Procedura insolvenţei

Sentinţă civilă 2752 din 15.10.2013


Potrivit art.13 al.5 din OUG nr.51/1998, termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită a creanţelor preluate de AAS (fostă AVAS) este de 7 ani şi acest termen a început să curgă de la data de 1.01.2005, deci ulterior Somaţiei colective de plată nr.4964/4.03.2004.

Susţinerea creditoarei privind întreruperea cursului prescripţiei prin emiterea  Ordinului nr.94/13.07.2010 de înfiinţarea popririi conform art.16 al.1 lit.c din Decretul nr.167/1958 privitor la prescripţia extinctivă şi incidenţa art.17 din decret  în mod legal nu a fost reţinută întrucât, vicepreşedintele Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului Bucureşti nu este un organ de executare în sensul dispoziţiilor art.136 Cod procedură fiscală şi prin urmare, ordinul emis nu poate fi calificat ca şi somaţia prevăzută de art.145 Cod procedură fiscală.

Prin Decizia civilă nr. 30/21.01.2014 pronunţată de Curtea de Apel Timişoara, Secţia a II-a civilă, a fost respins apelul formulat de apelanta Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului  - A.A.A.S.  (fostă A.V.A.S.)  împotriva sentinţei civile nr.2752/15.10.2013, pronunţată de Tribunalul Arad în dosarul nr.4059/108/2013/a1.

Pentru a pronunţa această decizie, Curtea a reţinut că prin sentinţa civilă nr.2752/15.10.2013, pronunţată de Tribunalul Arad în dosarul nr.4059/108/2013/a1 s-a respins contestaţia formulată de AAAS Bucureşti la tabelul preliminar  al  creanţelor debitorului SC I SRL - în insolvenţă - prin lichidator judiciar C.I. O&O IPURL .

Pentru a hotărî astfel judecătorul sindic a reţinut următoarele considerente:  creanţa AAAS Bucureşti a fost preluată de la CAS Arad prin Protocolul nr.20/25.02.2004.

Conform art.13 al.5 din OUG nr.51/1998, termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită a creanţelor preluate este de 7 ani şi acest termen a început să curgă de la data de 1.01.2005, deci ulterior Somaţiei colective de plată nr.4964/4.03.200.

Susţinerea privind întreruperea cursului prescripţiei prin emiterea  Ordinului nr.94/13.07.2010 de înfiinţarea popririi conform art.16 al.1 lit.c din Decretul nr.167/1958 privitor la prescripţia extinctivă şi incidenţa art.17 din decret nu poate fi reţinută pentru că vicepreşedintele AAAS Bucureşti nu este un organ de executare în sensul dispoziţiilor art.136 Cod procedură fiscală şi prin urmare, ordinul emis nu poate fi calificat ca şi somaţia prevăzută de art.145 Cod procedură fiscală.

Împotriva sentinţei civile nr.2752/15.10.2013, pronunţată de Tribunalul Arad în dosarul nr.4059/108/2013/a1 a formulat apel creditoarea AAAS (fostă A.V.A.S.)  prin care a solicitat admiterea apelului şi casarea sentinţei apelate cu trimitere spre rejudecare la Tribunalul Arad, pe cale de consecinţă să se dispună înscrierea A.A.A.S. în tabloul creanţelor debitoarei SC I SRL cu suma solicitată prin cererea de creanţa.

În motivare recurenta a arătat că potrivit art. 2 din acelaşi act normativ, AAAS a încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate Constanta Protocolul nr. 20/25.02.2004 având ca obiect transferul creanţelor bugetare existente in evidentele contabile ale acesteia.

În acest sens, prin Protocolul nr. 20/25.02.2004, AAAS a preluat creanţa prezentând suma datorata de debitoarea SC I SRL către CAS Arad, in valoare nominala de 179,94 lei.

Creanţa pe care A.A.A.S. o deţine împotriva debitoarei este o creanţa bugetară restantă la data preluării, preluata la datoria publica internă.

Pentru acest tip de creanţe, s-a instituit, în vederea recuperării acestora, un regim juridic special prevăzut de OUG nr. 51/1998.

S-a reţinut că potrivit art. 13 (5) din OUG nr. 51/1998 termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silita a creanţelor bugetare preluate de A.A.A.S. la datoria publica interna, este de 7 ani.

Referitor la momentul sau data de la care începe sa curgă prescripţia art. 7 al. 1 din Decretul nr. 167/1958 a statornicit regula că, prescripţia curge de la data când se naşte dreptul la acţiune sau dreptul de a cere executarea silita.

În ceea ce priveşte naşterea dreptului A.A.A.S. de a cere executarea creanţei, acesta este de la data încheierii Protocolului 20/25.02.2004.

În temeiul prevederilor art.13 din OUG nr. 51/1998 rep., AAAS a preluat prin Protocolul nr. 20/25.02.2004 creanţa bugetara a debitoarei in vederea valorificării acesteia prin oricare din metodele prevăzute prin legislaţia in vigoare, inclusiv prin procedura prevăzuta de Legea nr. 85/2006.

Potrivit dispoziţiilor OUG nr. 51/1998, creanţele cedate către AAAS sunt certe, lichide si exigibile si constatate prin titluri executorii.

Potrivit art.16 lit. a si c din Decretul Lege nr. 167/1958, prescripţia se întrerupe prin: recunoaşterea dreptului a cărei acţiune se prescrie făcuta de cel in folosul căruia curge prescripţia, printr-un act începător de executare.

Conform art. 405 alin. 2 din C.proc.civ., termenul de prescripţie începe să curgă de la data când se naşte dreptul de a cere executarea silita.

De asemenea, potrivit art. 405 indice 2 alin. 1 C.pr.civ. prescripţia dreptului de a cere executarea silita se întrerupe: pe data îndeplinirii de către debitor a unui act voluntar de executare ori a recunoaşterii datoriei, recunoaşterea datoriei constituind un act de întrerupere a prescripţiei extinctive.

Potrivit art. 17 din Decretul Lege nr. 167/1958, " întreruperea şterge prescripţia începută iar după întreruperea începe să curgă o noua prescripţie."

Referitor la Ordinul nr. 94/13.07.2010 (anexa), s-a susţinut că A.A.A.S. a emis către bănci ordin de blocare a conturilor pentru debitorii existenţi în anexa la ordin, astfel că SC I SRL se regăseşte la poziţia nr. 251.

S-a considerat că prin executarea silită declanşata de A.A.A.S. împotriva debitoarei (somaţia de plata către societatea debitoare, cererea de creanţa in cadrul procedurii de executare colectiva in regimul Legii nr.85/2006) a fost întrerupt termenul de prescripţie, iar  după fiecare astfel de act începe să curgă un nou termen de prescripţie de 7 ani, astfel încât la data formulării cererii de creanţa, dreptul de a cere executarea silita nu era prescris.

Mai mult decât atât, termenul de prescripţie special, reglementat de art. 13 alin. 5 din OUG nr. 51/1998, începe sa curgă de la data preluării creanţei, având in vedere faptul ca cesiunea creanţelor este supusa dispoziţiilor art. 1391 si următoarelor Cod Civil, întrucât de la data încheierii Protocolului privind preluarea creanţelor bugetare ale CNAS de către A.A.A.S., se naşte dreptul de a solicita executarea silită.

Termenul de prescripţie al dreptului de a solicita executarea silită a început să curgă de la data preluării creanţei şi acesta s-ar fi împlinit la data de 25.02.2011.

Cursul termenului de prescripţie s-a întrerupt prin transmiterea şi afişarea somaţiei colective de plată şi prin blocarea conturilor, începând cu data efectuării ultimul act de executare (poprirea conturilor debitoarei), începând sa curgă un nou termen de prescripţie de 7 ani.

Mai arată că instanţa în mod greşit a apreciat ca fiind prescris dreptul A.A.A.S. de a solicita valorificarea creanţei preluate, câtă vreme instituţia şi-a manifestat interesul de a recupera aceasta creanţa în interiorul termenului de prescripţie prin efectuarea de acte de executare.

Soluţia instanţei ar fi fost justa numai în cazul în care A.A.A.S. nu ar fi întreprins niciun act de executare in interiorul termenului de prescripţie.

 A.A.A.S. mai arată că era îndreptăţită să acţioneze pentru valorificarea creanţei în cadrul procedurii de insolventa, prin înscrierea la masa credală a creanţei deţinute asupra SC I SRL .

S-a menţionat că preluarea de către A.A.A.S. a debitului in cuantum de 179,94 lei la data de 25.02.2004 de la Casa de Asigurări de Sănătate, prin cesiune, s-a făcut in conformitate cu prevederile OUG nr. 95/2003, iar consolidarea sumelor preluate s-a făcut in baza Legii nr. 557/2003 care in cuprinsul art. 2 (2) prevede ca "in vederea valorificării, creanţele bugetare preluate se consolidează in dolari americani pe baza raportului leu/dolar de la data preluării acestora prin protocol".

Potrivit art. 69 (2) din Legea nr.85/2006 "Creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi înregistrate la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii procedurii".

Referitor la creanţele supuse procedurii de verificare, creanţa A.A.A.S. este o creanţă bugetară, ceea ce înseamnă conform prevederilor art. 66 alin. (1) si (2) din Legea nr. 85/2006, ca „toate creanţele vor fi supuse procedurii de verificare prevăzute de prezenta lege, cu excepţia creanţelor constatate prin titluri executorii" şi „nu sunt supuse acestei proceduri creanţele bugetare rezultând din titlu executoriu necontestat in termenele prevăzute de legi speciale".

S-a arătat că prejudiciul produs de administratorul debitoarei constă în însăşi creanţa cedată de CAS Arad către instituţie şi are un caracter cert, nefiind recuperată. În aceasta situaţie ţinând seama şi de documentele sus menţionate, se evidenţiază rea-credinţă din partea conducerii debitoarei către Fondul Naţional Unic de Asigurări de Sănătate. Neachitarea creanţei AAAS se datorează în mod indubitabil administratorului debitoarei care a încasat de la angajaţi sumele cuvenite CAS, dar nu a îndeplinit obligaţia de a le vira in conturile CAS. În acest sens, consideră că fapta administratorului se încadrează în prevederile art. 138 din Legea nr. 85/2006.

Prin concluziile scrise formulate, C.I. O&O I.P.U.R.L. Arad în calitate de lichidator judiciar  al  debitoarei intimate S.C. I S.R.L. a solicitat respingerea apelului declarant de către creditoarea Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului  - A.A.A.S.  (fostă A.V.A.S.).

Examinând apelul declarat de creditoarea AAAS (fostă A.V.A.S.)  prin prisma motivelor de apel invocate, a dispoziţiilor art.479 alin.1 C.proc.civ., cât şi din oficiu, Curtea reţine că apelul este neîntemeiat, urmând să fie respins, având în vedere următoarele considerente:

În mod corect prima instanţă, judecător sindic a respins contestaţia formulată de creditoarea AAAS  Bucureşti la Tabelul preliminar de creanţă al debitoarei S.C. I S.R.L. prin lichidator judiciar , C.I. O&O I.P.U.R.L. Arad, reţinând că declaraţia de creanţă  a creditoarei priveşte o creanţă prescrisă.

Creanţa creditoarei AAAS Bucureşti a fost preluată de la CAS Arad prin Protocolul nr.20/25.02.2004.

Potrivit art.13 al.5 din OUG nr.51/1998, termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită a creanţelor preluate este de 7 ani şi acest termen a început să curgă de la data de 1.01.2005, deci ulterior Somaţiei colective de plată nr.4964/4.03.2004.

Susţinerea creditoarei privind întreruperea cursului prescripţiei prin emiterea  Ordinului nr.94/13.07.2010 de înfiinţarea popririi conform art.16 al.1 lit.c din Decretul nr.167/1958 privitor la prescripţia extinctivă şi incidenţa art.17 din decret  în mod legal nu a fost reţinută întrucât, vicepreşedintele Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului Bucureşti nu este un organ de executare în sensul dispoziţiilor art.136 Cod procedură fiscală şi prin urmare, ordinul emis nu poate fi calificat ca şi somaţia prevăzută de art.145 Cod procedură fiscală.