Competenţa de soluţionare a cererii de încuviinţare adopţie. Domiciliul minorului faţă de care a fost instituită măsura plasamentului. Normele de competenţă instituite prin dispoziţiile art. 74 din Legea nr. 273/2004 sunt de ordine publică.

Sentinţă civilă 367 din 20.03.2015


Sentinţa civilă nr. 367/2015

Şedinţa publică din 20/03/2015

Cuprins pe materii: Competenţa de soluţionare a cererii de încuviinţare adopţie. Domiciliul minorului faţă  de care a fost instituită măsura plasamentului. Normele de competenţă instituite prin dispoziţiile art. 74 din Legea nr. 273/2004 sunt de ordine publică.

Index alfabetic:- competenţa teritorială încuviinţare adopţie;

-domiciliu minor;

-norme de competenţă publică instituite de art.74 din legea nr. 273/2004.

Minorii faţă de care a fost instituită măsura plasamentului au domiciliul la  persoana, familia, asistentul maternal sau la serviciul de tip rezidenţial care îl are în îngrijire.

Competenţa de soluţionare a cererii de încuviinţare a adopţiei aparţine instanţei de la domiciliul adoptatului iar normele de competenţă instituite prin dispoziţiile art. 74 din Legea nr. 273/2004 sunt de ordine publică.

În fapt, prin sentinţele civile pronunţate de Tribunalul Galaţi, instanţa a dispus înlocuirea măsurii plasamentului în regim de urgenţă în Centrul Maternal Galaţi cu măsura plasamentului la familia BD şi BD pentru minorii RIC şi  RLA.

Aşa  cum rezultă din cuprinsul contractului de închiriere nr….. şi potrivit concluziilor Raportului final nr. …….. începând cu data de 14.07.2014,  soţii B.U locuiesc cu chirie într-un apartament în Braşov.

Totodată, potrivit adeverinţei nr … şi nr.  minorii RIC şi  RLA  urmează cursurile Şcolii Gimnaziale nr.  din Braşov.

În drept, potrivit art. 63 din Legea nr. 272/2004, pe toată durata plasamentului, domiciliul copilului se află, după caz, la persoana, familia, asistentul maternal sau la serviciul de tip rezidenţial care îl are în îngrijire.

Conform art. 74 alin. 3 din Legea nr. 273/2004, cererile prevăzute de prezenta lege sunt de competenţa tribunalului în a cărui rază teritorială se află domiciliul adoptatului.

Potrivit art. 87 C.civ., domiciliul persoanei fizice, în vederea exercitării drepturilor şi libertăţilor sale civile, este acolo unde aceasta declară că îşi are locuinţa principală.

În sensul art. 89 alin. 2 şi alin. 3 C.civ., stabilirea sau schimbarea domiciliului nu operează decât atunci când cel care ocupă sau se mută într-un anumit loc a făcut-o cu intenţia de a avea acolo locuinţa principală, iar dovada intenţiei rezultă din declaraţiile persoanei făcute la organele administrative competente să opereze stabilirea sau schimbarea domiciliului, iar în lipsa acestor declaraţii, din orice alte împrejurări de fapt.

Prin prisma dispoziţiilor citate mai sus, instanţa reţine că intenţia familiei B. de a-şi stabili domiciliul în localitatea Braşov este neechivocă, această intenţie rezultând atât din încheierea contractului de închiriere nr. ….. cât şi din înscrierea minorilor RIC şi  RLA la o şcoală în Braşov în anul şcolar 2014 – 2015.

Totodată,  reţine că, potrivit dispoziţiilor art. 63 din legea nr. 272/2004, domiciliul minorilor pentru care se solicită încuviinţarea adopţiei este la domiciliul familiei B., respectiv în Braşov.

Potrivit art. 129 alin. 2 pct. 3 C.proc.civ., necompetenţa este de ordine publică în cazul încălcării competenţei teritoriale exclusive, când procesul este de competenţa unei alte instanţe de acelaşi grad şi părţile nu o pot înlătura.

În sensul art. 126 alin. 1 C.proc.civ., părţile pot conveni în scris sau, în cazul litigiilor născute, şi prin declaraţie verbală în faţa instanţei ca procesele privitoare la bunuri şi la alte drepturi de care acestea pot să dispună să fie judecate de alte instanţe decât acelea care, potrivit legii, ar fi competente teritorial să le judece, în afară de cazul când această competenţă este exclusivă.

Or, dat fiind faptul că acţiunea de faţă nu vizează bunuri sau drepturi de care părţile pot să dispună, normele de competenţă instituite prin dispoziţiile art. 74 din Legea nr. 273/2004 sunt de ordine publică.

Pentru toate argumentele de mai sus, în temeiul art. 132 C.proc.civ., raportat la art. 74 din Legea nr. 273/2004, va admite excepţia invocată şi va declina competenţa soluţionării cauzei în favoarea Tribunalului de Minori şi Familie Braşov.