pârâta, reprezentată de consilier juridic Scorei Cristina.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Instanţa a constatat încheiată cercetarea procesului şi a acordat cuvântul pe fond.

Reclamantul a solicitat admiterea contestaţiei aşa cum a fost formulată, cu obligarea pârâtei la cheltuieli de judecată, în acest sens depunând la dosar o cerere însoţită de biletele de călătorie.

Consilier juridic Scorei Cristina, pentru pârâtă, a solicitat respingerea contestaţiei conform motivelor expuse în întâmpinare.

TRIBUNALUL

Asupra cauzei de faţă:

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj - Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale sub nr…., reclamantul V.M.C., în contradictoriu cu pârâta C.J.P.G., a formulat contestaţie împotriva deciziei nr. 106943/24.10.2013, privind recalcularea pensiei din sistemul public pentru limita de vârstă, emisă de C.J.P.G., ca fiind netemeinică şi nelegală şi a solicitat  admiterea contestaţiei, anularea deciziei contestate şi obligarea pârâtei C.J.P. Gorj să emită o nouă decizie privind recalcularea pensiei sale, decizie care să ia în calcul sporul de şantier şi sporul de condiţii grele, așa cum reiese din adeverinţele depuse la dosar , sporuri care au fost valorificate iniţial în mod corect de către pârâtă.

De asemenea, reclamantul a mai solicitat acordarea cheltuielilor de judecată.

În motivarea contestaţiei, reclamantul  a arătat că prin decizia contestată, în mod eronat, pârâta modificat buletinul de calcul, în sensul că a eliminat sporul de şantier şi sporul de condiţii grele, în situaţia în care aceste sporuri au fost valorificate iniţial la determinarea punctajului mediu anual, conform adeverinţelor depuse la dosar.

Eroarea intimatei este cu atât mai evidentă cu cât determinarea punctajului mediu anual prin valorificarea adeverinţelor depuse la dosar s-a făcut în timpul judecării dosarului nr. ….., soluţionat prin sentinţa civilă nr. 2126/13.07.2006, de către Secţia litigii de muncă din cadrul Tribunalului Gorj, prin care s-a respins contestaţia sa ca fiind considerată rămasa fără obiect.

Instanţa a concluzionat astfel, în condiţiile în care în considerentele sentinţei menţionate a reţinut că în urma promovării contestaţiei şi a prezentării de către petent a adeverinţelor respective, intimata a recalculat pensia petentului şi a emis decizia nr. 106943/26.06.2006, stabilind drepturile de pensie în cuantum de 422 lei, a căror plată a fost stabilită începând cu 01.12.2005.

În acest context instanţa a reţinut în mod corect că decizia contestată, cu nr. 106943/30.11.2005, a fost modificată prin decizia nr. 106943/26.06.2006 şi valoarea punctului a crescut de la 1.34623 puncte la 1.42466 puncte, iar pensia de la 421 lei la 422 lei.

Referitor la acest aspect, a menţionat reclamantul că pârâta nu are abilitatea legală de a cenzura menţiunile din adeverințele emise de unităţile angajatoare, fiind deci nefondate susţinerile funcţionarilor din C.J.P., în sensul că menţiunile din adeverinţe nu se încadrează în prevederile legale care reglementează materia respectivă, neținând cont nici de faptul că pentru sporurile acordate s-a achitat C.A.S. - ul aferent.

Contestaţia a fost întemeiată pe dispoziţiile incidente din Legea 263/2010 şi alte acte normative în vigoare.

Pârâta C.J.P.G. a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acţiunii ca fiind neîntemeiată.

S-a învederat că,  urmare a contestaţiei depuse de reclamant, C.J.P. G. a înaintat –o  cu întregul dosarul de pensionare la C.C.C., în vederea soluţionării, așa cum prevede art. 149 alin. 1 din Legea 263/2010, fiind emisă hotărârea nr. 5379/05.08.2013, prin care a fost respinsă contestaţia ca fiind neîntemeiată, hotărâre care a fost contestată de reclamant la  Tribunalul Gorj şi formează obiectul dosarului nr.------

Prin decizia nr. 106943/15.03.2012,  C.J.P. G. a respins în mod corect cererea de recalculare a pensiei, prin valorificarea sumelor menţionate în adeverinţa nr. 2054/01.04.2009, eliberată de S.C. .... S.A., întrucât aceste venituri nu constituie sporuri cu caracter permanent, conform anexei nr. 15 la Normele de aplicare a prevederilor Legii 263/2010 şi nu au făcut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislaţiei anterioare datei de 01.04.2001.

S-a arătat că, având în vedere acest text de lege, atât C.C.C. , cât şi C.J.P. G., în mod corect nu au procedat la valorificarea adeverinţei nr. 5054/01.04.2009 la calculul drepturilor de pensie.

A mai arătat pârâta că, urmare a verificării dosarului de pensionare,  C.C.C. a dispus prin adresa nr. 1372/06.08.2013 revizuirea deciziei de pensionare nr. 106943/08.05.2012 şi a celor emise ulterior, motiv pentru care C.J.P. G. a emis decizia nr. 106943/24.10.2013, prin care a corectat sporul de şantier acordat eronat, conform adeverinţelor nr. 1261/2005 şi nr. 2210/2006 şi valorificarea sporului pentru conducerea formaţiei de lucru din adeverinţa nr. 2210/2006.

Având în vedere faptul că decizia nr. 106943/24.10.2013 a fost emisă ca urmare a hotărârii C.C.C., pârâta a solicitat  suspendarea acestui dosar până la soluţionarea dosarului nr. ---------- al Tribunalului Gorj , având ca obiect contestarea acestei hotărâri.

Prin încheierea pronunţată în şedinţa publică din 28.04.2014, în baza dispoziţiilor art. 413 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă republicat, s-a dispus suspendarea judecăţii prezentului dosar , cauza fiind repusă pe rol la cererea reclamantului din 23.10.2014.

Pârâta a solicitat conexarea dosarului de faţă la dosarul nr. -----, cererea de conexare fiind respinsă prin încheierea pronunţată la termenul de judecată, din 24.11.2014, instanţa apreciind că nu sunt întrunite condiţiile legale pentru conexarea dosarului de faţă la dosarul nr. ----------- , întrucât în dosarul nr. --------- este vorba despre o contestaţie la debit, iar în dosarul de faţă este vorba despre o contestaţie împotriva unei decizii de recalculare pensie , astfel că cele două dosare pot fi soluţionate separat în acest sens urmând a respinge excepţia de conexitate invocată.

În probatoriu a fost administrată proba cu înscrisuri.

Analizând actele dosarului, în raport de dispoziţiile legale aplicabile, instanţa reţine.

Prin decizia nr. 106943/15.03.2012, C.J.P.G.  a respins cererea reclamantului de recalculare a pensiei prin valorificarea adeverinţei nr.2054/01.04.2009, eliberată de S.C. .... S.A., cu motivarea că sporul pentru program prelungit nu reprezintă un spor cu caracter permanent prevăzut de O.U.G. 4/2005.

Reclamantul a contestat această decizie la Comisia centrală de contestaţii, apreciind că în mod greşit nu s-a luat în considerare la calcul pensiei adeverinţa privind sporul pentru programul prelungit, încălcându-se astfel prevederile legale în vigoare care reglementează materia respectivă, neţinându-se seama nici de faptul că pentru sporurile acordate unitatea a achitat contribuţiile de asigurări sociale aferente.

Prin hotărârea nr.5379/05.08.2013, CNPP a respins contestaţia reclamantului, reţinând că în mod corect şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare CJPG a respins cererea contestatorului privind valorificarea veniturilor cu titlu de „program prelungit(mai mare de 8 ore pe zi)”, înscrise în adeverinţa nr.2054/01.04.2009, eliberată de S.C. .... S.A., întrucât aceste venituri nu constituie sporuri cu caracter permanent, conform anexei 15 la Normele de aplicare a prevederilor Legii nr.263/2010, aprobate prin H.G. nr.257/2011 şi nu au făcut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislaţiei anterioare datei de 01.04.2001.

Reclamantul a contestat decizia nr. 106943/15.03.2012 emisă de C.J.P. G., precum şi hotărârea nr.5379/05.08.2013, CNPP la Tribunalul Gorj, făcând obiectul dosarului nr. 7480/95/2013, în care a fost pronunţată sentinţa nr.176/2014.

Prin această sentinţă a fost admisă contestaţia reclamantului, însă prin decizia nr.3500/25.09.2014, a fost admis apelul declarat de pârâta C.J.P. Gorj şi a fost schimbată sentinţa,  în sensul că a fost respinsă contestaţia reclamantului.

CCC, urmare a verificării dosarului de pensionare al reclamantului, a emis adresa nr.1372/06.08.2013(fila 48 din dosar), către CJPG, constatând că drepturile de pensie acordate prin decizia de pensie nr. 106943/08.05.2012 şi prin cele emise ulterior, nu au fost stabilite în mod corect, cu respectarea întocmai a prevederilor legale în vigoare, sub următoarele aspecte:

- valorificarea în  mod eronat la determinarea punctajelor lunare aferente perioadei 11.03.1991 – 01.04.1993, a sporului de şantier dovedit cu adeverinţele nr.1261/26.04.2005 şi nr.2210/05.06.2006, eliberate de S.C. .... S.A. Bucureşti – Sucursala Craiova, întrucât nu este menţionat corect temeiul de acordare, Legea nr.57/1974 fiind abrogată la data de 11.03.1991;

- nevalorificarea în mod eronat la determinarea punctajelor lunare aferente perioadei 01.01.1976 – 11.03.1991(data abrogării temeiului legal invocat), a sumelor cu titlul de „spor cond.”, reprezentând sporul pentru conducerea formaţiei de lucru, conform punctului 3 din adeverinţa nr.2210/05.06.2006, eliberată de S.C. .... S.A. Bucureşti – Sucursala Craiova.

În baza îndrumărilor date de CCC prin adresa sus menţionată, pârâta  C.J.P. G. a emis decizia nr. 106943/24.10.2013,  contestată în prezenta cauză, prin care a corectat sporul de şantier acordat eronat, conform adeverinţelor nr. 1261/2005 şi nr. 2210/2006 şi valorificarea sporului pentru conducerea formaţiei de lucru din adeverinţa nr. 2210/2006.

La solicitarea instanţei, de a se preciza exact care au fost sporurile care au fost înlăturate de la calculul pensiei reclamantului prin decizia contestată în prezenta cauză, cu nr. 106943/24.10.2013, pârâta a comunicat prin adresa nr.103477/22.01.2015 că sporul înlăturat îl reprezintă sporul de şantier, pe perioada  11.03.1991 – 01.04.1993, motivat de faptul că unitatea angajatoare a menţionat ca temei legal Legea nr.57/1974, care a fost abrogată cu data de 11.03.1991 şi nu mai putea opera pentru perioada în care reclamantul a beneficiat de acest spor, respectiv 11.03.1991 – 01.04.1993.

De asemenea, prin adresa nr. 103477/18.02.2015(fila 133 din dosar), pârâta a comunicat faptul că a valorificat sporul pentru conducerea formaţiei de lucru începând cu data de 01.01.1976 până la data de 11.03.1991, în sumele menţionate în adeverinţa nr.2210/2006 , regăsindu-se valorificat la poziţia 9 din buletinul de calcul la rubrica „alte sporuri – sumă”

Observând decizia nr.106943/24.10.2013, precizările formulate de către C.J.P. G. şi înscrisurile înaintate la dosar, instanţa reţine că prin această decizie au fost recalculate drepturile de pensie acordate reclamantului, prin înlăturarea sporului de şantier pe perioada  11.03.1991 – 01.04.1993, motivat de faptul că unitatea angajatoare a menţionat ca temei legal Legea nr.57/1974, abrogată începând cu data de 11.03.1991.

Aşa cum rezultă din adeverinţele nr.1261/26.04.2005 (fila 76 din dosar) şi nr.2210/05.06.2006 (filele70,71 din dosar), eliberate de S.C. .... S.A. Bucureşti – Sucursala Craiova, temeiul acordării sporului de şantier îl constituie art. 69 din Legea nr.57/1974, lege care a fost abrogată începând cu data de 11.03.1991, dată la care a intrat în vigoare Legea salarizării nr.14/08.02.1991, aşa cum se prevede la art. 12 din această lege.

Prin urmare , în mod corect nu a fost valorificat sporul de şantier pe perioada  11.03.1991 – 01.04.1993, întrucât prevederile art. 69 din Legea nr.57/1974, menţionate ca temei de acordare a sporului nu mai erau în vigoare în această perioadă.

În ceea ce priveşte sporul de 10% pentru condiţii grele de muncă, prevăzut în carnetul de muncă al reclamantului(acordat în baza H.G. 127/1991, anexa 3 lit. A, alin.3), instanţa reţine că a fost luat în considerare la stabilirea pensiei, fapt ce rezultă din datele şi elementele ce au condus la determinarea punctajului mediu anual (fila 106 din dosar), fiind menţionat la coloana /rubrica „alte sporuri”, unde se menţionează la data de 01.04.1991 un spor de 875 lei, spor care reprezintă 10% din salariul tarifar în cuantum de 8725 lei lunar avut în luna respectivă, conform carnetului de muncă depus la dosar. De asemenea, la data de 01.05.1991 se menţionează un spor de 1002 lei, spor care reprezintă 10% din salariul tarifar lunar în cuantum de 10025 lei avut în luna respectivă, conform carnetului de muncă depus la dosar.

Prin urmare, nu sunt întemeiate susţinerile reclamantului, în sensul că prin decizia contestată i-a fost eliminat atât sporul de şantier, cât şi sporul pentru condiţii grele de muncă.

De asemenea, instanţa reţine că C.J.P. G. a valorificat şi sporul pentru conducerea formaţiei de lucru pe perioada 01.01.1976-11.03.1991, menţionat în adeverinţa nr.2210/05.06.2006, fapt ce rezultă din buletinul înaintat în extras şi anexat la filele 135-139 din dosar, în care sunt menţionate aceleaşi sume care sunt precizate în adeverinţă începând cu data de 01.01.1976.

Faţă de considerentele expuse, instanţa urmează să respingă  contestaţia  formulată de reclamantul Vîlceanu M. Constantin, ca neîntemeiată.

Opinia asistenţilor judiciari este conformă cu prezenta hotărâre.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge contestaţia formulată de reclamantul V.M.C., în contradictoriu cu pârâta C.J.P.G.

Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Gorj.

Pronunţată în şedinţa publică din 09.03.2015, la Tribunalul Gorj.

PRESEDINTE ASISTENTI JUDICIARI GREFIER