Contestatie la executare.bilet la ordin. executare avalist

Sentinţă civilă 1331 din 11.02.2015


Prin cererea înregistrata la data de 26.08.2014 pe rolul Judecatoriei Constanta sub  nr. 27340/212/2014, contestatorul S.A.a formulat în contradictoriu cu intimatul SC I. LEASING ROMANIA IFN prin mandatar A.  INTERNATIONAL SRL contestatie la executare, solicitând constatarea nulitatii absolute a titlului executoriu si anularea executarii silite propriu –zise si a tuturor actelor de executare.

În motivare, contestatorul a aratat ca executarea silita a fost pornita in temeiul titlului executoriu reprezentat de biletul la ordin emis de S.C. O.C.S.R.L. la data de 22.07.2011 si semnat de catre contestator. Cu toate acestea, la data emiterii titlului de credit contestatorul nu mai avea calitatea de reprezentant legal al S.C. O.C.S.R.L. de mai mult de un an. Astfel, contestatorul a invocat dispozitiile art 105 din Legea nr. 58/1934 apreciind ca titlului de credit ii lipseste semnatura reprezentantului legal al emitentului, astfel incat titlul de credit este lipsit de caracter executoriu intrucat lipseste consimtamantul societatii emitente.

În drept, au fost invocate prevederile Legii nr 58/1934.

În probatiune a depus înscrisuri.

Intimatul a formulat întâmpinare prin care a invocat exceptia tardivitatii cererii, iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea ca neîntemeiata a contestatiei la executare.

  La solicitarea instantei, BEJ  Oana Silviu a depus copia dosarului de executare nr. 253/2014

În cauza a fost administrata proba cu înscrisuri.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

În dosarul de executare nr. 253/2014, la cererea creditorului –intimat, executorul judecatoresc Oana Silviu a pornit executarea silita împotriva contestatorului in temeiul titlului executoriu reprezentat de biletul la ordin emis la 22.07.2011 si scadent la 14.03.2014.

Prin Încheierea nr. 14273/10.07.2014 Judecatoria Constanta a încuviintat executarea silita în temeiul titlului executoriu reprezentat de biletul la ordin emis la 22.07.2011 si scadent la 14.03.2014.

Prin Încheierea din 11.08.2014 executorul judecatoresc a stabilit cuantumul cheltuielilor de executare silita din dosarul executional în cuantum total de 783,14 lei.

In data de 11.08.2014 BEJ a emis somatia de plata debitorului- contestator, ce i-a fost comunicata acestuia in data de 18.08.2014.

Conform art. 711 C.proc.civ., „împotriva executarii silite, a încheierilor date de executorul judecatoresc, precum si împotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare

De asemenea, art. 716 C.proc.civ. stabileste faptul ca „instanta sesizata va solicita de îndata executorului judecatoresc  sa-i transmita, în termenul fixat, , copii certificate de acesta de pe actele dosarului de executare în cauza, dispozitiile art. 286 fiind aplicabile în mod corespunzator ?i îi va pune în vedere par?ii interesate sa achite cheltuielile ocazionate de acestea.

În conformitate cu dispozitiile art. 248 alin. 1 Cod procedura civila, instanta se va pronunta mai întâi asupra exceptiilor de procedura precum si asupra celor de fond, care fac inutila, în tot sau în parte, administrarea de probe, ori dupa caz cercetarea  în fond a pricinii.

Cercetând exceptia tardivitatii formularii contestatiei la executare invocata de intimat, instanta retine ca potrivit art. 62 din Legea nr 58/1934, debitorul poate face contestatie la executare in termen de 5 zile de la comunicarea somatiei.

Raportat la momentul comunicarii catre contestator a somatiei de plata, respectiv 18.08.2014 si data formularii prezentei contestatii la executare, 22.08.2014 (potrivit mentiunii de pe plicul prin care s-a transmis actiunea catre judecatorie) instanta apreciaza ca debitorul- contestator a formulat contestatia la executare cu respectarea termenului legal. Prin urmare, se va respinge ca nefondata exceptia tadivitatii invocate de  intimatat.

In ceea ce priveste fondul cauzei, se retine ca potrivit art 33-34 din Legea nr 58/1934, plata unei cambii poate fi garantata printr-un aval pentru intreaga suma sau numai pentru o parte din ea.

Aceasta garantie poate fi data de un tertiu sau chiar de un semnatar al cambiei.

Avalul se da pe cambie sau pe adaus.

El se exprima prin cuvintele "pentru aval" sau prin orice alta formula echivalenta si este semnat de avalist.

Avalul este socotit ca rezulta din simpla semnatura a avalistului pusa pe fata cambiei, afara numai daca semnatura este a trasului sau a tragatorului.

Avalul trebuie sa arate pentru cine este dat. In lipsa acestei aratari se socoteste dat pentru tragator.

 Avalistul este tinut in acelasi mod ca acela pentru care a garantat.

Obligatiunea sa este valabila chiar daca obligatiunea pe care a garantat-o ar fi nula din orice alta cauza decat un vitiu de forma.

Cand avalistul plateste cambia, el dobandeste drepturile izvorand din ea impotriva celui garantat, cum si impotriva acelora care sunt tinuti catre acesta din urma, in temeiul cambiei.

 Conform art. 105 din acelasi act normativ, titlul caruia ii lipseste vreuna din conditiunile aratate la articolul precedent nu va fi socotit bilet la ordin, afara de cazurile aratate in alineatele ce urmeaza.

Biletul la ordin a carui scadenta nu este aratata, este socotit platibil la vedere.

In lipsa unei aratari speciale, locul emisiunii titlului este socotit loc de plata si in acelasi timp loc al domiciliului emitentului.

Biletul la ordin nu arata locul unde a fost emis, se socoteste semnat in locul aratat langa numele emitentului.

Art.106 dispune ca sunt aplicabile biletului la ordin, in masura in care nu sunt incompatibile cu natura acestui titlu, dispozitiunile relative la cambie.

Raportat la aceste dispozitii legale, instanta retine ca sustinerile contestatorului privind nulitatea titlului de credit pentru lipsa consimtamantului datorat faptului ca la data emiterii biletului la ordin nu mai avea calitatea de asociat unic si administrator al SC O.C.SRL este lipsita de relevanta juridica.

Potrivit 12 din Legea nr 58/1934 republicata, daca o cambie, necompletata la emitere, a fost completata fara a se tine seama de intelegerile intervenite, neobservarea acestor intelegeri nu va pute fi opusa posesorului, afara numai daca acesta a dobindit cambia cu rea credinta, sau daca a savirsit o greseala grava in dobindirea ei. Posesorul decade din dreptul de a completa cambia in alb dupa trei ani de la data emisiunii cambiei. Asemenea decadere nu este opozabila posesorului de buna credinta, caruia titlul ia fost transmis completat.

În plus, potrivit art. 18 din acelasi act normativ,  detinatorul unei cambii este socotit posesor legitim, daca justifica dreptul sau printr-o serie neintrerupta de giruri, chiar daca ultimul gir este in alb. Girurile sterse se socotesc, in aceasta privinta, nescrise.Daca un gir in alb este urmat de un alt gir, semnatarul acestuia este socotit ca a dobindit cambia prin efectul unui gir in alb.Daca o persoana a pierdut, prin orice intimplare, posesiunea unei cambi, noul posesor care justifica dreptul sau in modul aratat in alineatul precedent, nu este tinut sa predea cambia, afara numai daca a dobindit-o cu rea credinta, sau daca a savirsit o greseala grava in dobindirea ei.

Art. 19 dispune ca persoanele împotriva carora s-a pornit actiune cambiala nu pot opune posesorului exceptiunile intemeiate pe raporturile lor personale, cu tragatorul sau cu posesorii anteriori, afara numai daca posesorul dobindind cambia a lucrat cu stiinta in paguba debitorului.

In procesele cambiale pornite, fie pe cale de actiune, fie pe cale de opozitie la somatia de executare, debitorul nu va putea opune posesorului decât exceptiunile de nulitatea titlului, potrivit dispozitiunilor art. 2, precum si cele care nu sunt oprite de art. 19 (art. 63 din Legea nr 58/1934).  În plus, potrivit art 106, sunt  aplicabile biletului la ordin, in masura in care nu sunt incompatibile cu natura acestui titlu, dispozitiunile relative la cambie.

Fata de aceste motive de drept, instanta apreciaza ca este îndreptatita sa introduca biletul la ordin ce face obiectul cauzei, la plata, în calitatea sa de posesor legitim al acestor instrumente de plata.

Biletul la ordin este un titlu de credit formal, care incorporeaza o obligatie abstracta, autonoma, iar cauza obligatiei este un element extern, care nu are nicio influenta asupra titlului comercial. Raporturile juridice care preexista biletului la ordin, justifica emiterea acestuia, insa, odata emis, biletul la ordin constituie un titlu de sine statator.

Toate operatiunile privind biletele la ordin fac abstractie de raporturile fundamentale si sunt supuse unor  reguli speciale, diferite de regulile care reglementeaza raporturile fundamentale. Modificarea raporturilor fundamentale dintre parti prin invocarea neexecutarii obligatiilor de catre una dintre parti, nu influenteaza drepturile si obligatiile izvorate din biletul la ordin, care au caracter autonom, independent de cele izvorate din contractul partilor.

Biletul la ordin cuprinde obligatia neconditionata de a plati la scadenta posesorului, suma de bani inscrisa in titlu ( art.104 din Legea nr. 58/1934).

Prin urmare, contestatorul este tinut de obligatia pe care si-a asumat- o in calitate de avalist al biletului la ordin pentru obligatia de plata asumata de SC O.C.SRL.