Neincadrarea in motivele revizuirii. Inadmisibilitatea revizuirii ca si cale de atac.

Sentinţă penală 70/S din 14.04.2014


R O M Â N I A

TRIBUNALUL PENTRU MINORI ŞI FAMILIE BRAŞOV

SENTINŢA PENALĂ NR.70/S

Şedinţa Camerei de Consiliu din data de 14 aprilie 2014

Cu participarea procurorului ………….. din cadrul  Parchetului de pe lângă Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov

Pe rol fiind soluţionarea cererii având ca obiect revizuire formulată de revizuentul condamnat ....

Dezbaterile în cauza penală de faţă au fost înregistrate în conformitate cu dispoziţiile art.369 alin.1 Noul Cod de procedură penală.

Procedură fără citarea părţii.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Instanţa constată că prin adresa emisă la data de 28.03.2014, s-a pus în vedere revizuentului condamnat ... ca, până la termenul de judecată din data de 14.04.2014, să completeze cererea de revizuire, în sensul de a indica: care este cazul de revizuire şi care sunt mijloacele de probă pe care se întemeiază cererea, sub sancţiunea prevăzută de dispoziţiile art.459 alin.5 Noul Cod de procedură penală.

Instanţa constată că revizuentul condamnat ... a trimis la dosar o notă de şedinţă înregistrată prin serviciul Registratură al instanţei la data de 08.04.2014, prin care condamnatul învederează instanţei ce solicită prin cererea formulată şi face aprecieri, într-un mod foarte vag cu privire la probele pe care ar vrea să le propună în susţinerea cererii, respectiv martori, fără să-i indice exact.

Instanţa, în raport cu dispoziţiile art.459 Noul Cod de procedură penală, pune în discuţie admisibilitatea în principiu a cererii de revizuire formulată de condamnatul ....

Reprezentanta Parchetului învederează instanţei că revizuentul condamnat ... a refuzat şi la Parchet, să prezinte motivele pentru care a formulat cererea de revizuire şi mijloacele de probă de care înţelege să se folosească şi, nefiind îndeplinite condiţiile de admitere în principiu, solicită respingerea cererii de revizuire ca inadmisibilă.

T R I B U N A L U L,

Constată că prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. ..., petentul-condamnat ...  a solicitat revizuirea sentinţei penale nr. /S/ 2008 a Tribunalului pentru Minori şi Familie Braşov, pronunţată în dosarul nr./P/2006, prin care a fost condamnat la o pedeapsă de 7 ani închisoare pentru infracţiunea de  trafic de persoane.

În motivarea în fapt a cererii de revizuire condamnatul  a arătat că instanţa  l-a judecat şi l-a condamnat  în lipsă, fără să-l audieze, el fiind plecat la muncă în străinătate.

Cererea nu a fost motivată în drept.

La înregistrarea dosarului, judecătorul a dispus prin rezoluţie comunicarea unei adrese către petent cu menţiunea să-şi completeze cerea de revizuire cu arătarea cazului de revizuire şi a mijloacelor de probă pe care se întemeiază, astfel cum impun dispoziţiile art.459 alin.3 din Noul Cod de procedură penală, sub sancţiunea prevăzută de alin.5 a aceluiaşi articol.

La data de 08.04.2014 petentul a trimis la dosar o notă scrisă ( fila 12 ), fără să indice exact cazul de revizuire şi menţionează că martorii şi probele le va prezenta pe parcurs.

Examinând admisibilitatea în principiu a cererii de revizuire, instanţa reţine următoarele:

Potrivit dispoziţiilor art.459 alin.3 din Noul Cod de procedură penală instanţa examinează în camera de consiliu, fără citarea părţilor, dacă cererea îndeplineşte anumite cerinţe, respectiv dacă a fost motivată, cu arătarea cazului de revizuire şi a mijloacelor de probă pe care se întemeiază, iar dacă constantă neîndeplinirea acestor cerinţe, în baza alin.5 al aceluiaşi articol va respinge cererea ca inadmisibilă.

În speţă, instanţa constată că petentul nu s-a conformat dispoziţiilor de a indica cazul de revizuire şi mijloacele de probă pe care se întemeiază cererea de revizuire, astfel încât, în baza art. 459 alin. 5 Noul Cod  procedură  penală va respinge ca inadmisibilă cererea de revizuire.

În baza art. 275 alin. 2  Cod  procedură  penală îl va obliga pe petentul-condamnat la plata sumei de 20 lei în favoarea statului, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E:

În baza art. 459 alin. 5 Cod  procedură  penală respinge ca inadmisibilă cererea de revizuire formulată de petentul-condamnat ..., fiul lui … şi ., născut la data de 1964, în prezent deţinut în Penitenciarul ..., jud., împotriva sentinţei penale nr. /S/ 2008 a Tribunalului pentru Minori şi Familie Braşov, pronunţată în dosarul nr./P/2006, definitivă la data de … prin decizia penală nr……..  a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

În baza art. 275 alin. 2  Cod  procedură  penală obligă petentul-condamnat la plata sumei de 20 lei în favoarea statului, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14 aprilie 2014.