Suspendare executare act administrativ

Hotărâre 79/2013 din 22.10.2013


Instituţia anulării cererii de chemare în judecată în procedura de verificare şi regularizare, în condiţiile art.200 NCPC

Dosar nr. ……../95/……

Cod operator: ……

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

Încheiere nr 79

Şedinţa din camera de consiliu din ………..

Completul compus din:22.10.2013

Preşedinte: ………..

Grefier: …………

Pe rol fiind verificarea şi regularizarea cererii de chemare în judecată formulată de ………… în numele membrului de sindicat salariat …….. în contradictoriu cu pârâţii …… având ca obiect suspendare executare act administrativ.

La apelul nominal făcut în şedinţa din camera de consiliu a lipsit reclamantul.

Procedura legal îndeplinită fără citarea părţilor, conform dispoziţiilor art.200 coroborat cu art.527 şi următoarele NCPC.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei că prin rezoluţia din 2 octombrie 2013 s-a comunicat reclamantului în conformitate cu  dispoziţiile art.200 alin.2 din noul codul de procedură civilă, lipsurile cererii de chemare în judecată, sub sancţiunea anulării, ca  în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării, avocatul sau consilierul juridic vor depune împuternicirea lor potrivit legii; organul de conducere, sau după caz, reprezentantul desemnat al unei asociaţii, societăţi sau altei entităţi fără personalitate juridică, înfiinţată potrivit legii, va anexa, în copie legalizată, extrasul din actul care atestă dreptul său de reprezentare în justiţie; se va preciza care este existenţa cazului bine justificat şi necesitatea prevenirii unei pagube iminente.

Instanţa, având în vedere că reclamantul nu şi-a îndeplinit obligaţiile dispuse prin rezoluţia din 2 octombrie, urmează să procedeze la soluţionarea cererii de chemare în judecată în condiţiile art.200 alin.3 NCPC.

INSTANŢA

Asupra cererii accesorii de faţă;

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj - secţia contencios administrativ şi fiscal la data de 1 octombrie 2013 sub nr…../95/…… ……… în numele membrului de sindicat salariat …… a chemat în judecată pârâţii ……… pentru ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună, având în vedere că a solicitat anterior la data de 13.08.2013 revocarea actului contestat iar parcurgerea procedurilor legale implică o durată mai mare, dar şi faptul că nu beneficiază de alte venituri, astfel că în lipsa locului de muncă îi periclitează posibilitatea de a-şi duce traiul într-un mod decent, prin raportare şi la disp.art.15 din legea 554/2004, suspendarea efectelor deciziei nr……...

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că este salariată în funcţia de ………. iar prin decizia nr……… emisă de …. ……. prin care a fost eliberată din funcţia la expirarea termenului de preaviz de 20 de zile lucrătoare. La art.3 din decizia contestată s-a menţionat faptul că în termen de 7 zile de la data emiterii deciziei va fi pusă la dispoziţie lista locurilor vacante corespunzătoare existente la nivelul instituţiei..

S-a menţionat că în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin.1 poate opta, în condiţiile legii pentru a ocupa unul din posturile vacante corespunzătoare puse la dispoziţie. În drept, îşi întemeiază acţiunea pe dispoziţiile art.78 şi următoarele Codul Muncii, CEDO, art.99 şi următoarele din Legea 188/1999, art.15-18, şi următoarele din Legea 554/2004 .

Analizând cererea accesorie de faţă tribunalul reţine următoarele considerente:

În raport de dispoziţiile art.12 şi 28 din legea nr.554/2004 coroborat cu dispoziţiile art.200 din noul cod de procedură civilă instanţa a procedat la data de 2 octombrie 2013 la verificarea şi regularizarea cererii accesorii privind suspendarea, în sensul dacă aceasta îndeplineşte cerinţele prevăzute de art.194-197 NCPRC şi prin rezoluţie scrisă i s-au comunicat reclamantei lipsurile cererii de chemare în judecată, sub sancţiunea anulării, ca  în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării să facă dovada calităţii de reprezentant, în forma prevăzută la art.151 NCPC, la care se va alătura cererii, respectiv: avocatul sau consilierul juridic vor depune împuternicirea lor potrivit legii; organul de conducere, sau după caz, reprezentantul desemnat al unei asociaţii, societăţi sau altei entităţi fără personalitate juridică, înfiinţată potrivit legii, va anexa, în copie legalizată, extrasul din actul care atestă dreptul său de reprezentare în justiţie; arătarea motivelor de fapt pe care se întemeiază cererea; arătarea motivelor de drept pe care se întemeiază cererea; arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere; achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 20 lei.

Din procesul verbal de înmânare din data de 7 octombrie 2013 completată de factorul poştal, domnul …….. rezultă că această rezoluţie a fost lăsată, la sediul reclamantului, respectiv la …………,reprezentantului însărcinat cu primirea corespondenţei prin care i s-au comunicat lipsurile cererii de chemare în judecată, proces verbal întocmit în condiţiile art.164 NCPC.

În raport de dispoziţiile art.165 pct.1 NCPC se constată că procedura de comunicare privind lipsurile cererii de chemare în judecată a fost îndeplinită la data de 7 octombrie 2013, astfel că în raport de dispoziţiile art.200 alin.2 coroborat cu art.181 NCPC, ultima zi din termenul de 10 zile de la primirea comunicării se împlinea în data de 17 octombrie 2013.

La data de 17 octombrie 2013 reclamanta a complinit parţial aceste lipsuri, în sensul că a depus la dosar o precizare privind motivele de fapt şi de drept ale cererii accesorii de suspendare a efectelor actului administrativ contestat, împreună cu chitanţa privind achitarea taxei de timbru, o copie xerox de împuternicirea scrisă acordată sindicatului şi câte o copie xerox de pe plângerile prealabile adresate instituţiei publice.

Din actele depuse rezultă că reclamanta nu şi-a îndeplinit obligaţia de a complini integral lipsurile cererii de chemare în judecată stabilite prin rezoluţia din 2 octombrie 2013 la verificarea şi regularizarea cererii, în sensul dacă aceasta îndeplineşte cerinţele prevăzute de art.194-197 NCPRC şi prin rezoluţie scrisă i s-au comunicat reclamantei lipsurile cererii de chemare în judecată, sub sancţiunea anulării, ca în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării, să facă dovada calităţii de reprezentant, în forma prevăzută la art.151 NCPC, la care se va alătura cererii, respectiv: avocatul sau consilierul juridic vor depune împuternicirea lor potrivit legii; organul de conducere, sau după caz, reprezentantul desemnat al unei asociaţii, societăţi sau altei entităţi fără personalitate juridică, înfiinţată potrivit legii, va anexa, în copie legalizată, extrasul din actul care atestă dreptul său de reprezentare în justiţie, astfel că instanţa la data de 5 iunie  2013 în condiţiile art.200 alin.3 NCPC a acordat termen în camera de consiliu, fără citarea părţilor, la data de 11 iunie 2013.

Conform dispoziţiilor art.200 NCPC instanţa este obligată să procedeze la verificarea cererii şi regularizarea acesteia: „(1) Completul căruia i s-a repartizat aleatoriu cauza verifică, de îndată, dacă cererea de chemare în judecată îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 194 - 197. (2) Când cererea nu îndeplineşte aceste cerinţe, reclamantului i se vor comunica în scris lipsurile, cu menţiunea că, în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării, trebuie să facă completările sau modificările dispuse, sub sancţiunea anulării cererii. Se exceptează de la această sancţiune obligaţia de a se desemna un reprezentant comun, caz în care sunt aplicabile dispoziţiile art. 202 alin. (3). (3) Dacă obligaţiile privind completarea sau modificarea cererii nu sunt îndeplinite în termenul prevăzut la alin. (2), prin încheiere, dată în camera de consiliu, se dispune anularea cererii. (4) Împotriva încheierii de anulare, reclamantul va putea face numai cerere de reexaminare, solicitând motivat să se revină asupra măsurii anulării. (5) Cererea de reexaminare se face în termen de 15 zile de la data comunicării încheierii. (6) Cererea se soluţionează prin încheiere definitivă dată în camera de consiliu, cu citarea reclamantului, de către un alt complet al instanţei respective, desemnat prin repartizare aleatorie, care va putea reveni asupra măsurii anulării dacă aceasta a fost dispusă eronat sau dacă neregularităţile au fost înlăturate în termenul acordat potrivit alin. (2). (7) În caz de admitere, cauza se retrimite completului iniţial învestit.”.

Din conţinutul art.200 se desprinde concluzia că aceasta procedură reprezintă o etapa prealabilă fixării primului termen de judecată, etapă ce are ca obiect verificarea de către completul căruia i s-a repartizat cauza a îndeplinirii cerinţelor legale privind conţinutul si timbrarea cererii introductive, fără a se urmări stabilirea unui drept potrivnic faţă de o altă persoană, respectiv faţă de pârâţii din cauza de faţă. Astfel, potrivit noului cod, cererea nu va fi automat comunicată pârâtului ci, la primirea acesteia, preşedintele completului de judecată, unul din membrii acestuia sau judecătorul care îi înlocuieşte, va verifica dacă aceasta îndeplineşte cerinţele prevăzute de lege.

Când cererea nu îndeplineşte cerinţele legale, reclamantei i se vor comunica în scris lipsurile, cu menţiunea ca în  termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării, trebuie să facă modificările sau completările dispuse, sub sancţiunea anulării cererii. In cazul neîndeplinirii acestor lipsuri în termenul de 10 zile, instanţa prin încheiere, dată în camera de consiliu, va dispune anularea cererii in conformitate cu dispoziţiile art.200 alin.3 NCPC.

Prin urmare, dacă potrivit codului anterior, neîndeplinirea obligaţiilor privind completarea sau modificarea cererii de chemare în judecata se sancţiona cu decăderea în procedură contencioasă, în reglementarea actuală, neîndeplinirea acestor obligaţii în termenul prevăzut va atrage anularea cererii de chemare în judecată în procedură prealabilă şi necontencioasă.

Din actele şi lucrările dosarului rezultă că în condiţiile art.151 alin.3 NCPC reprezentantul reclamantei ……… avea obligaţia de a depune, în numele reclamantei, o copie legalizată de pe extrasul din actul care atestă dreptul său de reprezentare în justiţie, conform dispoziţiilor art.28 alin.2 din legea nr.62/2011.

 În condiţiile art.151 alin.2 NCPC apărătorul ales, pentru reclamantă, avea obligaţia de a depune împuternicirea potrivit legii, întrucât împuternicirea de la fila 12 din dosar nu este în forma originală prevăzută de art.131 şi art.127 alin.4 din Statutul avocaţilor, reprezentând doar un formular xeroxat de pe formularul original şi completat de către apărătorul ales, pe care s-a aplicat ştampila şi semnătura acestuia.

În ceea ce priveşte împuternicirea scrisă dată de reclamantă sindicatului, aflată la fila nr.13, aceasta nu poate fi asimilată cu o procură în original sau cu o copie legalizată, conform dispoziţiilor art.151 alin.1 c.pr.civ. şi art.91 din legea nr.36/1995.

Având în vedere toate aceste considerente de fapt şi de drept, tribunalul urmează să anuleze cererea de chemare în judecată, întrucât reclamanta nu şi-a îndeplinit integral obligaţia impusă de instanţă privind  complinirea lipsurilor cererii de chemare în judecată, şi anume, cu privire la dovada calităţii de reprezentant, în forma prevăzută la art.151 NCPC, la care se va alătura cererii, respectiv: avocatul sau consilierul juridic vor depune împuternicirea lor potrivit legii; organul de conducere, sau după caz, reprezentantul desemnat al unei asociaţii, societăţi sau altei entităţi fără personalitate juridică, înfiinţată potrivit legii, va anexa, în copie legalizată, extrasul din actul care atestă dreptul său de reprezentare în justiţie, raportat la dispoziţiile art.200 alin.3 NCPC.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

Anulează cererea de chemare în judecată formulată de reprezentantul  reclamantei ……., cu domiciliul în localitatea ………în contradictoriu cu……….

, în condiţiile art.200 alin.3 NCPRC.

Cu drept de reexaminare în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 22 octombrie  2013,  la Tribunalul Gorj