În procedura încuviinţării executării silite nu îşi găseşte incidenţa suspendarea de drept reglementată de art. 36 din Legea nr. 85/2006, instanţa fiind ţinută a pronunţa o soluţie de admitere sau de respingere a cererii.

Decizie 624 din 13.08.2014


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Galaţi s-a solicitat încuviințarea executării silite a debitoarei SC A C SRL, la cererea creditoarei SC F L RL IFN SA București, în temeiul titlului executoriu  - contract de leasing financiar nr. X/2008, dată fiind şi Încheierea nr. x/2014 privind admiterea cererii de înregistrare şi deschiderea dosarului de executare prin predarea bunului mobil.

Prin Încheierea din data de 1x.0x.2014, pronunţată de Judecătoria Galaţi s-a constatat intervenirea suspendării de drept a judecăţii cauzei civile, în temeiul dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006, având în vedere că, prin sentința civilă nr. 1xxx/2012, pronunțată de Tribunalul Galați s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitoarei SC AC SRL.

Instanţa a reţinut că debitoarea este sub incidența Legii nr. 85/2006, iar, potrivit art. 36 alin. 1 teza ultimă din Legea nr. 85/2006 a insolvenţei, de la data deschiderii procedurii, se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, creditorii acestuia trebuind să urmeze calea indicată în Legea nr.  85/2006 privind procedura insolvenţei, respectiv să se înscrie în tabloul credal.

Împotriva Încheierii a declarat recurs creditoarea, arătând că nu a iniţiat niciun act pentru realizarea creanţelor asupra debitoarei sau asupra bunurilor acesteia, iar bunurile ce fac obiectul contractelor de leasing nu fac parte din patrimoniul debitoarei pentru a fi valorificate pe calea procedurii insolvenţei.

Analizând legalitatea Încheierii, prin prisma motivelor de recurs, instanţa de control judiciar a reţinut că recursul este fondat pentru următoarele considerente:

În drept, potrivit art. 36 din Legea nr. 85/2006, de la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale.

Or, cererea de încuviinţare a executării silite formulată de executorul judecătoresc în procedura specială reglementată de art. 665 şi următoarele C.proc.civ. nu poate fi calificată drept o acţiune judiciară, extrajudiciară sau drept o măsură de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau asupra bunurilor sale, în sensul art. 36 din Legea nr. 85/2006.

Conform art. 665 alin. 2 C.proc.civ., odată învestită cu o cerere de încuviinţare a executării silite, instanţa o soluţionează în termen de maximum 7 zile de la înregistrarea acesteia prin încheiere dată în camera de consiliu, fără citarea părţilor.

Soluţionarea cererii de încuviinţare a executării silite presupune o verificare sumară, în cadrul unei proceduri necontencioase, a condiţiilor necesar a fi întrunite pentru demararea unei eventuale executări silite asupra debitorului sau asupra bunurilor acestuia.

În sensul art. 665 alin. 5 C.proc.civ., instanţa poate respinge cererea de încuviinţare a executării silite dacă reţine incidenţa cazurilor expres indicate în textul normativ menţionat sau dacă apreciază că există o altă situaţie prevăzută de lege care ar împiedica o executare silită a debitorului sau a bunurilor acestuia.

În procedura specială reglementată de art. 665 şi urm. C.proc.civ., nu îşi găseşte incidenţa suspendarea de drept reglementată de art. 36 din Legea nr. 85/2006, instanţa fiind ţinută a pronunţa o soluţie de admitere sau de respingere  a cererii de încuviinţare a executării silite în termen de 7 zile de la data înregistrării cererii. Nu poate fi suspendată de drept judecata unei cereri de obţinere a aprobării instanţei în vederea executării silite.

Pentru toate argumentele de mai sus, în temeiul art. 498 alin. 2 C.proc.civ., a admis recursul,  a casat încheierea recurată şi a trimis cauza pentru continuarea judecăţii la aceeaşi instanţă.