Contestaţie decizie de pensionare

Sentinţă civilă 3100/2014 din 09.10.2014


Cod operator: 2443

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Sentinţa Nr. 3100/2014

Şedinţa publică de la 09 Octombrie 2014

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Asistent  judiciar

Asistent  judiciar

Grefier

Pe rol fiind  judecarea cererii de chemare în judecată formulată de contestatorul P.L. împotriva intimatelor C.C.C. C. N.P.P.B.  şi C.J.P.G, având ca obiect contestaţie decizie de pensionare .

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit părţile, contestatorul fiind reprezentat de avocat N.D. în substituire pentru avocat G.V.F., conform delegaţiei de substituire pe care a depus-o la dosarul cauzei,  iar intimatele fiind reprezentate de consilier juridic S.C..

Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, nemaifiind alte cereri de formulat, excepţii de invocat sau probe de administrat, tribunalul a constatat terminată cercetarea judecătorească şi a acordat părţilor cuvântul pe fondul cauzei.

Avocat N.D, pentru contestator, având cuvântul, a solicitat admiterea contestaţiei astfel cum a fost formulată,  precizând că nu solicită cheltuieli de judecată, depunând şi concluzii scrise.

Consilier juridic S.C., pentru intimate, având cuvântul, a solicitat respingerea acţiunii conform motivelor invocate prin întâmpinare.

TRIBUNALUL

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată sub nr……….., contestatorul P.L., a chemat în judecată C.L.P.G., pentru  ca prin sentinţa ce se va pronunţa să fie obligată  intimata la recalcularea drepturilor de pensie prin valorificarea menţiunilor din adeverinţele nr.1730 din 07.10.2011, 3939 din 25.06.2013, 2523 din 24.04.2013, 2522 din 24.04.2013, 1865 din 29.03.2013. 1559 din 16.04.2013, 1124 din 13.06.2013, 4483 din 20.06.2013, 3012 din 20.06.2013. 3013 din 20.06.2013, 3970 din 26.06.2013, 4782 din 01.07.2013, 3410 din 16.07.2013, în sensul de a include în buletinul de calcul şi sumele reprezentând veniturile pentru regimul prelungit de lucru, regim de 10 ore, peste durata normală de lucru, sume ce nu au fost înregistrate în carnetul de muncă, dar pentru care s-au plătit toate cotele de asigurări sociale şi pensii, solicitând să se admită cererea sa în sensul obligării pârâtei să-i calculeze pensia pe perioada 01.09.1989- 01.03.1997 şi 01.10.1999 urmând a fi acceptată grupa de muncă pe această perioada când a îndeplinit funcţia de director.

 A solicitat petentul ca prin hotărârea ce se va pronunţa  să fie obligată intimata  la lămurirea repartiţiei între baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale şi venitul realizat pentru perioada 2001-2004. perioada în care baza de calcul este mai mică decât venitul realizat, venit care a fost impozitat conform actelor pe care le-a anexat.

A solicitat admiterea cererii de chemare în judecată şi obligarea C.J.P.G. să emită o nouă decizie de pensionare rectificativă prin recalcularea pensiei în raport de actele justificative, urmând să fie obligată şi la plata diferenţei de drepturi de pensie dintre perioada iulie 2013 până la dala rămânerii definitive a sentinţei.

În motivarea cererii, a precizat că în fapt, a fost angajat cu contract individual de muncă la SC H. SA- Sucursala Jiu, începând 01.08.1971, din 1982 până în 1986 a îndeplinit funcţia de şef lot, inginer şef, inginer şef miner şi adjunct şef brigadă, iar în perioada 01.09.1989-01.03.1997, funcţia de director adjunct în perioada 01.03.1997-01.04.2001, a îndeplinit funcţia de director fiind încadrat în grupa  a II de muncă în conformitate cu HG 1223/1990.

Temeiul juridic al încadrării în această grupă s-a făcut în considerarea condiţiilor grele de lucru şi este atestată de adeverinţa 2522/2013.

A precizat că este pensionat pentru limită de vârstă conform deciziei de pensionare 181846/12.07.2013.

A menţionat că la emiterea deciziei de pensionare nu au fost luate în calcul veniturile la care am făcut trimitere şi care sunt menţionate în adeverinţele de mai sus.

În termenul legal prevăzut de art.149 alin.l din Legea 263/2010 observând greşelile din modalitatea de calcul a pensiei, s-a adresat intimatei cu cererea înregistrată sub nr.26227/08.08.2013, cerere la care nici până în prezent nu a primit un răspuns. A solicitat prin această cerere valorificarea prin recalculare a regimului prelungit de lucru şi a grupei de muncă pe perioada cât am avut funcţia de director, aşa cum am precizat şi în cererea pe care o ataşez atât regimul de lucru cât şi grupa de muncă au fost acordate în concordanţă cu dispoziţiile legale, lucrând în condiţii deosebit de grele în organizare de şantier, în zone izolate. în munţi, sau lucrări subterane cu grad mare de periculozitate.

Pentru veniturile realizate s-au plătit cotele de asigurări sociale şi pensii, conform art.78(l);(4) din Legea 19/2000 completată cu cele din L 250/2007.

După depunerea acestei cereri de contestare a calcului realizat, s-a adresat în repetate rânduri Casei de Pensii, dar nu a primit o rezolvare la solicitările mele, astfel că a solicitat instanţei să dispună recalcularea pensiei prin emiterea unei noi decizii în care să fie cuprinse şi calculate veniturile din perioadele menţionate, urmând să stabilească astfel un punctaj superior şi o pensie mai mare.

Noua reglementare privind calculul drepturilor de pensie, instituită prin Legea 19/2000, este construită în jurul unui principiu fundamental şi anume că orice element salarial efectiv încasat pe parcursul întregului stagiu de cotizare pentru care salariatul şi/angajatorul a achitat statului contribuţii de asigurări sociale, trebuie să se reflecte în cuantumul pensiei.

Dovada acestor contribuţii conform legislaţiei se realizează prin înscrisurile din carnetele de muncă sau prin adeverinţe întocmite conform legii de către foştii angajatori.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 2 din Legea 19/2000 şi art. 78 alin. 1 din acelaşi act normativ.

În dovedirea cererii a înţeles să se folosească de proba cu înscrisuri şi expertiză tehnică de specialitate.

A anexat prezentei cereri în copii certificate următoarele înscrisuri:- Carte identitate, Decizia 181846 din 12.07.2013, Anexa la decizia 181846 din 12.07.2013,dovada de comunicare a deciziei, contestaţia înaintată intimatei înregistrată sub nr.26227/08.08.2013,sentinţa civilă 2152 a Tribunalului Bucureşti - precedent judiciar, adeverinţa nr.1730 din 07.10. 2011, 3939 din 25.06.2013, 2521 din 24.04.2013, 2522 din 24.04.2013, 1865 din 29.03.2013, 1559 din 16.04.2013, 1124 din 13.06.2013, 4483 din 20.06.2013, 3012 din 20.06.2013, 3013 din 20.06.2013. 3970 din 26.06.2013. 4782 din 01.07.2013, 3410 din 16.07.2013,state de plată însoţite de adeverinţa 3398/16.07.2013, adeverinţa nr.992 din 13.07.2009 emisă de Universitatea din Petroşani, adeverinţa nr. 1864 din 29.03.2013, adeverinţa nr. 13172 din 06.09.2011,adeverinţa nr. 1558 din 16.04.2013, 2323 din 26.03.2013, 2520 din 24.04.2013, 3161 din 29.04.2013, 45474 din 29.04.2013, copie carnet de muncă,copie comunicare.

Legal citată, în condiţiile art.205 şi următoarele din Cod procedură civilă intimata Casa Judeţeană de Pensii Gorj a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii.

 A arătat  intimata  că urmare a analizării cererii înaintate si a actelor depuse la dosar, CJP Gorj a emis decizia nr.181846/12.07.2013 de acordare a pensiei pentru limita de vârsta. La calculul punctajului mediu anual au fost avute in vedere veniturile salariale prevăzute de Legea nr. 263/2010 si stagiul de cotizare dovedit de petent cu înscrisuri.

Nu au fost avute în vedere la determinarea punctajului mediu anual veniturile obţinute pentru regimul prelungit de lucru deoarece nu este prevăzut în anexa 15 din HG nr.257/2011. De asemenea nu a fost valorificat stagiul de cotizare in grupa a II-a de muncă din perioadele 01.09.1989-01.03.1997 si 01.11.1999-01.04.2001 deoarece activitatea desfăşurata in funcţia de director nu este pretabila încadrării in grupa superioara de munca.

Urmare contestaţiei formulate, C.J.P.G. a înaintat dosarul de pensionare la C.C.C. cu nota de prezentare nr. 26227/09.09.2013.

Prin încheierea de şedinţă din data de 03.07.2014, contestatorul şi-a precizat acţiunea sub aspectul extinderii obiectului acţiunii introductive de instanţă şi a cadrului procesual, învederând că înţelege să conteste şi hotărârea nr.7946/16.06.2014 emisă C.C.C.C.N.P.B, solicitând, totodată, introducerea în cauză, în calitate de pârâtă, a C.C.C.C.N.P.B, emitenta hotărârii contestate.

Legal citată, în acelaşi cadru procesual, intimata C.C.C.C.N.P.B a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii precizatoare ca neîntemeiată.

În motivare, intimata a precizat că  urmare a analizării cererii înaintate si a actelor depuse la dosar, C.J.P.G. a emis decizia nr. 181846/12.07.2013 de acordare a pensiei pentru limita de vârstă. La calculului mediu anual au fost avute in vedere veniturile salariale prevăzute de Legea 13/2010 si stagiul de cotizare dovedit de petent cu înscrisuri.

Nemulţumit de decizia de pensionare nr. 181846/12.07.2013, petentul a contestat-o la C.C.C.C.N.P.B, care a emis Hotărârea nr. 7946/16.06.2014, prin care a respins  contestaţia ca fiind neîntemeiată.

Cu privire la activitatea desfăşurată de petent în perioadele 01.09.1989 – 01.03.1997, 01.10.1990 – 01.04.2001,în funcţiile de director adjunct, director la SC H.SA, CJP Gorj in mod corect nu a valorificat-o ca fiind lucrata in grupa II de munca întrucât funcţiile avute de petent nu sunt pretabile încadrării in grupa superioara de munca, conform HG 1223/1990. In conformitate cu HG 1223/1990 activitatea desfăşurata de petent nu presupune efectiv alături de personalul muncitor de baza in condiţii de şantier. Aşa cum rezulta din nota de fundamentare care a stat la baza emiterii HG 1223/1990, acest act normativ se adresează personalului muncitor si personalului tehnic bre prin natura sarcinilor de serviciu si-a desfăşurat activitatea in „condiţii grele de linca, datorita lucrului in aer liber, sub influenta permanenta a intemperiilor (ploi, zăpezi, vânt) şi temperaturilor mediului ambiant, lucru în general la înălţimi mari – pe schela cu asigurarea în centură, sub nivelul solului, în săpături deschise, în subteran, efort fizic marte, lucru prestat 10-12 ore zilnic.

Cum prin natura funcţiilor îndeplinite şi a atribuţiilor de serviciu, directorii nu au desfăşurat activitate în aceleaşi condiţii cu personalul muncitor de bază cel puţin 70% din programul de lucru, nu pot beneficia de încadrare în grupa II de muncă în vederea pensionării.

În acest sens s-a pronunţat şi MMPS – Direcţia Autorizare, Certificare şi Grupe de Muncă, în scrisoarea nr.43 G/1884/08.10.1997, în care se precizează „ nu pot beneficia de grupa II de muncă: şefii de depozit, magazionerii, directorul, directorul adjunct, contabilul şef, merceologii, contabilii, statisticienii, şefii de serviciu, şefii de birou, şeful de birou administrativ, inspectorul de specialitate, gospodarul, şeful de coloană, şeful de garaj, economiştii, şeful de atelier, consilierul juridic.

A considerat că petentul, în calitate de director adjunct, director nu avea în atribuţii cele prevăzute în H.G. nr.1223/1990, motiv pentru care atât C.J.P.G. cât şi C.C.C.C.N.P.B în mod corect şi legal nu au valorificat perioadele menţionate mai sus ca fiind lucrate în grupa II de muncă din perioadele 01.09.1989.

Analizând probele administrate în cauză, în raport de dispoziţiile legale aplicabile, instanţa reţine:

Prin decizia nr. 181846/12.07.2013 , contestată în prezenta cauză, petentul  a fost  înscris la pensie pentru limită de vârstă , în baza Legii 263/2010,  începând cu data de 03.06.2013, fiindu-i stabilită o pensie în cuantum de 3585 lei.

S-a avut în vedere un stagiu total de cotizare realizat de 53 ani, 11 luni si 7 zile , din care 33 ani, 8 luni în condiţii normale de lucru.

 Nu au fost avute în vedere la determinarea punctajului mediu anual veniturile obţinute pentru regimul prelungit de lucru deoarece nu este prevăzut în anexa 15 din H.G. nr.257/2011.  De asemenea  nu a fost valorificat  stagiul de cotizare în grup a II a de muncă din perioadele 01.09.1989-01.03.1997 şi 01.10.1999-01.04.2001 deoarece activitatea desfăşurată în funcţia de director nu este pretabilă încadrării în grupa superioară de muncă.

Fiind nemulţumit de faptul că nu i s-au valorificat aceste perioade  ca stagiu de cotizare în grupa a II-a de muncă conform adeverinţelor menţionate, iar la determinarea punctajului mediu anual  nu au fost avute în vedere veniturile obţinute pentru regimul prelungit de lucru deoarece nu este prevăzut în anexa 15 din H.G. nr.257/2011, petentul  a formulat contestaţie împotriva deciziei de pensie mai sus menţionată la Comisia Centrala de Contestaţii.

 Prin hotărârea nr.7496/16.06.2014, Comisia a respins  contestaţia ca neîntemeiată, reţinând că în mod corect activitatea desfăşurată de contestator în perioadele 01.09.1989-01.03.1997, 01.10.1999-01.04.2001, când a avut  funcţiile de director adjunct, director la SC H. SA - Sucursala Jiu, nu a fost valorificată la stabilirea stagiului de cotizare în grupa a II a de muncă conform H.G.nr.1223/1990 potrivi înscrisurilor din adeverinţa nr.2522 din 24.04.2013 eliberată de SC H. SA - Sucursala Jiu , întrucât această activitate nu se încadrează în prevederile hotărârii menţionate.

 Comisia a reţinut că potrivit notei de fundamentare care a stat la baza emiterii H.G. nr.1223/1990, acest act normativ se adresează personalului muncitor şi personalului tehnic care prin natura sarcinilor de serviciu şi-a desfăşurat activitatea în condiţii grele de muncă, datorită lucrului în aer liber, sub influenţa permanentă a intemperiilor(ploi, zăpezi, vânt) şi temperaturilor mediului ambiant, lucru în general la înălţimi mari – pe schelă cu asigurarea în centură, sub nivelul solului, în săpături deschise, în subteran, efort fizic mare, lucru prestat 10-12 ore pe zi.

 De asemenea,  comisia  a reţinut că  în mod corect  prin decizia contestată nu au fost valorificate sumele reprezentând program prelungit de lucru, înscrise în adeverinţa nr.4483/20.06.2013, eliberată de SC H. SA-B. Sucursala Olt Superior , în adeverinţa nr.1559/16.04.2013, eliberată de SC H. SA-Bucureşti Sucursala Porţile de Fier, adeverinţa nr.1865/29.03.2013, eliberată de SC H. SA- Sucursala Ardeal, în adeverinţele 2521/24.04.2013, nr.3939/25.06.2013, nr.4100/01.07.2013 şi nr.1848/27.03.2013 eliberate de SC H SA Bucureşti Sucursala Jiu Târgu-Jiu şi în adeverinţa nr. IES/730/07.10.2011 eliberată de SC H. SA- Bucureşti Sucursala Bistra, întrucât acestea nu constituie  sporuri cu caracter permanent , conform anexei nr.15 la Normele de aplicare a prevederilor Legii nr.263/2010 aprobate prin H.G. nr.257/2011 şi nu au făcut parte din baza de calcul a pensiilor , conform legislaţiei  anterioare datei de 01.04.2001.

Potrivit dispoziţiilor art. 158 din Legea nr.263/2010 :

„(1) Perioadele de vechime în muncă realizate în grupele I şi a II-a de muncă până la data de 1 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite, în vederea reducerii vârstelor de pensionare, cu excepţia celor realizate în activităţile care, conform prevederilor art. 30 alin. (1), sunt încadrate în condiţii speciale.

(2) Adeverinţele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe I şi/sau a II-a de muncă sunt valorificate, numai în situaţia în care au fost emise conform legii, pe baza documentelor verificabile întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001”.

La art. 169 alin. 1 din Legea nr. 263/2010 se prevede că :

“(1) Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I şi/sau grupa a II-a de muncă, beneficiază de o creştere a punctajelor anuale realizate în aceste perioade, după cum urmează:

a) cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I de muncă;

b) cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă”.

Conform dispoziţiilor Ordinului 50/1990, instanţa reţine că încadrarea activităţii prestate de angajaţi în grupele de muncă reglementate anterior anului 2001 şi eliberarea de adeverinţe în acest sens constituie atributul angajatorilor.

Aşadar , conform punctului 6 din Ordinul 50/1990:

„Nominalizarea persoanelor care se încadrează în grupele I şi II de muncă se face de către conducerea unităţilor împreună cu sindicatele libere din unităţi, ţinându-se seama de condiţiile deosebite de muncă concrete în care îşi desfăşoară activitatea persoanele respective (nivelul noxelor existente, condiţii nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizică sau nervoasă, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare etc.)”

De asemenea, instanţa reţine că, potrivit art.1 din H.G. 1223/1990,  „ personalul care este în activitate şi care a lucrat la locurile de muncă sau activităţile cu condiţii de muncă nocive, grele sau periculoase de pe şantierele de construcţii-montaj, grupurile de şantiere şi întreprinderile-şantier, inclusiv unităţile de deservire ale acestora: bazele de producţie, depozitele, laboratoarele, unităţile de mecanizare se încadrează în grupa a II-a de munca în vederea pensionării, pentru întreaga perioada efectiv lucrata după 18 martie 1969”.

La art. 2 din aceeaşi hotărâre se prevede că „nominalizarea persoanelor care se încadrează în grupa a II-a de munca, se face de consiliile de administraţie, împreună cu sindicatele libere din unităţi”.

Prin urmare, textul de lege nu exceptează de la încadrarea în grupa  II  de muncă anumite categorii de persoane, în raport de funcţiile deţinute de acestea, atributul nominalizării persoanelor care se încadrează în grupa a II de muncă, revenind  consiliilor de administraţie, împreună cu sindicatele libere din unităţi.

În speţă, petentul a depus la dosar adeverinţele emisă de către angajator, respectiv adeverinţele nr.1730/07.10.2011,3939/25.06.2013, 2521 din 24.04.292013,2522 din 24.04.2013, 1865 din 29.03.2013,1559 din 16.04.2013,1124 din 13.06.2013,4483 din 20.06.2013, 3023012 din 20.06.2013, 3013 din 20.06.2013, 3970 din 26.06.2013, 4782 din 01.07.2013 si 3410 din 16.07.2013, din care rezultă că în perioadele 01.09.1989-01.03.1997 şi 01.03.1997-01.04.2001 acesta a desfăşurat activitate în grupa a II-a de muncă, în care a ocupat funcţiile de  director şi inginer şef minier şi director calitate producţie conform nominalizării efectuate prin decizia nr.726/29.08.2000 emisă de SC H. SA Sucursala „ Jiu” Târgu -Jiu, temeiul juridic al încadrării în grupa a II-a de muncă fiind reprezentat H.G. nr.1223/1990.

Aşadar, C.J.P.G. trebuia să aibă în vedere această adeverinţă, eliberată în baza documentelor aflate în arhiva angajatorului şi să valorifice perioadele menţionate ca fiind lucrată în grupa II de muncă, angajatorul asumându-şi responsabilitatea corectitudinii datelor la momentul eliberării .

În ceea ce priveşte  faptul că la determinarea punctajului mediu anual nu au fost valorificate veniturile obţinute pentru regimul prelungit de lucru deoarece nu este prevăzut în anexa 15 din H.G. nr.257/2011, instanţa  constată că prin Decizia nr.5 din 20.09.2010 pronunţată în dosarul nr.4/2010 cu privire la stabilirea şi recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, prin luarea în considerare a formelor de retribuire obţinute în regim de lucru prelungit, prevăzute de art. 2 din Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1.546/1952*) pronunţată de Înalta Curte de casaţie şi Justiţie a fost admis recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în  interpretarea dispoziţiilor art. 2 lit. e), art. 78 şi art. 164 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi ale art. 1 şi 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stabilindu-se că sumele plătite pentru munca prestată de foştii salariaţi în regim de lucru prelungit, în condiţiile art. 1 şi 2 din Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1.546/1952, se au în vedere la stabilirea şi recalcularea pensiilor din sistemul public.

Faţă de considerentele expuse, instanţa urmează să admită contestaţia de faţă şi să anuleze decizia de pensie nr. 181846/12.07.2013 emisă de CJP Gorj, precum  şi hotărârea nr. 7946 din 16.06.2014  emisă de CNPP- C.C.C..

De asemenea, va fi obligată C.J.P.G. să emită o nouă decizie pensionare prin care să fie valorificate perioadele  01.09.1989-01.03.1997 şi 01.03.1997 -01.04.2001 lucrate de petent în grupa a II a de muncă conform adeverinţelor nr.1730/07.10.2011,3939/25.06.2013, 2521 din 24.04.292013,2522 din 24.04.2013, 1865 din 29.03.2013,1559 din 16.04.2013,1124 din 13.06.2013,4483 din 20.06.2013, 3023012 din 20.06.2013, 3013 din 20.06.2013, 3970 din 26.06.2013, 4782 din 01.07.2013 si 3410 din 16.07.2013.

 Va fi obligată  intimata  C.J.P. G. la plata către petent a diferenţei de drepturi pensie rezultate în urma recalculării .

Se va lua act că petentul nu solicită cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite contestaţia formulată de către contestatorul P.L., cu domiciliul procesual ales la sediul Cab. Av. G.F.V., din .., judeţul Gorj, în contradictoriu cu intimatele C.J.P.G., cu sediul în … judeţul Gorj şi C.C.C.C.N.P.B, cu sediul în ….

Anulează decizia nr. 181846/12.07.2013 emisă de C.J.P.G. şi Hotărârea nr.7946 din 16.06.2014  emisă de  C.C.C.C.N.P.B.

 Obligă intimata C.J.P.G.  să emită o nouă decizie de pensionare prin care să fie valorificate perioadele 01.09.1989-01.03.1997 şi 01.03.1997-01.04.2001 lucrate de petent  în  grupa a II a de muncă  conform adeverinţelor nr.1730/07.10.2011,3939/25.06.2013, 2521 din 24.04.2013, 2522 din 24.04.2013, 1865 din 29.03.2013,1559 din 16.04.2013,1124 din 13.06.2013,4483 din 20.06.2013, 3023012 din 20.06.2013, 3013 din 20.06.2013, 3970 din 26.06.2013, 4782 din 01.07.2013 si 3410 din 16.07.2013.

 Obligă intimata C.J.P.G. la plata către petent a diferenţei de drepturi  de pensie rezultate în urma recalculării .

Ia act că petentul nu solicită cheltuieli de judecată.

Cu apel  în termen de 15 zile de la comunicare, ce se depune la Tribunalul Gorj.

Pronunţată în şedinţa publică din 09.10.2014, la Tribunalul Gorj.