Contestatie la executare.

Sentinţă civilă 335 din 20.01.2015


Prin cererea înregistrata la data de 15.07.2014 pe rolul Judecatoriei Constanta sub nr. 22374/212/2014*, contestatorul C.E.E.S.R.L. a formulat în contradictoriu cu intimatul L.G.R. S.R.L. contestatie la executare, solicitând anularea adresei de înfiintare a popririi emisa la data de 03.07.2014, a încheierii emise la data de 03.07.2014,  a încheierii privind stabilirea cheltuielilor de executare silita emisa la data de 03.07.2014, a somatiei emise la aceeasi data, precum si a tuturor actelor subsecvente întocmite în cadrul dosarului de executare silita nr. 73/2014 al BEJ Vasile Dumitru Gabriel; cu cheltuieli de judecata.

Totodata, contestatorul a solicitat suspendarea executarii silite pâna la solutionarea contestatiei la executare.

În motivare, contestatorul a aratat ca la data de 10.07.2014 i s-a comunicat înstiintarea cu privire la instituirea popririi, precum si  adresa de înfiintare a popririi emisa la data de 03.07.2014 prin care s-a dispus înfiintarea popririi asupra conturilor societatii contestatoare pâna la concurenta sumei de 38.850 lei conform titlului executoriu reprezentat de sentinta civila nr. 653/17.01.2014 pronuntata de Judecatoria Timisoara în dosarul nr. 25424/325/2013, precum si a sumei de 6.078,14 lei reprezentând cheltuieli de executare. Contestatorul a mai aratat ca anterior datei de 10.07.2014 nu i-a fost comunicat titlul executoriu, astfel ca s-a aflat în imposibilitatea obiectiva de a exercita calea de atac prevazuta de lege împotriva acestuia.

Contestatorul a criticat executarea silita începuta împotriva sa prin aceea ca poprirea a fost înfiintata cu încalcarea dispozitiilor prevazute de art. 782 alin. 1 C.proc.civ. privitoare la înstiintarea debitorului asupra acestei masuri, ca o parte din debitul pentru care a fost initiata procedura executionala, respectiv  suma de 15.544,49 lei, a fost executat în mod voluntar anterior pronuntarii hotarârii judecatoresti, iar încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare silita a fost data cu încalcarea dispozitiilor art. 669 alin. 1 C.proc.civ. Cu privire la ultimul aspect criticat contestatorul a precizat ca la dosarul de executare nu se regaseste dovada achitarii de catre creditor a onorariului de executor judecatoresc, astfel cum prevede textul de lege invocat. Totodata, contestatorul considera ca nu îi poate fi imputata întreaga suma reprezentând cheltuieli de executare silita, în cuantum de 6.078,14 lei întrucât executarea silita a început pentru un debit superior celui real datorat.

În drept, au fost invocate dispozitiile art. 711 si art. 718 C.proc.civ., iar în probatiune s-a solicitat încuviintarea probei cu înscrisuri.

Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru în cuantum de 1000 lei conform art. 10 alin. 2 din O.U.G. nr. 80/2013. De asemenea, s-a facut dovada achitarii taxei judiciare de timbru în suma de 50 lei conform art. 10 alin. 1 lit. b din OUG nr. 80/2013 aferenta cererii de suspendare a executarii silite.

Legal citat, intimatul a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestatiei la executare ca neîntemeiata si obligarea contestatorului la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de prezentul litigiu.

În motivare, intimatul a aratat ca poprirea a fost înfiintata cu respectarea dispozitiilor prevazute de art. 782 C.proc.civ, precizând ca aceasta modalitate de executare silita si-ar pierde orice finalitate în cazul în care debitorul ar fi înstiintat de catre executor anterior înfiintarii popririi. De asemenea, intimatul a mai aratat ca nu pot fi invocate pe calea contestatiei la executare aspecte ce privesc fondul litigiului. Referitor la cheltuielile de executare, intimatul a precizat ca a achitat catre executorul judecatoresc un avans în cuantum de 800 lei cu privire la cheltuielile de executare, iar achitarea integrala a cheltuielilor de executare ar crea pentru creditor o situatie si mai grea,având în vedere ca debitorul nu si-a platit creanta.

Intimatul si-a întemeiat în drept cererea pe dispozitiile art. 205 si urmatoarele C.proc.civ., art. 669 alin. 2 si art. 782 alin. 1 C.proc.civ.

În probatiune, a solicitat încuviintarea probei cu înscrisuri.

La solicitarea instantei, BEJ Vasile Dumitru Gabriel a depus copia dosarului de executare nr. 73/2014.

Instanta a încuviintat proba cu înscrisurile aflate la dosar.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Prin sentin?a civila nr. 653/17.01.2014 pronuntata de Judecatoria Timisoara în dosarul nr. 25424/325/2013, contestatorul a fost obligat la plata catre intimatul-creditor a sumei de 9725,70 lei reprezentând pret neachitat conform facturilor emise, a sumei de 1721,07 lei reprezentând penalitati de întârziere calculate de la data scadentei facturilor si pâna la data de 23.08.2013.  a contravalorii tichetelor de masa cuvenite pentru perioada 22.08.2009- 31.01.2011, precum si la plata penalitatilor de întârziere  în cuantum de 0,15% pe zi de întârziere de la data de 24.08.2013 si pâna la plata integrala a debitului. Prin aceeasi sentinta, contestatorul a fost obligat la plata sumei de 15.544,4912 lei reprezentând contravaloarea buteliilor pierdute, precum si a sumei de 1200 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

La data de 26.05.2014, intimatul a formulat cerere de executare silita, fiind constituit dosarul de executare silita nr. 73/2014 al BEJ Vasile Dumitru Gabriel.

Prin Încheierea nr. 11057/05.06.2014, Judecatoria Constanta a încuviintat executarea silita în temeiul titlului executoriu reprezentat de sentinta civila nr. 653/2014 a Judecatoriei Timisoara.

Prin Încheierea din 03.07.2014, executorul judecatoresc a stabilit cuantumul cheltuielilor de executare silita din dosarul executional, în cuantum total de 6.078,14 lei. Prin aceeasi încheiere, executorul judecatoresc a dispus ca societatea creditoare sa avanseze suma de 800 lei (inclusiv 24% TVA).

La data de 03.07.2014, executorul judecatoresc a dispus poprirea sumei de 38.850,20 lei  asupra conturilor detinute de catre contestatorul-debitor. La aceeasi data, executorul judecatoresc a emis, în temeiul art. 782 alin. 1 C.proc.civ., înstiintare privind masura popririi.

În data de 10.07.2014, executorul judecatoresc a comunicat contestatorului înstiintarea privind masura popririi, adresa poprire, încheiere încuviintare executare, titluri executorii, încheiere actualizare debit, somatie, invitatie.

Conform art. 711 alin. 1 C.proc.civ., „împotriva executarii silite, a încheierilor date de executorul judecatoresc, precum si împotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare (…)”.

Potrivit art. 712 alin. 1 C.proc.civ., “daca executarea silita se face în temeiul unei hotarâri judecatoresti sau arbitrale, debitorul nu va putea invoca pe cale de contestatie motive de fapt sau de drept pe care le-ar fi putut opune în cursul judecatii în prima instanta sau într-o cale de atac ce i-a fost deschisa.”

Art. 782 alin. 1 C.proc. civ. prevede: „Poprirea se înfiinteaza fara somatie, în baza încheierii de încuviintare a executarii,prin adresa în care se va preciza si titlul executoriu în temeiul caruia s-a înfiintat poprirea, ce va fi comunicata celei de-a treia persoane aratat la art. 780 alin. 1, împreuna cu încheierea de încuviintare a executarii sau un certificat privind solutia pronuntata în dosar. Despre masura luata va fi înstiintat si debitorul, caruia i se va comunica, în copie, adresa de înfiintare a popririi, la care se vor atasa si copii certificate de pe încheierea de încuviintare a executarii sau de pe certificatul privind solutia pronuntata în dosar, si titlul executoriu, în cazul în care acestea din urma nu i-au fost anterior comunicate.”

În cauza, contestatorul debitor a invocat faptul ca nu datoreaza suma de 15.544,49 lei din creanta totala, invocând motive ce ar fi putut fi invocate în cursul judecatii. Având în vedere ca natura juridica a contestatiei la executare nu este aceea a unei cai de atac de reformare sau de retractare a titlului executoriu reprezentat de o hotarâre judecatoreasca definitiva, instanta retine ca nu pot fi invocate pe aceasta cale motive privind cuantumul sumei stabilite prin titlul executoriu.

De asemenea, necomunicarea sentintei civile catre contestatorul debitor, astfel cum se arata în cuprinsul cererii introductive, nu reprezinta un motiv de contestatie, Codul de procedura civila continând dispozitii-remediu pentru aceasta situatie.

În ceea ce priveste criticile privind înfiintarea popririi, instanta le considera neîntemeiate, având în vedere ca executorul judecatoresc a respectat dispozitiile textului evocat.  Având în vedere ca adresa de înfiintare a popririi este un act de conservare si executare, scopul declansarii procedurii fara somarea prealabila a tertului poprit si a debitorului fiind cel de a preveni actiuni ce ar putea împiedica executarea, instanta va respinge ca neîntemeiate criticile aduse de catre contestator.

Instanta apreciaza ca sunt neîntemeiate si criticile privind încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare. Astfel, în conformitate cu dispozitiile art. 669 alin. 1 C.proc.civ., intimatul creditor a avansat catre executorul judecatoresc suma de 800 lei, astfel cum i s-a pus în vedere prin încheierea contestata. De asemenea, din continutul dosarului de executare (filele 7 - 8), instanta constata ca intimatul creditor a facut dovada cheltuielilor avansate cu titlu de onorariu avocat pentru faza executarii silite.

Instanta nu poate primi nici critica privind diminuarea cheltuielilor de executare pe considerentul ca executarea silita a început pentru debit superior celui real datorat, întrucât debitul pentru care s-a declansat executarea silita a fost stabilit prin titlul executoriu reprezentat de o hotarâre judecatoreasca definitiva.

Fata de aceste considerente, instanta va respinge contestatia la executare formulata de contestatorul C.E.E.S.R.L. în contradictoriu cu intimatul L.G.R. S.R.L., ca neîntemeiata.

Sub aspectul cererii de suspendare a executarii silite, instanta retine ca, potrivit dispozitiilor art. 718 alin. 1 C.proc.civ., poate suspenda executarea silita pâna la solutionarea contestatiei la executare.

Prin urmare, având în vedere ca prin prezenta s-a solutionat contestatia la executare, instanta va respinge cererea de suspendare a executarii silite ce face obiectul dosarului de executare nr. 73/2014 constituit de BEJ Vasile Dumitru Gabriel, ca ramasa fara obiect.

Potrivit art. 452 C.proc.civ., „partea care pretinde cheltuieli de judecata trebuie sa faca, în conditiile legii, dovada existentei si întinderii lor, cel mai târziu la data închiderii dezbaterilor asupra fondului cauzei.”

Raportat la faptul ca instanta nu a observat la dosarul cauzei dovezi cu privire la existenta si întinderea cheltuielilor de judecata, va respinge cererea intimatului de obligare a contestatorului la plata cheltuielilor de judecata, ca neîntemeiata.