Acţiune în răspundere patrimonială respinsă ca urmare a intervenirii Legii nr. 124/2014

Sentinţă civilă 6128 din 04.11.2014


Acţiune în răspundere patrimonială respinsă ca urmare a intervenirii Legii nr. 124/2014

SENTINŢA Nr. 6128/2014

Şedinţa publică de la 04 Noiembrie 2014

Prin acţiunea formulată la data de 10.09.2012 reclamantul Spitalul Judeţean de Urgenţă Drobeta Tr. Severin a chemat în judecată pârâtul U. C.pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea acestuia la plata sumei de 7336 lei,reprezentând drepturi salariale încasate necuvenit.

In motivarea acţiunii a arătat că în urma auditului financiar asupra contului de execuţie bugetară pe anul 2009 a fost dispusă de Camera de Conturi Mehedinţi măsura recuperării diferenţei între sporul salarial pentru condiţii deosebit de periculoase efectiv acordat(75% în perioada ianuarie – mai 2009, respectiv 50% în perioada iunie – decembrie 2009 şi cel considerat cuvenit/legal de către organele de control în cuantum de 7% din salariul de bază( Decizia ne 2/25.02.2010).

Reclamantul susţine că a contestat decizia Camerei de Conturi Mehedinţi iar prin sentinţa nr 606/9.06.2011 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosarul cu nr. 4232/101/2010 a fost respinsă acţiunea, soluţie rămasă irevocabilă în urma respingerii recursului de Curtea de Apel Craiova prin decizia nr 672/31.01.2012.

Prin adresa nr 3609/7.03.2012 s-a solicitat pârâtului U. C. să restituie suma încasată necuvenit, însă acesta a refuzat.

Pentru dovedirea acţiunii reclamantul Spitalul Judeţean de Urgenţă Dr Tr Severin a depus la dosar : decizia 2/25.02.2010 a Camerei de Conturi Mehedinţi,sentinţa nr 606/9.06.2011 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr.4232/101/2010, adresa nr 3609/7.03.2012, calculul sumei datorate.

In drept, şi-a întemeiat acţiunea pe dip.art 109 – 113 cpc, rap la art 256 alin 1 Codul Muncii.

Prin încheierea din 16.01.2013, cauza a fost suspendată în temeiul art 242 alin 1 pct 1 cpc, fiind repusă pe rol la data de 10.01.2014.

Pârâtul U. C. a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune motivat de faptul că drepturile salariale încasate în plus se circumscriu perioadei ianuarie – decembrie 2009, iar acţiunea a fost promovată peste termenul de 3 ani de la data naşterii dreptului.

Pe fondul cauzei, se solicită respingerea acţiunii întrucât operează disp.Lg 84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice care în art 2 alin 1 a prevăzut(……exonerarea de la plata pentru sumele reprezentând venituri de natură salarială stabilite în condiţiile art 1 pe care personalul din sectorul bugetar trebuie să le restituie ca urmare a deciziilor de impunere emise de angajatori drept consecinţă a constatării de Curtea de Conturi a unor prejudicii).

Se susţine că operează aceste dispoziţii întrucât sumele imputate au fost acordate în baza unui contract individual de muncă, iar obligaţia de plată s-a stabilit prin decizie a Curţii de Conturi Mehedinţi.

Prin sentinţa 641/12.02.2014 pronunţată de Tribunalul Dolj – Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale în dosarul nr 15176/63/2012 a fost respinsă acţiunea cu motivarea că în cauză sunt aplicabile disp.Lg 84/2012.

Împotriva acestei hotărâri a formulat recurs reclamantul Spitalul Judeţean de Urgenţă Drobeta Tr Severin, recurs care a fost admis de Curtea de Apel Craiova prin decizia cu nr 823/18.05.2014, constatându-se că în cauză nu operează amnistia fiscală prevăzută de Lg 84/2012, întrucât sporurile salariale erau reglementate de OUG 115/2004 şi Regulamentul Ministrului Sănătăţii aprobat prin Ordinul 721/2005, nu prin contractul colectiv de muncă.

S-a casat sentinţa , iar cauza a fost trimisă pentru rejudecare pentru a se analiza fondul cauzei, prin prisma apărării pârâtului că a beneficiat în mod legal de spor faţă de dispoziţiile OUG 115/2004 şi Lg nr 330/2009.

In rejudecare, pârâtul a depus note scrise prin care a invocat aceeaşi excepţie a prescripţiei dreptului la acţiune, dar şi respingerea acţiunii cu motivarea că de această dată sunt incidente dispoziţiile Lg 124/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice.

Din analiza actelor existente la dosar instanţa constată următoarele :

Reclamantul Spitalul Judeţean de Urgenţă Drobeta Tr Severin a chemat în judecată pârâtul U. C., salariatul său, pentru a recupera suma de 7336 lei, drepturi salariile încasate necuvenit în perioada ianuarie – decembrie 2009 şi constatate ca fiind prejudiciu prin decizia cu nr 2/25.01.2012 a Curţii de Conturi Mehedinţi.

Măsura dispusă de Camera de Conturi Mehedinţi a fost contestată în instanţă, iar prin sentinţa nr 606/9.06.2011, rămasă irevocabilă prin respingerea recursului de către Curtea de Apel Craiova prin decizia 672/31.02.2012 Tribunalul Mehedinţi s-a stabilit cu putere de lucru judecat că dispoziţia nr 2/25.02.2012 este legală privind plata nelegală a sporului pentru condiţii deosebit de periculoase şi încordare psihică ridicată acordată medicilor de specialitate chirurgicală şi personalului medico – sanitar şi auxiliar din Secţia Neurologie.

Instanţa în temeiul art 137 cpc se va pronunţa mai întâi asupra excepţiei prescripţiei dreptului la acţiune invocată de pârâtă în întâmpinare pe care o va respinge cu  motivarea.

Potrivit art 268 al 1 lit c Codul Muncii termenul de prescripţie este de 3 ani pentru situaţia în care obiectul conflictului individual de muncă constă în plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despăgubiri către salariat, precum şi în cazul răspunderii patrimoniale a salariaţilor faţă de angajator.

Reclamantul Spitalul Judeţean de Urgenţă Drobeta Tr Severin a luat cunoştinţă despre prejudiciu prin nr 2/25.02.2012 emisă de Camera de Conturi Mehedinţi, iar acţiunea în răspundere patrimonială s–a promovat la data de 4.09.2012 cu respectarea acestui termen.

Instanţa de fond având în vedere dispoziţiile sentinţei nr 606/9.06.2011 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi – Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ nr dosar 4332/101/ 2010, nu se poate pronunţa din nou pe legalitatea acordării acestui spor, întrucât analiza acordării lui i-a făcut la data soluţionării contestaţiei împotriva deciziei nr 2/25.02.2010 a Camerei de Conturi Mehedinţi.

Având în vedere că după casarea hotărârii din primul ciclu procesual a apărut legea nr 124/23.09.2014 privind un ele măsuri referitoare la menţiunile de natură salarială a personalului plătit din fonduri publice, cererea reclamantului Spitalul Judeţean de Urgenţă Drobeta Tr Severin va fi analizată prin dispoziţiile acestui act normativ.

Potrivit art 1 şi 2 alin 1 din Lg 124/23.09.2014 :

" Art 1.

Prezenta lege se aplică :

a) personalului ale cărui venituri de natură salarială au fost stabilite în baza actelor normative privind salarizarea personalului din sectorul bugetar, aplicabile anterior intrării în vigoare a Legii – cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr 330/2009, cu modificările ulterioare, respectiv în anul 2009, Lg nr 328/2007 privind promovarea aplicării stagiilor de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ – teritoriale judeţene şi locale, cu modificările şi completările ulterioare, legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr 330/2009 cu modificările ulterioare, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, cu modificările ulterioare, legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr 284/2010 cu modificările ulterioare, Legii nr 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, Legii nr 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, cu modificările ulterioare, Legii nr 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr 19/2012 privind aprobare a unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, aprobată cu modificări prin Lg 182/2012, cu modificările ulterioare, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr 84/2012, privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013 , prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal – bugetare aprobată prin Legea nr 36/2014, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Lg 28/2014 cu modificările şi completările ulterioare;

b) personalul plătit din fonduri publice absolvent al unei forme de învăţământ superior, care a susţinut şi promovat examenul de licenţă, încadrat pe funcţii corespunzătoare nivelului de studii absolvit şi care nu poate face dovada deţinerii unei diplome de licenţă, ca urmare a neeliberarii acesteia de către instituţiile abilitate.

Art.2.

(1) Se aprobă exonerarea de la plata pentru sumele reprezentând venituri de natură salarială, de către personalul prevăzut la art 1 trebuie să le restituie drept consecinţă a constatării de către Curtea de Conturi sau alte instituţii cu atribuţii de control a unor prejudicii..".

Din analiza acestui act normativ rezultă că prejudiciul reprezentând drepturi salariale datorat de pârâtul Ungureanu Constantin Darius se încadrează în amnistia fiscală mai sus menţionată, astfel încât instanţa urmează  să respingă acţiunea reclamantului.