Contract de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor. Neexecutare contract. Penalitati de întârziere

Sentinţă civilă 2014 din 24.02.2015


Contracte

Prin cererea de chemare în judecata înregistrata pe rolul Judecatoriei Constanta, la data de 15.07.2014, sub nr.22.367/212/2014, astfel cum a fost precizata la data de 10.09.2014 (fila nr.48, din dosar),  reclamanta S.C. O.P. S.R.L. a chemat în judecata pe pârâta S.C. M.M. S.R.L., solicitând instantei ca, prin hotarârea ce va pronunta, sa dispuna obligarea pârâtei la plata:

-sumei de 434,34 lei, reprezentand pret neachitat, constatat prin factura fiscala nr. 9165/27.11.2013, scadenta la data de 28.12.2013;

-sumei de 28,61 lei, reprezentand contravaloarea penalitatilor conventionale de 0,04% pe zi din valoarea pretului neachitat, pana la data de 28.02.2014 si de 0,03% pe zi din valoarea pretului neachitat, incepand cu data de 01.03.2014, calculate in conformitate cu clauza penala inserata in art. 14 alin.2 din contract, din ziua imediat urmatoare scadentei obligatiei de plata si pana la data de 15.07.2014 inclusiv;

-penalitatilor conventionale de 0,03%/zi din valoarea pretului neachitat în continuare pana la data platii efective si integrale a debitului principal.

-plata cheltuielilor de judecata ocazionate de prezentul litigiu.

În motivarea cererii, societatea reclamanta a invocat urmatoarele argumente:

(1). relatiile comerciale dintre parti s-au derulat in baza contractului de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor nr.149/29.03.2013, reclamanta prestand paratei servicii in conformitate cu art.3 din contract, servicii al caror pret, astfel constatat factura fiscala nr.9165/27.11.2013, nu a fost achitat in totalitate

(2). pârâta figureaza in evidentele reclamantei cu un rest de plata in cuantum de 434,34 lei.

(3). parata nu a achitat contravaloarea serviciilor prestate de catre reclamanta, al caror pret a fost constatat prin factura fiscala mentionata, astfel ca, in raport de dispozitiile legale si contractuale, in raport de clauza penala inserata in contract, aceasta datoreaza atat pretul neachitat, cat si penalitatile de intarziere calculate din ziua urmatoare scadentei obligatiei de plata si pana la data achitarii efective si integrale a debitului principal.

În drept, societatea reclamanta a invocat dispozitiile art.1166, art.1270, art.1480, art.1538 si art.1530 Cod civil.

În probatiune, societatea reclamanta a depus la dosarul cauzei înscrisuri:

Contract de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor

Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru în cuantum de 54,75 lei.

Pârâta nu a formulat întâmpinare si nu a fost reprezenta în instanta spre a formula aparari.

Analizând cererea de chemare în judecata, înscrisurile depuse la dosar si normele legale invocate în sustinere, instanta retine urmatoarele:

1. Asupra capatului de cerere referitor la obligarea pârâtei la plata debitului principal:

1.1. În drept:

Tinând cont de fundamentul contractual al pretentiilor formulate de reclamanta, raportat la art.102 alin.1 din Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil, potrivit cu care contractul este supus dis¬pozitiilor legii în vigoare la data când a fost încheiat în tot ceea ce priveste încheierea, interpretarea, efectele, executarea si încetarea sa, instanta va re?ine urmatoarele temeiuri de drept civil material (substan?ial):

1.Principiul liberta?ii contractuale - Art.1169 C.civ.: Partile sunt libere sa încheie orice contracte si sa determine continutul acestora, în limitele impuse de lege, de ordinea publica si de bunele moravuri.

2.defini?ia legala a no?iunii "obliga?ie": Art.1164 C.Cciv: Obligatia este o legatura de drept în virtutea careia debitorul este tinut sa procure o prestatie creditorului, iar acesta are dreptul sa obtina prestatia datorata.

3.Principiul fortei obligatorii a contractului (pacta sunt servanda) având rolul primar de a explica si ordona raportul juridic nascut între parti ca urmare a încheierii contractului, pentru ca apoi sa se poata impune ca realitate obiectiva tertilor, prin intermediul opozabilitatii efectelor contractului: Art.1270 C.Cciv:: contractul valabil încheiat are putere de lege între partile contractante

4.Raspunderea contractuala, consecin?a a a principiului fortei obligatorii a contractului (art.1350 alin.1 C.civ.), întemeiata pe ideea de reparatie a prejudiciului cauzat prin neexecutare (art.1350 alin.2 C.civ.): (1) Orice persoana trebuie sa îsi execute obligatiile pe care le-a contractat. (2) Atunci când, fara justificare, nu îsi îndeplineste aceasta îndatorire, ea este raspunzatoare de prejudiciul cauzat celeilalte parti si este obligata sa repare acest prejudiciu, în conditiile legii. (3) Daca prin lege nu se prevede altfel, niciuna dintre parti nu poate înlatura aplicarea regulilor raspunderii contractuale pentru a opta în favoarea altor reguli care i-ar fi mai favorabile.

5.prezum?ia de culpa în raporturile contractuale: art.1548 C.civ.: Culpa debitorului unei obligatii contractuale se prezuma prin simplul fapt al neexecutarii.

1.2. În speta:

Între reclamanta S.C. O.P. S.R.L.  – în calitate de Operator prestator, si pârâta S.C. M.M. S.R.L. – în calitate de Utilizator, s-a încheiat Contractul de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor nr.149/29.03.2013 (filele nr.12 – 19, din dosar) – contract însusit de societatea pârâta prin semnatura si prin aplicarea stampilei.

Potrivit Capit. III art.8.lit.(a) coroborat cu Capit.VI art.14, Operatorul prestator  s-a obligat sa asigure prestarea activitatii de colectare a deseurilor principale, iar Utilizatorul – sa achite în termenele stabilite obligatiile de plata, respectiv în termenul de scadenta de 15 zile de la data primirii facturii.

În baza acestui contract, reclamanta a emis, în contul pârâtei, factura fiscala seria CT OVI nr.9165/27.11.2013, în valoare de 434,34 lei lei.

Factura a fost comunicata pârâtei prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, la data de 03.12.2013 (fila nr.21, din dosar). 

Deoarece contractul valabil încheiat are putere de lege între partile contractante (art. 1270 alin.1 C.civ.), trebuie de retinut ca si consecinte imediate ale fortei obligatorii între parti faptul ca partile contractante sunt tinute sa execute întocmai si cu buna-credinta, una fata de cealalta, obligatiile la care s-au îndatorat (regula conformitatii executarii).

Instanta apreciaza ca, în cauza, sunt pe deplin îndeplinite conditiile raspunderii civile contractuale în ceea ce o priveste pe pârâta, respectiv existenta unei fapte ilicite, existenta unui prejudiciu patrimonial, raportul de cauzalitate dintre fapta ilicita si prejudiciu, precum si vinovatia celui care savârseste fapta ilicita.

Astfel, fapta ilicita a pârâtei consta în nerespectarea unor obligatii contractuale si anume aceea de a achita integral si la scadenta contravaloarea serviciilor prestate de catre reclamanta conform facturii emise în temeiul contractului mentionat, aducând prin aceasta atingere unui drept subiectiv patrimonial al reclamantei, iar prejudiciul patrimonial se concretizeaza în suma de 434,34 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor prestate conform facturii fiscale depuse la dosar si emise în temeiul contractual aratat.

În privinta vinovatiei pârâtei, instanta retine ca, în conformitate cu prevederile art.1548 Cod civil, în materie contractuala, neexecutarea unei obligatii da nastere unei prezumtii relative de vina în sarcina debitorului obligatiei neexecutate.

Odata dovedita existenta obligatiei de plata, pârâtei îi revine sarcina probei privind executarea acestei obligatii. Raportat la obligatia contractuala asumata, pârâta are totodata posibilitatea de a invoca si dovedi existenta unei cauze exoneratoare de raspundere, dintre cele limitativ prevazute de lege (caz fortuit, forta majora sau culpa reclamantei).

În acelasi sens, instanta constata ca pârâta, pentru a nu fi angajata raspunderea sa contractuala, avea sarcina de a dovedi executarea propriilor obligatii, pe care nu si-a îndeplinit-o, nedepunând niciun înscris si neadministrând nicio proba din care sa rezulte ca a executat în întregime si la termen obligatiile contractuale, situatie de natura a determina ramânerea în fiinta a prezumtiei relative de culpa în neîndeplinirea obligatiilor contractuale asumate.

Instanta retine ca reclamanta a facut dovada raporturilor juridice dintre parti si a prestatiei efectuate pârâtei, însa pârâta nu a facut dovada îndeplinirii obligatiilor asumate, respectiv plata facturilor mai sus mentionate, astfel ca în ce priveste debitul de 434,34 lei  pretentiile reclamantei sunt întemeiate.

Având în vedere faptul ca în cauza dedusa judecatii raportul obligational este de natura contractuala si retinând ca pârâta nu a facut dovada intervenirii unei cauze de forta majora sau a unui caz fortuit care sa o exonereze de raspundere, dovada existentei creantei facuta de catre reclamanta genereaza în temeiul art.1548 C.civ. doua prezumtii: prezumtia de neîndeplinire a obligatiilor asumate prin contract, în speta cea privind plata serviciilor contractate, si prezumtia de culpa în ceea ce priveste neîndeplinirea obligatiei.

Dând eficienta acestor prezumtii si având în vedere dispozitiile normative care stau la baza raspunderii contractuale, respectiv art.1270 si art.1350 C.civ., instanta va obliga pârâta la plata sumei de 434,34 lei  cu titlul debit principal, reprezentând pretul serviciilor de salubrizare (colectare gunoi menajer) conform facturii fiscale seria CT OVI nr.9165/27.11.2013.

2. Asupra capatului de cerere referitor la penalitatile de întârziere:

2.1. În drept:

Art.1516 alin.1 C.civ: Creditorul are dreptul la îndeplinirea integrala, exacta si la timp a obligatiei.

Art.1538 C.civ: Clauza penala este aceea prin care parti stipuleaza ca debitorul se obliga la o anumita prestatie în cazul neexecutarii obligatiei principale…creditorul poate cere executarea clauzei penale fara  a fi tinut sa dovedeasca vreun prejudiciu….

Potrivit art.34 din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor rep., prevederile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile Legii nr.51/2006.

Potrivit art.42 alin.10 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice: Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadentei atrage penalitati de întârziere, dupa cum urmeaza:a) penalitatile se datoreaza începând cu prima zi dupa data scadentei; b) penalitatile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare; c) valoarea totala a penalitatilor nu va depasi valoarea facturii si se constituie în venit al operatorului.

Textele legale precitate trebuie coroborate cu art.120 pct.7 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, care prevede expres cuantumul penalitatilor de întârziere.

2.2. În speta:

În art.14 din contractul încheiat între parti au fost preluate dispozitiile art.42 alin.10 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice.

Fata de data primirii facturii de catre pârâta (03.12.2013), instanta constata îndeplinita conditia privind termenul de 30 de zile calculat de la data scadentei, prevazuta de art.42 alin.10 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice. 

Penalitatile de întârziere se calculeaza aplicându-se la suma restanta procentul zilnic perceput pentru plata cu întârziere a obligatiilor catre bugetul de stat. Reclamanta a atasat la dosarul cauzei înscrisuri care atesta modalitatea de calcul a penalitatilor (fila nr.6, din dosar), din care rezulta respectarea cuantumului legal al penalitatilor de întârziere prevazut de art.120 pct.7 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala.

Având în vedere debitul neachitat, reclamanta a solicitat 28,61 lei cu titlul penalitati de întârziere, pentru neplata la termen facturii seria CT OVI nr.9165/27.11.2013, calculate dupa cum urmeaza:

-baza de calcul * numar zile întârziere * 0,04% pe zi din valoarea pretului neachitat – pentru perioada 29.12.2013 – 28.02.2014

-baza de calcul * numar zile întârziere * 0,03% pe zi din valoarea pretului neachitat – pentru perioada 01.03.2014 – 15.07.2014 inclusiv

-în conformitate cu clauza penala inserata în art.14 alin.2 din contract, din ziua imediat urmatoare scadentei obligatiei de plata;

2.3. Solutia instantei:

În temeiul art.1516 C.civ. coroboratr cu art.42 alin.10 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice si cu art.120 pct.7 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, instanta va obliga pârâta sa plateasca reclamantei suma de 28,61 lei cu titlul penalitati de întârziere, pentru neplata la termen facturii seria CT OVI nr.9165/27.11.2013, calculate dupa cum urmeaza:

-baza de calcul * numar zile întârziere * 0,04% pe zi din valoarea pretului neachitat – pentru perioada 29.12.2013 – 28.02.2014

-baza de calcul * numar zile întârziere * 0,03% pe zi din valoarea pretului neachitat – pentru perioada 01.03.2014 – 15.07.2014 inclusiv

-în conformitate cu clauza penala inserata în art.14 alin.2 din contract, din ziua imediat urmatoare scadentei obligatiei de plata.

3. Asupra capatului de cerere referitor la obligarea pârâtei la plata în continuare a penalitatilor de întârziere:

Întrucât potrivit dispozitiilor legale si prevederilor contractuale anterior invocate, obligatia este purtatoare de penalitati de întârziere în decontarea facturilor, instanta va obliga pârâta la plata în continuare a penalitatilor de întârziere, pâna la data achitarii efective a debitului principal. Cât priveste algoritmul de calcul al cuantumului acestora, instanta constata ca se impune respectarea limitei expres prevazute de art.42 alin.10 lit.c din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, astfel ca valoarea penalitatilor calculate  nu va depasi baza de calcul (valoarea facturii).

4. Asupra capatului de cerere referitor la cheltuielile de judecata:

Având în vedere cererea reclamantei de acordare a cheltuielilor de judecata raportata la solutia de admitere a pretentiilor acesteia, în temeiul dispozitiile art.453 C.proc.civ., instanta va admite acest capat de cerere si va obliga pârâta la plata catre reclamanta suma de 254,75 lei cu titlul cheltuieli de judecata reprezentând taxa judiciara de timbru si onorariu avocatial.